Số phức có phải là một kiểu dữ liệu trong Python không?

Trong Python, số nguyên là số không, số dương hoặc số âm không có phần phân số và có độ chính xác không giới hạn, e. g. 0, 100, -10. Sau đây là các số nguyên hợp lệ trong Python

>>> 0
0
>>> 100
100
>>> -10
-10
>>> 1234567890
1234567890
>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
5000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Số nguyên có thể là giá trị nhị phân, bát phân và thập lục phân

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15

Tất cả các ký tự hoặc biến số nguyên là đối tượng của lớp

>>>type(100)
 # type of x is int

>>> x=1234567890
>>> type(x)
 # type of x is int

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y) # type of y is int

0. Sử dụng phương thức
>>>type(100)
 # type of x is int

>>> x=1234567890
>>> type(x)
 # type of x is int

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y) # type of y is int

1 để lấy tên lớp, như hình bên dưới

>>>type(100)
 # type of x is int

>>> x=1234567890
>>> type(x)
 # type of x is int

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y) # type of y is int

Số 0 đứng đầu trong các số nguyên khác 0 không được phép e. g. 000123 là số không hợp lệ, 0000 là 0

>>> x=01234567890
SyntaxError: invalid token

Python không cho phép dấu phẩy làm dấu phân cách số. Thay vào đó, hãy sử dụng dấu gạch dưới

>>>type(100)
 # type of x is int

>>> x=1234567890
>>> type(x)
 # type of x is int

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y) # type of y is int

2 làm dấu phân cách

>>> x=1_234_567_890
>>> x
1234567890

Lưu ý rằng số nguyên phải không có phần phân số (dấu thập phân). Nó bao gồm một phân số sau đó nó trở thành một số float

________số 8

Hàm

>>>type(100)
 # type of x is int

>>> x=1234567890
>>> type(x)
 # type of x is int

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y) # type of y is int

3 chuyển đổi một chuỗi hoặc float thành int

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
0

nhị phân

Một số có 0b với tám chữ số kết hợp giữa 0 và 1 đại diện cho các số nhị phân trong Python. Ví dụ: 0b11011000 là số nhị phân tương đương với số nguyên 216

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
1

bát phân

Một số có 0o hoặc 0O làm tiền tố đại diện cho một số bát phân. Ví dụ: 0O12 tương đương với số nguyên 10

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
2

thập lục phân

Một số có tiền tố là 0x hoặc 0X biểu thị số thập lục phân. Ví dụ: 0x12 tương đương với số nguyên 18

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
3

Trôi nổi

Trong Python, số dấu chấm động (float) là số thực dương và âm với một phần phân số được biểu thị bằng ký hiệu thập phân

>>>type(100)
 # type of x is int

>>> x=1234567890
>>> type(x)
 # type of x is int

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y) # type of y is int

4 hoặc ký hiệu khoa học
>>>type(100)
 # type of x is int

>>> x=1234567890
>>> type(x)
 # type of x is int

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y) # type of y is int

5 hoặc
>>>type(100)
 # type of x is int

>>> x=1234567890
>>> type(x)
 # type of x is int

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y) # type of y is int

6, e. g. 1234. 56, 3. 142, -1. 55, 0. 23

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
0

Các dấu phẩy có thể được phân tách bằng dấu gạch dưới

>>>type(100)
 # type of x is int

>>> x=1234567890
>>> type(x)
 # type of x is int

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y) # type of y is int

2, e. g.
>>>type(100)
 # type of x is int

>>> x=1234567890
>>> type(x)
 # type of x is int

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y) # type of y is int

8 là số float hợp lệ

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
1

Phao có kích thước tối đa tùy thuộc vào hệ thống của bạn. Phao vượt quá kích thước tối đa của nó được gọi là "inf", "Inf", "INFINITY" hoặc "infinity". Float

>>>type(100)
 # type of x is int

>>> x=1234567890
>>> type(x)
 # type of x is int

>>> y=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000
>>> type(y) # type of y is int

9 sẽ được coi là vô cùng đối với hầu hết các hệ thống

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
2

Ký hiệu khoa học được sử dụng như một biểu diễn ngắn để thể hiện số float có nhiều chữ số. Ví dụ. 345. 56789 được biểu thị là 3. 4556789e2 hoặc 3. 4556789E2

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
3

Sử dụng hàm

>>> x=01234567890
SyntaxError: invalid token
0 để chuyển chuỗi, int thành float

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
4

Số phức

Số phức là số có thành phần thực và phần ảo. Ví dụ: 5 + 6j là một số phức trong đó 5 là thành phần thực và 6 nhân với j là thành phần ảo

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
5

Bạn phải sử dụng j hoặc J làm thành phần ảo. Sử dụng ký tự khác sẽ gây ra lỗi cú pháp

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
6

toán tử số học

Bảng sau đây liệt kê các toán tử số học trên các giá trị nguyên

Toán tửMô tảVí dụ+ (Bổ sung)Thêm toán hạng ở hai bên của toán tử. >>> a=10; . >>> a=10; . >>> a=10; . >>> a=10; . >>> a=10; . >>> a=3
>>> a+b
30- (Subtraction)Subtracts the right-hand operand from the left-hand operand.>>> a=10; b=20
>>> b-a
10
>>> a-b
-10* (Multiplication)Multiplies values on either side of the operator.>>> a=10; b=20
>>> a*b
200/ (Division)Divides the left-hand operand by the right-hand operand.>>> a=10; b=20
>>> b/a
2% (Modulus)Returns the remainder of the division of the left-hand operand by right-hand operand.>>> a=10; b=22
>>> b%a
2** (Exponent)Calculates the value of the left-operand raised to the right-operand.>>> a=3
>>> a**2
9
>>> a**3>>a=9;
27// (Floor Division)The division of operands where the result is the quotient in which the digits after the decimal point are removed. But if one of the operands is negative, the result is floored, i.e., rounded away from zero (towards negative infinity):>>> a=9; b=2
>>> a//b
4

Các phép toán số học trên số phức

Cộng và trừ các số phức là đơn giản. Phần thực và phần ảo được cộng/trừ để có kết quả

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
7

Các toán tử số học cũng có thể được sử dụng với hai số phức, như hình bên dưới

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
8

Quá trình nhân hai số phức này rất giống với nhân hai nhị thức. Nhân mỗi số hạng ở số thứ nhất với mỗi số hạng ở số thứ hai

>>> 0b11011000 # binary
216
>>> 0o12 # octal
10
>>> 0x12 # hexadecimal
15
9

Chức năng tích hợp sẵn

Một đối tượng số của một loại có thể được chuyển đổi thành một loại khác bằng cách sử dụng các chức năng sau

Hàm tích hợpDescripintTrả về đối tượng số nguyên từ một số float hoặc một chuỗi chứa các chữ số. floatTrả về một đối tượng số dấu phẩy động từ một số hoặc chuỗi chứa các chữ số có dấu thập phân hoặc ký hiệu khoa học. complexTrả về một số phức với các thành phần thực và ảo. hexChuyển đổi số nguyên thập phân thành số thập lục phân có tiền tố 0x. octChuyển đổi một số nguyên thập phân thành biểu diễn bát phân với tiền tố 0o. powTrả về lũy thừa của các số được chỉ định. absTrả về giá trị tuyệt đối của một số mà không xét đến dấu của nó. roundTrả về số đã được làm tròn

Phức tạp có phải là một kiểu dữ liệu trong Python không?

Kiểu dữ liệu phức trong python bao gồm hai giá trị, giá trị thứ nhất là phần thực của số phức và giá trị thứ hai là phần ảo của số phức. Chúng ta thường ký hiệu phần thực bằng i và phần ảo bằng j. Ví dụ: (3 + 7j) hoặc (3i + 7j).

Số phức có phải là kiểu dữ liệu không?

Số học số phức . Các ngôn ngữ hỗ trợ kiểu dữ liệu phức tạp thường cung cấp cú pháp đặc biệt để xây dựng các giá trị đó và mở rộng các phép toán số học cơ bản ('+', '−', '×', '÷') để thực hiện trên chúng. A complex variable or value is usually represented as a pair of floating-point numbers. Languages that support a complex data type usually provide special syntax for building such values, and extend the basic arithmetic operations ('+', '−', '×', '÷') to act on them.

Phức tạp có phải là một kiểu số trong Python không?

Số phức là một loại số Python được tạo thành từ phần thực và phần ảo . Nó được biểu diễn dưới dạng a+bj.

Số phức trong Python là gì?

Số phức là được tạo từ các số thực . Số phức trong Python có thể được tạo bằng cách sử dụng câu lệnh gán trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng hàm complex(). Số phức chủ yếu được sử dụng khi chúng ta đang sử dụng hai số thực.