Stiren làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường

Cho các chất: benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là:

A.2

B.5

C.3

Đáp án chính xác

D.4

Xem lời giải

Chọn đáp án D

Exetandehit; stiren; propilen; axetilen.

CH3CHO làm mất màu thuốc tím theo SGK lớp 11

Stiren làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho các chất: benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là:

Cho các chất: benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là:

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. benzen

B. toluen

C. 3 propan

D. stiren

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

hidrocacbon thơm

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 - Hoá học