Mặt bằng chung tiếng Anh là gì

"Mặt bằng chung, the Vietnamese to English translation." In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/translate/vietnamese-english/m%E1%BA%B7t_b%E1%BA%B1ng_chung. Accessed 27 Oct 2021.