Ngày 28.8 là ngày gì

Với ý nghĩa đó, năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 28/8 hằng năm là ngày truyền thống của ngành, để khắc ghi dấu mốc hình thành cơ quan Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa - Thông tin gắn liền với sự ra đời bộ máy chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Trải qua lịch sử 77 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Văn hóa và Thông tin hoạt động với rất nhiều lĩnh vực và đã có những tên gọi khác nhau để phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng.

77 năm hình thành và phát triển song hành cùng những giai đoạn thăng trầm của đất nước, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy", đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa - Thông tin đã đóng góp bao công sức, tâm huyết nhằm chung tay sát cánh cùng đồng bào, đồng chí, có mặt ở khắp các mặt trận suốt hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc. Hàng ngàn cán bộ, văn nghệ sĩ của ngành Văn hóa thông tin đã không quản ngại khó khăn gian khổ xông pha vào các tuyến đầu lửa đạn nhất để vừa chiến đấu, vừa thực tế sáng tác nhiều tác phẩm cổ vũ tinh thần của quân và dân ta. Trang sử vàng hào hùng anh dũng của thắng lợi cách mạng Việt Nam in đậm được tô đậm hơn với biết bao sự cống hiến quên mình, không mệt mỏi của hàng ngàn chiến sĩ văn hóa đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ, vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Ngày 28.8 là ngày gì

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy –HĐND – UBND tặng hoa chúc mừng Phòng Văn hóa và Thông tin

Hòa chung cùng dòng chảy lịch sử, trong những năm qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện Mê Linh quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Trong 2 năm vừa qua, cùng với cả nước và thủ đô Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội. Rất nhiều hoạt động, nhiều lĩnh vực công tác bị ngưng trệ và thiệt hại nặng nề, nhất là các hoạt động Văn hóa, Thể thao và du lịch của đất nước. Trong bối cảnh chung đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao của huyện nhà cũng bị tác động. Tuy nhiên bám sát sự chỉ đạo của cấp trên cùng với truyền thống đoàn kết, vận dụng sáng tạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính quyền các cấp; ngành Văn hóa và Thông tin huyện Mê Linh đã thực hiện tốt vai trò và chức năng tham mưu trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Văn hóa - Thông tin, thể thao, du lịch, di sản văn hóa, công nghệ thông tin,...  chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về hoạt động văn hóa, công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động thể dục thể thao có nhiều đổi mới và đạt kết quả thiết thực trên các lĩnh vực công tác góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các thiết chế văn hóa được đầu tư góp phần phục vụ đời sống văn hóa tinh thần Nhân dân trên địa bàn; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa thông tin thường xuyên được tập huấn, đào tạo; các hoạt động thông tin tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung lẫn hình thức; hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn, mạng lưới tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động luôn được củng cố và nâng cao chất lượng, từng bước được hiện đại hoá về trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất để phục vụ công tác tuyên truyền.

Ngày 28.8 là ngày gì

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy –HĐND – UBND tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện

Năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và của Thành phố. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn huyện, có ý nghĩa lớn và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Ngày 28.8 là ngày gì

Huyện Mê Linh tổ chức Hội thi "Trưởng thôn thân thiện năm 2022" với nhiều tiết mục ấn tượng

Phong trào văn hóa, văn nghệ, hội thi, liên hoan văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện thường xuyên được tổ chức, diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ huyện đến cơ sở và tham gia hoạt động do cấp Thành phố tổ chức. Phong trào được các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức gắn liền với việc tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng tài năng, khuyến khích quần chúng cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống; đáp ứng nhu cầu giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, hưởng thụ, sáng tạo văn hóa và giải trí lành mạnh của Nhân dân.

Ngày 28.8 là ngày gì

Chương trình nghệ thuật ý nghĩa chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" luôn được các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng và từng bước nâng cao chất lượng, thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy vai trò là phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tác động tích cực đến việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới, việc thực hiện tiêu chí văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Kết quả năm 2021, toàn huyện có 49.195 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa trên tổng số 51.619 hộ gia đình tổ chức bình xét đạt 90,4%; 99/99 thôn, tổ dân phố thực hiện đăng ký xây dựng các danh hiệu thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2021, đạt 100%; 77/81 thôn đề xuất UBND Huyện công nhận "Thôn Văn hóa", đạt 95%. Tổ dân phố có 17/18 tổ dân phố đạt 94.4%.Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ có những chuyển biến tích cực.

Công tác quản lý di tích, lễ hội truyền thống được quan tâm triển khai thực hiện. Các giá trị di sản văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy. Trong đó, huyện đã triển khai tu sửa cấp thiết 3 di tích gồm: Đình Yên Mạc, xã Liên Mạc; Đình Quảng Lộc, xã Tiến Thắng; Đền Nghè, xã Hoàng Kim.

Ngày 28.8 là ngày gì

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao huyện đã tham mưa tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc, chất lượng

Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện bám sát vào kế hoạch chỉ đạo của cấp trên và của lãnh đạo huyện, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về hoạt động văn hóa, công tác thông tin tuyên truyền và hoạt động thể dục thể thao có nhiều đổi mới và đạt kết quả thiết thực trên các lĩnh vực công tác. Đồng thời triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền trên sóng phát thanh của huyện, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 77 năm của sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, kế thừa những thành quả chiến đấu, lao động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ; những người làm công tác văn hoá thông tin huyện Mê Linh hôm nay đã và đang tích cực thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đóng góp sức lực của mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng là những người chiến sỹ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng./.