Python có thể đọc tệp .mat không?

Trong hướng dẫn Python này, chúng ta sẽ tìm hiểu về “Tệp Mat Python Scipy Load”, nơi chúng ta sẽ tải hoặc đọc tệp mat bằng phương pháp của Python Scipy và Ngoài ra, còn đề cập đến các chủ đề sau

 • Python scipy tải tập tin Mat
 • Python Scipy Load Mat Struct
 • Python scipy tải tệp mat vào khung dữ liệu
 • Python scipy tải tập tin Mat Hdf5
 • Python scipy Lưu và tải tệp mat
 • Tập tin Whosmat Python scipy

Ngoài ra, hãy kiểm tra hướng dẫn scipy liên quan. Sự tiến hóa khác biệt của Python scipy

Mục lục

 • Python scipy tải tập tin Mat
 • Python Scipy Load Mat Struct
 • Python scipy tải tệp mat vào khung dữ liệu
 • Python scipy tải tập tin Mat Hdf5
 • Python scipy Lưu và tải tệp mat
 • Tập tin Whosmat Python scipy

Python scipy tải tập tin Mat

Trước khi chúng ta bắt đầu, “Tệp mat là gì?“, Định dạng bộ chứa dữ liệu nhị phân được ứng dụng MATLAB sử dụng được biểu thị bằng các tệp có phần “. phần mở rộng mat”. Phần mở rộng được tạo bởi Mathworks và các tệp MAT được phân loại là tệp dữ liệu vì chúng chứa các biến, mảng, hàm và các loại thông tin khác

Python scipy chứa phương thức

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
9 trong mô-đun
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
0 để tải tệp Matlab

Cú pháp được đưa ra dưới đây

scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)

Tham số ở đâu

 • tên_tệp(str). Tên của tệp (không có. phần mở rộng mat nếu appendmat==True). các đối tượng giống như tệp mở cũng có thể được thông qua
 • mdict(dict). Từ điển để nhập các biến matfile
 • appendmat(boolean). Nếu ‘. mat extension' chưa có, hãy thêm nó vào cuối tên tệp đã chỉ định. Đúng theo mặc định

Phương thức

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
1 trả về
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
2 là từ điển chứa ma trận được tải dưới dạng giá trị và tên biến dưới dạng khóa

Hãy cùng xem một ví dụ bằng cách làm theo các bước dưới đây

Truy cập trang web

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
3 và viết mã bên dưới để lưu giá trị biến
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
4 vào tệp
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
5 trong không gian làm việc Matlab

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')

Sau khi chạy đoạn mã trên, nó tạo ra một tên tệp

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
6 chứa một biến
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
4. Sau đó bấm vào nút Tải xuống để tải tệp xuống máy tính của bạn

Python có thể đọc tệp .mat không?
Ví dụ về tệp Mat tải scipy của Python

Bây giờ, chúng tôi sẽ tải tệp bằng phương thức

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
9 bằng mã bên dưới

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')

Python có thể đọc tệp .mat không?
Python scipy tải tập tin Mat

Nhìn vào kết quả ở trên, sau khi tải tệp

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
5, nó hiển thị các thông tin như
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
40,
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
41,
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
42 và các giá trị của biến
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
4

Đây là cách tải tệp mat bằng phương thức

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
1 của Python scipy

raed. Định mức thống kê scipy của Python

Python Scipy Load Mat Struct

Chúng ta đã biết cách sử dụng phương thức

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
9 của Python scipy để tải tệp mat, bây giờ chúng ta sẽ biết về tham số
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
46 được chấp nhận bởi phương thức
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
1

struct_as_record(bool). Xác định xem có tải cấu trúc MATLAB dưới dạng mảng bản ghi NumPy hay mảng NumPy truyền thống với dtype=object Đặt giá trị này thành Sai sẽ sao chép hành vi của phiên bản scipy 0. 7. x (trả về mảng đối tượng NumPy) (trả về mảng đối tượng NumPy). Bởi vì nó làm cho việc tải và lưu các tệp MATLAB trở nên dễ dàng hơn, True là cài đặt mặc định

Python scipy tải tệp mat vào khung dữ liệu

Ở đây trong phần này, chúng tôi sẽ tải tệp mat và chuyển đổi nó thành khung dữ liệu bằng phương pháp

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
48 của Pandas. Chẳng hạn, chúng tôi sẽ sử dụng cùng một tệp mat
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
5 mà chúng tôi đã tạo trong phần phụ ở trên “Tệp Mat Python Scipy Load”

Hãy nhập các thư viện hoặc phương thức cần thiết bằng mã python bên dưới

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
4

Bây giờ hãy tải tệp bằng phương thức

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
9 như hình bên dưới

scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)
6

Phương thức

scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)
61 trả về từ điển chứa thông tin có tên biến và giá trị của chúng dưới dạng cặp khóa-giá trị

Để truy cập các giá trị của các biến trong từ điển. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng phương thức

scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)
62 của một từ điển chấp nhận khóa là tên biến trả về giá trị được liên kết với khóa đã cho, giả sử khóa có trong từ điển

Và chuyển giá trị trả về cho phương thức

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
48 của Pandas để chuyển đổi các giá trị thành khung dữ liệu như bên dưới

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
0

Xem tệp mat đã chuyển đổi thành khung dữ liệu bằng mã bên dưới

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
1

Python có thể đọc tệp .mat không?
Python scipy tải tệp mat vào khung dữ liệu

Đây là cách tải tệp mat vào khung dữ liệu trong Python SciPy

Đọc. Python scipy Mann Whitney U

Python scipy tải tập tin Mat Hdf5

Ở đây trong phần này, chúng tôi sẽ sử dụng gói h5py để tải tệp mat vì phương pháp

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
1 không thể tải loại tệp
scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)
65 của loại tệp
scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)
66. Định dạng dữ liệu nhị phân HDF5 có giao diện Pythonic được gọi là gói h5py

Nó cho phép bạn thao tác nhanh chóng và đơn giản với dữ liệu số lớn bằng NumPy. Chẳng hạn, các bộ dữ liệu nhiều terabyte được lưu trên đĩa có thể được chia nhỏ như thể chúng là các mảng NumPy thực tế. Một tệp duy nhất có thể chứa hàng nghìn bộ dữ liệu, mỗi bộ được phân loại và gắn nhãn theo ý muốn

Vì vậy, ở đây chúng tôi sẽ tải tệp

scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)
67 mà chúng tôi đã tạo bằng mã bên dưới trong Matlab

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
6

Bây giờ chọn tệp và tải xuống trên máy tính của bạn

Mở Jupyter Notebook và cài đặt gói

scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)
68 bằng mã python bên dưới

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
8

Python có thể đọc tệp .mat không?
Python scipy tải mat tệp ví dụ Hdf5

Nhập mô-đun

scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)
69 bằng mã bên dưới

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
0

Đọc tệp

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
00 do Matlab tạo bằng phương pháp
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
01 của mô-đun
scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)
69

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
0

Bây giờ hãy sử dụng phương pháp

scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)
62 của từ điển để biết về thông tin tệp bằng mã bên dưới

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
1

Python có thể đọc tệp .mat không?
Python scipy tải tập tin Mat Hdf5

Đầu ra hiển thị định dạng tệp HDF5 với khóa bằng DS1 và hình dạng bằng với

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
04. Đây là cách đọc file có định dạng
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
05 hoặc
scipy.io.loadmat(file_name, mdict=None, appendmat=True)
66

Đọc. Giá trị bản địa scipy của Python

Python scipy Lưu và tải tệp mat

Đến đây chúng ta đã biết cách tải tệp mat, bây giờ trong phần này, chúng ta sẽ biết cách lưu và tải tệp mat. Để lưu file có đuôi

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
07 ta sẽ sử dụng phương thức
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
08 của module
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
0

Cú pháp được đưa ra dưới đây

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
2

Tham số ở đâu

 • tên_tệp(str). Tên của tệp (không có. phần mở rộng mat nếu appendmat==True). các đối tượng giống như tệp mở cũng có thể được thông qua
 • mdict(dict). Từ điển để nhập các biến matfile
 • appendmat(boolean). Nếu ‘. mat extension' chưa có, hãy thêm nó vào cuối tên tệp đã chỉ định. Đúng theo mặc định
 • định dạng{4. 5}. “5” (mặc định) cho MATLAB phiên bản 5 trở lên (tối đa 7. 2) và “4” cho MATLAB phiên bản 4. tập tin mat
 • long_field_names( boolean). Sai (mặc định) – Độ dài tên trường tối đa của cấu trúc là 31 ký tự, đây là độ dài tối đa đã được ghi lại. Đúng, độ dài tên trường tối đa của cấu trúc là 63 ký tự, tương thích với MATLAB 7. 6+
 • do_compression(boolean). Nén ma trận nên được bật hoặc tắt;
 • oned_as(hàng, cột). Viết các mảng 1-D NumPy dưới dạng các vectơ cột nếu giá trị là “cột. ” Nếu là “hàng”, hãy tạo các vectơ hàng từ mảng 1-D NumPy

Hãy lấy một ví dụ bằng cách làm theo các bước dưới đây

Nhập các thư viện hoặc phương thức cần thiết bằng mã python bên dưới

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
3

Tạo một mảng và chuyển mảng vào từ điển để tạo từ điển bằng mã bên dưới

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
4

Bây giờ hãy lưu tệp theo kiểu Matlab bằng phương thức

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
10 với tên tệp là
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
11

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
5

Từ đoạn mã trên, chúng tôi đã lưu thành công tệp mat trong thư mục hiện tại của Jupyter Notebook bằng phương pháp

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
08

Python có thể đọc tệp .mat không?
Python scipy Lưu và tải tệp mat

Để tải tệp mat đã lưu

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
13, hãy tham khảo tiểu mục “Tệp Mat Python scipy Load”

Đọc. Số liệu thống kê scipy của Python Kurtosis

Tập tin Whosmat Python scipy

Để xem các biến trong tệp mat, phương pháp

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
14 của mô-đun
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
0 được sử dụng

Cú pháp được đưa ra dưới đây

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
6

Tham số ở đâu

tên_tệp(str). Tên của tệp (không có. phần mở rộng mat nếu appendmat==True). các đối tượng giống như tệp mở cũng có thể được thông qua.
appendmat(boolean). Nếu ‘. mat extension' chưa có, hãy thêm nó vào cuối tên tệp đã chỉ định. Đúng theo mặc định.

Hãy lấy một ví dụ bằng cách nhập mô-đun được yêu cầu bằng mã python bên dưới

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
7

Bây giờ, hãy sử dụng phương pháp

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
14 để kiểm tra biến trong tệp mat
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
6 mà chúng ta đã tạo trong tiểu mục “Tệp Mat Python scipy Load” ở trên của hướng dẫn này

p = rand(1,10);
save('pqfile.mat','p')
8

Python có thể đọc tệp .mat không?
Tập tin Whosmat Python scipy

Từ đầu ra, chúng ta có thể thấy rằng tệp

from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
6 chứa một biến
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
19 kiểu
from scipy.io import loadmat

loadmat('pqfile.mat')
60

Ngoài ra, hãy xem thêm một số hướng dẫn về Python SciPy

 • Chế độ thống kê scipy của Python
 • Bộ lọc Scipy Butterworth
 • Python scipy thống kê phù hợp
 • Python scipy thu nhỏ
 • Python scipy lũy thừa
 • Phân phối bình thường scipy
 • Python scipy đường cong phù hợp

Vì vậy, trong hướng dẫn này, chúng ta đã tìm hiểu về “Tệp Mat Python Scipy Load” và đề cập đến các chủ đề sau

 • Python scipy tải tập tin Mat
 • Python Scipy Load Mat Struct
 • Python scipy tải tệp mat vào khung dữ liệu
 • Python scipy tải tập tin Mat Hdf5
 • Python scipy Lưu và tải tệp mat
 • Tập tin Whosmat Python scipy

Python có thể đọc tệp .mat không?

Bijay Kumar

Python là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Tôi đã làm việc với Python trong một thời gian dài và tôi có kinh nghiệm làm việc với nhiều thư viện khác nhau trên Tkinter, Pandas, NumPy, Turtle, Django, Matplotlib, Tensorflow, Scipy, Scikit-Learn, v.v… Tôi có kinh nghiệm làm việc với nhiều khách hàng khác nhau . Kiểm tra hồ sơ của tôi

Python có đọc được không. Tập tin MAT?

Bắt đầu từ phiên bản 7. 3 của Matlab, các tệp mat thực sự được lưu bằng định dạng HDF5 theo mặc định (ngoại trừ nếu bạn sử dụng cờ -vX khi lưu thời gian, xem trong Matlab). Ví dụ, các tệp này có thể được đọc bằng Python bằng cách sử dụng gói PyTables hoặc h5py

Là gì. Tệp MAT bằng Python?

Matlab là một nền tảng thực sự phổ biến cho tính toán khoa học trong giới học thuật. Tôi đã sử dụng nó trong suốt thời gian học kỹ sư của mình và rất có thể, bạn sẽ bắt gặp. các tệp mat dành cho bộ dữ liệu do các trường đại học phát hành .

Tôi có thể mở tệp mat mà không cần MATLAB không?

. mat files contain binary data, so you will not be able to open them easily with a word processor. There are some options for opening them outside of MATLAB: If all you need to do is look at the files, bạn có thể tải xuống Octave, đây là một triển khai MATLAB miễn phí nhưng hơi chậm hơn .

Làm cách nào để nhập dữ liệu từ MATLAB sang Python?

Nếu bạn thu thập dữ liệu bằng Matlab nhưng muốn làm việc với nó bằng Python (e. g. tạo các biểu đồ đẹp với matplotlib), bạn có thể xuất một. mat và sau đó nhập tệp đó vào Python bằng SciPy . Hãy nhớ rằng trong lập chỉ mục Python bắt đầu từ 0, thay vì 1 (đó là cách Matlab thực hiện).