microsoft access là gì - Nghĩa của từ microsoft access

microsoft access có nghĩa là

Một chương trình cơ sở dữ liệu xấu xa tuyệt đối, không phục vụ mục đích nào khác ngoài việc lái xe bạn điên rồ về mặt lâm sàng với tốc độ nhanh chóng.

Không bao giờ được sử dụng tại nơi làm việc, vì vậy nó không được dạy cách sử dụng nó trong GCSE hoặc A-Level nó.

Thí dụ

"Ahhhhhhhhhhhhh chết tiệt !!! Tại sao nó không nhận ra công thức chết tiệt này như một người bình thường?!?"

microsoft access có nghĩa là

Đống rác thối.Có thể hoặc không thực sự hoạt động, nhưng được đảm bảo có đống phân thối lớn nhét ở góc sẽ bùng nổ khi ít được mong đợi nhất.

Thí dụ

"Ahhhhhhhhhhhhh chết tiệt !!! Tại sao nó không nhận ra công thức chết tiệt này như một người bình thường?!?"