Phản ứng thế là gì cho ví dụ lớp 8

Phản ứng thế là gì?Cho ví dụ minh họa?

Đáp án:

Trong chương trình HÓA HỌC lớp 8:

+) Phản ứng thế được định nghĩa là: phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

+) Ví dụ:

$Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2 \uparrow$

$Fe + CuCl_2 \to FeCl_2 + Cu \downarrow $

Đáp án:

Phần ghi nhớ của sách Hóa học:

-Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất , trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất

VD về phản ứng thế:

VD 1:

$Zn + 2HCI  ZnCI_{2} + H_{2}$

VD 2:

$Fe + H_{2} SO _{4}  FeSO_{4} + H_{2}$