Một xe máy đi từ A lúc 7 30 với vận tốc 45 km/h đến B lúc 10 giờ hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km

thời gian ô tô đi trên đường từ A đến B là

9 giờ 45 phút  - 7 giờ 30 phút - 15 phút = 2 giờ

vận tốc ô tô là

100 : 2 = 50 (km/h)

vận tốc xe máy là

50 x 60% = 30 (km/h)

CTL

Bài 1:

Đổi 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Vận tốc của xe máy là:

90 : 2,25 = 40 ( km/h )

Đáp số: 40km/h.

Bài 2:

Thời gian bạn An đi đến trường là:

7 giờ 30 phút - 6 giờ 45 phút = 45 phút = 0,75 giờ

Vận tốc của xe đạp là:

9 : 0,75 = 12 ( km/h )

Đáp số: 12km/h

Bài 3:

Thời gian người đó đi là:

1 giờ 45 phút + 15 phút = 2 giờ

Vận tốc của người đó là:

60 : 2 = 30 ( km/h )

Đáp số: 30km/h

Bài 4:

Đổi 50 phút = 0,83 giờ

Trung bình mỗi giờ người đó đi được:

9,81 : 0,83 = 11,8192 ( km/h )

Đáp số: 11,8192km/h

Bài 5:

1 giờ 24 phút x 8 + 1,4 giờ x 7 + 84 phút x 5

= 84 phút x 8 + 84 phút x 7 + 84 phút x 5

= 84 phút x ( 8 + 7 + 5 )

= 84 phút x 20

= 1680 phút.

$#CBG$

Những câu hỏi liên quan

Một xe máy đi từ A lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 42 km/giờ, đến B lúc 10 giờ. Tính độ dài quãng đường AB

Các câu hỏi tương tự

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!