Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0

Vecto nào dưới đây là 1 vecto pháp tuyến của d : x-2y +2017 A n1=(0,-2) B n2=(1,-2) C n3=(-2,0) D n4=(2,1)

Ra đáp án kèm theo trả lời nếu có

Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của $d: - 3x + y + 2017 = 0$ ?

Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0

A.

Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0

B.

Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0

C.

Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0

D.

Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0

Vecto nào dưới đây là một VTPT của đường thẳng \(d: \, \,x - 2y + 2017 = 0? \)


A.

\(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {0; - 2} \right)\)   

B.

\(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {1; - 2} \right)\)  

C.

\(\overrightarrow {{n_3}}  = \left( { - 2;\,0} \right)\)             

D.

\(\overrightarrow {{n_4}}  = \left( {2;\,1} \right)\)   

Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của d:−3x+y+2017=0 ?

A. n1→=−3;0 .

B. n2→=−3;−1 .

C. n3→=6;2 .

D. n4→=6;−2 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:Lời giải
d:−3x+y+2017=0→n→d=−3;1 hay chọn −2n→d=6;−2. Chọn D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Xác định VTCP, VTPT của đường thẳng - Toán Học 10 - Đề số 5

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Đường thẳng

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  vuông góc với đường thẳng
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  , với
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Đường thẳng
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  có một vectơ chỉ phương là

 • Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ?

 • Trong mặt phẳng với hệ tọa độ

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  cho
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ,
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ,
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Một véctơ chỉ phương của đường phân giác trong của góc
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Bên cạnh con đường trước khi vào thành phố người ta xây một ngọn tháp đèn lộng lẫy. Ngọn tháp hình tứ giác đều

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  cạnh bên
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  mét,
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Do có sự cố đường dây điện tại điểm
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  (là trung điểm của
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ) bị hỏng, người ta tạo ra một con đường từ
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  đến
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  gồm bốn đoạn thẳng:
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ,
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ,
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ,
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  (hình vẽ). Để tiết kiệm kinh phí, kỹ sư đã nghiên cứu và có được chiều dài con đường từ
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  đến
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ngắn nhất. Tính tỉ số
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  .

 • Cho hình chóp

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  có đáy
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  là hình vuông và tam giác
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  bằng
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Hãy cho biết cạnh đáy bằng bao nhiêu?

 • Cho hình chóp

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  có đáy
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  là hình vuông cạnh
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ,
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  vuông góc với đáy và
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Gọi
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  là trung điểm của
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Tính khoảng cách
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  giữa đường thẳng
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  và mặt phẳng
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0

 • Cho hình chóp tứ giác đều

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Gọi
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  là tâm hình vuông
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Một mặt phẳng
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  bất kì cắt các cạnh bên
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  và đoạn
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  lần lượt tại các điểm
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Chọn đẳng thức đúng?

 • Cho hình chóp OABC với OA, OB, OC đôi một vuông góc. Gọi H là chân đường thẳng vuông góc hạ từ O xuống AC. Khẳng định nào dưới đây là sai?

 • Cho hình chóp S.ABCD. Có

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ;
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

 • Đường thẳng

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  vuông góc với mặt phẳng (P) khi:

 • Cho đường thẳng

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  vuông góc với đường thẳng
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ,
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  nằm trong mặt phẳng (P) thì:

 • Cho hình chóp

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  và đáy
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  là hình vuông. Từ
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  kẻ
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Cho hình chóp

  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  có đáy
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  là hình chữ nhật tâm
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  , cạnh bên
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  vuông góc với đáy. Gọi
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ,
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  lần lượt là hình chiếu của
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  lên
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  ,
  Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của d y 2022=0
  . Khẳng định nào sau đây đúng?