Phát biểu nào sau đây đúng với chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế nước ta hiện nay

18/06/2021 5,486

A. Đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đáp án chính xác

B. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành trong GDP diễn ra rất nhanh

C. Tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua các năm

D. Đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu phát triển đất nước hiện nay

Hướng dẫn: SGK/82-83, địa lí 12 cơ bản.Chọn: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là

Xem đáp án » 18/06/2021 21,412

Phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 17,220

Nhân tố chủ yếu tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay là

Xem đáp án » 18/06/2021 8,099

Cơ cấu lãnh thổ kinh tế đang chuyển dịch theo hướng:

Xem đáp án » 18/06/2021 6,920

Trong khu vực 1, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành là: 

Xem đáp án » 18/06/2021 6,361

Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta là:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,533

Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,397

Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế Nhà nước ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,200

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nào sau đây đúng với khu vực II (công nghiệp và xây dựng)?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,132

Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Xem đáp án » 18/06/2021 3,530

Biểu hiện của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,883

Trong nội bộ ngành, sản xuất nông nghiệp nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

Xem đáp án » 18/06/2021 2,824

Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,721

Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,670

Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của cả nước là thành phần kinh tế:

Xem đáp án » 18/06/2021 2,587

Hướng dẫn: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta hiện nay?


A.

Hình thành các khu chế xuất, khu công nghiệp.

B.

Mạng lưới giao thông ngày càng được mở rộng.

C.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỉ trọng.

D.

Tỉ trong khu vực công nghiệp và xây dựng tăng.