Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xd31b202c04b2e844b14e36bea1e2e9cfe162c9ab 4 0 18:00 09/06/2023

Token BitkubCoin có mã ký hiệu là KUB hoạt động trên nền tảng bsc. BitkubCoin/KUB thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,017.26 USD (11.58 ETH)

bsc0x70b7f9f4d8a94215c0f581f79da4ffff1d7df869 4 0 18:00 09/06/2023

Token THORChain có mã ký hiệu là RUNE hoạt động trên nền tảng bsc. THORChain/RUNE thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 20,279.40 USD (77.83 ETH)

bsc0x7493759de63d2dcfdf40a71017414776dde9e044 3 0 18:00 09/06/2023

Token MONA có mã ký hiệu là MONA hoạt động trên nền tảng bsc. MONA/MONA thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,557.00 USD (367.50 ETH)

bsc0x11ac6af070fe1991a457c56fb85c577efe57f0e4 1 0 18:00 09/06/2023

Token DragonKing có mã ký hiệu là DragonKing hoạt động trên nền tảng bsc. DragonKing/DragonKing thực hiện 3,368 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 544,507.61 USD (2,078.71 ETH)

polygon0x9c9e5fd8bbc25984b178fdce6117defa39d2db39 1 0 18:00 09/06/2023

Token BUSD Token có mã ký hiệu là BUSD hoạt động trên nền tảng polygon. BUSD Token/BUSD thực hiện 263 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,366.04 USD (73,714.64 ETH)

eth0x06df3b2bbb68adc8b0e302443692037ed9f91b42 1 0 18:00 09/06/2023

Token Balancer USD Stable Pool có mã ký hiệu là staBAL3 hoạt động trên nền tảng eth. Balancer USD Stable Pool/staBAL3 thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 445,017.05 USD (240.49 ETH)

eth0x6f222e04f6c53cc688ffb0abe7206aac66a8ff98 1 0 18:00 09/06/2023

Token ROKO có mã ký hiệu là ROKO hoạt động trên nền tảng eth. ROKO/ROKO thực hiện 67 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,313.13 USD (54.39 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 18:00 09/06/2023

Token SAFUU có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 1,137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 318,561.61 USD (1,214.65 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 18:00 09/06/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,596.27 USD (64.86 ETH)

bsc0x41fe2441c9eeab2158e29185d128ebab82aa8198 1 0 18:00 09/06/2023

Token Streakk có mã ký hiệu là STKK hoạt động trên nền tảng bsc. Streakk/STKK thực hiện 1,949 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 267,817.25 USD (1,019.40 ETH)

eth0xa13a9247ea42d743238089903570127dda72fe44 1 0 18:00 09/06/2023

Token Balancer Aave Boosted StablePool có mã ký hiệu là bb-a-USD hoạt động trên nền tảng eth. Balancer Aave Boosted StablePool/bb-a-USD thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,132.48 USD (73.60 ETH)

eth0xfc4913214444af5c715cc9f7b52655e788a569ed 1 0 18:00 09/06/2023

Token Icosa có mã ký hiệu là ICSA hoạt động trên nền tảng eth. Icosa/ICSA thực hiện 146 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,480.87 USD (32.81 ETH)

eth0xad1a5b8538a866ecd56ddd328b50ed57ced5d936 1 0 18:00 09/06/2023

Token Good Gensler có mã ký hiệu là GENSLR hoạt động trên nền tảng eth. Good Gensler/GENSLR thực hiện 177 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 177,859.61 USD (96.37 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 18:00 09/06/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 187 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,934.31 USD (84.03 ETH)

eth0xee772cec929d8430b4fa7a01cd7fbd159a68aa83 1 0 18:00 09/06/2023

Token Shanghai Inu có mã ký hiệu là SHANG hoạt động trên nền tảng eth. SHANGHAI INU/SHANG thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,558.18 USD (39.36 ETH)

bsc0x4d1e90ab966ae26c778b2f9f365aa40abb13f53c 1 0 18:00 09/06/2023

Token STA có mã ký hiệu là STA hoạt động trên nền tảng bsc. STA TOKEN/STA thực hiện 2,201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 691,651.42 USD (2,648.93 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 18:00 09/06/2023

Token Mango Man Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 1,758 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 499,146.68 USD (1,908.86 ETH)

eth0x473037de59cf9484632f4a27b509cfe8d4a31404 1 0 18:00 09/06/2023

Token GreenSatoshiToken có mã ký hiệu là GST hoạt động trên nền tảng eth. GreenSatoshiToken/GST thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 275,075.18 USD (149.11 ETH)

eth0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 1 0 18:00 09/06/2023

Token HEX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng eth. HEX/HEX thực hiện 6,870 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 10,015,993.18 USD (5,434.07 ETH)

optimism0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 1 0 18:00 09/06/2023

Token Velodrome có mã ký hiệu là VELO hoạt động trên nền tảng optimism. Velodrome/VELO thực hiện 12,918 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,835,166.74 USD (995.79 ETH)

arbitrum0x9ed7e4b1bff939ad473da5e7a218c771d1569456 1 0 18:00 09/06/2023

Token Reunit Token có mã ký hiệu là REUNI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Reunit Token/REUNI thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,162.73 USD (29.45 ETH)

optimism0x1db2466d9f5e10d7090e7152b68d62703a2245f0 1 0 18:00 09/06/2023

Token Sonne Finance có mã ký hiệu là SONNE hoạt động trên nền tảng optimism. Sonne/SONNE thực hiện 955 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,165.71 USD (59.25 ETH)

bsc0x89af13a10b32f1b2f8d1588f93027f69b6f4e27e 1 0 18:00 09/06/2023

Token GameFi có mã ký hiệu là GAFI hoạt động trên nền tảng bsc. GameFi/GAFI thực hiện 366 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,032.92 USD (267.09 ETH)

avalanche0x63682bdc5f875e9bf69e201550658492c9763f89 1 0 18:00 09/06/2023

Token Betswap.gg có mã ký hiệu là BSGG hoạt động trên nền tảng avalanche. Betswap.gg/BSGG thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 16,593.68 USD (1,187.41 ETH)

eth0xfcf8eda095e37a41e002e266daad7efc1579bc0a 1 0 18:00 09/06/2023

Token Flex Coin có mã ký hiệu là FLEX hoạt động trên nền tảng eth. FLEX Coin/FLEX thực hiện 179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 304,315.57 USD (164.76 ETH)

eth0xbededdf2ef49e87037c4fb2ca34d1ff3d3992a11 1 0 18:00 09/06/2023

Token FEG ETH có mã ký hiệu là FEG hoạt động trên nền tảng eth. FEG Token/FEG thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 44,088.33 USD (23.91 ETH)

bsc0xf98b660adf2ed7d9d9d9daacc2fb0cace4f21835 1 0 18:00 09/06/2023

Token Symbiosis Finance có mã ký hiệu là SIS hoạt động trên nền tảng bsc. Symbiosis/SIS thực hiện 386 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,708.40 USD (317.81 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 18:00 09/06/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 733 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,358,482.57 USD (736.31 ETH)

eth0x8eecaad83a1ea77bd88a818d4628fafc4cad7969 1 0 18:00 09/06/2023

Token Not Financial Advice có mã ký hiệu là NFAi hoạt động trên nền tảng eth. Not Financial Advice/NFAi thực hiện 183 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 225,178.97 USD (121.92 ETH)

eth0xf3dcbc6d72a4e1892f7917b7c43b74131df8480e 1 0 18:00 09/06/2023

Token Big Data Protocol có mã ký hiệu là BDP hoạt động trên nền tảng eth. BDPToken/BDP thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,351.15 USD (43.05 ETH)

bsc0x9a2478c4036548864d96a97fbf93f6a3341fedac 1 0 18:00 09/06/2023

Token ZILLION AAKAR XO có mã ký hiệu là ZAX hoạt động trên nền tảng bsc. ZILLION AAKAR XO/ZAX thực hiện 366 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 241,379.62 USD (920.60 ETH)

eth0x21bfbda47a0b4b5b1248c767ee49f7caa9b23697 1 0 18:00 09/06/2023

Token OVR có mã ký hiệu là OVR hoạt động trên nền tảng eth. OVR/OVR thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 175,391.04 USD (95.23 ETH)

eth0xfc979087305a826c2b2a0056cfaba50aad3e6439 1 0 18:00 09/06/2023

Token DAFIToken có mã ký hiệu là DAFI hoạt động trên nền tảng eth. DAFI Token/DAFI thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,938.79 USD (47.74 ETH)

polygon0x77a6f2e9a9e44fd5d5c3f9be9e52831fc1c3c0a0 1 0 18:00 09/06/2023

Token The World State có mã ký hiệu là W$C hoạt động trên nền tảng polygon. World$tateCoin/W$C thực hiện 709 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,907.07 USD (103,842.98 ETH)

bsc0x9f8a75436e7e808f3fb348182e0ea42d2dd467cd 1 0 18:00 09/06/2023

Token S Wallet Protocol có mã ký hiệu là SWP hoạt động trên nền tảng bsc. S-Wallet Protocol/SWP thực hiện 199 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,900.17 USD (182.17 ETH)

bsc0x42414624c55a9cba80789f47c8f9828a7974e40f 1 0 18:00 09/06/2023

Token Doge KaKi có mã ký hiệu là KAKI hoạt động trên nền tảng bsc. Doge KaKi/KAKI thực hiện 406 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,642.68 USD (446.45 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 18:00 09/06/2023

Token Games for a living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 363 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,681.68 USD (909.13 ETH)

eth0x6bc40d4099f9057b23af309c08d935b890d7adc0 1 0 18:00 09/06/2023

Token SnailBrook có mã ký hiệu là SNAIL hoạt động trên nền tảng eth. SnailBrook/SNAIL thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,321.68 USD (29.56 ETH)

bsc0x4b8285ab433d8f69cb48d5ad62b415ed1a221e4f 1 0 18:00 09/06/2023

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng bsc. MagicCraft/MCRT thực hiện 222 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,379.48 USD (357.87 ETH)

polygon0xe261d618a959afffd53168cd07d12e37b26761db 1 0 18:00 09/06/2023

Token DIMO có mã ký hiệu là DIMO hoạt động trên nền tảng polygon. Dimo/DIMO thực hiện 334 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,056.78 USD (90,014.93 ETH)