Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6
  • Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 2
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 2

Sách giải toán 6 Bài 6: So sánh phân số giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 6 trang 22: Điền dấu thích hợp (< , >) vào ô vuông:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Lời giải

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 6 trang 23: So sánh các phân số:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Lời giải

a)

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Quy đồng hai phân số

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

12 = 22.3; 18 = 2.32.

Mẫu số chung là BCNN(12; 18) = 22.32 = 36.

Quy đồng mẫu số:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

So sánh : Vì -33 > -34 nên

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

b) Ta có:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Quy đồng hai phân số

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Mẫu số chung là BCNN(3; 6) = 6.

Quy đồng mẫu số

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

So sánh : Vì -4 < 5 nên

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 6 trang 23: So sánh các phân số sau với 0:
Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Lời giải

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Bài 37 (trang 23 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Lời giải:

a) Ta có -11 < -10 < -9 < -8 < -7, nên các số cần điền là:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

b) Quy đồng mẫu số, ta đưa về dạng:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Bài 38 (trang 23-24 SGK Toán 6 tập 2):

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Lời giải:

Gợi ý: quy đồng mẫu rồi so sánh.

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Bài 39 (trang 24 SGK Toán 6 tập 2): Lớp 6B có 4/5 số học sinh thích bóng bàn, 7/10 số học sinh thích bóng chuyền, 23/25 số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạnB yêu thích nhất?

Lời giải:

Gợi ý: quy đồng mẫu rồi so sánh.

MSC = BSCNN(5, 10, 25) = 50. Thừa số phụ theo thứ tự là 10, 5, 2.

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Vậy môn bóng đá được nhiều bạnB thích nhất.

Bài 40 (trang 24 SGK Toán 6 tập 2): Lưới nào sẫm nhất?

a) Đối với mỗi lưới ô vuông ở hình 7, hãy lập một phân số có tử là số ô đen, mẫu là tổng số ô đen và trắng.

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất)

Lời giải:

a) Lập phân số: tử số là số ô xanh, mẫu là tổng số ô xanh và trắng. Sau đó qui đồng:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

b) Sắp xếp:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Vậy lưới sẫm nhất là lưới ở hình B.

Bài 40 (trang 24 SGK Toán 6 tập 2): Lưới nào sẫm nhất?

a) Đối với mỗi lưới ô vuông ở hình 7, hãy lập một phân số có tử là số ô đen, mẫu là tổng số ô đen và trắng.

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất)

Lời giải:

a) Lập phân số: tử số là số ô xanh, mẫu là tổng số ô xanh và trắng. Sau đó qui đồng:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

b) Sắp xếp:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Vậy lưới sẫm nhất là lưới ở hình B.

Bài 41 (trang 24 SGK Toán 6 tập 2): Đối với phân số ta có tính chất:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Lời giải:

a) So sánh cả hai phân số với 1 ta có :

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

b) So sánh cả hai phân số với 0 ta có:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

c) So sánh cả hai phân số với 0 ta có:

Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Toán lớp 6 so sánh phân số trang 22