the bafroom là gì - Nghĩa của từ the bafroom

the bafroom có nghĩa là

Người Mỹ gốc Phi cho phòng tắm.

Thí dụ

Rufus ở trong BAFroom Grillin sườn trong baftub.

the bafroom có nghĩa là

Một nhóm Facebook đã đóng cửa, nơi hàng ngàn người sẽ đăng những bức ảnh và video khủng khiếp cũng như làm cho niềm vui của những người khuyết tật.

Thí dụ

Rufus ở trong BAFroom Grillin sườn trong baftub.