Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 256

Cách tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích của hai số sau lớn hơn tích của 2 số đầu là 192 

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 256


Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 256

 

tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192 tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 256 tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp có tích bằng 4032 tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích hai số sau lớn hơn tích hai số đầu là 192 tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp tìm ba số tự nhiên liên tiếp tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84, tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 198, tìm ba số tự nhiên liên tiếp, tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng, tìm ba số tự nhiên có tổng là 96, tìm ba số tự nhiên lẻ liên tiếp, tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết, tìm ba số tự nhiên biết rằng, tìm ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 46620, tìm ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 2184, tìm ba số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 33

 Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 256

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 256


Gọi ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là $n$, $n+2$, $n-2$ ($n=2k, n, k\in \mathbb{N}, n\ge 2$)

Tích hai số sau: $n(n+2)=n^2+2n$ 

Tích hai số đầu: $n(n-2)=n^2-2n$ 

Tích hai số sau hơn tích hai số đầu là 256.

$\Rightarrow n^2+2n-n^2+2n=256$

$\Leftrightarrow n=64$ (TM)

Vậy ba số tự nhiên là 62; 64; 66.

Các câu hỏi tương tự

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

Gọi 3 số chẵn liên tiếp là a, a + 2, a + 4 (a ≥ 0; a ∈ N; a là số chẵn)

Tích của hai số sau là (a + 2)(a + 4)

Tích của hai số đầu là a.(a + 2)

Theo đề bài ta có:

(a + 2)(a + 4) – a(a + 2) = 192

a.(a + 4) + 2.(a + 4) – a.(a + 2) = 192

a2 + 4a + 2a + 8 – a2 – 2a = 192

(a2 – a2) + (4a + 2a – 2a) + 8 = 192

4a + 8 = 192

4a = 192 – 8

4a = 184

a = 184 : 4

a = 46.

Vậy 3 số chẵn đó là 46, 48, 50.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tìm x, biết:

(12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x) = 81

Xem đáp án » 07/03/2020 6,273

Thực hiện phép tính:

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 256

Xem đáp án » 07/03/2020 6,183

 Tính giá trị của biểu thức (x2 – 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x2) trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 0 ;    b) x = 15 ;    c) x = -15 ;    d) x = 0,15

Xem đáp án » 07/03/2020 5,811

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến: (x – 5)(2x + 3) – 2x(x – 3) + x + 7

Xem đáp án » 07/03/2020 5,199

Thực hiện phép tính:

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 256

Xem đáp án » 07/03/2020 1,313

Làm tính nhân

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 256

Xem đáp án » 07/03/2020 894