Tính chất của cuộc cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18 là gì

Chi tiết Chuyên mục: Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

- Là cuộc CMTS điển hình:

+ Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.

+ Giải quyết được vấn đề dân chủ.

+ Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.

+ Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình phát tiển của cách mạng.

- Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

Xem tiếp...

Chi tiết Chuyên mục: Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

a) Diễn biến của cách mạng Pháp

Các giai đoạnNhững sự kiện quan trọng

14/7/1789 đến 10/8/1792

(Chế độ quân chủ lập hiến)

- Khởi nghĩa của nhân dân Pari phá ngục Baxti

- 8/1789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

- 9/1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

10/8/1792 đến 2/6/1793

(Bước đầu của nền cộng hòa)

-Khởi nghĩa của nhân dân Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, thiết lập chế độ Cộng hòa

- Vua Lu-i XVI bị tử hình

2/6/1793 đến 27/7/1794

(Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-co-bin- Đỉnh cao của cách mạng)

- Phái Giacobin thực hiến nhiều chính sách tiến bộ

+ Thiết lập nền dân chủ cách mạng, trừng trị bọn phản cách mạng.

+ Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân

+ Ban hành tổng động viên.

- Đẩy lùi nạn ngoại xâm

27/7/1794 đến 9/11/1799

(Thoái trào cách mạng)

- Đảo chính phản cách mạng, phái Gia-cô-banh bị lật đổ

- Đảo chính của Na-pô-lê-ông, chế độ độc tài quân sự được thiết lập

b) Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng. Vì

- 6.1793, Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng giai cấp bị bãi bỏ.

- Phái Giacobanh đã quan tâm giải quyết vấn đề ruộng đất đòi hỏi cơ bản của nông dân.

- 8/1793, Quốc hội thống qua sắc lệnh Tổng động viên toàn quốc để huy động sức mạnh của nhân dân trong cả nước chống thù trong giặc ngoài ban hành luật giá tối đa với lương thực đển hạn chế nạn đầu cơ tích trữ, đồng thời ban hành mức lương tối đa của công nhân.

- Nhờ các chính sách của mình, phái Giacobanh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới. Hoàn thành các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ. Cách mạng đạt đến đỉnh cao.

Xem tiếp...

Chi tiết Chuyên mục: Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

- Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngay càng gay gắt , trong đó bao trùm là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến)

- Sự khủng hoảng của nền tài chính quốc gia buộc Lui-i XVI phải triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5/5/1789 tại cung điện Vec-sai để đề xuất vấn đề vay tiền và tăng thuế.

- Bất bình trước hành động của nhà vua, 14/7/1789, nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti biểu tượng của chế độ phong kiến. Cách mạng Pháp bùng nổ.

Xem tiếp...

Chi tiết Chuyên mục: Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

- Sau đảo chính, Uỷ ban Đốc chính ra đời đã thủ tiêu mọi thành quả của cách mạng.

- 11/1799, Cuộc đảo chính lật đổ chế độ đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc tài.

- Sau nhiều năm chiến tranh, Đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815). Chế độ quân chủ của Pháp được phục hồi.

Xem tiếp...

Chi tiết Chuyên mục: Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả.

- Trừng trị bọn phản cách mạng.

- Giải quyết những yêu cầu của nhân dân: xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân, quy định giá các mặt hàng bán cho dân nghèo

- 6/1793, ban hành hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.

- Ban hành lệnh Tổng động viên, đánh bại ngoại xâm và nội phản.

- Xóa nạn đầu cơ tích trữ

Xem tiếp...