Sstream trong C++

Ở bài học trước, bạn đã nắm được TOÁN TỬ QUÂN, LOGIC, BITWISE,MISC VÀ ĐỘ ƯU TIÊN TOÁN TỬ TRONG C++ (Toán tử)

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn về phần Cơ bản về chuỗi kí tự trong C++ (String)


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến ​​thức cơ bản về các phần

Trong bài ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề

  • Tổng số lượng về chuỗi ký tự (std. chuỗi)
  • Khai báo, khởi tạo và gán giá trị cho một chuỗi ký tự
  • Export an string character (đầu ra chuỗi)
  • Nhập một chuỗi ký tự (nhập chuỗi)
  • Một số thao tác cơ bản với chuỗi ký tự

Tổng số lượng về chuỗi ký tự (std. chuỗi)

Bạn đã được xúc động với chuỗi ký tự (chuỗi) ngay từ bài học C++ đầu tiên qua chương trình kinh điển bên dưới

#include 
using namespace std;

int main()
{
	cout << "Hello, HowKteam.com!" << endl;
	return 0;
}

Các ký tự chuỗi là tập hợp các ký tự được đặt trong dấu ngoặc kép. Dùng để biểu diễn các thông báo, văn bản, … trong chương trình. Trong chương trình trên, "Xin chào, HowKteam. com. " main is a character string

Trong C++, các ký tự kiểu chuỗi không được xây dựng sẵn (không phải là "chuỗi tích hợp") mà được cài đặt trong một lớp của thư viện chuẩn STL (Thư viện mẫu chuẩn C++)


Khai báo, khởi tạo và gán giá trị cho một chuỗi ký tự

Để sử dụng chuỗi trong C++, bạn cần phải #include thư viện string thuộc namespace std

#include 
// …
std::string strMyName;

Bạn có thể sử dụng không gian tên std để có thể sử dụng chuỗi một cách rút gọn hơn

#include 
using namespace std;
// …
string strMyName;

Tương tự như các biến thông thường, bạn có thể khởi tạo hoặc gán giá trị cho chuỗi biến theo nhiều cách

/* Khai báo một chuỗi ký tự */
std::string strString;

/* Khởi tạo một chuỗi theo nhiều cách */
string strString0("");                 // Khởi tạo chuỗi strString0 rỗng
string strString1("Kteam");            // Khởi tạo chuỗi "Kteam" cho strString1
string strString2{ "Free Education!" }; // Khởi tạo chuỗi "Kteam" cho strString2
string strString3 = "HowKteam.com";    // Khởi tạo chuỗi "HowKteam.com" cho strString3
string strString4 = strString1;         // Gán giá trị chuỗi strString1 cho strString4

/* Khởi tạo một chuỗi số */
string strNumber = "88";         // Khởi tạo chuỗi "88" cho strNumber, không phải số

Chú thích. Khi khởi tạo giá trị là một số cho một chuỗi, chuỗi đó không được coi là một số và không có những thao tác như một biến số học (cộng, trừ, nhân, chia…). C++ không tự động chuyển một chuỗi số về giá trị nguyên (số nguyên) hoặc số dấu chấm động (dấu phẩy động)


Export an string character (đầu ra chuỗi)

Ở bài NHẬP & XUẤT DỮ TÍNH TRONG C++ (Input and Output), bạn đã biết cách nhập xuất dữ liệu trong C++. Đối với chuỗi ký tự, thao tác xuất cũng tương tự

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
     /* Khởi tạo một chuỗi HowKteam.com cho biến strString */
     string strString("HowKteam.com");

     /* Xuất chuỗi HowKteam.com lên console */
     cout << strString << endl;

     return 0;
}

đầu ra

 

Sstream trong C++


Nhập một chuỗi ký tự (nhập chuỗi)

Đối với các kiểu dữ liệu cơ bản, bạn sử dụng các đối tượng std. cin để đọc bất kỳ thông tin nào từ thiết bị nhập chuẩn (mặc định là bàn phím), sau đó lưu thông tin đó vào một biến

Cùng thử với kiểu dữ liệu std. chuỗi

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
       cout << "Enter your full name: ";
       string strName;
       cin >> strName;

       cout << "Enter your age: ";
       string strAge;
       cin >> strAge;

       cout << "Your name is " << strName << endl;
       cout << "Your age is " << strAge << endl;

       return 0;
}

đầu ra

Sstream trong C++

Trong chương trình trên, khi nhập chuỗi “Xin chào HowKteam. com. giáo dục miễn phí. ” và nhấn enter, chương trình đã bỏ qua lần nhập tiếp theo và xuất ra kết quả

Chú thích. Toán tử >> (toán tử trích xuất) được sử dụng chung với std. cin chỉ cho phép đọc một dãy bao gồm các ký tự liền kề nhau (không có khoảng trắng), nên nó sẽ trả về các ký tự đến khoảng trắng đầu tiên trong chuỗi vừa nhập

Vì vậy, chương trình có 2 lần yêu cầu chuỗi đầu vào, nhưng khi bạn nhập một chuỗi có 3 khoảng trắng như trên, nó chỉ cho phép bạn nhập 1 lần


Nhập văn bản bằng tiêu chuẩn. theo hàng()

Để đọc đủ chuỗi có khoảng trắng từ đối tượng đầu vào của lớp iostream (ví dụ cin), bạn nên sử dụng hàm std. getline() (trong namespace std)

Ví dụ

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
       cout << "Enter your full name: ";
       string strName;
       getline(cin, strName);

       cout << "Enter your age: ";
       string strAge;
       getline(cin, strAge);

       cout << "Your name is " << strName << endl;
       cout << "Your age is " << strAge << endl;

       return 0;
}

đầu ra

Sstream trong C++

At the program on, you were input the character string are include both spacespace with std function. theo hàng()


Kết hợp giữ std. cin và std. getline() sẽ gây ra kết quả không mong muốn

Ví dụ

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
       cout << "Enter your age: ";
       int nAge;
       cin >> nAge;

       cout << "Enter your name: ";
       string strName;
       getline(cin, strName);

       cout << "Hello, " << strName << endl;
       cout << "Your age " << nAge << endl;    
       
       return 0;
}

đầu ra

Sstream trong C++

Khi bạn nhập bất kỳ thông tin nào, mọi ký tự bạn nhập vào bàn phím (cả ký tự Enter 

#include 
// …
std::string strMyName;
3) đều được đưa vào bộ nhớ đệm trước khi được gán vào biến

In the program on, you input number by std. cin, they only got a number chứ không nhận được ký tự Enter (‘\n’), và ký tự Enter vẫn còn trong bộ nhớ đệm. Come when input string, std function. getline() got a character Enter from the buffer memory, end input and program is running next. Điều này khiến kết quả bị sai

Bạn có thể xóa các ký tự Nhập ‘\n’ sau khi sử dụng tiêu chuẩn. cin bằng cách sử dụng phương thức cin. bỏ qua () thuộc không gian tên std

// Xóa khỏi bộ nhớ đệm 32767 ký tự, hoặc đến khi gặp ký tự '\n'
std::cin.ignore(32767, '\n');

Ví dụ

#include 
// …
std::string strMyName;
0

đầu ra

Sstream trong C++

Chú thích. Nên xóa các ký tự Nhập '\n' trong bộ nhớ đệm trước khi nhập bất kỳ chuỗi nào


Nhập một văn bản bao gồm các ký tự xuống dòng

Default, std function. getline() sử dụng ký tự ‘\n’ khi nhấn phím Enter là ký tự thông báo kết thúc chuỗi nhập

Nếu muốn nhập nhiều dòng văn bản vào một chuỗi biến, bạn có thể thay đổi nó, ví dụ

#include 
// …
std::string strMyName;
0

đầu ra

Sstream trong C++

Trong chương trình trên, bạn có thể nhập chuỗi ký tự cho đến khi chương trình nhận vào ký tự gạch dưới '_'. Kết quả nhận được là một chuỗi ký tự bao gồm nhiều dòng


Một số thao tác cơ bản với chuỗi ký tự

Nối chuỗi (Appending strings)

Bạn có thể sử dụng toán tử + để nối hai chuỗi với nhau, hoặc toán tử += để nối thêm một chuỗi khác

Ví dụ

#include 
// …
std::string strMyName;
1

đầu ra

Sstream trong C++

Chú thích. Khi nối chuỗi, lưu ý là 2 chuỗi số được nối lại với nhau, không được cộng 2 giá trị số


Character length string (Độ dài chuỗi)

Lớp chuỗi định nghĩa cho chúng ta 2 phương thức để thực hiện việc lấy độ dài của chuỗi ký tự

Ví dụ

#include 
// …
std::string strMyName;
2

đầu ra

Sstream trong C++


Kết luận

Qua bài học này, bạn đã nắm được Cơ bản về chuỗi ký tự trong C++ ( std. chuỗi ). tiêu chuẩn. chuỗi tương đối phức tạp, và còn nhiều tính năng khác mà bạn chưa cần biết tại thời điểm này. Bạn sẽ được hướng dẫn những kỹ năng tốt hơn ở những bài học sau

Ở bài tiếp theo, bạn sẽ được tìm hiểu về BIẾN CỤC BỘ & TẦM VỰC CỦA BIẾN TRONG C++ (Phạm vi biến)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc đóng góp ý kiến ​​của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không sợ khó”


thảo luận

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam. com to get the support from the community