my opps là gì - Nghĩa của từ my opps

my opps có nghĩa là

Đều là chó cái.

Ví dụ

Chúng niggas vẫn không phải là lấy lại cho homie, tất cả opps của tôi là chó cái.