Sục khí CO2 đến dư vào 100ml dung dịch NaOH

Sục khí CO2 từ từ cho đến dư vào 100ml dung dịch hỗn hợp chứa NaOH 0,6M, Ba(OH)2 0,5M thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A rồi nung nóng đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m

A. 10,83 B. 14,01 C. 9,51 D. 13,03

CO2 dư => tạo muối KHCO3


nKHCO3=nKOH=0,1


=>mKHCO3=0,1.100=10 gam

Giá đi từ giữa ưu ưu tú tài giấy disk bị rỉ xử vào

Sục khí CO2 đến dư vào 100 ml dung dịch KOH 1M, thu được m gam muối. Giá trị của m là C. 10. 

CO2 đến dư thì dung dịch gồm 0,06 mol NaHCO3 và 0,05 mol Ba(HCO3)2


Khi nhiệt phân hoàn toàn thu được : 0,03 mol Na2CO3 và 0,05 mol BaO


=> m = 0,03.106 + 0,05.153 = 10,83 gam

nKOH= 1. 0.1= 0.1 MOL


suy ra nK2CO3= 0,05


SUY RA m K2CO3= 0,05.(39.2+12+48)=6,9g


D. 6,9

CO2 dư => tạo muối KHCO3


nKHCO3=nKOH=0,1


=>mKHCO3=0,1.100=10 gam

Sục khí CO2 đến dư vào 100 ml dung dịch KOH 1M, thu được m gam muối. Giá trị của m là


A. 5,3.                              


B. 8,4.                              


C. 10.                                


D. 6,9.

$#Nezuko$


Sục khí CO2 đến dư vào 100 ml dung dịch KOH 1M, thu được m gam muối. Giá trị của m là


   A. 5,3.                     B. 8,4.                     C. 10.                      D. 6,9.

CO2 dư => tạo muối KHCO3


nKHCO3=nKOH=0,1


=>mKHCO3=0,1.100=10 gam


CO2 dư + koh = khco3


n koh = 0.1 mol


=> n khco3 = 0.1 mol


m khco3 = 0.1 × 100 = 10 (g)

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Sục khí CO2 đến dư vào 100ml dung dịch NaOH

 • Sục khí CO2 đến dư vào 100ml dung dịch NaOH

 • Sục khí CO2 đến dư vào 100ml dung dịch NaOH

 • Sục khí CO2 đến dư vào 100ml dung dịch NaOH

 • Sục khí CO2 đến dư vào 100ml dung dịch NaOH

 • Sục khí CO2 đến dư vào 100ml dung dịch NaOH

  Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

  - Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất.

  - Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.

  Giá trị của a là 

 • Sục khí CO2 đến dư vào 100ml dung dịch NaOH

 • Sục khí CO2 đến dư vào 100ml dung dịch NaOH

 • Sục khí CO2 đến dư vào 100ml dung dịch NaOH

 • Sục khí CO2 đến dư vào 100ml dung dịch NaOH

  X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là


Xem thêm »

Sục khí CO2 từ từ cho đến dư vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M và Ba(OH)2 0,5M thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A rồi nhiệt phân đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Câu 3930 Vận dụng

Sục khí CO2 từ từ cho đến dư vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M và Ba(OH)2 0,5M thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A rồi nhiệt phân đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a


Phương pháp giải

CO2 đến dư thì dung dịch gồm 0,06 mol NaHCO3 và 0,05 mol Ba(HCO3)2

Khi nhiệt phân hoàn toàn thu được : 0,03 mol Na2CO3 và 0,05 mol BaO

Phương pháp giải bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm --- Xem chi tiết

...

Sục khí CO2 từ từ cho đến dư vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M và Ba(OH)2 0,5M thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A rồi nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Sục khí CO2từ từ đến dư vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M và Ba(OH)20,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X rồi nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A.10,83.

Đáp án chính xác

B.9,51.

C.13,03.

D.14,01.

Xem lời giải