Tính bằng hai cách 33164 + 28528 : 4

Giải bài 4 trang 78 - SGK Toán lớp 4

 

Tính bằng hai cách:

a) (33164 + 28528) : 4 b) (403494 - 16415) : 7

Lời giải:

 

a)(33164 + 28528) : 4 = ?

Cách 1:(33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423
Cách 2:(33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4 = 8291 + 7132 = 15423
b)(403494 - 16415) : 7 = ?
Cách 1:(403494 - 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297
Cách 2:(403494 - 16415) : 7 = 403494 : 7 - 16415 : 7 = 57642 - 2345 = 55297

 

Giải các bài tập Luyện tập trang 78 khác • Giải bài 1 trang 78 - SGK Toán lớp 4 Đặt tính rồi... • Giải bài 2 trang 78 - SGK Toán lớp 4 Tìm hai số biết tổng... • Giải bài 3 trang 78 - SGK Toán lớp 4 Một chuyến xe lửa có 3... • Giải bài 4 trang 78 - SGK Toán lớp 4 Tính bằng hai cách:a) (33164 +...

Mục lục Lớp 4 theo chương •Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng - Giải bài tập SGK Toán lớp 4 •Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học - Giải bài tập SGK Toán lớp 4 •Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành - Giải bài tập SGK Toán lớp 4 •Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi - Giải bài tập SGK Toán lớp 4 •Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ - Giải bài tập SGK Toán lớp 4 •Chương 6: Ôn tập - Giải bài tập SGK Toán lớp 4

 

Bài trước Bài sau

 

Giải Câu 4 bài Luyện tập trang 78

 

 

 

Bài 3 Trung bình mỗi toa xe chở số hàng. Bài 4 Tính bằng hai cách:

Bài 3. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài 4 Tính bằng hai cách:

a) \((33164 + 28528) : 4\);

b) \((403494 – 16415) : 7\).

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Số toa xe chở hàng là:

\(3 + 6 = 9\) (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

\(14580 \times 3 = 43740\) (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

\(13275 \times 6 = 79650\) (kg)

Số hàng do 9 toa chở là:

\(43740 +79650 = 123390\) (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

\(123390 : 9 = 13710\) (kg)

Đáp số: \(13710\) kg

Bài 4

a) \((33164 + 28528) : 4 = ?\)

Cách 1:a) \((33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423\)

Cách 2:a)

\((33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4 = 8291 + 7132 = 15423\)

b) \((403494 – 16415) : 7 = ?\)

Cách 1:b)

\((403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297\)

Cách 2:b)

\((403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7 = 57642 – 2345 =55297\)