TP Cao Bằng có bao nhiêu xã?

Theo đó, tại Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện như sau:

Nhập toàn bộ 357,38 km2 diện tích tự nhiên, 24.441 người của huyện Thông Nông vào huyện Hà Quảng. Sau khi nhập, huyện Hà Quảng có 810,96 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 59.467 người.

Tại huyện Hà Quảng, thành lập xã Ngọc Đào trên cơ sở nhập xã Đào Ngạn và xã Phù Ngọc; nhập xã Vần Dính vào xã Thượng Thôn; nhập xã Sỹ Hai vào xã Hồng Sỹ; nhập xã Nà Sác vào xã Trường Hà; nhập xã Hạ Thôn vào xã Mã Ba; nhập xã Vân An vào xã Cải Viên; nhập xã Kéo Yên vào xã Lũng Nặm; nhập xã Vị Quang vào xã Cần Yên; nhập xã Bình Lãng vào xã Thanh Long.

Sau khi sắp xếp, huyện Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã: Cải Viên, Cần Nông, Cần Yên, Đa Thông, Hồng Sỹ, Lũng Nặm, Lương Can, Lương Thông, Mã Ba, Ngọc Đào, Ngọc Động, Nội Thôn, Quý Quân, Sóc Hà, Thanh Long, Thượng Thôn, Tổng Cọt, Trường Hà, Yên Sơn và 2 thị trấn: Thông Nông, Xuân Hòa.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã: Tại huyện Bảo Lâm, nhập xã Tân Việt vào xã Nam Quang. Sau khi sắp xếp, huyện Bảo Lâm có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Tại huyện Hạ Lang, thành lập xã Thống Nhất trên cơ sở nhập xã Thái Đức và xã Việt Chu. Sau khi sắp xếp, huyện Hạ Lang có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Tại huyện Hòa An, nhập xã Trưng Vương vào xã Nguyễn Huệ; nhập xã Hà Trì vào xã Quang Trung; nhập xã Công Trừng vào xã Trương Lương. Nhập 9,47 km2 diện tích tự nhiên, 264 người của xã Bế Triều; toàn bộ 20,06 km2 diện tích tự nhiên, 580 người của xã Đức Xuân vào xã Đại Tiến. Nhập 2,06 km2 diện tích tự nhiên, 1.079 người của xã Hồng Việt; 1,21 km2 diện tích tự nhiên, 1.304 người của xã Bình Long; 1,35 km2 diện tích tự nhiên, 835 người của xã Đức Long và toàn bộ 15,42 km2 diện tích tự nhiên, 5.818 người của xã Bế Triều sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính  vào thị trấn Nước Hai. Sau khi điều chỉnh, xã Đức Long có 28,71 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.723 người. Nhập toàn bộ 16,25 km2 diện tích tự nhiên, 1.674 người của xã Bình Long sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính vào xã Hồng Việt. Sau khi sắp xếp, huyện Hòa An có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 1 thị trấn.

Tại huyện Phục Hòa, thành lập xã Bế Văn Đàn trên cơ sở nhập 5,90 km2 diện tích tự nhiên, 758 người của xã Hồng Đại và toàn bộ 36,21 km2 diện tích tự nhiên, 1.788 người của xã Triệu Ẩu. Nhập toàn bộ 13,50 km2 diện tích tự nhiên, 1.245 người của xã Hồng Đại sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính vào xã Cách Linh. Nhập xã Lương Thiện vào thị trấn Hòa Thuận. Sau khi sắp xếp, huyện Phục Hòa có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 xã và 2 thị trấn.

Tại huyện Quảng Uyên, nhập xã Hoàng Hải vào xã Ngọc Động; nhập xã Bình Lăng vào xã Độc Lập; nhập xã Quốc Dân vào xã Phúc Sen; nhập xã Hồng Định vào xã Hạnh Phúc; nhập xã Đoài Khôn vào xã Tự Do; nhập xã Quốc Phong vào thị trấn Quảng Uyên. Sau khi sắp xếp, huyện Quảng Uyên có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Tại huyện Nguyên Bình, thành lập xã Vũ Minh trên cơ sở nhập xã Thái Học với xã Minh Thanh và 7,20 km2 diện tích tự nhiên, 405 người của xã Bắc Hợp. Nhập xã Lang Môn với toàn bộ 10,20 km2 diện tích tự nhiên, 743 người của xã Bắc Hợp sau khi điều chỉnh địa giới vào xã Minh Tâm. Sau khi sắp xếp, huyện Nguyên Bình có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn.

Tại huyện Thạch An, nhập xã Thị Ngân vào xã Vân Trình; nhập xã Danh Sỹ vào xã Lê Lợi. Sau khi sắp xếp, huyện Thạch An có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Tại huyện Trà Lĩnh, nhập xã Cô Mười vào xã Quang Hán; nhập xã Lưu Ngọc vào xã Quang Vinh. Sau khi sắp xếp, huyện Trà Lĩnh có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã và 1 thị trấn.

Tại huyện Trùng Khánh, thành lập xã Đoài Dương trên cơ sở nhập xã Thông Huề với xã Thân Giáp và xã Đoài Côn; nhập xã Ngọc Chung vào xã Khâm Thành; nhập xã Cảnh Tiên vào xã Đức Hồng; nhập xã Lăng Yên vào xã Lăng Hiếu; nhập xã Đình Minh vào thị trấn Trùng Khánh. Sau khi sắp xếp, huyện Trùng Khánh có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Giải thể Tòa án nhân dân huyện Thông Nông, nhập vào Tòa án nhân dân huyện Hà Quảng; giải thể Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thông Nông nhập vào Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hà Quảng.

Tỉnh Cao Bằng là một Tỉnh thuộc Đông Bắc Bộ của nước ta, có trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Cao Bằng. Tỉnh Cao Bằng có dân số khoảng 530.341 và biển số xe là 11. Tỉnh Cao Bằng có 14 huyện, thị xã.

Xem các địa điểm du lịch tại Tỉnh Cao Bằng

TP Cao Bằng có bao nhiêu xã?
Bản đồ hành chính Tỉnh Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng có bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 6.700,3 km2 thì Tỉnh Cao Bằng có bao nhiêu huyện, thị xã, xã phường thị trấn nhỉ? Có lẽ bạn chưa biết Tỉnh Cao Bằng có tới 14 cấp quận huyện thị xã, trong đó Tỉnh Cao Bằng có 200 cấp xã phường thị trấn đấy. Cụ thể như sau nhé:

1. Thành phố Cao Bằng có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thành phố Cao Bằng

Thành phố Cao Bằng có 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 3 xã và 8 phường: Phường Sông Hiến, Phường Sông Bằng, Phường Hợp Giang, Phường Tân Giang, Phường Ngọc Xuân, Phường Đề Thám, Phường Hoà Chung, Phường Duyệt Trung, Xã Vĩnh Quang, Xã Hưng Đạo, Xã Chu Trinh.

2. Huyện Bảo Lâm có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Bảo Lâm

Huyện Bảo Lâm có 14 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 13 xã: Thị trấn Pác Miầu, Xã Đức Hạnh, Xã Lý Bôn, Xã Nam Cao, Xã Nam Quang, Xã Vĩnh Quang, Xã Quảng Lâm, Xã Thạch Lâm, Xã Tân Việt, Xã Vĩnh Phong, Xã Mông Ân, Xã Thái Học, Xã Thái Sơn, Xã Yên Thổ.

3. Huyện Bảo Lạc có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Bảo Lạc

Huyện Bảo Lạc có 17 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 16 xã: Thị trấn Bảo Lạc, Xã Cốc Pàng, Xã Thượng Hà, Xã Cô Ba, Xã Bảo Toàn, Xã Khánh Xuân, Xã Xuân Trường, Xã Hồng Trị, Xã Kim Cúc, Xã Phan Thanh, Xã Hồng An, Xã Hưng Đạo, Xã Hưng Thịnh, Xã Huy Giáp, Xã Đình Phùng, Xã Sơn Lập, Xã Sơn Lộ.

4. Huyện Thông Nông có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Thông Nông

Huyện Thông Nông có 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 10 xã: Thị trấn Thông Nông, Xã Cần Yên, Xã Cần Nông, Xã Vị Quang, Xã Lương Thông, Xã Đa Thông, Xã Ngọc Động, Xã Yên Sơn, Xã Lương Can, Xã Thanh Long, Xã Bình Lãng.

5. Huyện Hà Quảng có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Hà Quảng

Huyện Hà Quảng có 19 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 18 xã: Thị trấn Xuân Hòa, Xã Lũng Nặm, Xã Kéo Yên, Xã Trường Hà, Xã Vân An, Xã Cải Viên, Xã Nà Sác, Xã Nội Thôn, Xã Tổng Cọt, Xã Sóc Hà, Xã Thượng Thôn, Xã Vần Dính, Xã Hồng Sĩ, Xã Sĩ Hai, Xã Quý Quân, Xã Mã Ba, Xã Phù Ngọc, Xã Đào Ngạn, Xã Hạ Thôn.

6. Huyện Trà Lĩnh có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Trà Lĩnh

Huyện Trà Lĩnh có 10 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 9 xã: Thị trấn Hùng Quốc, Xã Cô Mười, Xã Tri Phương, Xã Quang Hán, Xã Quang Vinh, Xã Xuân Nội, Xã Quang Trung, Xã Lưu Ngọc, Xã Cao Chương, Xã Quốc Toản.

7. Huyện Trùng Khánh có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Trùng Khánh

Huyện Trùng Khánh có 20 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 19 xã: Thị trấn Trùng Khánh, Xã Ngọc Khê, Xã Ngọc Côn, Xã Phong Nậm, Xã Ngọc Chung, Xã Đình Phong, Xã Lăng Yên, Xã Đàm Thuỷ, Xã Khâm Thành, Xã Chí Viễn, Xã Lăng Hiếu, Xã Phong Châu, Xã Đình Minh, Xã Cảnh Tiên, Xã Trung Phúc, Xã Cao Thăng, Xã Đức Hồng, Xã Thông Hoè, Xã Thân Giáp, Xã Đoài Côn.

8. Huyện Hạ Lang có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Hạ Lang

Huyện Hạ Lang có 14 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 13 xã: Xã Minh Long, Xã Lý Quốc, Xã Thắng Lợi, Xã Đồng Loan, Xã Đức Quang, Xã Kim Loan, Xã Quang Long, Xã An Lạc, Thị trấn Thanh Nhật, Xã Vinh Quý, Xã Việt Chu, Xã Cô Ngân, Xã Thái Đức, Xã Thị Hoa.

9. Huyện Quảng Uyên có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Quảng Uyên

Huyện Quảng Uyên có 17 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 16 xã: Thị trấn Quảng Uyên, Xã Phi Hải, Xã Quảng Hưng, Xã Bình Lăng, Xã Quốc Dân, Xã Quốc Phong, Xã Độc Lập, Xã Cai Bộ, Xã Đoài Khôn, Xã Phúc Sen, Xã Chí Thảo, Xã Tự Do, Xã Hồng Định, Xã Hồng Quang, Xã Ngọc Động, Xã Hoàng Hải, Xã Hạnh Phúc.

10. Huyện Phục Hoà có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Phục Hoà

Huyện Phục Hoà có 9 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 7 xã: Thị trấn Tà Lùng, Xã Triệu ẩu, Xã Hồng Đại, Xã Cách Linh, Xã Đại Sơn, Xã Lương Thiện, Xã Tiên Thành, Thị trấn Hoà Thuận, Xã Mỹ Hưng.

11. Huyện Hoà An có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Hoà An

Huyện Hoà An có 21 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 20 xã: Thị trấn Nước Hai, Xã Dân Chủ, Xã Nam Tuấn, Xã Đức Xuân, Xã Đại Tiến, Xã Đức Long, Xã Ngũ Lão, Xã Trương Lương, Xã Bình Long, Xã Nguyễn Huệ, Xã Công Trừng, Xã Hồng Việt, Xã Bế Triều, Xã Hoàng Tung, Xã Trương Vương, Xã Quang Trung, Xã Bạch Đằng, Xã Bình Dương, Xã Lê Chung, Xã Hà Trì, Xã Hồng Nam.

12. Huyện Nguyên Bình có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Nguyên Bình

Huyện Nguyên Bình có 20 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 18 xã: Thị trấn Nguyên Bình, Thị trấn Tĩnh Túc, Xã Yên Lạc, Xã Triệu Nguyên, Xã Ca Thành, Xã Thái Học, Xã Vũ Nông, Xã Minh Tâm, Xã Thể Dục, Xã Bắc Hợp, Xã Mai Long, Xã Lang Môn, Xã Minh Thanh, Xã Hoa Thám, Xã Phan Thanh, Xã Quang Thành, Xã Tam Kim, Xã Thành Công, Xã Thịnh Vượng, Xã Hưng Đạo.

13. Huyện Thạch An có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Thạch An

Huyện Thạch An có 16 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 15 xã: Thị trấn Đông Khê, Xã Canh Tân, Xã Kim Đồng, Xã Minh Khai, Xã Thị Ngân, Xã Đức Thông, Xã Thái Cường, Xã Vân Trình, Xã Thụy Hùng, Xã Quang Trọng, Xã Trọng Con, Xã Lê Lai, Xã Đức Long, Xã Danh Sỹ, Xã Lê Lợi, Xã Đức Xuân.

Cao Bằng bao nhiêu xã?

Tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 161 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 14 thị trấn, 8 phường và 139 xã.

Cao Bằng có bao nhiêu số?

Cao Bằng (thành phố).

Huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng có bao nhiêu xã?

Huyện Trùng Khánh có 21 đơn vị hành chính cấp trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Trùng Khánh (huyện lỵ), Trà Lĩnh và 19 : Cao Chương, Cao Thăng, Chí Viễn, Đàm Thủy, Đình Phong, Đoài Dương, Đức Hồng, Khâm Thành, Lăng Hiếu, Ngọc Côn, Ngọc Khê, Phong Châu, Phong Nặm, Quang Hán, Quang Trung, Quang Vinh, Tri Phương, Trung ...

Cao Bằng có bao nhiêu huyện biên giới?

Tỉnh Cao Bằng sẽ sáp nhập 6 huyện thành 3 huyện biên giới.