the right to vote là gì - Nghĩa của từ the right to vote

the right to vote có nghĩa là

Người đã chiến đấu khó có được quyền này và chúng ta đã lãng phí nó trên Trump

Ví dụ

Tôi đã bình chọn cho Trump BC tại sao không
Chúng tôi đã lãng phí quyền bỏ phiếu

the right to vote có nghĩa là

Đây là một cái gì đó rất đặc biệt được kéo qua bùn bởi những người bạn trẻ nihilist, những người nghĩ rằng tiếng nói của họ sẽ không bao giờ được nghe, vì vậy thay vào đó họ ngồi lại, lên cao và xem con tàu bị thuyết phục rằng họ không thể thuyết phục được'T Làm bất cứ điều gì về nó.

Ví dụ

Tôi đã bình chọn cho Trump BC tại sao không