Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b 1 0 11:00 26/09/2022

Token Euler có mã ký hiệu là EUL hoạt động trên nền tảng eth. Euler/EUL thực hiện 259 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 522,807.60 USD (400.33 ETH)

eth0xd69f306549e9d96f183b1aeca30b8f4353c2ecc3 1 0 11:00 26/09/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng eth. MCHCoin/MCHC thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,487.45 USD (93.40 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 11:00 26/09/2022

Token MCHCoin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 1,339 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 460,347.62 USD (610,486.41 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 11:00 26/09/2022

Token Conic có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 266 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 344,574.93 USD (263.10 ETH)

polygon0x45c32fa6df82ead1e2ef74d17b76547eddfaff89 1 0 11:00 26/09/2022

Token Frax có mã ký hiệu là FRAX hoạt động trên nền tảng polygon. Frax/FRAX thực hiện 2,140 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,814.23 USD (121,389.98 ETH)

eth0xd2877702675e6ceb975b4a1dff9fb7baf4c91ea9 1 0 11:00 26/09/2022

Token Wrapped Terra Classic có mã ký hiệu là LUNA hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped LUNA Token/LUNA thực hiện 933 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 921,470.49 USD (707.78 ETH)

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 11:00 26/09/2022

Token Amatsu Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 611 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 374,381.32 USD (285.87 ETH)

bsc0x6b23c89196deb721e6fd9726e6c76e4810a464bc 1 0 11:00 26/09/2022

Token XWG có mã ký hiệu là XWG hoạt động trên nền tảng bsc. XWG/XWG thực hiện 339 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,595.55 USD (190.91 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 11:00 26/09/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 492 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,990,624.26 USD (1,529.11 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 11:00 26/09/2022

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,164 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,282.88 USD (150.36 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 11:00 26/09/2022

Token Wrapped USTC có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 1,392 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,203.68 USD (393.34 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 11:00 26/09/2022

Token Amplifi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,238.10 USD (184.97 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 11:00 26/09/2022

Token Magic có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 1,862 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 356,389.46 USD (272.19 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 11:00 26/09/2022

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 761 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,771.64 USD (692.57 ETH)

eth0xd794dd1cada4cf79c9eebaab8327a1b0507ef7d4 1 0 11:00 26/09/2022

Token Hyve có mã ký hiệu là HYVE hoạt động trên nền tảng eth. HYVE/HYVE thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,078.58 USD (7.00 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 11:00 26/09/2022

Token Meer (bsc) có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 1,978 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,657,665.07 USD (6,002.23 ETH)

bsc0x6598463d6cbe4b51e9977437bf1200df4c45286c 1 0 11:00 26/09/2022

Token Socaverse có mã ký hiệu là SOCA hoạt động trên nền tảng bsc. Socaverse/SOCA thực hiện 315 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,595.44 USD (473.25 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 11:00 26/09/2022

Token Dogechain Token có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 415 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 654,108.64 USD (497.92 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 11:00 26/09/2022

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 428 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,054.56 USD (374.13 ETH)

eth0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 1 0 11:00 26/09/2022

Token Cult DAO có mã ký hiệu là CULT hoạt động trên nền tảng eth. Cult DAO/CULT thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,009.66 USD (151.16 ETH)

eth0x6dea81c8171d0ba574754ef6f8b412f2ed88c54d 1 0 11:00 26/09/2022

Token Liquity có mã ký hiệu là LQTY hoạt động trên nền tảng eth. LQTY/LQTY thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,517.39 USD (81.17 ETH)

eth0x0391d2021f89dc339f60fff84546ea23e337750f 1 0 11:00 26/09/2022

Token BarnBridge Governance Token có mã ký hiệu là BOND hoạt động trên nền tảng eth. BarnBridge Governance Token/BOND thực hiện 219 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 715,723.51 USD (544.62 ETH)

eth0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9 1 0 11:00 26/09/2022

Token X2Y2 có mã ký hiệu là X2Y2 hoạt động trên nền tảng eth. X2Y2Token/X2Y2 thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 245,839.69 USD (187.42 ETH)

eth0x6bb61215298f296c55b19ad842d3df69021da2ef 1 0 11:00 26/09/2022

Token Drops Ownership Power có mã ký hiệu là DOP hoạt động trên nền tảng eth. Drops Ownership Power/DOP thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 156,191.28 USD (118.59 ETH)

eth0x78132543d8e20d2417d8a07d9ae199d458a0d581 1 0 11:00 26/09/2022

Token Luna Inu có mã ký hiệu là LINU hoạt động trên nền tảng eth. Luna Inu/LINU thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,691.96 USD (73.05 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 11:00 26/09/2022

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 982 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 243,907.61 USD (186.24 ETH)

eth0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634 1 0 11:00 26/09/2022

Token DOGEKILLER có mã ký hiệu là LEASH hoạt động trên nền tảng eth. DOGE KILLER/LEASH thực hiện 257 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 301,069.78 USD (230.13 ETH)

eth0x0f51bb10119727a7e5ea3538074fb341f56b09ad 1 0 11:00 26/09/2022

Token DAOMaker có mã ký hiệu là DAO hoạt động trên nền tảng eth. DAO Maker/DAO thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,871.44 USD (96.53 ETH)

eth0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32 1 0 11:00 26/09/2022

Token Lido DAO có mã ký hiệu là LDO hoạt động trên nền tảng eth. Lido DAO Token/LDO thực hiện 568 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,095,722.21 USD (1,609.08 ETH)

bsc0xd40bedb44c081d2935eeba6ef5a3c8a31a1bbe13 1 0 11:00 26/09/2022

Token Metahero có mã ký hiệu là HERO hoạt động trên nền tảng bsc. Metahero/HERO thực hiện 403 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 247,179.59 USD (898.87 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 11:00 26/09/2022

Token Qatar 2022 có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 1,298 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 283,362.49 USD (1,029.04 ETH)

bsc0xf21768ccbc73ea5b6fd3c687208a7c2def2d966e 1 0 11:00 26/09/2022

Token Reef Finance có mã ký hiệu là REEF hoạt động trên nền tảng bsc. Reef.finance/REEF thực hiện 413 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,538.25 USD (230.04 ETH)

eth0x6399c842dd2be3de30bf99bc7d1bbf6fa3650e70 1 0 11:00 26/09/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng eth. Premia/PREMIA thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,713.05 USD (76.75 ETH)

eth0xe80c0cd204d654cebe8dd64a4857cab6be8345a3 1 0 11:00 26/09/2022

Token JPEG d có mã ký hiệu là JPEG hoạt động trên nền tảng eth. JPEG’d Governance Token/JPEG thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,194.15 USD (75.22 ETH)

eth0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af 1 0 11:00 26/09/2022

Token chiliZ có mã ký hiệu là CHZ hoạt động trên nền tảng eth. chiliZ/CHZ thực hiện 252 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 430,711.61 USD (329.07 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 11:00 26/09/2022

Token BONE SHIBASWAP có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 1,264 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,781,143.07 USD (2,117.88 ETH)

bsc0xc9882def23bc42d53895b8361d0b1edc7570bc6a 1 0 11:00 26/09/2022

Token FistToken có mã ký hiệu là FIST hoạt động trên nền tảng bsc. FistToken/FIST thực hiện 4,128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 888,736.09 USD (3,229.22 ETH)

eth0x7db5af2b9624e1b3b4bb69d6debd9ad1016a58ac 1 0 11:00 26/09/2022

Token Volt Inu có mã ký hiệu là VOLT hoạt động trên nền tảng eth. Volt Inu/VOLT thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,979.52 USD (45.98 ETH)

avalanche0x8f47416cae600bccf9530e9f3aeaa06bdd1caa79 1 0 11:00 26/09/2022

Token THOR v2 có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng avalanche. THOR v2/THOR thực hiện 838 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,687.31 USD (7,290.78 ETH)

polygon0xe7a24ef0c5e95ffb0f6684b813a78f2a3ad7d171 1 0 11:00 26/09/2022

Token Curve.fi amDAI/amUSDC/amUSDT có mã ký hiệu là am3CRV hoạt động trên nền tảng polygon. Curve.fi amDAI/amUSDC/amUSDT/am3CRV thực hiện 3,660 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,381,840.11 USD (2,865,985.86 ETH)