Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x2ad6ada45a356d997cd39abf9a6019556f3512ed 1 0 19:40 31/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,181.89 USD (436.03 ETH)

bsc0x8f5f694f82dd9fa0b0bea1ab2c442e8ed7459955 1 0 19:30 31/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 857 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 263,629.69 USD (850.42 ETH)

arbitrum0x10b27e9c1c80a1dd07d449e29c67f270df693ef3 1 0 19:30 31/01/2023

Token Vest Exchange có mã ký hiệu là VEST hoạt động trên nền tảng arbitrum. Vest Exchange/VEST thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,352.24 USD (0.86 ETH)

arbitrum0x745a8d3514b3ec0323c6976cd013bb3625469abe 1 0 19:20 31/01/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93.96 USD (0.06 ETH)

bsc0x7dd3c95dac87e91f7738de2b63f9fa067fc70611 1 0 19:20 31/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,853.02 USD (241.53 ETH)

arbitrum0x4f89b05f2e6a980e27e2f23a24743af0cc052e2b 1 0 19:20 31/01/2023

Token Wrapped Ether có mã ký hiệu là WETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Wrapped Ether/WETH thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47.05 USD (0.03 ETH)

bsc0x38cfec41b37553e5e5be99cc95d59d1c7da133aa 1 0 19:20 31/01/2023

Token Pochitacoin có mã ký hiệu là PHC hoạt động trên nền tảng bsc. Pochitacoin/PHC thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 38,054.41 USD (122.79 ETH)

arbitrum0x18032bce3a0edcc40ecc8c650ab0458902b147ae 1 0 19:10 31/01/2023

Token Vest Exchange có mã ký hiệu là VEST hoạt động trên nền tảng arbitrum. Vest Exchange/VEST thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,678.08 USD (52.55 ETH)

arbitrum0xe122d261fcbd87a8fc9213ace6842840002a3978 1 0 19:10 31/01/2023

Token WETH có mã ký hiệu là WETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. WETH/WETH thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 41,277.35 USD (26.23 ETH)

bsc0x917b74cfd011c4270b6f867b9d32b283b55c1acd 1 0 19:10 31/01/2023

Token AIDOGE có mã ký hiệu là AIDOGE hoạt động trên nền tảng bsc. AIDOGE/AIDOGE thực hiện 2,014 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,218.25 USD (448.88 ETH)

polygon0x071ac29d569a47ebffb9e57517f855cb577dcc4c 1 0 19:00 31/01/2023

Token GCOIN có mã ký hiệu là GFC hoạt động trên nền tảng polygon. GCOIN/GFC thực hiện 539 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 260,363.06 USD (234,665.91 ETH)

bsc0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 4 0 19:00 31/01/2023

Token Renewable Energy có mã ký hiệu là RET hoạt động trên nền tảng bsc. Renewable Energy Token/RET thực hiện 1,224 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 227,317.66 USD (739.59 ETH)

eth0xff44b937788215eca197baaf9af69dbdc214aa04 4 0 19:00 31/01/2023

Token ROCKI có mã ký hiệu là ROCKI hoạt động trên nền tảng eth. ROCKI/ROCKI thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,430.73 USD (35.90 ETH)

eth0x6a6aa13393b7d1100c00a57c76c39e8b6c835041 1 0 19:00 31/01/2023

Token OpenAI có mã ký hiệu là OPENAI hoạt động trên nền tảng eth. OpenAI/OPENAI thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,373.46 USD (36.55 ETH)

eth0x4236f8aaf2b1f3a28420eb15b8e0ddf63201a95e 1 0 19:00 31/01/2023

Token Bermuda có mã ký hiệu là BMDA hoạt động trên nền tảng eth. Bermuda/BMDA thực hiện 163 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,517.70 USD (68.64 ETH)

bsc0xd0f4afa85a667d27837e9c07c81169869c16dd16 1 0 19:00 31/01/2023

Token PRIVA có mã ký hiệu là bPRIVA hoạt động trên nền tảng bsc. PRIVA/bPRIVA thực hiện 172 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,130.24 USD (183.76 ETH)

bsc0x4e0fe270b856eebb91fb4b4364312be59f499a3f 1 0 19:00 31/01/2023

Token DAFI Token có mã ký hiệu là DAFI hoạt động trên nền tảng bsc. DAFI Token/DAFI thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,150.94 USD (191.62 ETH)

bsc0x9d70a3ee3079a6fa2bb16591414678b7ad91f0b5 1 0 19:00 31/01/2023

Token MemePad có mã ký hiệu là MEPAD hoạt động trên nền tảng bsc. MemePad/MEPAD thực hiện 4,797 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,489,149.64 USD (8,021.28 ETH)

bsc0x747339cab98cc50c8698970db1f89bb3a0bb7a03 1 0 19:00 31/01/2023

Token CrossX có mã ký hiệu là CRX hoạt động trên nền tảng bsc. CrossX/CRX thực hiện 8,825 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,473,836.28 USD (8,031.26 ETH)

bsc0x54c2c07b3af037567269ad6a168d5bd527867b58 1 0 19:00 31/01/2023

Token ZUM có mã ký hiệu là ZUM hoạt động trên nền tảng bsc. ZumToken/ZUM thực hiện 18 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 444.64 USD (1.43 ETH)

polygon0x2b9e7ccdf0f4e5b24757c1e1a80e311e34cb10c7 1 0 19:00 31/01/2023

Token Mask Network (PoS) có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng polygon. Mask Network (PoS)/MASK thực hiện 1,077 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,228.34 USD (101,339.79 ETH)

bsc0x2ed9a5c8c13b93955103b9a7c167b67ef4d568a3 1 0 19:00 31/01/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng bsc. Mask Network/MASK thực hiện 1,573 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 414,431.19 USD (1,340.78 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 19:00 31/01/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 595 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,232,094.31 USD (1,419.72 ETH)

fantom0xcbe0ca46399af916784cadf5bcc3aed2052d6c45 1 0 19:00 31/01/2023

Token LSHARE có mã ký hiệu là LSHARE hoạt động trên nền tảng fantom. LSHARE/LSHARE thực hiện 1,265 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 253,226.78 USD (533,375.30 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 19:00 31/01/2023

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,215.36 USD (131.54 ETH)

eth0xd85ad783cc94bd04196a13dc042a3054a9b52210 1 0 19:00 31/01/2023

Token TribeOne có mã ký hiệu là HAKA hoạt động trên nền tảng eth. TribeOne/HAKA thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,973.54 USD (43.28 ETH)

eth0xfd0205066521550d7d7ab19da8f72bb004b4c341 1 0 19:00 31/01/2023

Token Timeless có mã ký hiệu là LIT hoạt động trên nền tảng eth. Liquidity Incentive Token/LIT thực hiện 320 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,063,541.11 USD (678.52 ETH)

avalanche0xc7f4debc8072e23fe9259a5c0398326d8efb7f5c 1 0 19:00 31/01/2023

Token HeroesChained có mã ký hiệu là HeC hoạt động trên nền tảng avalanche. HeroesChained/HeC thực hiện 1,043 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 159,361.28 USD (7,921.27 ETH)

eth0xb26c4b3ca601136daf98593feaeff9e0ca702a8d 1 0 19:00 31/01/2023

Token Aladdin Token có mã ký hiệu là ALD hoạt động trên nền tảng eth. Aladdin Token/ALD thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 232,895.46 USD (147.93 ETH)

eth0xcdf7028ceab81fa0c6971208e83fa7872994bee5 1 0 19:00 31/01/2023

Token Threshold Network có mã ký hiệu là T hoạt động trên nền tảng eth. Threshold Network Token/T thực hiện 459 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,881,016.22 USD (1,198.65 ETH)

eth0x85eee30c52b0b379b046fb0f85f4f3dc3009afec 1 0 19:00 31/01/2023

Token KEEP Token có mã ký hiệu là KEEP hoạt động trên nền tảng eth. KEEP Token/KEEP thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,894.08 USD (71.35 ETH)

bsc0x152ad7dc399269fa65d19bd7a790ea8aa5b23dad 1 0 19:00 31/01/2023

Token Tao Te Ching có mã ký hiệu là TTC hoạt động trên nền tảng bsc. Tao Te Ching /TTC thực hiện 2,650 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,121,217.76 USD (3,596.93 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 19:00 31/01/2023

Token Revest có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 121 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 443,613.05 USD (282.49 ETH)

eth0xcfe4eb08e33272d98cb31e37a7be78d5c1b740c1 1 0 19:00 31/01/2023

Token Token VB có mã ký hiệu là VB hoạt động trên nền tảng eth. Token VB/VB thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,592.87 USD (43.73 ETH)

bsc0xc9882def23bc42d53895b8361d0b1edc7570bc6a 1 0 19:00 31/01/2023

Token Fistbump có mã ký hiệu là FIST hoạt động trên nền tảng bsc. FistToken/FIST thực hiện 9,035 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,598,567.66 USD (8,364.91 ETH)

eth0xbc396689893d065f41bc2c6ecbee5e0085233447 1 0 19:00 31/01/2023

Token Perpetual Protocol có mã ký hiệu là PERP hoạt động trên nền tảng eth. Perpetual/PERP thực hiện 478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,439,762.05 USD (914.45 ETH)

bsc0xf700d4c708c2be1463e355f337603183d20e0808 1 0 19:00 31/01/2023

Token Galactic Quadrant có mã ký hiệu là GQ hoạt động trên nền tảng bsc. Galactic Quadrant/GQ thực hiện 1,235 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 411,830.08 USD (1,334.76 ETH)

optimism0x9e1028f5f1d5ede59748ffcee5532509976840e0 1 0 19:00 31/01/2023

Token HanChain có mã ký hiệu là PERP hoạt động trên nền tảng optimism. Perpetual/PERP thực hiện 1,475 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 549,948.24 USD (349.40 ETH)

eth0xb19189fb36c816f3e0f16065057b07b790998fdc 1 0 19:00 31/01/2023

Token Serum có mã ký hiệu là SER hoạt động trên nền tảng eth. Serum/SER thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,417.11 USD (42.28 ETH)

bsc0x19a4866a85c652eb4a2ed44c42e4cb2863a62d51 1 0 19:00 31/01/2023

Token Hodooi.com Token có mã ký hiệu là HOD hoạt động trên nền tảng bsc. Hodooi.com Token/HOD thực hiện 297 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,580.57 USD (329.44 ETH)