Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m

Chọn đáp án A

Phương pháp

Nhẩm nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm, từ đó tìm điều kiện để phương trình hoành độ giao điểm có 3 nghiệm phân biệt.

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m

Để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt thì phương trình x2+(m+3)x+m2=0 phải có hai nghiệm phân biệt khác 1

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m

Do đó với -1

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số y = - (x^4) + 2m(x^2) có 3 điểm cực trị ?


Câu 159 Thông hiểu

Tìm tất cả các giá trị của $m$ để đồ thị hàm số $y = - {x^4} + 2m{x^2}$ có $3$ điểm cực trị ?


Đáp án đúng: c


Phương pháp giải

- Bước 1: Tính $y'$.

- Bước 2: Hàm số bậc bốn có $3$ cực trị nếu phương trình $y' = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

- Bước 3: Kết luận.

Phương pháp giải một số bài toán cực trị có tham số đối với một số hàm số cơ bản --- Xem chi tiết

...

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = (x^3) - 2m(x^2) + (m^2)x + 2 đạt cực tiểu tại x=1.


Câu 162 Thông hiểu

Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số $y = {x^3} - 2m{x^2} + {m^2}x + 2$ đạt cực tiểu tại $x=1$.


Đáp án đúng: d


Phương pháp giải

- Bước 1: Tính $y',y''$.

- Bước 2: Nêu điều kiện để $x = {x_0}$ là cực trị của hàm số:

+ $x = {x_0}$ là điểm cực đại nếu $\left\{ \begin{gathered} f'\left( {{x_0}} \right) = 0 \hfill \\ f''\left( {{x_0}} \right) < 0 \hfill \\ \end{gathered} \right.$

+ $x = {x_0}$ là điểm cực tiểu nếu $\left\{ \begin{gathered}f'\left( {{x_0}} \right) = 0 \hfill \\ f''\left( {{x_0}} \right) > 0 \hfill \\ \end{gathered} \right.$

- Bước 3: Kết luận.

Phương pháp giải một số bài toán cực trị có tham số đối với một số hàm số cơ bản --- Xem chi tiết

...

tìm tát cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x3+(m2-2)x+2m2+4 cắt trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại A,B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 8

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x3+2x2+m−3x+m có hai điểm cực trị và điểm M9; −5 nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị.

A.m=−5.

B.m=3.

C.m=2.

D.m=−1.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Lời giải
Chọn B
Ta cóy′=3x2+4x+m−3, để hàm số có hai điểm cực trị thì phương trình y′=0 có hai nghiệm phân biệt ⇔Δ′>0⇔m<133*
Ta có y=y′. 13x+29+2m3−269x+7m9+23 nên phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là y=2m3−269x+7m9+23. Theo giả thiết, đường thẳng này đi qua M9; −5nên m=3 .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 16

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Tìm tất cả các giá trị thực của tham số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  sao cho đồ thị của hàm số
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân

 • Với các giá trị nào của m thì hàm số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  có hai cực trị trong khoảng
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  .

 • Cho hàm số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  , gọi
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  là tổng tất cả các giá trị cực trị của hàm số. Giá trị của
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  bằng:

 • Số điểm cực trị của đồ thị hàm số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  là:

 • Tìm các giá trị của tham số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  để đồ thị hàm số:
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác đều.

 • Cho hàm số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  có đạo hàm
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  có đồ thị như hình vẽ:
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  Hàm số
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  đạt cực đại tại điểm nào?

 • Cho hàmsố

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  xácđịnh, liêntụctrên
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  vàcóbảngbiếnthiênnhưsau
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  Điểmcựcđạicủahàmsốlà

 • Tìm các giá trị của tham số m để hàm số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  có 2 điểm cực trị.

 • Hàm số nào sau đây đạt cực tiểu tai điểm

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m

 • Cho hàm số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  có bảng biến như hình vẽ bên
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m

  Số điểm cực trị của hàm số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  bằng:

 • Tìm m đểhàmsố

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  cócựctrị ?

 • Cho hàmsố

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  cóđạohàmtrên
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  . Mệnhđềnàodướiđâyđâylàđúng?

 • Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  xác định, liên tục trên
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  và có bảng biến thiên:
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

 • Hàmsố

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  đạtcựcđạitại
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  khi m = ?

 • Cho hàm số:

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  . Tìm
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  để đồ thị hàm số có đúng một cực trị.

 • Cho hàm số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  cóđạo hàm trên
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  vàđồthịhàm số
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  trên nhưhình bên. Mệnh đềnào dưới đây đúng?
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m

 • Cho hàmsố

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  . Mệnhđềnàodướiđâyđúng?

 • Cho hàm số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  . Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là:

 • Tìmđiểmcựcđại

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  củahàmsố
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  .

 • Ta xác định được các số

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  để đồ thị hàm số
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  đi qua điểm
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  và có điểm cực trị
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  . Tính giá trị của biểu thức
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  trên khoảng
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  là:

 • Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3dư.

  (b) Sục khí Cl2vào dung dịch FeCl2.

  (c) Dẫn khí H2dư qua bột CuO nung nóng.

  (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4dư.

  (e) Nhiệt phân AgNO3.

  (g) Đốt FeS2trong không khí.

  (h) Điện phân dung dịch CuSO4với điện cực trơ.

  Sau khi kết thúc các phản ứng, sốthí nghiệm thu được kim loại là:

 • I met some _______ at the park last week.

 • There is a real demand ______ new products.

 • Cótấtcảbaonhiêugiátrịnguyêncủathamsố

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  đểphươngtrình
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x^3+2x^2+(m-3)x+m
  cónghiệm?

 • Ở điều kiện thường, cho từng chất sau tác dụng với dung dịch NaOH loãng: Cl2, NO2, H2S, CO2, H3PO4 và P2O5. Số trường hợp có thể tạo ra dung dịch gồm 2 muối là :

 • She was really _______ by the beauty of the city.

 • We have seen a fall ______ prices recently.