Khi so sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học, phát biểu nào sau đây là sai ?

Phát biểu nào sau đây là sai khi so sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học


A.

Phản ứng phóng xạ không điều chỉnh tốc độ được như một số phản ứng hóa học.

B.

Hai loại phản ứng đều tạo ra các nguyên tố mới từ các nguyên tố ban đầu

C.

Phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học đều có thể tỏa hoặc thu nhiệt.

D.

Phản ứng hóa học chỉ xảy ra ở vỏ các nguyên tử, còn phản ứng hạt nhân xảy ra trong hạt nhân

Đáp án A

Phản ứng hạt nhân tạo ra các nguyên tố mới từ các nguyên tố ban đầu còn trong phản ứng hóa học các nguyên tố không đổi, chúng kết hợp lại tạo thành chất mới

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi so sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Hai loại phản ứng đều tạo ra các nguyên tố mới từ các nguyên tố ban đầu

B. Phản ứng phóng xạ không điều chỉnh tốc độ được như một số phản ứng hóa học

C. Phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học đều có thể tỏa hoặc thu nhiệt

D. Phản ứng hóa học chỉ xảy ra ở vỏ các nguyên tử, còn phản ứng hạt nhân xảy ra trong hạt nhân

Khi so sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học, phát biểu nào sau đây là sai ?

Khi so sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Phản ứng phóng xạ hạt nhân không điều chỉnh tốc độ được như trong một số phản ứng hóa học.

B. Phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học đều có thể tỏa hoặc thu năng lượng.

C. Hai loại phản ứng đều tạo ra các nguyên tố mới từ các nguyên tố ban đầu.

D. Phản ứng hóa học chỉ gây ra sự thay đổi ở lớp vỏ các nguyên tử, còn phản ứng hạt nhân có sự thay đổi trong hạt nhân.