pulling a jukin là gì - Nghĩa của từ pulling a jukin

pulling a jukin có nghĩa là

triệu tập toàn bộ phẫn nộ của internet đối với chính mình bằng cách cố gắng làm mồi cho một người sáng tạo vô tội yêu quý

Thí dụ

Jukin Media là *kéo một sukin *.