Top 5 phật thuyết di lặc hạ sanh 2023

Top 1: Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Khi Đức Phật Di Lặc ra đời

Tác giả: kinhnghiemhocphat.com - Nhận 149 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nghi Thức Tụng Kinh Di Lặc. Chân ngôn sạch nghiệp khẩu. Phát Nguyện Tụng Kinh Kinh Di Lặc Hạ Sanh là bản kinh đức Phật thuyết về lúc đức Bồ Tát Di Lặc thành Phật, hiệu là Từ Thị Như Lai. Theo Phật Học Tinh Yếu: “Ðức Thích Ca ra đời lúc nhơn thọ còn 100 tuổi. Qua mỗi trăm năm thọ số con người bớt xuống 1 tuổi, giảm đến khi nhơn thọ còn 10 tuổi rồi lại tăng lần đến lúc 84.000 tuổi là mãn tiểu kiếp thứ chín của trụ kiếp. Sang tiểu kiếp thứ mười, lúc nhơn thọ từ 84.000 tuổi giảm còn 80.000 tuổi, Ðứ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 11, 2021 · Kinh Di Lặc Hạ Sanh là bản kinh đức Phật thuyết về lúc đức Bồ Tát Di Lặc thành Phật, hiệu là Từ Thị Như Lai. Theo Phật Học Tinh Yếu: “Ðức ...18 thg 11, 2021 · Kinh Di Lặc Hạ Sanh là bản kinh đức Phật thuyết về lúc đức Bồ Tát Di Lặc thành Phật, hiệu là Từ Thị Như Lai. Theo Phật Học Tinh Yếu: “Ðức ... ...

Top 2: Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh - Thích Nữ Như Phúc ...

Tác giả: phatphapungdung.com - Nhận 176 lượt đánh giá
Tóm tắt: Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh KinhTây Tấn Trúc Pháp Hộ dịchBản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc***Như vầy tôi nghe:Một thời, Phật ở tại vườn Cấp-Cô-Độc, rừng Kỳ-Đà, nước Xá-Vệ, cùng 1.500 đại chúng Tỳ-kheo. Lúc bấy giờ tôn giả A-nan sửa y về vai phải, gối phải quỳ sát đất, bạch đức Thế Tôn:– Đức Như Lai quán sát thật sâu. xa, uyên áo, không việc gì mà Ngài không soi xét, cả ba đời quá khứ, tương lai hay hiện tại Ngài đều biết rõ. Danh hiệu, tên họ của chư Phật cùng chúng Bồ-tát, Thanh văn từ thời quá
Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thầy hãy trở về chỗ ngồi, lắng nghe Ta nói và khéo suy nghĩ, ghi nhớ về sự xuất hiện của Phật Di Lặc và cõi nước giàu có, an vui cùng chúng đệ tử nhiều hay ít ...– Thầy hãy trở về chỗ ngồi, lắng nghe Ta nói và khéo suy nghĩ, ghi nhớ về sự xuất hiện của Phật Di Lặc và cõi nước giàu có, an vui cùng chúng đệ tử nhiều hay ít ... ...

Top 3: Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh @ Bạch Dương Kì blog - 隨意窩

Tác giả: blog.xuite.net - Nhận 135 lượt đánh giá
Tóm tắt: Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh Hán dịch: Nguyệt Thị Tam Tạng Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên ThuậnTôi nghe như vầy:. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc, cùng với 500 vị đại Tỳ-kheo Tăng.  Lúc bấy giờ ngài A-Nan trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất và bạch Phật rằng: "Như Lai huyền giám! Đức Như Lai thấu rõ mọi việc trong ba đời--quá khứ, hiện tại, vị lai--không việc gì là chẳng rõ thông. Tên họ cùng danh hiệu,
Khớp với kết quả tìm kiếm: Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh. Hán dịch: Nguyệt Thị Tam Tạng Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận.Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh. Hán dịch: Nguyệt Thị Tam Tạng Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận. ...

Top 4: Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Tác giả: thienphatgiao.org - Nhận 75 lượt đánh giá
Tóm tắt: Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật KinhHán dịch: Đường Nghĩa Tịnh Việt dịch: Thích Tâm ChâuPhim Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Ký****1. Chính tôi được nghe, vào một thời kia, Thế tôn an trụ trên núi Linh Thứu, thuộc thành Vương Xá. Ngài và một số chúng Đại Bật Sô cùng ở nơi này (2).2.. Và, khi bấy giờ có bậc đại trí là Xá Lỵ tử, là bậc pháp tướng, tối cao trong chúng vì thương thế gian, liền từ tòa ngồi, khoan thai đứng dậy, trễ áo vai hữu, gố
Khớp với kết quả tìm kiếm: (1) Kinh Di Lặc hạ Sinh Thành Phật là quyển kinh số 455, trong Đại Chính Tân Tu Đại tạng Kinh, Kinh này do ngài Nghĩa Tịnh dịch từ chữ Phạm ra chữ Hán. Theo Đại ...(1) Kinh Di Lặc hạ Sinh Thành Phật là quyển kinh số 455, trong Đại Chính Tân Tu Đại tạng Kinh, Kinh này do ngài Nghĩa Tịnh dịch từ chữ Phạm ra chữ Hán. Theo Đại ... ...

Top 5: Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh Phim Phật Giáo

Tác giả: chuakhainguyen.com - Nhận 166 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chùa Khai Nguyên - Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Chùa Khai Nguyên, Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, Chùa Khai Nguyên, ChuaKhaiNguyen.Com, địa chỉ xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội I Địa chỉ 2;. Chùa Tản Viên, chùa tản viên, tản viên sơn quốc tự, tan vien pagoda, pháp âm, chùa tản viên, tản viên sơn Chùa Khai Nguyên - Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt NamChùa Khai Nguyên, Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, Chùa Khai Nguyên, ChuaKhaiNguyen.Com, địa chỉ xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội I Địa
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 5, 2014 · Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh Phim Phật Giáo ... Your browser can't play this video. Learn ...Thời lượng: 25:03Đã đăng: 4 thg 5, 20144 thg 5, 2014 · Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh Phim Phật Giáo ... Your browser can't play this video. Learn ...Thời lượng: 25:03Đã đăng: 4 thg 5, 2014 ...