Trình bày phương pháp Hóa học để nhận biết các chất sau NaOH NH4Cl Na3PO4, NaNO3 H2SO4 Na2SO4

Top 1 ✅ Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 , (NH4)2so4 , na2so4 nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2021-12-30 15:53:45 cùng với các chủ đề liên quan khác

bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 , (NH4)2so4 , na2so4

Hỏi:

bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 , (NH4)2so4 , na2so4

bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 , (NH4)2so4 , na2so4

Đáp:

maianhtu:

Em tham khảo nha:

Cho các chất trên tác dụng với $Ba(OH)_2$

– Có khí có mùi khai thoát ra Ɩà $NH_4Cl$

– Có kết tủa trắng Ɩà $Na_2SO_4$

– Có khí có mùi khai ѵà kết tủa trắng Ɩà $(NH_4)_2SO_4$

– Không hiện tượng Ɩà $NaNO_3$

\(\begin{array}{l}Ba{(OH)_2} + 2N{H_4}Cl \to BaC{l_2} + 2N{H_3} + 2{H_2}O\\Ba{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2NaOH\\Ba{(OH)_2} + {(N{H_4})_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2N{H_3} + 2{H_2}O

\end{array}\)

maianhtu:

Em tham khảo nha:

Cho các chất trên tác dụng với $Ba(OH)_2$

– Có khí có mùi khai thoát ra Ɩà $NH_4Cl$

– Có kết tủa trắng Ɩà $Na_2SO_4$

– Có khí có mùi khai ѵà kết tủa trắng Ɩà $(NH_4)_2SO_4$

– Không hiện tượng Ɩà $NaNO_3$

\(\begin{array}{l}Ba{(OH)_2} + 2N{H_4}Cl \to BaC{l_2} + 2N{H_3} + 2{H_2}O\\Ba{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2NaOH\\Ba{(OH)_2} + {(N{H_4})_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2N{H_3} + 2{H_2}O

\end{array}\)

maianhtu:

Em tham khảo nha:

Cho các chất trên tác dụng với $Ba(OH)_2$

– Có khí có mùi khai thoát ra Ɩà $NH_4Cl$

– Có kết tủa trắng Ɩà $Na_2SO_4$

– Có khí có mùi khai ѵà kết tủa trắng Ɩà $(NH_4)_2SO_4$

– Không hiện tượng Ɩà $NaNO_3$

\(\begin{array}{l}Ba{(OH)_2} + 2N{H_4}Cl \to BaC{l_2} + 2N{H_3} + 2{H_2}O\\Ba{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2NaOH\\Ba{(OH)_2} + {(N{H_4})_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2N{H_3} + 2{H_2}O

\end{array}\)

bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 , (NH4)2so4 , na2so4

Xem thêm : ...

Vừa rồi, seonhé.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 , (NH4)2so4 , na2so4 nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 , (NH4)2so4 , na2so4 nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 , (NH4)2so4 , na2so4 nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng seonhé.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 , (NH4)2so4 , na2so4 nam 2022 bạn nhé.

Top 1 ✅ Bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch saua)Na3PO4 ,NaCl,Na2CO3 NaNO3b)H3PO4 ,BaCl2,Na2CO3,(NH4)2SO4 nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2021-12-28 10:39:40 cùng với các chủ đề liên quan khác

Bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch saua)Na3PO4 ,NaCl,Na2CO3 NaNO3b)H3PO4 ,BaCl2,Na2CO3,(NH4)2SO4

Hỏi:

Bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch saua)Na3PO4 ,NaCl,Na2CO3 NaNO3b)H3PO4 ,BaCl2,Na2CO3,(NH4)2SO4

Bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch saua)Na3PO4 ,NaCl,Na2CO3 NaNO3

b)H3PO4 ,BaCl2,Na2CO3,(NH4)2SO4

Đáp:

nhanlinh:

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

a.Đánh số thứ tự lần lượt ѵào từng lọ 

– Dùng quỳ tím cho lần lượt ѵào từng lọ 

+ Quỳ tím hoá xanh : Na2CO3 , Na3PO4 (1)

+ Không hiện tượng : NaCl , NaNO3(2)

– Dùng dd HCl cho ѵào (1)

+ Sủi bọt khí không màu không mùi : Na2CO3

+ Không hiện tượng : Na3PO4

– Dùng dd AgNO3 cho ѵào (2)

+ Kết tủa trắng : NaCl

+ Không hiện tượng : NaNO3

b.Đánh số thứ tự lần lượt ѵào từng lọ 

– Dùng quỳ tím cho lần lượt ѵào từng lọ 

+ Quỳ tím hoá đỏ : H3PO4,(NH4)2SO4(1)

+ Quỳ tím hoá xanh : Na2CO3

+ Không hiện tượng BaCl2

– Dùng dd NaOH cho ѵào (1)

+ Sủi botk khí mùi khai (NH4)2SO4

+ Không hiện tượng H3PO4

Xin hay nhất ạ

nhanlinh:

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

a.Đánh số thứ tự lần lượt ѵào từng lọ 

– Dùng quỳ tím cho lần lượt ѵào từng lọ 

+ Quỳ tím hoá xanh : Na2CO3 , Na3PO4 (1)

+ Không hiện tượng : NaCl , NaNO3(2)

– Dùng dd HCl cho ѵào (1)

+ Sủi bọt khí không màu không mùi : Na2CO3

+ Không hiện tượng : Na3PO4

– Dùng dd AgNO3 cho ѵào (2)

+ Kết tủa trắng : NaCl

+ Không hiện tượng : NaNO3

b.Đánh số thứ tự lần lượt ѵào từng lọ 

– Dùng quỳ tím cho lần lượt ѵào từng lọ 

+ Quỳ tím hoá đỏ : H3PO4,(NH4)2SO4(1)

+ Quỳ tím hoá xanh : Na2CO3

+ Không hiện tượng BaCl2

– Dùng dd NaOH cho ѵào (1)

+ Sủi botk khí mùi khai (NH4)2SO4

+ Không hiện tượng H3PO4

Xin hay nhất ạ

Bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch saua)Na3PO4 ,NaCl,Na2CO3 NaNO3b)H3PO4 ,BaCl2,Na2CO3,(NH4)2SO4

Xem thêm : ...

Vừa rồi, seonhé.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch saua)Na3PO4 ,NaCl,Na2CO3 NaNO3b)H3PO4 ,BaCl2,Na2CO3,(NH4)2SO4 nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch saua)Na3PO4 ,NaCl,Na2CO3 NaNO3b)H3PO4 ,BaCl2,Na2CO3,(NH4)2SO4 nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch saua)Na3PO4 ,NaCl,Na2CO3 NaNO3b)H3PO4 ,BaCl2,Na2CO3,(NH4)2SO4 nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng seonhé.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch saua)Na3PO4 ,NaCl,Na2CO3 NaNO3b)H3PO4 ,BaCl2,Na2CO3,(NH4)2SO4 nam 2022 bạn nhé.

Chỉ dùng một chất khác để nhận biết từng dung dịch sau: NH4NO3, NaHCO3, (NH4)2SO4, FeCl2 và FeCl3. Viết phương trình.

Top 1 ✅ Chỉ được dùng 1 thuốc thử, hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, Fe(NO3)32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4,KCl, BaCl2 nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2022-02-06 21:24:29 cùng với các chủ đề liên quan khác

Chỉ được dùng 1 thuốc thử, hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, Fe(NO3)32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4,KCl, BaCl2

Hỏi:

Chỉ được dùng 1 thuốc thử, hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, Fe(NO3)32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4,KCl, BaCl2

Chỉ được dùng 1 thuốc thử, hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, Fe(NO3)3

2) H2SO4, Na2SO4, MgSO4,KCl, BaCl2

Đáp:

ngocquynh:

1) 

Nhỏ $Ba(OH)_2$ ѵào 5 dd. 

– $NaCl$ không hiện tượng. 

– $MgCl_2$ có tủa trắng.

$MgCl_2+Ba(OH)_2\to Mg(OH)_2+BaCl_2$

– $NH_4Cl$ có khí mùi khai.

$2NH_4Cl+Ba(OH)_2\to BaCl_2+2NH_3+2H_2O$

– $(NH_4)_2SO_4$ có tủa trắng, khí mùi khai.

$(NH_4)_2SO_4+Ba(OH)_2\to BaSO_4+2NH_3+2H_2O$

– $Fe(NO_3)_3$ có tủa nâu đỏ.

$2Fe(NO_3)_3+3Ba(OH)_2\to 2Fe(OH)_3+3Ba(NO_3)_2$

2)

Nhỏ $NaOH$ ѵào 5 dd.$MgSO_4$ có tủa trắng.

$MgSO_4+2NaOH\to Mg(OH)_2+Na_2SO_4$

Nhỏ $MgSO_4$ ѵào 4 dd còn lại.$BaCl_2$ có tủa trắng.

$BaCl_2+MgSO_4\to BaSO_4+MgCl_2$

Nhỏ $BaCl_2$ ѵào 3 dd còn lại. 

– $KCl$ không hiện tượng. 

– Còn lại tạo tủa trắng.

$BaCl_2+Na_2SO_4\to BaSO_4+2NaCl$

$BaCl_2+H_2SO_4\to BaSO_4+2HCl$ 

Cô cạn 2 dd còn lại.$Na_2SO_4$ thu được chất rắn còn lại Ɩà $H_2SO_4$

ngocquynh:

1) 

Nhỏ $Ba(OH)_2$ ѵào 5 dd. 

– $NaCl$ không hiện tượng. 

– $MgCl_2$ có tủa trắng.

$MgCl_2+Ba(OH)_2\to Mg(OH)_2+BaCl_2$

– $NH_4Cl$ có khí mùi khai.

$2NH_4Cl+Ba(OH)_2\to BaCl_2+2NH_3+2H_2O$

– $(NH_4)_2SO_4$ có tủa trắng, khí mùi khai.

$(NH_4)_2SO_4+Ba(OH)_2\to BaSO_4+2NH_3+2H_2O$

– $Fe(NO_3)_3$ có tủa nâu đỏ.

$2Fe(NO_3)_3+3Ba(OH)_2\to 2Fe(OH)_3+3Ba(NO_3)_2$

2)

Nhỏ $NaOH$ ѵào 5 dd.$MgSO_4$ có tủa trắng.

$MgSO_4+2NaOH\to Mg(OH)_2+Na_2SO_4$

Nhỏ $MgSO_4$ ѵào 4 dd còn lại.$BaCl_2$ có tủa trắng.

$BaCl_2+MgSO_4\to BaSO_4+MgCl_2$

Nhỏ $BaCl_2$ ѵào 3 dd còn lại. 

– $KCl$ không hiện tượng. 

– Còn lại tạo tủa trắng.

$BaCl_2+Na_2SO_4\to BaSO_4+2NaCl$

$BaCl_2+H_2SO_4\to BaSO_4+2HCl$ 

Cô cạn 2 dd còn lại.$Na_2SO_4$ thu được chất rắn còn lại Ɩà $H_2SO_4$

Chỉ được dùng 1 thuốc thử, hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, Fe(NO3)32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4,KCl, BaCl2

Xem thêm : ...

Vừa rồi, bắp.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Chỉ được dùng 1 thuốc thử, hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, Fe(NO3)32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4,KCl, BaCl2 nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Chỉ được dùng 1 thuốc thử, hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, Fe(NO3)32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4,KCl, BaCl2 nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Chỉ được dùng 1 thuốc thử, hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, Fe(NO3)32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4,KCl, BaCl2 nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng bắp.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Chỉ được dùng 1 thuốc thử, hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:1) NaCl, MgCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, Fe(NO3)32) H2SO4, Na2SO4, MgSO4,KCl, BaCl2 nam 2022 bạn nhé.