Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 305

Bài 3: 

$\text { Đáp án: }$ `212,2m²`

$\text { Diện tích 4 bức tường (tính cả cửa) là: }$

     $\text { 2 × 5 × (10 + 6) = 160 (m²) }$

$\text { Diện tích cả phòng học đó là: }$

 $\text { 160 +  10 × 6 = 220 (m²) }$

$\text { Diện tích phần quét vôi là: }$

   $\text { 220 – 7,8 = 212,2 (m²) }$

                    $\text { Đáp số: 212,2 m². }$

Bài 4:

`13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125`

`=13,25 × 2 + 13,25 × 4 + 13,25 × 8`

`=13,25 × (2+4+8)`

`=13,25 × 14`

`=185,5.`

Diện tích xung quanh là:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

160 + (10 x 6) - 7,8 =212,2 (m2)