pulling a panik là gì - Nghĩa của từ pulling a panik

pulling a panik có nghĩa là

1. Để vít một cái gì đó lên rất tệ.
2. Để trống tuyến tiền liệt của bạn hơn 3 lần một ngày.

Thí dụ

1. "Người đàn ông, tôi thực sự đã kéo một panik bằng cách khởi động lại trước khi truy vấn hệ thống tập tin."
2. "Tôi đã kéo Panik mỗi ngày trong tuần này và bây giờ tất cả đều được sử dụng."