Viết chương trình đếm các số chẵn từ 1 đến n

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

.Viết chương trình đếm các số chẵn của N số tự nhiên (N được nhập vào bàn phím).

Các câu hỏi tương tự

 • cho a và b được nhập vào từ bàn phím. Viết chương trình in ra các số chia hết cho 2 trong đoạn a và b

  21/09/2022 |   0 Trả lời

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100Câu 1:

Tổng số chẵn.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc[kq,i];

write["Tong so chan 1 den 100 la: ",kq];

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc[kq,i];

write["Tong so le 1 den 100 la: ",kq];

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc[dem];

write["Tong so chan: ",dem];

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc[dem];

write["Tong so le: ",dem];

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarBạn ơi mình chỉ mới học tới bài for... do còn if Not i mò 2=0 then inc[...] thì mình ko hiểu bạn có thể lập cái nào dễ hơn ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc[kq,i];

write["Tong so chan 1 den 100 la: ",kq];

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc[kq,i];

write["Tong so le 1 den 100 la: ",kq];

end.

Xem thêm: Bigboss - Tổng Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương [Quyển 2 ]

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc[dem];

write["Tong so chan: ",dem];

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc[dem];

write["Tong so le: ",dem];

end.

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarRelated Posts

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100


Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc[kq,i];

write["Tong so chan 1 den 100 la: ",kq];

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc[kq,i];

write["Tong so le 1 den 100 la: ",kq];

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc[dem];

write["Tong so chan: ",dem];

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc[dem];

write["Tong so le: ",dem];

end.

Xem thêm: Cảm Nhận Khổ 2 Bài Sang Thu Của Hữu Thỉnh Chi Tiết, Hay, Phân Tích Khổ Hai Bài Thơ Sang Thu


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 100?Câu 1:

Tổng số chẵn.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc[kq,i];

write["Tong so chan 1 den 100 la: ",kq];

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc[kq,i];

write["Tong so le 1 den 100 la: ",kq];

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc[dem];

write["Tong so chan: ",dem];

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc[dem];

write["Tong so le: ",dem];

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarBạn ơi mình chỉ mới học tới bài for... do còn if Not i mò 2=0 then inc[...] thì mình ko hiểu bạn có thể lập cái nào dễ hơn ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

Xem thêm:

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc[kq,i];

write["Tong so chan 1 den 100 la: ",kq];

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc[kq,i];

write["Tong so le 1 den 100 la: ",kq];

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc[dem];

write["Tong so chan: ",dem];

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc[dem];

write["Tong so le: ",dem];

end.

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

.Viết chương trình đếm các số chẵn của N số tự nhiên [N được nhập vào bàn phím].

Các câu hỏi tương tự

Giá trị s là bao nhiêu  [Tin học - Lớp 8]

1 trả lời

Đặt tính rồi tính [Tin học - Lớp 5]

1 trả lời

Viết hình lục giác trong logo và hình tam giác [Tin học - Lớp 4]

3 trả lời

Sơ đồ khối là gì [Tin học - Lớp 6]

1 trả lời

Program baitap;

Uses crt;

Var i,N,dem:integer;

Begin

Clrscr;

Write['N=']; Readln[N];

dem:=0;

For i:=1 to N do

If [i mod 2=0] then dem:=dem+1;

Writeln['Cac so chan tu 1 den ',N,' la:',dem];

Readln

End.

Video liên quan

Program baitap;

Uses crt;

Var i,N,dem:integer;

Begin

Clrscr;

Write('N='); Readln(N);

dem:=0;

For i:=1 to N do

If (i mod 2=0) then dem:=dem+1;

Writeln('Cac so chan tu 1 den ',N,' la:',dem);

Readln

End.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Viết chương trình đếm các số chẵn từ 1 đến n