peed like a girl là gì - Nghĩa của từ peed like a girl

peed like a girl có nghĩa là

Khi bạn nhập nhập nhà vệ sinh với ý định ị, nhưng vì bất kỳ lý do gì không thể đẩy nó ra.

Thí dụ

Guy 1: Dude, không phải bạn chỉ ở trong Shitter trong như mười phút, nó không bốc mùi chút nào.

Guy 2: Yea, Nothin đã xảy ra.

Guy 1: Ồ, vậy bạn PEED như một cô gái?