Nuôi dạy Tiếng Anh là gì

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nuôi dạy", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nuôi dạy, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nuôi dạy trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. “Nuôi dạy nhiều người”

2. Chị đã nuôi dạy tôi.

3. Ngươi đã nuôi dạy đứa trẻ.

4. Mẹ nuôi dạy hai chị em tôi.

5. Cô biết cách nuôi dạy trẻ em.

6. Tôi được cô của mình nuôi dạy.

7. Và rồi, anh tự nuôi dạy nó?

8. Nuôi dạy con ở tuổi đến trường

9. Con trai phải có bố nuôi dạy chứ.

10. Tính nuôi dạy trẻ nữa hay sao đấy?

11. Những vấn đề trong việc nuôi dạy trẻ

12. Cổ đã được nuôi dạy một cách kín đáo.

13. Đó là cách trẻ được nuôi dạy đúng đắn.

14. Anh đã được nuôi dạy theo công giáo Catholic.

15. Thuở nhỏ, Nguyễn Đình Chiểu được mẹ nuôi dạy.

16. Cảm ơn ba đã nuôi dạy con chu đáo.

17. Cách cô nuôi dạy chúng là việc của cô,

18. Ông ấy nuôi dạy tôi, và giữ tôi lại.

19. Việc của chúng ta là nuôi dạy bọn trẻ.

20. Ông được nuôi dạy theo đạo Thiên Chúa giáo.

21. Ý tôi là, chị đã nuôi dạy cậu ta.

22. Tôi nuôi dạy các con trai mình ở đó.

23. Người mẹ đơn thân nuôi dạy con thành công

24. Nuôi dạy con cái là công việc khó nhọc.

25. Bác đã nuôi dạy đứa con trai tuyệt vời này.

26. Nuôi dạy con cái trong một thế giới buông thả

27. Chúng ta đang nuôi dạy con trẻ như thế nào?

28. Thử thách trong việc nuôi dạy các con sinh tư

29. Vì vậy, cô bé được mẹ nuôi dạy tại nhà.

30. Đó là: nghệ thuật và cách nuôi dạy con cái.

31. Anh nghĩ chúng ta đã nuôi dạy rất tốt, Val.

32. Cô được bà ngoại nuôi dạy từ khi còn nhỏ.

33. Tớ không biết tí gì nuôi dạy một đứa trẻ.

34. 9. (a) Việc nuôi dạy con cái đòi hỏi điều gì?

35. Khả Hãn cũng là người nuôi dạy chỉ bảo họ à?

36. Cùng nhau, chúng tôi nuôi dạy bốn đứa trẻ tuyệt vời.

37. Tương tự, nuôi dạy con cái đòi hỏi nhiều nỗ lực.

38. Người khuyên thành công đến mức nào trong việc nuôi dạy con?

39. 5 Chung thủy với người hôn phối và nuôi dạy con cái.

40. Chúng ta có thể đang nuôi dạy một thế hệ bị điếc.

41. Tại sao ngày nay việc nuôi dạy con cái lại khó khăn?

42. Được Đức Giê-hô-va dạy dỗ để nuôi dạy con cái

43. Cha ông mất sớm, ông được bà nội nuôi dạy từ bé.

44. Một mình nuôi dạy con quả không phải là điều dễ dàng.

45. Anh có thể thấy là nó đã được nuôi dạy tử tế.”

46. 2 Tại sao nuôi dạy con cái lại khó khăn đến thế?

47. Khó khăn lớn nhất hiển nhiên là việc nuôi dạy con trẻ.

48. Nuôi dạy trẻ mắc hội chứng Down —Thử thách và phần thưởng

49. Có một người em trai, tự tay tôi nuôi dạy nó đấy.

50. 17, 18. (a) Cậu bé Giê-su được cha nuôi dạy những gì?

cách nuôi dạy con cái

kiểu nuôi dạy con cái

đã nuôi dạy con cái

lớp nuôi dạy con cái

giúp nuôi dạy con cái

trong việc nuôi dạy con cái

cách nuôi dạy con cái

kiểu nuôi dạy con cái

đã nuôi dạy con cái

lớp nuôi dạy con cái

giúp nuôi dạy con cái

trong việc nuôi dạy con cái