second hippie generation là gì - Nghĩa của từ second hippie generation

second hippie generation có nghĩa là

Thế hệ hippies tiếp theo mà một số người muốn xem vì họ không nghĩ thế hệ hippie đầu tiên của 60 đã hoàn thành nhiều nhất có thể vì thời kỳ hippie là ngắn và vẫn còn nhiều việc phải làm.

Thí dụ

John muốn xem thứ hai hippie thế hệ.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết second hippie generation là gì - Nghĩa của từ second hippie generation