Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

arbitrum0x424e11bc76cf565a934983a90e43edc8fdbc805c 1 0 00:30 30/03/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,905.43 USD (109.40 ETH)

bsc0x42981d0bfbaf196529376ee702f2a9eb9092fcb5 1 0 00:00 30/03/2023

Token SafeMoon có mã ký hiệu là SFM hoạt động trên nền tảng bsc. SafeMoon/SFM thực hiện 145 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 25,351,749.32 USD (81,007.83 ETH)

eth0xb1f1f47061a7be15c69f378cb3f69423bd58f2f8 1 0 00:00 30/03/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng eth. Flashstake/FLASH thực hiện 719 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,885,678.31 USD (1,049.47 ETH)

arbitrum0xc628534100180582e43271448098cb2c185795bd 1 0 00:00 30/03/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Flashstake/FLASH thực hiện 636 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 324,094.73 USD (180.11 ETH)

bsc0x170dc35c5b58aededc81960691eb4b389eba9e95 1 0 00:00 30/03/2023

Token Immortl có mã ký hiệu là IMRTL hoạt động trên nền tảng bsc. Immortl/IMRTL thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 21,927,489.21 USD (70,066.37 ETH)

bsc0xddd9d7d280c78b564c55beb26562e367d4b9bd8a 1 0 00:00 30/03/2023

Token XODEX có mã ký hiệu là XODEX hoạt động trên nền tảng bsc. XODEX/XODEX thực hiện 180 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,866.01 USD (275.66 ETH)

eth0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 00:00 30/03/2023

Token Eggs có mã ký hiệu là EGGS hoạt động trên nền tảng eth. Eggs/EGGS thực hiện 446 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,253,513.25 USD (698.27 ETH)

bsc0x0733618ab62eeec815f2d1739b7a50bf9e74d8a2 1 0 00:00 30/03/2023

Token Pomerium Ecosystem Token có mã ký hiệu là PMG hoạt động trên nền tảng bsc. Pomerium Ecosystem Token/PMG thực hiện 967 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 710,112.34 USD (2,255.67 ETH)

bsc0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af 1 0 00:00 30/03/2023

Token Sakai Vault có mã ký hiệu là SAKAI hoạt động trên nền tảng bsc. Sakai Vault/SAKAI thực hiện 947 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 553,203.82 USD (1,753.90 ETH)

avalanche0x769bfeb9faacd6eb2746979a8dd0b7e9920ac2a4 1 0 00:00 30/03/2023

Token zJoe có mã ký hiệu là zJoe hoạt động trên nền tảng avalanche. zJoe/zJoe thực hiện 251 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,706.89 USD (7,092.78 ETH)

bsc0x947fe50c2ae24d5ff56f0e4e7c9043eb6ee1abe7 1 0 00:00 30/03/2023

Token ElvishMagic có mã ký hiệu là EMP hoạt động trên nền tảng bsc. ElvishMagic/EMP thực hiện 545 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,608.25 USD (445.26 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 00:00 30/03/2023

Token 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 278 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 457,198.06 USD (256.56 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 00:00 30/03/2023

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 1,290 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 789,692.14 USD (2,498.07 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 00:00 30/03/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 213,556.71 USD (119.43 ETH)

eth0x3e9bc21c9b189c09df3ef1b824798658d5011937 1 0 00:00 30/03/2023

Token Linear Token có mã ký hiệu là LINA hoạt động trên nền tảng eth. Linear Token/LINA thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,679.47 USD (37.17 ETH)

eth0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 1 0 00:00 30/03/2023

Token NFTWorlds có mã ký hiệu là WRLD hoạt động trên nền tảng eth. NFT Worlds/WRLD thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,427.27 USD (104.90 ETH)

bsc0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 1 0 00:00 30/03/2023

Token Renewable Energy Token có mã ký hiệu là RET hoạt động trên nền tảng bsc. Renewable Energy Token/RET thực hiện 785 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 117,644.92 USD (373.50 ETH)

eth0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 1 0 00:00 30/03/2023

Token Baanx có mã ký hiệu là BXX hoạt động trên nền tảng eth. Baanx/BXX thực hiện 214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 340,690.90 USD (189.11 ETH)

eth0x37c997b35c619c21323f3518b9357914e8b99525 1 0 00:00 30/03/2023

Token Unipilot có mã ký hiệu là PILOT hoạt động trên nền tảng eth. Unipilot/PILOT thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 272,894.75 USD (151.28 ETH)

eth0xd23ac27148af6a2f339bd82d0e3cff380b5093de 1 0 00:00 30/03/2023

Token SIREN có mã ký hiệu là SI hoạt động trên nền tảng eth. SIREN/SI thực hiện 147 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 291,277.07 USD (162.91 ETH)

bsc0x762539b45a1dcce3d36d080f74d1aed37844b878 1 0 00:00 30/03/2023

Token Linear Token có mã ký hiệu là LINA hoạt động trên nền tảng bsc. Linear Token/LINA thực hiện 1,036 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,068.68 USD (653.63 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 00:00 30/03/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 171 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,350.44 USD (36.45 ETH)

arbitrum0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd 1 0 00:00 30/03/2023

Token Hamachi Finance có mã ký hiệu là HAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hamachi/HAMI thực hiện 250 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 305,484.11 USD (170.21 ETH)

bsc0x09c704c1eb9245af48f058878e72129557a10f04 1 0 00:00 30/03/2023

Token Sweeptoken có mã ký hiệu là SWEEP hoạt động trên nền tảng bsc. Sweeptoken/SWEEP thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,924.86 USD (285.44 ETH)

bsc0xadca52302e0a6c2d5d68edcdb4ac75deb5466884 1 0 00:00 30/03/2023

Token GAMER có mã ký hiệu là GMR hoạt động trên nền tảng bsc. GAMER/GMR thực hiện 362 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,552.06 USD (429.39 ETH)

arbitrum0x031d35296154279dc1984dcd93e392b1f946737b 1 0 00:00 30/03/2023

Token Cap có mã ký hiệu là CAP hoạt động trên nền tảng arbitrum. Cap/CAP thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,035.58 USD (133.03 ETH)

bsc0xaec945e04baf28b135fa7c640f624f8d90f1c3a6 1 0 00:00 30/03/2023

Token Coin98 có mã ký hiệu là C98 hoạt động trên nền tảng bsc. Coin98/C98 thực hiện 1,627 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 585,187.78 USD (1,852.31 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 00:00 30/03/2023

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 875 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 408,676.10 USD (1,295.79 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 00:00 30/03/2023

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,262.42 USD (55.39 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 00:00 30/03/2023

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 211 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,193.77 USD (91.79 ETH)

bsc0x40e51e0ec04283e300f12f6bb98da157bb22036e 1 0 00:00 30/03/2023

Token bloXmove có mã ký hiệu là BLXM hoạt động trên nền tảng bsc. bloXmove Token/BLXM thực hiện 330 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,901.44 USD (267.48 ETH)

eth0x823556202e86763853b40e9cde725f412e294689 1 0 00:00 30/03/2023

Token Altered State Machine Utility Token có mã ký hiệu là ASTO hoạt động trên nền tảng eth. Altered State Machine Utility Token/ASTO thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 483,514.78 USD (267.38 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 00:00 30/03/2023

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 235 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 337,019.47 USD (188.51 ETH)

bsc0x5662ac531a2737c3db8901e982b43327a2fde2ae 1 0 00:00 30/03/2023

Token CAIRO có mã ký hiệu là CAF hoạt động trên nền tảng bsc. Cairo Finance/CAF thực hiện 207 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 245,915.04 USD (781.16 ETH)

arbitrum0xc7831178793868a75122eaaff634ece07a2ecaaa 1 0 00:00 30/03/2023

Token ArbiRoul Casino Chip có mã ký hiệu là ROUL hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbiRoul Casino Chip/ROUL thực hiện 459 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,708.14 USD (85.04 ETH)

eth0xfd0205066521550d7d7ab19da8f72bb004b4c341 1 0 00:00 30/03/2023

Token Liquidity Incentive Token có mã ký hiệu là LIT hoạt động trên nền tảng eth. Liquidity Incentive Token/LIT thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 336,497.95 USD (186.79 ETH)

bsc0x0cbd6fadcf8096cc9a43d90b45f65826102e3ece 1 0 00:00 30/03/2023

Token CheckDot có mã ký hiệu là CDT hoạt động trên nền tảng bsc. CheckDot/CDT thực hiện 381 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,550.36 USD (224.08 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 00:00 30/03/2023

Token Gamma có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 275 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,808,553.88 USD (1,557.91 ETH)

bsc0xed00fc7d48b57b81fe65d1ce71c0985e4cf442cb 1 0 00:00 30/03/2023

Token Chirpley Token có mã ký hiệu là CHRP hoạt động trên nền tảng bsc. Chirpley Token/CHRP thực hiện 438 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,603.11 USD (230.62 ETH)

fantom0xcbe0ca46399af916784cadf5bcc3aed2052d6c45 1 0 00:00 30/03/2023

Token LIF3 LSHARE có mã ký hiệu là LSHARE hoạt động trên nền tảng fantom. LSHARE/LSHARE thực hiện 1,295 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,509.25 USD (233,195.47 ETH)