i told you dog là gì - Nghĩa của từ i told you dog

i told you dog có nghĩa là

Sử dụng cụm từ này khi bạn của bạn nói rằng họ có thể làm nó khi họ không thể.

Thí dụ

Ví dụ: Bạn: Tôi sẽ Giàu có vào ngày mai!Ngày hôm sau, không giàu có.Bạn: Tôi đã nói với bạn chó!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i told you dog là gì - Nghĩa của từ i told you dog