Nhà an có 84 con gà hỏi sau khi mẹ an bán đi 1/7 số gà đó thì nhà an còn lại bao nhiêu con gà

Nhà Hoa nuôi 35 con gà. Hôm nay mẹ đã bán đi 1/7 số gà đó. Hỏi nhà Hoa còn lại bao nhiêu con gà?

Xem lời giải