Top 9 trong mặt phẳng oxy cho đường tròn c x^2+y^2-2x+4y=0 2023

Top 1: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x^2 + y^2

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 192 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 − 2x + 4y – 4 = 0. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ . v→ = (−2;5).. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x – y – 9 = 0. Tìm phép tịnh tiến theo vectơ có phương song song với trục Ox biến d thành đường thẳng d’ đi qua gốc tọa độ và viết phương trình đường thẳng d’.. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (2; −1) , điểm M = (3; 2). Tìm tọa độ của các điểm A sao cho: A = Tv→(M). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (2; −1) , điểm M = (3; 2). Tìm tọa độ của các điểm A sao cho: M = Tv→(A). Trong mặt phẳng v →= (−2;1) cho, đường thẳng d có phương trình 2x − 3y + 3 = 0, đường thẳng d1 có phương trình 2x − 3y − 5 = 0.Viết phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua . Tv→.. Cho đoạn thẳng AB và đường tròn (C) tâm O, bán kính r nằm về một phía của đường thẳng AB. Lấy điểm M trên (C), rồi dựng hình bình hành ABMM’. Tìm tập hợp các điểm M’ khi M di động trên (C).. Trong mặt phẳng v→ = (−2;1) cho, đường thẳng d có phương trình 2x − 3y + 3 = 0, đường thẳng. d1 có phương trình 2x − 3y − 5 = 0.Tìm tọa độ của w. →có giá vuông góc với đường thẳng d để d1 là ảnh của d qua Tw→. TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 − 2x + 4y – 4 = 0. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ v→ = (−2 ...Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 − 2x + 4y – 4 = 0. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ v→ = (−2 ... ...

Top 2: Trong oxy cho đường tròn (C ): x2 + y2 – 2x + 4y + 2 = 0. Viết phương

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 158 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365 Trong oxy cho đường tròn (C ): x2 + y2 – 2x + 4y + 2 = 0. Viết phương trình đường tròn (C) tâm I'(5, 1) biết (C') cắt (C ) tại A, B sao cho AB = √3 A. PT (C'): (x - 5)2 + (y - 1)2 = 13 và PT (C'): (x - 5)2 + (y - 1)2 = 43 B. PT (C’): (x - 7)2 + (y - 1)2 = 13 . C. PT (C'): (x - 5)2 + (y - 3)2 = 13 D. PT (C'): (x + 7)2 + (y - 1)2 = 13 Đáp án đúng: ALời giải của Tự Học 365Giải chi tiết:(C ) có I(1, -2), R = √3PT đường thẳng II’: 3x – 4y -11 = 0Gọi H(x, y). là trun
Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết phương. Trong oxy cho đường tròn (C ): x2 + y2 – 2x + 4y. Câu hỏi.Viết phương. Trong oxy cho đường tròn (C ): x2 + y2 – 2x + 4y. Câu hỏi. ...

Top 3: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): x^2+y^2+2x-4y=0 và ...

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 179 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): x2+y2+2x−4y=0 và đường thẳng d: x – y + 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng Δ sao cho Δ song song với  d và cắt (C) tại 2 điểm M, N. sao cho độ dài MN = 2.. D. . x−y+22+3=0 và x−y−22+3=0. Câu trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Đường tròn (C) đi qua hai điểm A (−1; 2), B (−2; 3) và có tâm I thuộc đường thẳng Δ: 3x – y + 10 = 0. Phương trình của đường tròn (C) là:. Đường tròn (C) đi qua hai điểm A (1; 1), B (3; 5) và có. tâm I thuộc trục tung có phương trình là:. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng d: x + 3y + 8 = 0, đi qua điểm A (−2; 1) và tiếp xúc với đường thẳng Δ: 3x − 4y + 10 = 0. Phương trình của đường tròn (C) là:. Tiếp tuyến với đường tròn (C): x2 + y2 = 2   tại điểm M(1; 1) có phương trình là:. Đường tròn C. :x2+y2−6x+2y+6=0 có tâm I và bán kính R lần lượt là:.  Tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn C:2x2+2y2−8x+4y−1=0 là:. Đường tròn đường kính AB. với A (1; 1), B (7; 5) có phương trình là:. Cho đường tròn (C): x2 + y2 − 2x + 4y – 4 = 0. Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của đường tròn:. Cho tam giác ABC có A (1; −2), B (−3; 0), C (2; −2). Tam giác ABC nội tiếp đường tròn có phương trình là:. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C):x2+y2+2x−8y−8=0 . Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng  d: 3x + 4y – 2 = 0 và cắt đường tròn theo một dây cung có độ dài bằng 6.. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường tròn :(C1): x2+y2=13 và (C2): x−62+y. 2=25 cắt nhau tại A (2; 3).Viết phương trình tất cả đường thẳng d đi qua A và cắt (C1), (C2) theo hai dây cung có độ dài bằng nhau.. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho hai đường thẳng Δ: x + 3y +. 8 =0 , Δ′: 3x − 4y + 10 = 0 và điểm A (−2;1). Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc  đường thẳng , đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng Δ′. Tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C):  x2+y. 2=9 là:. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy,  cho điểm A(−1; 1)  và B(3; 3),  đường  thẳng Δ: 3x − 4y + 8 = 0. Có mấy phương trình đường tròn qua A, B  và tiếp xúc với đường thẳng Δ?. Cho đường tròn x−42+y−32=4 và điểm M (5; 2). Viết phương trình đường thẳng d qua M và. cắt (C) tại 2 điểm A và B sao cho M là trung điểm của  AB..
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): x2+y2+2x−4y=0 và đường thẳng d: x – y + 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng Δ sao cho Δ song song với d và cắt (C) ...Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): x2+y2+2x−4y=0 và đường thẳng d: x – y + 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng Δ sao cho Δ song song với d và cắt (C) ... ...

Top 4: Trong mặt phẳng tọa độ, cho đường tròn (C): x^2 + y^2 – 2x – 4y

Tác giả: vietjack.me - Nhận 227 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đáp án đúng là: ATa có: 12 + 52 – 2 . 1 – 4 . 5 – 4 = 0, do đó A thuộc đường tròn (C). Đường tròn (C) có tâm là I(1; 2). Tiếp tuyến của (C) tại A(1; 5) có vectơ. pháp tuyến \(\overrightarrow {AI} = \left( {0;\, - 3} \right)\), nên có phương trình 0(x – 1) – 3(y – 5) = 0 hay y – 5 = 0.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?. Khoảng cách từ điểm M(5; – 1) đến. đường thẳng d: 3x + 2y + 13 = 0 là. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E): 16x2 + 25y2 = 400. Khẳng định nào sai trong các khẳng định sai?. Hình dưới đây mô tả mặt cắt ngang của một chiếc đèn có dạng parabol trong mặt phẳng tọa độ Oxy (x và y tính bằng xen-ti-mét). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là AB = 40 cm và chiều sâu h = 30 cm (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Viết phương trình chính tắc của parabol đó.. Đường hypebol \(\frac{{{x^2}}}{5} - \frac{{{y^2}}}{4} = 1\) có tiêu cự bằng. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của một hypebol?. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của parabol ?. Trong mặt. phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(3; – 1) và B(– 6; 2). Phương trình nào sau đây không phải là phương trình tham số của đường thẳng AB?. Hà dự định làm một khung ảnh hình chữ nhật sao cho phần trong của khung là hình chữ nhật có kích thước 7 cm × 13 cm,. độ rộng viền xung quanh là x cm (như hình vẽ). Diện tích của viền khung ảnh không vượt quá 44 cm2. Hỏi độ rộng viền khung ảnh lớn nhất là bao nhiêu xen-ti-mét?. Tam thức nào sau đây luôn dương với mọi giá trị của x?. Tam thức bậc hai nào sau đây có biệt thức ∆ = 1. và có hai nghiệm là \({x_1} = \frac{3}{2}\) và \({x_2} = \frac{7}{4}\)?. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: – x + 2y + 7 = 0. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là. Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A(1; – 3) và nhận \(\overrightarrow n = \left( { - 2;\,\,7} \right)\) làm vectơ pháp tuyến là. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng a) đi qua M(– 1; – 4) và song song với đường thẳng 3x + 5y – 2 = 0;b) đi qua N(1; 1) và vuông góc với đường thẳng 2x + 3y + 7 = 0.. Giá trị nào sau đây là một nghiệm của phương trình\(\sqrt {3{x^2} - 6x + 1} = \sqrt {{x^2} - 3} \)?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm A có phương trình là. A. y – 5 = 0;. Đáp án chính xác ...Tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm A có phương trình là. A. y – 5 = 0;. Đáp án chính xác ... ...

Top 5: Cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 4y + 1 = 0. Viết phương trình tiếp ...

Tác giả: vietjack.me - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hướng dẫn giảiTa có: x2 + y2 – 2x + 4y + 1 = 0 ⇔ x2 + y2 – 2 . 1 . x – 2 . (– 2) . y + 1 = 0 Các hệ số: a = 1, b = – 2, c = 1. Khi đó đường tròn (C) có tâm I(1; – 2) Do 12 + 0 – 2 . 1 + 0 + 1 = 0 nên điểm N(1; 0) thuộc (C). Tiếp tuyến ∆ của (C) tại điểm N(1; 0) có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow {IN} = \left( {1 - 1;\,0 - \left( { - 2} \right)} \right) = \left( {0;\,2} \right)\), nên có phương trình ∆: 0(x – 1) + 2(y – 0) = 0 hay ∆: y = 0 CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Hãy cho biết phương trình nào dưới đây là phương trình của một đường tròn và tìm tâm, bán kính của đường tròn tương ứng.a) x2 + y2 + xy + 4x – 2 = 0; b) x2 + y2 – 2x – 4y + 5 = 0; c) x2 + y2 + 6x – 8y + 1 = 0 . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, một vật chuyển động nhanh trên đường tròn có phương trình x2 + y2 = 25. Khi tới vị trí M(3; 4) thì vật bị văng khỏi quỹ đạo tròn và ngay sau đó, trong một khoảng thời gian ngắn bay theo hướng tiếp tuyến của đường tròn.. Hỏi trong khoảng thời gian ngắn ngay sau khi văng, vật chuyển động trên đường thẳng nào ?. B. Bài tập Tìm tâm và bán kính của đường tròn (x + 3)2 + (y – 3)2 = 36 Cho đường tròn (C): x2 + y2 + 2x – 4y + 4 = 0. Viết phương trình tiếp tuyến d của (C) tại điểm M(0; 2).. Chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian 180 phút được thể hiện trong mặt phẳng tọa độ. Theo đó, tại thời điểm t (0 ≤ t ≤ 180) vật thể ở vị trí có tọa độ (2 + sint°; 4 + cost°). a) Tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của vật thể. b) Tìm quỹ đạo chuyển động của vật thể . Viết phương trình của đường tròn trong mỗi trường hợp sau: a) Có tâm I(– 2; 5) và bán kính R = 7; b) Có tâm I(1; – 2) và đi qua điểm A(– 2; 2);c) Có đường kính AB, với A(– 1; – 3), B(– 3; 5); . d) Có tâm I(1; 3) và tiếp xúc với đường thẳng x + 2y + 3 = 0.. Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác ABC, với A(6; – 2), B(4; 2), C(5; –5). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.. Tìm tâm và bán kính của đường tròn (C): (x + 2)2 + (y – 4)2 = 7.. Bên trong một hồ bơi, người ta dự. định thiết kế hai bể sục nửa hình tròn bằng nhau và một bể sục hình tròn (H.7.15a) để người bơi có thể ngồi tựa lưng vào thành các bể sục thư giãn. Hãy tìm bán kính của các bể sục để tổng chu vi của ba bể là 32 m mà tổng diện tích (chiếm hồ bơi) là nhỏ nhất. Trong tính toán, lấy π = 3,14, độ dài tính theo mét và làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai.. Hãy cho biết phương trình nào dưới đây là phương trình của một đường tròn. Tìm tâm và bán kính của đường tròn đó a) x2 – y2 – 2x + 4y – 1 = 0; b) x2 + y2 – 2x + 4y + 6 = 0; c) x2 + y2 + 6x – 4y + 2 = 0 Viết phương trình đường tròn (C) đi qua ba điểm M(4; – 5), N(2; – 1), P(3; –. 8).. Cho đường tròn (C): (x – 1)2 + (y – 2)2 = 25 và điểm M(4; – 2).a) Chứng minh điểm M(4; – 2) thuộc đường tròn (C). b) Xác định tâm và bán kính của (C).c) Gọi ∆ là tiếp. tuyến của (C) tại M. Hãy chỉ ra một vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆ (H.7.16). Từ đó, viết phương trình đường thẳng ∆.. A. Các câu hỏi trong bàiTrong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C), tâm I(a; b), bán kính R (H.7.13). Khi đó, một điểm M(x; y) thuộc đường tròn (C) khi và chỉ khi tọa độ của nó thỏa mãn điều kiện đại số nào?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết phương trình tiếp tuyến ∆ của (C) tại điểm N(1; 0). Xem lời giải. Câu hỏi trong đề: Bài tập Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa ...Viết phương trình tiếp tuyến ∆ của (C) tại điểm N(1; 0). Xem lời giải. Câu hỏi trong đề: Bài tập Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa ... ...

Top 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn ( C): \({x^2} + {y^2} + 2x - 4y

Tác giả: hoc247.net - Nhận 199 lượt đánh giá
Tóm tắt: Gọi \((C') = \)Đ\(_{Ox}(C)\)Lấy \(M(x;y) \in (C)\) tùy ý, ta có \({x^2} + {y^2} + 2x - 4y - 4 = 0\)(1)Gọi \(M'(x';y') = \)Đ\(_{Ox}(M) \Rightarrow M' \in (C')\) Đ\(_{Ox}(M) = M'\) nên \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x' = x}\\{y' =  - y}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = x'}\\{y =  - y'}\end{array}} \right.\)Thay vào (1) ta được \(x{'^2} + y{'^2} + 2x' + 4y' - 4 = 0\)Mà. \(M' \in (C')\)Vậy phương trình đường tròn \((C'):{x^2} + {y^2} + 2x + 4
Khớp với kết quả tìm kiếm: Gọi I, J lần lượt nằm trên 2 cạnh AC và AD( không là trung điểm) và điểm O nằm trong tam giác BCD. Tìm giao điểm: (OIJ) và (BCD). 08/11/2022 | 1 Trả lời ...Gọi I, J lần lượt nằm trên 2 cạnh AC và AD( không là trung điểm) và điểm O nằm trong tam giác BCD. Tìm giao điểm: (OIJ) và (BCD). 08/11/2022 | 1 Trả lời ... ...

Top 7: Trong Mặt Phẳng Oxy Cho đường Tròn (C ): (x^2) + (y^2) + 2x - 4y

Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net - Nhận 173 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C ): (x^2) + (y^2) + 2x - 4y = 0 và đường thẳng d: x - y + 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng Delta sao cho Delta song song với d và cắt (C ) tại 2 điểm M, N sao cho độ dài MN=2.Câu 12342 Vận dụngTrong mặt phẳng $Oxy$ cho đường tròn $(C ):$ ${x^2} + {y^2} + 2x - 4y = 0$ và đường thẳng $d: $ $x - y + 1 = 0$. Viết phương trình đường thẳng $\Delta $ sao cho. $\Delta $ song song với $d$ và cắt $(C )$ tại $2$ điểm $M, N$ sao cho độ dài $MN=2.$Đáp án đúng: dPhương
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trang chủ » Trong Mặt Phẳng Oxy Cho đường Tròn C X^2 » Trong Mặt Phẳng Oxy Cho đường Tròn (C ): (x^2) + (y^2) + 2x - 4y. Có thể bạn quan tâm.Trang chủ » Trong Mặt Phẳng Oxy Cho đường Tròn C X^2 » Trong Mặt Phẳng Oxy Cho đường Tròn (C ): (x^2) + (y^2) + 2x - 4y. Có thể bạn quan tâm. ...

Top 8: Cho đường tròn ( C) : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0, có tâm I và ... - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 238 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiCho đường tròn ( C) : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0, có tâm I và đường thẳng d : √2x + my + 1 - √2 =. 0 . a) Tìm m để đường thẳng cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt A, Bb) Tìm m để diện tích tam giác IAB là lớn nhấttrong mặt phẳng Oxy, cho điểm I (2;-1) và đường thẳng Δ:3x+4y+3=0.Viết. phương trình đường tròn tâm I cắt Δ tại hai điểm phân biệt A,B sao cho diện tích tam giác IAB = 4 Xem chi tiết cho đường thẳng d:x+y+2=0 và đường tròn (C): x^2+y^2-4x-2y=0. Gọi I là tâ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 20: Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho điểm I(4;3), đường thăng d:3x+4y-4=0 và đường tròn (C):x²+y²-2x+6y-2=0. a) Tìm tọa độ tâm và bán kính R của đường tròn ( ...Câu 20: Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho điểm I(4;3), đường thăng d:3x+4y-4=0 và đường tròn (C):x²+y²-2x+6y-2=0. a) Tìm tọa độ tâm và bán kính R của đường tròn ( ... ...

Top 9: trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x^2 ...

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 124 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bổ sung từ chuyên gia thomhuy5778Chưa có. nhóm. Trả lời0Điểm40Cảm ơn0Toán HọcLớp 1110 điểm thomhuy5778 -. 20:24:49 09/08/2020Hỏi chi tiếtBáo vi phạmHãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5* nếu câu trả lời hữu ích nhé!TRẢ LỜIphuongnga519Chưa có nhóm. Trả lời4Điểm54Cảm ơn4phuongnga51909/08/2020Đáp án: Bạn xem hình mình giảiGiải thích các bước giải:Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star
Khớp với kết quả tìm kiếm: trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x^2 + y^2 + 2x -4y -4=0 .tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vecto v = (2;-3).trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x^2 + y^2 + 2x -4y -4=0 .tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vecto v = (2;-3). ...