Từ các số 1 2 3 5 7 9 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số

Từ các chữ số 1,3,5,7,9 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau. tính tổng các số đó

Xem lời giải

Từ các chữ số 1,3,5,7,9 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau. tính tổng các số đó

Xem lời giải

Từ các số 1, 3, 4, 5, 7, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau mà chữ số đầu tiên là chữ số 3?

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Gọi số tự nhiên thỏa mãn đề bài là

Từ các số 1 2 3 5 7 9 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số
. Chọn a có 5 cách chọn. Chọn b có 4 cách chọn. Chọn c có 3 cách chọn. Chọn d có 2 cách chọn. Số các số là:
Từ các số 1 2 3 5 7 9 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số
(số).

Đáp án đúng là D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài toán dùng quy tắc đếm, cộng và nhân - Toán Học 11 - Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.