Thay đổi kích thước bàn phím iPad

Bạn có thể tùy chỉnh bàn phím ảo (phần mềm) trên iPad. Nếu bạn sử dụng bàn phím bên ngoài (phần cứng) với iPad, bạn có thể tùy chỉnh các phím tắt và thay đổi các cài đặt như tốc độ lặp lại phím.

Nếu bạn gặp khó khăn khi nhìn bàn phím ảo, bạn có thể cài đặt bàn phím để chỉ hiển thị chữ viết hoa.

Đi tới Cài đặt

Thay đổi kích thước bàn phím iPad
 > Trợ năng > Bàn phím, sau đó tắt Hiển thị phím chữ thường.

Xoay iPad sang hướng ngang để sử dụng bàn phím lớn hơn để nhập trong nhiều ứng dụng, bao gồm Mail, Safari, Tin nhắn, Ghi chú và Danh bạ.

Để biết thông tin về những cách khác đề điều chỉnh bàn phím ảo, hãy xem Đặt tùy chọn nhập liệu.

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng màn hình cảm ứng, bạn có thể điều khiển iPad bằng các phím tắt trên bàn phím bên ngoài của Apple (được bán riêng).

 1. Đi tới Cài đặt

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
   > Trợ năng > Bàn phím, chạm vào Truy cập bàn phím đầy đủ, sau đó bật Truy cập bàn phím đầy đủ.

 2. Điều khiển iPad bằng các phím tắt.

  Tác vụ

  Phím tắt

  Đi tới mục tiếp theo

  Tab

  Đi tới mục trước đó

  Shift-Tab

  Kích hoạt mục được chọn

  Thanh dấu cách

  Đi tới Màn hình chính

  Command-H

  Mở Bộ chuyển đổi ứng dụng

  Tab-A

  Mở Trung tâm điều khiển

  Tab-C

  Mở Trung tâm thông báo

  Tab-N

  Hiển thị Trợ giúp

  Tab-H

 3. Để tùy chỉnh phím tắt, hãy chạm vào Lệnh.

 4. Để tùy chỉnh giao diện của tiêu điểm, hãy chạm vào bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

  • Tự động ẩn

  • Tăng kích cỡ

  • Tương phản cao

  • Màu

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng bàn phím bên ngoài, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt.

Đi tới Cài đặt

Thay đổi kích thước bàn phím iPad
 > Trợ năng > Bàn phím, sau đó chạm vào bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

 • Lặp lại phím: Bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian lặp lại và độ trễ.

 • Phím bấm liên tiếp: Sử dụng Phím bấm liên tiếp để nhấn và giữ các phím bổ trợ chẳng hạn như Command và Option khi bạn nhấn một phím khác.

 • Phím bấm chậm: Sử dụng Phím bấm chậm để điều chỉnh khoảng thời gian sau khi một phím được nhấn đến khi được kích hoạt.


Page 2

Bạn có thể tùy chỉnh bàn phím ảo (phần mềm) trên iPad. Nếu bạn sử dụng bàn phím bên ngoài (phần cứng) với iPad, bạn có thể tùy chỉnh các phím tắt và thay đổi các cài đặt như tốc độ lặp lại phím.

Nếu bạn gặp khó khăn khi nhìn bàn phím ảo, bạn có thể cài đặt bàn phím để chỉ hiển thị chữ viết hoa.

Đi tới Cài đặt

Thay đổi kích thước bàn phím iPad
 > Trợ năng > Bàn phím, sau đó tắt Hiển thị phím chữ thường.

Xoay iPad sang hướng ngang để sử dụng bàn phím lớn hơn để nhập trong nhiều ứng dụng, bao gồm Mail, Safari, Tin nhắn, Ghi chú và Danh bạ.

Để biết thông tin về những cách khác đề điều chỉnh bàn phím ảo, hãy xem Đặt tùy chọn nhập liệu.

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng màn hình cảm ứng, bạn có thể điều khiển iPad bằng các phím tắt trên bàn phím bên ngoài của Apple (được bán riêng).

 1. Đi tới Cài đặt

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
   > Trợ năng > Bàn phím, chạm vào Truy cập bàn phím đầy đủ, sau đó bật Truy cập bàn phím đầy đủ.

 2. Điều khiển iPad bằng các phím tắt.

  Tác vụ

  Phím tắt

  Đi tới mục tiếp theo

  Tab

  Đi tới mục trước đó

  Shift-Tab

  Kích hoạt mục được chọn

  Thanh dấu cách

  Đi tới Màn hình chính

  Command-H

  Mở Bộ chuyển đổi ứng dụng

  Tab-A

  Mở Trung tâm điều khiển

  Tab-C

  Mở Trung tâm thông báo

  Tab-N

  Hiển thị Trợ giúp

  Tab-H

 3. Để tùy chỉnh phím tắt, hãy chạm vào Lệnh.

 4. Để tùy chỉnh giao diện của tiêu điểm, hãy chạm vào bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

  • Tự động ẩn

  • Tăng kích cỡ

  • Tương phản cao

  • Màu

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng bàn phím bên ngoài, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt.

Đi tới Cài đặt

Thay đổi kích thước bàn phím iPad
 > Trợ năng > Bàn phím, sau đó chạm vào bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

 • Lặp lại phím: Bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian lặp lại và độ trễ.

 • Phím bấm liên tiếp: Sử dụng Phím bấm liên tiếp để nhấn và giữ các phím bổ trợ chẳng hạn như Command và Option khi bạn nhấn một phím khác.

 • Phím bấm chậm: Sử dụng Phím bấm chậm để điều chỉnh khoảng thời gian sau khi một phím được nhấn đến khi được kích hoạt.


Page 3

Bạn có thể tùy chỉnh bàn phím ảo (phần mềm) trên iPad. Nếu bạn sử dụng bàn phím bên ngoài (phần cứng) với iPad, bạn có thể tùy chỉnh các phím tắt và thay đổi các cài đặt như tốc độ lặp lại phím.

Nếu bạn gặp khó khăn khi nhìn bàn phím ảo, bạn có thể cài đặt bàn phím để chỉ hiển thị chữ viết hoa.

Đi tới Cài đặt

Thay đổi kích thước bàn phím iPad
 > Trợ năng > Bàn phím, sau đó tắt Hiển thị phím chữ thường.

Xoay iPad sang hướng ngang để sử dụng bàn phím lớn hơn để nhập trong nhiều ứng dụng, bao gồm Mail, Safari, Tin nhắn, Ghi chú và Danh bạ.

Để biết thông tin về những cách khác đề điều chỉnh bàn phím ảo, hãy xem Đặt tùy chọn nhập liệu.

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng màn hình cảm ứng, bạn có thể điều khiển iPad bằng các phím tắt trên bàn phím bên ngoài của Apple (được bán riêng).

 1. Đi tới Cài đặt

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
   > Trợ năng > Bàn phím, chạm vào Truy cập bàn phím đầy đủ, sau đó bật Truy cập bàn phím đầy đủ.

 2. Điều khiển iPad bằng các phím tắt.

  Tác vụ

  Phím tắt

  Đi tới mục tiếp theo

  Tab

  Đi tới mục trước đó

  Shift-Tab

  Kích hoạt mục được chọn

  Thanh dấu cách

  Đi tới Màn hình chính

  Command-H

  Mở Bộ chuyển đổi ứng dụng

  Tab-A

  Mở Trung tâm điều khiển

  Tab-C

  Mở Trung tâm thông báo

  Tab-N

  Hiển thị Trợ giúp

  Tab-H

 3. Để tùy chỉnh phím tắt, hãy chạm vào Lệnh.

 4. Để tùy chỉnh giao diện của tiêu điểm, hãy chạm vào bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

  • Tự động ẩn

  • Tăng kích cỡ

  • Tương phản cao

  • Màu

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng bàn phím bên ngoài, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt.

Đi tới Cài đặt

Thay đổi kích thước bàn phím iPad
 > Trợ năng > Bàn phím, sau đó chạm vào bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

 • Lặp lại phím: Bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian lặp lại và độ trễ.

 • Phím bấm liên tiếp: Sử dụng Phím bấm liên tiếp để nhấn và giữ các phím bổ trợ chẳng hạn như Command và Option khi bạn nhấn một phím khác.

 • Phím bấm chậm: Sử dụng Phím bấm chậm để điều chỉnh khoảng thời gian sau khi một phím được nhấn đến khi được kích hoạt.


Page 4

Bạn có thể tùy chỉnh bàn phím ảo (phần mềm) trên iPad. Nếu bạn sử dụng bàn phím bên ngoài (phần cứng) với iPad, bạn có thể tùy chỉnh các phím tắt và thay đổi các cài đặt như tốc độ lặp lại phím.

Nếu bạn gặp khó khăn khi nhìn bàn phím ảo, bạn có thể cài đặt bàn phím để chỉ hiển thị chữ viết hoa.

Đi tới Cài đặt

Thay đổi kích thước bàn phím iPad
 > Trợ năng > Bàn phím, sau đó tắt Hiển thị phím chữ thường.

Xoay iPad sang hướng ngang để sử dụng bàn phím lớn hơn để nhập trong nhiều ứng dụng, bao gồm Mail, Safari, Tin nhắn, Ghi chú và Danh bạ.

Để biết thông tin về những cách khác đề điều chỉnh bàn phím ảo, hãy xem Đặt tùy chọn nhập liệu.

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng màn hình cảm ứng, bạn có thể điều khiển iPad bằng các phím tắt trên bàn phím bên ngoài của Apple (được bán riêng).

 1. Đi tới Cài đặt

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
   > Trợ năng > Bàn phím, chạm vào Truy cập bàn phím đầy đủ, sau đó bật Truy cập bàn phím đầy đủ.

 2. Điều khiển iPad bằng các phím tắt.

  Tác vụ

  Phím tắt

  Đi tới mục tiếp theo

  Tab

  Đi tới mục trước đó

  Shift-Tab

  Kích hoạt mục được chọn

  Thanh dấu cách

  Đi tới Màn hình chính

  Command-H

  Mở Bộ chuyển đổi ứng dụng

  Tab-A

  Mở Trung tâm điều khiển

  Tab-C

  Mở Trung tâm thông báo

  Tab-N

  Hiển thị Trợ giúp

  Tab-H

 3. Để tùy chỉnh phím tắt, hãy chạm vào Lệnh.

 4. Để tùy chỉnh giao diện của tiêu điểm, hãy chạm vào bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

  • Tự động ẩn

  • Tăng kích cỡ

  • Tương phản cao

  • Màu

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng bàn phím bên ngoài, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt.

Đi tới Cài đặt

Thay đổi kích thước bàn phím iPad
 > Trợ năng > Bàn phím, sau đó chạm vào bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

 • Lặp lại phím: Bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian lặp lại và độ trễ.

 • Phím bấm liên tiếp: Sử dụng Phím bấm liên tiếp để nhấn và giữ các phím bổ trợ chẳng hạn như Command và Option khi bạn nhấn một phím khác.

 • Phím bấm chậm: Sử dụng Phím bấm chậm để điều chỉnh khoảng thời gian sau khi một phím được nhấn đến khi được kích hoạt.


Page 5

Trên các kiểu máy được hỗ trợ, sử dụng ứng dụng Đo

Thay đổi kích thước bàn phím iPad
và camera của iPad để đo các vật thể và bề mặt ở gần – bạn có thể đặt thủ công các điểm đầu và điểm cuối của phép đo, để iPad tự động phát hiện kích thước của các vật thể hình chữ nhật, v.v.

Thay đổi kích thước bàn phím iPad

Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng Đo trên các vật thể được xác định rõ nằm cách 0,5 đến 3 mét (2 đến 10 feet) so với iPad.

Ghi chú: Phép đo mang tính tương đối.

 1. Mở ứng dụng Đo

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
  , sau đó sử dụng camera iPad để quét chậm các vật thể gần bạn.

 2. Định vị iPad sao cho vật thể bạn muốn đo xuất hiện trên màn hình.

 1. Khi iPad phát hiện thấy các cạnh của vật thể hình chữ nhật, một hộp sẽ bao quanh vật thể; chạm vào hộp để xem các kích thước.

 2. Để chụp ảnh phép đo của bạn, hãy chạm vào

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
  .

 1. Căn chỉnh dấu chấm ở giữa màn hình với điểm mà bạn muốn bắt đầu đo, sau đó chạm vào

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
  .

 2. Di chuyển chậm iPad đến điểm cuối, sau đó chạm vào

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
  để xem chiều dài đo được.

 3. Để chụp ảnh phép đo của bạn, hãy chạm vào

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
  .

 4. Thực hiện một phép đo khác hoặc chạm vào Xóa để bắt đầu lại.

Trên iPad Pro 11 inch (thế hệ 2) và iPad Pro 12,9 inch (thế hệ 4), bạn có thể đo dễ dàng và chính xác chiều cao và các cạnh thẳng của đồ dùng nội thất, mặt bàn và các đồ vật khác bằng cách sử dụng các đường hướng dẫn xuất hiện tự động.

 1. Định vị dấu chấm ở giữa màn hình dọc theo cạnh thẳng của một đồ vật cho tới khi hướng dẫn xuất hiện.

 2. Chạm vào

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
  tại nơi mà bạn muốn bắt đầu đo.

 3. Di chuyển chậm dọc theo hướng dẫn, sau đó chạm vào

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
  tại điểm cuối để xem chiều dài đo được.

 4. Để chụp ảnh phép đo của bạn, hãy chạm vào

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
  .

Trên iPad Pro 11 inch (thế hệ 2) và iPad Pro 12,9 inch (thế hệ 4), bạn có thể xem thêm chi tiết trong các phép đo với chế độ xem thước.

 1. Sau khi đo khoảng cách giữa hai điểm, hãy di chuyển iPad đến gần đường thẳng đo hơn cho tới khi biến đổi thành thước, hiển thị số inch và feet tăng dần.

 2. Để chụp ảnh phép đo của bạn, hãy chạm vào

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
  .


Page 6

 • Hướng dẫn sử dụng iPad
 • Tính năng mới trong iPadOS
 • Các kiểu máy được hỗ trợ
 • Sử dụng iPad với iPhone, iPod touch, máy Mac và PC
 • Quyền riêng tư và bảo mật
 • Khởi động lại, cập nhật, đặt lại và khôi phục
 • An toàn, sử dụng và hỗ trợ
 • Bản quyền

Trong ứng dụng Mẹo

Thay đổi kích thước bàn phím iPad
, hãy xem các bộ sưu tập mẹo giúp bạn khai thác tối đa iPad.

Thay đổi kích thước bàn phím iPad

Trong ứng dụng Mẹo, chạm vào một bộ sưu tập để tìm hiểu cách chụp ảnh đẹp hơn, sử dụng chức năng đọc chính tả, tạo đài phát radio tùy chỉnh, v.v.

Các mẹo mới được thêm thường xuyên.

 1. Đi tới Cài đặt

  Thay đổi kích thước bàn phím iPad
  , sau đó chạm vào Thông báo.

 2. Chạm vào Mẹo bên dưới Kiểu thông báo, sau đó bật Cho phép thông báo.

 3. Chọn các tùy chọn về vị trí và kiểu thông báo mẹo, thời điểm mẹo nên xuất hiện, v.v.

Có ích?

Cảm ơn phản hồi của bạn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Thay đổi kích thước bàn phím iPad