Tiếng Anh 6 Unit 6 Lesson 3 Listening

1. a. Circle the correct definitions of the underlined words. listen and repeat. 

1. The WWF is Aacharity. It helps to look alter animals like tigers and elephants. 

a. group that helps people or animals

b. a zoo that buys animals 

2. People are cutting down the Amazon rainforest. It is getting smaller every year. This is terrible! We have to protect our rainforests.

a. keep safe                                b. make bigger

3. I pick up trash in the park on Saturdays. I don't get any money, I do it for free.

a. some money                            b. no money

4. Beth loves walking in the forest. She can see foxes, birds, flowers, and many other kinds of wildlife.

a. plants and people                    b. animals and plants

5. If you donate five dollars, you can help buy schoolbooks for poor children.

a. give money to help someone or something

b. get money for books 

b. Discuss and answer the questions.

1. Do you know any charities?

2. Who or what do they help? 

=> Answer:

a. 1. a                 2. a                  3. b                   4. b                5. a

b. Yes, I do. They help the poor children.

2. a. Listen to two people talking about a charity. Does the charity work in one country, or many countries? 

b. Now, listen and fill in the blanks.

1. Trash Free Seas started in ___________ in the USA. 

2. They wonted to protect ocean ___________

3. In 2018, they picked up more than ___________ million kilograms of trash 

4. People can visit the website if they want to ___________.

=> Answer:

a. Many countries

b. 1 1986                  2. wildlife                   3. ten                  4. donate

3. Listen then practice 

Tiếng Anh 6 Unit 6 Lesson 3 Listening

4. a. Read the article and circle the best headline. 

1. An Environmental Charity In Vietnam

2. The Story of the Think Green Program 

Mai Hoang, June 5

Act Green Vietnam is a charity in Vietnam. They help communities come together to clean parks, rivers, and beaches all around Vietnam. They started helping to clean the beaches on MO Quart Island in 2015. Now, every month, Act Green Vietnam plans to clean somewhere in Vietnam. They also plan cleanups in big cities all over Vietnam on Earth Day and on World Cleanup Day. In 2016, Act Green Vietnam created the Think Green Program. They aim to teach children how to protect wildlife in Vietnam. The program has stickers, crofts, handbooks, and a mobile game, all For free, to make it fun. To help Act Green Vietnam, you can join one of their cleanups, donate money, or offer to help at their office in Ho Chi Minh City. 

b. Read the article and fill in the blanks. 

1. Act Green Vietnam is a Vietnamese charity 

2. The first community they helped to clean was _____ in 2015.

3. They have cleanups in big cities every year on _____ and World Cleanup Day.

4. You can offer to help or _____ money. 

=> Answer:

a.  An Environmental Charity in Vietnam 

b. 1. chanty                     2. Phu Quoc Island

3. Earth Day                    4. donate 

5. a. You and your friend want to help a charity. Student B. Work in pairs. Student A, answer Student B's questions. Swap roles. Ask Student B about Earthwatch. Make notes. 

Tiếng Anh 6 Unit 6 Lesson 3 Listening

b. Decide which charity you want to help. 

=> Answer: 

I want to donate to charities supporting people living in poverty, advocating to protect the environment, helping animals in need.

6. Use the notes to write a paragraph about the World Write 50 to 60 words. 

What they do:

• protect wildlife and the environment

• make sure everyone has enough food

• reduce food waste

Where they work:

in more than 100 countries

When they started:

1961, in Switzerland

How to help:

• take part in events

• donate money 

=> Answer:

The World Wide Fund for Nature (WWF) is a very large charity. They work to protect wildlife and the environment. They also find ways to make sure everyone has enough food and reduce food waste. They started in 1961 in Switzerland and now they work in more than one hundred countries. To help VVWF, you can donate money. They are the largest wildlife charity in the world.

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Use the notes to write a paragraph about the World Wide Fund for Nature (WWF). Write 50 to 60 words.

(Sử dụng các ghi chú để viết một đoạn văn về Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). Viết 60 đến 60 từ.)

What they do:

(Họ làm gì:)

- protect wildlife and the environment

(bảo vệ động vật hoang dã và môi trường)

- make sure everyone has enough food

(đảm bảo mọi người có đủ thức ăn)

- reduce food waste

(giảm lãng phí thực phẩm)

Where they work:

(Họ làm ở đâu:)

in more than 100 countries

(tại hơn 100 quốc gia)

When they started:

(Họ bắt đầu khi:)

1961, in Switzerland

(Năm 1961, tại Thụy Sĩ)

How to help:

(Làm thế nào để giúp đỡ:)

- take part in events

(tham gia các sự kiện)

- donate money

(quyên góp tiền)

The World Wide Fund for Nature (WWF) is a very large charity. They work to_______________. They also

_______________. To help the WWF,_______________

Lời giải chi tiết:

The World Wide Fund for Nature (WWF) is a very large charity. They work to protect wildlife and the environment. They also make sure everyone has enough food and reduce food waste. They started in 1961, in Switzerland. Now, they work in more than 100 countries. To help the WWF, you can take part in events and donate money.

(World Wide Fund for Nature (WWF) là một tổ chức từ thiện rất lớn. Chúng hoạt động để bảo vệ động vật hoang dã và môi trường. Họ cũng đảm bảo mọi người có đủ thức ăn và giảm lãng phí thức ăn. Họ bắt đầu vào năm 1961, tại Thụy Sĩ. Giờ đây, họ làm việc tại hơn 100 quốc gia. Để giúp WWF, bạn có thể tham gia các sự kiện và quyên góp tiền.)

Bài tiếp theo

Tiếng Anh 6 Unit 6 Lesson 3 Listening

Làm Bài Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Community Services lesson 3 dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 – 2022 do Tip.edu.vn cập nhật và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 6 Unit 6 lesson 3 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Soạn i-Learn Smart World 6 do Tip.edu.vn biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

a. Circle the correct definitions of the underlined words. Listen and repeat. Khoanh chọn định nghĩa đúng của từ được gạch dưới. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

2 – a; 3 – b; 4 – b; 5 – a;

b. Discuss and answer the questions. Thảo luận và trả lời các câu hỏi.

Hướng dẫn dịch

1 – Em có biết tổ chức từ thiện nào không?

2. Họ giúp ai hoặc việc gì?

Gợi ý

1 – I know about Blue Dragon Children’s Foundation (Tổ chức trẻ em Rồng Xanh). They help street children and disabled children.

2 – They help the children who don’t have home and kids with disablities.

a. Listen to two people talking about a charity. Does the charity work in one country, or many countries? Nghe hai người đang nói về một tổ chức từ thiện. Tổ chức từ thiện này hoạt động ở một hay nhiều quốc gia?

Click để nghe

Đáp án

This charity works in many countries.

b. Now, listen and fill in the blanks. Giờ thì, nghe và điền vào chỗ trống.

Click để nghe

Đáp án

1 – 1986

2 – wildlife

3 – ten

4 – donate

a. Read the article and circle the best headline. Đọc bài báo và khoanh chọn tiêu đề thích hợp nhất.

Đáp án

An Environmental Charity in Vietnam

b. Read the article and fill in the blanks. Đọc bài báo và điền vào chỗ trống.

Đáp án

2 – (the beaches on) Phú Quốc Island

3 – Earth Day

4 – donate

Help us Save the World! Hãy giúp chúng tôi cứu lấy Trái Đất!

a. You and your friend want to help a charity. Student B, turn to page 123 File 7. Work in pairs. Student A, answer Student B’s questions. Swap roles. Ask Student B about Earthwatch. Make notes. Ask your partner to repeat some information. Em và bạn muốn giúp một tổ chức từ thiện. Học sinh A, chuyển đến trang 123 File 7. Làm việc theo cặp. Học sinh A, trả lời những câu hỏi của học sinh B. Đổi vai. Hỏi học sinh B về Earthwatch. Ghi chú lại. Yêu cầu bạn em lặp lại một số thông tin.

Gợi ý

A: What does Trash Hero World do?

B: They plan cleanups and help recycle trash.

A: Where do they work?

B: They work in Southeast Asia, Australia, Europe.

A: How can I help?

B: You can donate money and start a cleanup.

b. Decide which charity you want to help. Quyết định tổ chức từ thiện mà em muốn giúp

a. Use the notes to write a paragraph about the World Wide Fund for Nature (WWF). Write 50 to 60 words. Sử dụng các ghi chú để viết một đoạn văn về Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). Viết 50 đến 60 từ.

Gợi ý

The World Wide Fund for Nature (WWF) is a very large charity in the world. They work to protect wildlife and the environment. They also make sure everyone has enough food and reduce food waste. The WWF started in 1961 in Switzerland. Now, they work in more than 100 countries. You can take part in events and donate money to help the WWF.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 unit 6 Community Services lesson 3 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, Tip.edu.vn đã đăng tải nhiều bộ tài liệu tiếng Anh 6 unit 6 sách i-Learn Smart World khác nhau như:

Từ vựng Unit 6 lớp 6 Community services

Ngữ pháp Unit 6 lớp 6 Community services

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Community services

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tiếng Anh 6 Unit 6 Lesson 3 Listening