Promise race là gì

Tôi có một số mã đang lặp lại danh sách đã được truy vấn từ cơ sở dữ liệu và thực hiện yêu cầu HTTP cho từng phần tử trong danh sách đó. Danh sách đó đôi khi có thể là một con số khá lớn (hàng nghìn) và tôi muốn đảm bảo rằng tôi không gặp phải một máy chủ web có hàng nghìn yêu cầu HTTP đồng thời.

Phiên bản viết tắt của mã này hiện trông giống như thế này ...

function getCounts() { return users.map(user => { return new Promise(resolve => { remoteServer.getCount(user) // makes an HTTP request .then(() => { /* snip */ resolve(); }); }); }); } Promise.all(getCounts()).then(() => { /* snip */});

Mã này đang chạy trên Node 4.3.2. Để nhắc lại, có thể Promise.allđược quản lý để chỉ một số Hứa hẹn nhất định được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào không?