Nền dân chủ cách mạng Giacôbanh là

1. Tại sao (chuyên chính dân chủ) Gia-cô-banh là đỉnh cao Cách mạng tư sản Pháp? 2. Nhận xét vai trò của nhân dân 3. Nhận xét về Cách mạng tư sản Pháp. So sánh với các Cá

 • -1

1. Tại sao (chuyên chính dân chủ) Gia-cô-banh là đỉnh cao Cách mạng tư sản Pháp?
2. Nhận xét vai trò của nhân dân
3. Nhận xét về Cách mạng tư sản Pháp. So sánh với các Cách mạng tư sản khác?
Lưu ý: (chuyên chính dân chủ): chỗ ấy mờ quá mình ko đọc được nên để trong ngoặc nhé (ko rõ lắm)

 • 1 1 Answer
 • 290 Views
 • 0 Followers
 • 0
Answer

Share

 • Facebook

1 Answer

 • Voted
 • Oldest
 • Recent

 1. Từ khi có chuyên chính dân chủ Giacôbanh cách mạng Pháp chuyển sang gian đoạn cao nhất ” Chuyên chính dân chủ cách mạng ”

  Chính quyền dân chủ Giacôbanh thi hành nhiều biện pháp chống thu trong giặc ngoài . thi hành quyền tự do dân chủ, xóa bỏ đặc quyền phong kiến . ……

  + Thông qua hiến pháp tiến bộ vào tháng 6_ 1973

  _ thi hành chính sách tổng động viên cả nước nhằm xây dựng quân đội quy củ mạnh mẽ

  + dập tắt nhiều cuộc bạo loạn

  vai trò của nhân dân là giúp cuộc bạo loạn tan không phi nghĩa

  câu 3

  giống nhau

  Đều lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho CNTB phát triển.

  -Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân.

  -Đều có ảnh hưởng sâu rộng và có ý nghĩa quốc tế to lớn.

  khác nhau giữa cmts pháp và cmts anh

  Hình thức cách mạng:

  CMTS Anh là nội chiến.

  CMTS pháp vừa nội chiến vừa chống ngoại xâm.

  -Giai cấp lãnh đạo:

  CMTS Anh là liên minh tư sản và quý tộc mới.

  CMTS Pháp chỉ có giai cấp tư sản

  -Diễn biến :

  Trong CMTS Anh không có bầu quốc hội, không ban hành hiến pháp.

  CMTS Pháp có tiến hành bầu cử, có Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, có ban hành hiến pháp 1791, 1793.

  Tính chất:

  CMTS Anh chưa triệt để: còn tàn dư của chế độ phong kiến, vấn đề ruộng đất của người

  Pháp là cuộc CMDCTS triệt để vì đã xoá bỏ mọi tàn dư chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân. ân dân chưa được giải quyết.

  • 0
  • Reply
  • Share

   Share

   • Share on Facebook
   • Share on Twitter

Leave an answer

Leave an answerHủy

Featured image

Select file Browse

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.