im having a stroke là gì - Nghĩa của từ im having a stroke

im having a stroke có nghĩa là

Tôi đang bị đột quỵ bạn nói khi bạn sao chép làm rối một từ khi nói

Thí dụ

1: Này, bạn có biết tôi ghét sidpers không 2: Cái gì
1: Spdier
2: Bạn tốt
1: Tôi đang bị đột quỵ
3: r/ihadasrtoke
3: Chết tiệt