Tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 4 nhận 10 mũ trừ 6

Tại 2 điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt 2 điện tích q1=4.10-6C,q2=-6,4.10-6C. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết AC = 12 cm; BC = 16 cm. Xác định lực điện trường tác dụng lên q3=-5.10-8Cđặt tại C

Xem lời giải

Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1=4.10-6vàq2=-6.10-6. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra tại C, biết AC = 12 cm, BC = 16 cm. Xác định lực điện tác dụng lên điện tíchq3=-5.10-8đặt tại C.

A. 2,53N

B. 0,34N

C. 0,32N

D. 0,17N

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Giúp em với. Cho hai điện tích q1=q2 =-10^-6 đặt tại hai điểm AB cách nhau 20cm trong không khí a: xác định cường độ điện trường tổng hợp tại trung đ

Home/ Môn học/Vật Lý/Giúp em với. Cho hai điện tích q1=q2 =-10^-6 đặt tại hai điểm AB cách nhau 20cm trong không khí a: xác định cường độ điện trường tổng hợp tại trung đ

Tại hai điểm A và B cách nhau 1...

Câu hỏi: Tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong không khí có đặt hai điện tíchq1=16.10-8C vàq2=9.10-8C. Xác định độ lớn cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết AC=6cm và BC=9cm

A.450kV/m

B.225kV/m

C.331kV/m

D.425kV/m

Đáp án

D

- Hướng dẫn giải

Đáp án D

Tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 4 nhận 10 mũ trừ 6

Tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 4 nhận 10 mũ trừ 6

Tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 4 nhận 10 mũ trừ 6

Tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 4 nhận 10 mũ trừ 6

Tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 4 nhận 10 mũ trừ 6

Tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 4 nhận 10 mũ trừ 6

Tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 4 nhận 10 mũ trừ 6

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Chủ đề: Cường độ điện trường có lời giải chi tiết !!

Lớp 11 Vật lý Lớp 11 - Vật lý