stickbugged là gì - Nghĩa của từ stickbugged

stickbugged có nghĩa là

Khi bạn ngây thơ và vô tâm khi xem video trên Tiktok và video dừng lại và dòng xuất hiện trên màn hình, tạo thành một cú nhảy giống như lỗi.

Thí dụ

"Tôi đã xem một Cool Video nhưng tôi Stickbugged"

stickbugged có nghĩa là

Ununny Meme bị lạm dụng

Thí dụ

"Tôi đã xem một Cool Video nhưng tôi Stickbugged"

stickbugged có nghĩa là

Ununny Meme bị lạm dụng

Thí dụ

"Tôi đã xem một Cool Video nhưng tôi Stickbugged"

stickbugged có nghĩa là

Ununny Meme bị lạm dụng

Thí dụ

"Tôi đã xem một Cool Video nhưng tôi Stickbugged"

stickbugged có nghĩa là

Ununny Meme bị lạm dụng

Thí dụ

"Tôi thề với Chúa nếu tôi chết tiệt

stickbugged có nghĩa là

Hahaha bạn vừa nhận được stickbugged lol

Thí dụ

Tôi ghét nhận Stickbugged