Năm nay mẹ 32 tuổi tuổi con bằng 1 4 tuổi mẹ hỏi con kém mẹ bao nhiêu tuổi

Con kém mẹ 24 tuổi.Năm nay tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ.Hỏi con bao nhiêu tuổi,mẹ bao nhiêu tuổi?

Được cập nhật 23 tháng 9 2020 lúc 21:17

Hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 2 =3 ( phần )

Tuổi của con là :

24 : 3 = 8( tuổi)

Tuổi của mẹ là :

24 + 8 = 32 ( tuổi )

Đáp số : Tuổi của mẹ : 32 tuổi

: Tuổi của con : 8 tuổi

Hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 2 = 3 ( phần )

Tuổi của con là :

24 : 3 = 8 ( tuổi )

Tuổi của mẹlà :

8 + 24 = 32 ( tuổi )

Vậy con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi.

CHÚC EM HỌC TỐT!!!

Theo bài ra ta có sơ đồ:

Mẹ: |----------|----------|----------|----------|----------|

Con: |----------|----------|_____24_tuổi________|

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 2 = 3 ( phần )

Giá trị một phần là:

24 : 3 = 8 ( tuổi )

Tuổi mẹ là:

8 x 5 = 40 ( tuổi )

Tuổi con là:

8 x 2 = 16 ( tuổi )

Đ/s: Mẹ: 40 tuổi - Con: 16 tuổi.

Giải

Từ đề bài ,ta có sơ đồ:

Mẹ: |----------|----------|----------|----------|----------|

Con: |----------|----------|_____24_tuổi________|

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 ( phần)

Giá trị một phần là: 24 : 3 = 8 ( tuổi )

Tuổi mẹ là: 8 x 5 = 40 ( tuổi )

Tuổi con là: 8 x 2 = 16 ( tuổi )

Đáp số:mẹ:40 tuổi

con:16 tuổi

Hiệusố phần bằng nhau là:

5-2=3(phần)Tuổi con là:24:3=8(tuổi)

Tuổi mẹ là:24+8=32(tuổi)

Đ/S:tuổi con:8 tuổi

mẹ:32 tuổi

Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi.Năm nay 8 lần tuổi con bằng 2 lần tuổi mẹ.Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?

Mẹ sinh con năm 24 tuổi.Năm nay 8 lần tuổi con bằng 2 lần tuổi mẹ.Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?

Mẹ sinh con năm 24 tuổi vậy mẹ gấp 2 lần tuổi con

Ta có sơ đồ

Mẹ : /-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/

Con : /-----/-----/

Tuổi mẹ hiện nay

24 : ( 8 - 2 ) x 8 = 32 tuổi

Ta có sơ đồ khi mẹ gấp 3 lần tuổi con

Mẹ : /-----/-----/-----/

Con : /-----/

Tuổi mẹ khi đó

24 : (3 - 1 ) x 3 = 36 tuổi

Vậy ta lấy số tuổi khi mẹ khi gấp 3 lần trừ số tuổi mẹ khi tuổi mẹ 8 lần tuổi mẹbằng 2 lần tuổi con

36 - 32 = 4 năm

4 năm

k nha