Xác định Input, Output là gì

3. Một số ví dụ về thuật toán

Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên A có N phần tử.

Ý tưởng:

+ Khởi tạo giá trị Max=a1

+ Lần lược với i từ 2 đến N, so sánh giá trị phần tử ai với gái trị Max, nếu ai > Max thì Max nhận giá trị mới là ai

Input: nhập N và dãy số nguyên a1,a2,,an

Output:Giá trị lớn nhất của dãy số nguyên A.

www.trungtamtinhoc.edu.vn