Nối hai tệp văn bản python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp nhất hai tệp trong Python với một số ví dụ đơn giản và dễ hiểu

Khi hầu hết chúng ta xử lý các tệp trong Python, chúng ta thường gặp các tình huống yêu cầu hợp nhất nội dung của hai tệp thành một

Trong hướng dẫn này, chúng ta hãy tìm hiểu cách giải quyết vấn đề này

Không chậm trễ, chúng ta hãy xem cách giải quyết vấn đề được chỉ định ở trên

Hợp nhất Python của hai tệp văn bản

Để giải quyết vấn đề trên bằng Python, chúng ta phải làm theo các bước được đề cập dưới đây

BƯỚC 1

Mở hai tệp mà chúng tôi muốn hợp nhất ở chế độ “ĐỌC”

BƯỚC 2

Mở tệp thứ ba ở chế độ “WRITE”

BƯỚC 3

Đầu tiên, Đọc dữ liệu từ tệp đầu tiên và lưu trữ dưới dạng chuỗi

BƯỚC 4

Thứ hai, Đọc dữ liệu từ tệp thứ hai và thực hiện nối chuỗi

BƯỚC5

Đóng tất cả các tệp và cuối cùng kiểm tra tệp đã thực hiện hợp nhất, để hợp nhất thành công hay không

TẬP TIN VĂN BẢN1

Nối hai tệp văn bản python
Nối hai tệp văn bản python

TỆP VĂN BẢN2

Nối hai tệp văn bản python
Nối hai tệp văn bản python

MÃ ĐỂ HỢP NHẤT

# Python program to merge two files 
 data = data2 = "" 
 
# Reading data from first file 
with open('file1.txt') as fp: 
  data = fp.read() 
 with open('file2.txt') as fp: 
  data2 = fp.read() 
# Merging two files into one another file 
data += "\n"
data += data2 
with open ('file3.txt', 'w') as fp: 
fp.write(data)

Trong đoạn mã trên, trước tiên chúng tôi đọc dữ liệu từ cả hai tệp có tên là “file1” VÀ “file2” được hiển thị trong các hình trên và sau đó chúng tôi hợp nhất các nội dung này vào tệp khác có tên là “file3”

Sau khi HỢP NHẤT tập tin là

Nối hai tệp văn bản python
Nối hai tệp văn bản python

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng hướng dẫn này đã giúp bạn hiểu chủ đề “cách hợp nhất hai tệp trong Python”

 • Bạn cũng có thể đọc.
  phương thức setdefault() trong Python.
 • phương thức rindex() trong Python
 • thuộc tính lớp và thể hiện trong Python

4 phản hồi cho “Hợp nhất hai tệp văn bản thành một trong Python”

 1. Tyrone nói.

  Ngày tốt,

  Cảm ơn vì cách thanh lịch mà bạn đã giải quyết vấn đề này. Tôi rất mới với Python và hơi chật vật. Bạn sẽ tiến hành hợp nhất hai tệp và sắp xếp theo thứ tự tăng dần như thế nào?

  Cảm ơn

 2. RKaur nói.

  Bạn có thể vui lòng giải thích về việc hợp nhất hai tệp có cùng tiêu đề trong python không?

 3. Jonatan Garcia nói.

  Nó dường như không phải là "hợp nhất" mà là "chắp thêm" tệp2 vào tệp1 thành tệp3 khi các dòng có cùng nội dung được sao chép. Bất kỳ ý tưởng để đối phó với các bản sao?

  Python giúp việc tạo tệp mới, đọc tệp hiện có, nối thêm dữ liệu hoặc thay thế dữ liệu trong tệp hiện có trở nên đơn giản. Với sự trợ giúp của một vài thư viện nguồn mở và bên thứ ba, nó có thể quản lý thực tế tất cả các loại tệp hiện được hỗ trợ

  Chúng ta phải duyệt qua tất cả các tệp cần thiết, thu thập dữ liệu của chúng rồi thêm dữ liệu đó vào một tệp mới để ghép nhiều tệp thành một tệp duy nhất. Bài viết này trình bày cách sử dụng Python để nối nhiều tệp thành một tệp duy nhất

  Sử dụng vòng lặp

  Có thể tìm thấy danh sách tên tệp hoặc đường dẫn tệp đến các tệp python cần thiết trong mã Python bên dưới. Tiếp theo, tệp tin nâng cao. py được mở hoặc được tạo

  Danh sách tên tệp hoặc đường dẫn tệp sau đó được lặp lại. Mỗi tệp tạo một bộ mô tả tệp, đọc nội dung của nó theo từng dòng, sau đó ghi thông tin vào tệp nâng cao. tập tin py

  Nó thêm một ký tự xuống dòng, hoặc \n, vào tệp mới ở cuối mỗi dòng

  Ví dụ 1

  Sau đây là một ví dụ để hợp nhất nhiều tệp thành một tệp duy nhất bằng cách sử dụng vòng lặp for -

  nameOfFiles = ["moving files.py", "mysql_access.py", "stored procedure python-sql.py", "trial.py"] with open("advanced_file.py", "w") as new_created_file: for name in nameOfFiles: with open(name) as file: for line in file: new_created_file.write(line) new_created_file.write("\n")

  đầu ra

  Là đầu ra, một tệp python mới được tạo với tên “advanced_file” có tất cả các tệp python được đề cập hiện có trong đó

  Ví dụ - 2

  Trong đoạn mã sau, chúng tôi đã mở tệp hiện có ở chế độ đọc và tệp mới được tạo i. e. advanced_file ở chế độ ghi. Sau đó, chúng tôi đọc frm đó cả hai tệp và thêm nó vào một chuỗi và ghi dữ liệu từ chuỗi vào tệp mới được tạo. Cuối cùng, đóng các tập tin -

  đầu ra

  Là đầu ra, một tệp python mới được tạo với tên “advanced_file” có cả các tệp python được đề cập hiện có trong đó

  Làm cách nào để hợp nhất tất cả các tệp txt trong một thư mục thành một Python?

  sử dụng "mèo *. txt > tất cả

  Làm cách nào để kết hợp nhiều tệp văn bản thành một CSV bằng Python?

  Bạn có thể hợp nhất nhiều tệp văn bản thành một tệp CSV duy nhất trong Python bằng cách sử dụng lệnh toàn cầu. toàn cầu ('. /*. txt') để lọc ra tất cả tên đường dẫn của tệp văn bản trong một thư mục nhất định. Sau đó, lặp lại tất cả các tên đường dẫn đó và sử dụng hàm open() để đọc nội dung tệp và ghi thêm chúng vào CSV

  Làm cách nào để hợp nhất hai tệp HTML trong Python?

  Cách hợp nhất tệp HTML qua Python .
  Mở tài liệu đầu tiên
  Mở tài liệu thứ hai
  Thêm các trang của tài liệu thứ hai vào tài liệu đầu tiên
  Lưu tệp đầu ra được nối

  Python xử lý nhiều tệp văn bản như thế nào?

  Nhập mô-đun hệ điều hành vào sổ ghi chép của bạn. Xác định đường dẫn chứa các tệp văn bản trong hệ thống của bạn. Tạo một danh sách các tệp và lặp lại để tìm xem tất cả chúng có đúng phần mở rộng hay không. Đọc các tệp bằng chức năng được xác định trong mô-đun