Ứng với công thức phân tử c 5 h 8 có bao nhiêu đồng phân ankin của nhau

Mã câu hỏi: 155702

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Đề thi HK2 năm 2020 môn Hóa học 11 Trường THPT Chuyên Quang Trung

  40 câu hỏi | 50 phút

  Bắt đầu thi

 

 

Ứng với công thức phân tử c 5 h 8 có bao nhiêu đồng phân ankin của nhau

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Hợp chất sau: CH3 – C (CH3)2 – CH2 – CH3 có tên gọi là:
 • Công thức phân tử tổng quát của ankin là:
 • Cho các chất sau: etan, propen, isopren, axetilen, toluen và stiren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là:
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,87 g một ankan phải dùng vừa hết 2,2736 lit O2 (đktc). CTPT ankan
 • Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí metan từ nguyên liệu nào sau đây?
 • Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là
 • Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân cấu tạo của nhau:
 • Oxi hóa hoàn toàn ankan, số mol CO2 so với số mol H2O là:
 • Khi đun nóng hỗn hợp gồm CH3OH, C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là
 • Chất nào sau đây khi cộng HCl chỉ cho một sản phẩm duy nhất:
 • Chất nào không phải là phenol ?
 • Gần đây có nhiều vụ cháy xe xảy ra mà không rõ nguyên nhân. Người ta nghi ngờ rằng nguyên nhân của việc cháy xe là trong xăng có pha lẫn methanol (metanol). Công thức của methanol (metanol) là:
 • Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng nguyên tố hiđro là 200/23(%). Công thức phân tử của X là:
 • Số liên kết σ (xích ma) có trong mỗi phân tử: etilen; propin lần lượt là:
 • Cho các phát biểu sau: (1) Phenol C6H5-OH là một ancol thơm.
 • Cho m gam phenol tác dụng vừa đủ với Na thu được 7,392 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
 • Phản ứng hoá học đặc trưng của ankan là
 • Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là:
 • Cho sơ đồ thí nghiệm như sau:
 • Gốc hiđrocacbon nào được gọi là gốc phenyl?
 • Cặp chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ ?
 • Đun nóng butan-1-ol với xúc tác H2SO4 đặc ở 1700C thu được tối đa bao nhiêu anken?
 • Ancol etylic không tác dụng với chất nào sau đây?
 • Một chất X có công thức cấu tạo thu gọn: CH3-CºC-CH(CH3)-CH3. Tên gọi của X là :
 • Thuốc thử để nhận biết các chất lỏng đựng trong các lọ mất nhãn: benzen, etylbenzen và stiren là
 • Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản ph
 • Hiđrocacbon nào dưới đây không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường?
 • Cho sơ đồ phản ứng sau:
 • Những chất nào sau đây có đồng phân hình học?
 • Cho các chất: C6H14, C6H12, C4H6, C6H6 (benzen), stiren. Số chất trong dãy thuộc loại hiđrocacbon thơm là
 • Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinyl axetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là
 • Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là
 • Đốt cháy hoàn toàn một 2,24 lít (đktc) ankin X ở thể khí thu được H2O và CO2. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dich Ca(OH)2 dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là
 • Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 (ở nhiệt độ thường) thu được sản phẩm là
 • Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Thể tích của CH4 trong hỗn hợp đầu là
 • Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn các oxit như SO2, CO2. Chất dùng để loại bỏ tạp chất SO2, CO2 làm sạch etilen là
 • Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là
 • Ankan X có % về khối lượng của cacbon trong phân tử bằng 82,76%. Công thức phân tử của X là
 • Hiđrocacbon X là chất lỏng ở điều kiện thường. X có thể là
 • Cho các chất: propan, propilen, isopren, But-1-en. Số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

ADSENSE

ADMICRO

Ứng với công thức phân tử c 5 h 8 có bao nhiêu đồng phân ankin của nhau

Bộ đề thi nổi bật

Ứng với công thức phân tử c 5 h 8 có bao nhiêu đồng phân ankin của nhau

Ankin C 5 H 8 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng với dung dịch chứa agno3?

Đáp án: Có 2 đồng phân ankin duy nhất của C5H8.

Câu 2 có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8?

C5H83 ankin là CH≡C-CH2-CH2-CH3, CH≡C-CH(CH3)2, CH3-C≡C-CH2-CH.

Ankin có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

- Ankin có các loại đồng phân: đồng phân bixicloankan (n ≥ 4), đồng phân vị trí liên kết ba (n ≥ 4); đồng phân mạch C (n ≥ 5); đồng phân xicloanken, đồng phân ankađien.

Hợp chất hữu cơ có công thức phân tử c4h6 có bao nhiêu đồng phân ankin?

Vậy có tất cả 2 đồng phân ankin có công thức phân tử C4H6.