Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xa1fc6efaf3c8ddb8cc40e8b531b230f3ae2c47c0 1 0 12:40 28/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 16 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 43,478.02 USD (140.66 ETH)

bsc0xd0198fd43362fe7a4d98550fc5e8a3af6b9e1054 1 0 12:40 28/01/2023

Token POMGovernance có mã ký hiệu là POMG hoạt động trên nền tảng bsc. POMGovernance/POMG thực hiện 16 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 22,150.01 USD (71.66 ETH)

bsc0x1678bf6afa6381f5d128be11433c36e9da5c973a 1 0 12:30 28/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,486.01 USD (389.42 ETH)

bsc0x8b100cd745fdb4870eb7f2f80abe5dfe6e3be0d7 1 0 12:20 28/01/2023

Token HILO có mã ký hiệu là HILO hoạt động trên nền tảng bsc. HILO/HILO thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,295.82 USD (453.27 ETH)

bsc0x37e33b9849d57186de7df7babeca75ad0668d445 1 0 12:10 28/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 265,703.92 USD (858.15 ETH)

eth0xfc979087305a826c2b2a0056cfaba50aad3e6439 1 0 12:00 28/01/2023

Token DAFI Token có mã ký hiệu là DAFI hoạt động trên nền tảng eth. DAFI Token/DAFI thực hiện 369 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 379,943.75 USD (239.75 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 12:00 28/01/2023

Token Image Generation AI có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 655 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 500,543.70 USD (312.75 ETH)

eth0x3dd98c8a089dbcff7e8fc8d4f532bd493501ab7f 1 0 12:00 28/01/2023

Token TownCoin có mã ký hiệu là TOWN hoạt động trên nền tảng eth. TownCoin/TOWN thực hiện 848 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,501,242.89 USD (939.33 ETH)

avalanche0x77777777777d4554c39223c354a05825b2e8faa3 1 0 12:00 28/01/2023

Token Yeti Finance có mã ký hiệu là YETI hoạt động trên nền tảng avalanche. Yeti Finance/YETI thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,761.61 USD (4,219.14 ETH)

eth0xef27252b567f6b3fe35b34a85be322917abe524a 1 0 12:00 28/01/2023

Token Flona có mã ký hiệu là FLONA hoạt động trên nền tảng eth. FLONA/FLONA thực hiện 642 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 397,153.65 USD (250.08 ETH)

eth0xf21661d0d1d76d3ecb8e1b9f1c923dbfffae4097 1 0 12:00 28/01/2023

Token Realio Network có mã ký hiệu là RIO hoạt động trên nền tảng eth. Realio Network/RIO thực hiện 527 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 366,747.68 USD (230.00 ETH)

eth0x88aa4a6c5050b9a1b2aa7e34d0582025ca6ab745 1 0 12:00 28/01/2023

Token Dexpools Token có mã ký hiệu là DXP hoạt động trên nền tảng eth. Dexpools Token/DXP thực hiện 424 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 555,703.36 USD (348.67 ETH)

eth0xf0a163a26601d9dc8aef26b388eadb7b1c620d24 1 0 12:00 28/01/2023

Token Tickr có mã ký hiệu là TICKR hoạt động trên nền tảng eth. Tickr/TICKR thực hiện 145 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,850.17 USD (50.86 ETH)

bsc0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e 1 0 12:00 28/01/2023

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI/FLOKI thực hiện 3,773 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 898,589.32 USD (2,931.22 ETH)

polygon0x23e8b6a3f6891254988b84da3738d2bfe5e703b9 1 0 12:00 28/01/2023

Token Fabwelt có mã ký hiệu là WELT hoạt động trên nền tảng polygon. FABWELT/WELT thực hiện 263 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,891.28 USD (49,091.29 ETH)

eth0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e 1 0 12:00 28/01/2023

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng eth. FLOKI/FLOKI thực hiện 872 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,004,464.45 USD (630.58 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 12:00 28/01/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 1,798 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,452,402.99 USD (4,734.03 ETH)

eth0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e 1 0 12:00 28/01/2023

Token Blockchain Bets có mã ký hiệu là BCB hoạt động trên nền tảng eth. Blockchain Bets/BCB thực hiện 244 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 350,323.16 USD (219.87 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 12:00 28/01/2023

Token Treeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 2,833 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,049,052.66 USD (2,245,714.03 ETH)

bsc0xa58950f05fea2277d2608748412bf9f802ea4901 1 0 12:00 28/01/2023

Token Wall Street Games có mã ký hiệu là WSG hoạt động trên nền tảng bsc. Wall Street Games/WSG thực hiện 1,366 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,482.63 USD (601.90 ETH)

bsc0x2222227e22102fe3322098e4cbfe18cfebd57c95 1 0 12:00 28/01/2023

Token Alien Worlds Trilium có mã ký hiệu là TLM hoạt động trên nền tảng bsc. Alien Worlds Trilium/TLM thực hiện 724 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,458.18 USD (310.25 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 12:00 28/01/2023

Token Safuu có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 170,246.54 USD (552.83 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 12:00 28/01/2023

Token MAGIC có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 7,227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 11,206,722.86 USD (7,049.20 ETH)

avalanche0x22d4002028f537599be9f666d1c4fa138522f9c8 1 0 12:00 28/01/2023

Token Platypus có mã ký hiệu là PTP hoạt động trên nền tảng avalanche. Platypus/PTP thực hiện 542 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,339.26 USD (9,807.62 ETH)

eth0x2e85ae1c47602f7927bcabc2ff99c40aa222ae15 1 0 12:00 28/01/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng eth. Katana Inu/KATA thực hiện 370 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 508,353.81 USD (318.74 ETH)

avalanche0xd1c3f94de7e5b45fa4edbba472491a9f4b166fc4 1 0 12:00 28/01/2023

Token Avalaunch có mã ký hiệu là XAVA hoạt động trên nền tảng avalanche. Avalaunch/XAVA thực hiện 1,359 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 383,409.23 USD (20,280.33 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 12:00 28/01/2023

Token Falcon 9 có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 162 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 312,142.75 USD (195.99 ETH)

eth0x15d4c048f83bd7e37d49ea4c83a07267ec4203da 1 0 12:00 28/01/2023

Token Gala có mã ký hiệu là GALA hoạt động trên nền tảng eth. Gala/GALA thực hiện 1,328 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,260,438.44 USD (2,669.21 ETH)

eth0x6f80310ca7f2c654691d1383149fa1a57d8ab1f8 1 0 12:00 28/01/2023

Token Silo Governance Token có mã ký hiệu là Silo hoạt động trên nền tảng eth. Silo Governance Token/Silo thực hiện 179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 344,007.20 USD (215.75 ETH)

eth0x40fd72257597aa14c7231a7b1aaa29fce868f677 1 0 12:00 28/01/2023

Token Sora Token có mã ký hiệu là XOR hoạt động trên nền tảng eth. Sora Token/XOR thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,404.41 USD (53.59 ETH)

polygon0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe 1 0 12:00 28/01/2023

Token IX có mã ký hiệu là IXT hoạt động trên nền tảng polygon. PlanetIX/IXT thực hiện 3,528 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 795,379.92 USD (702,807.66 ETH)

bsc0x72b7d61e8fc8cf971960dd9cfa59b8c829d91991 1 0 12:00 28/01/2023

Token AQUA có mã ký hiệu là AQUA hoạt động trên nền tảng bsc. AQUA/AQUA thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,464.06 USD (182.10 ETH)

bsc0xa260e12d2b924cb899ae80bb58123ac3fee1e2f0 1 0 12:00 28/01/2023

Token Hook Token có mã ký hiệu là HOOK hoạt động trên nền tảng bsc. Hook Token/HOOK thực hiện 1,016 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 666,278.38 USD (2,179.36 ETH)

bsc0x40f75ed09c7bc89bf596ce0ff6fb2ff8d02ac019 1 0 12:00 28/01/2023

Token Bitpaid có mã ký hiệu là BTP hoạt động trên nền tảng bsc. Bitpaid/BTP thực hiện 862 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 240,959.35 USD (789.35 ETH)

arbitrum0x1a5b0aaf478bf1fda7b934c76e7692d722982a6d 1 0 12:00 28/01/2023

Token Buffer Token có mã ký hiệu là BFR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Buffer Token/BFR thực hiện 673 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 216,646.89 USD (136.15 ETH)

bsc0x9029fdfae9a03135846381c7ce16595c3554e10a 1 0 12:00 28/01/2023

Token OpenOcean có mã ký hiệu là OOE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenOcean/OOE thực hiện 431 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 216,650.04 USD (705.19 ETH)

eth0x93eeb426782bd88fcd4b48d7b0368cf061044928 1 0 12:00 28/01/2023

Token The Rug Game có mã ký hiệu là TRG hoạt động trên nền tảng eth. The Rug Game/TRG thực hiện 483 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 825,834.43 USD (519.35 ETH)

eth0xbb9fd9fa4863c03c574007ff3370787b9ce65ff6 1 0 12:00 28/01/2023

Token HILO có mã ký hiệu là HILO hoạt động trên nền tảng eth. HILO/HILO thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,333.88 USD (57.35 ETH)

bsc0x6ec90334d89dbdc89e08a133271be3d104128edb 1 0 12:00 28/01/2023

Token Wiki Cat có mã ký hiệu là WKC hoạt động trên nền tảng bsc. WIKI CAT/WKC thực hiện 3,431 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 521,067.51 USD (1,701.58 ETH)

bsc0xaa9e582e5751d703f85912903bacaddfed26484c 1 0 12:00 28/01/2023

Token Hacken HAI có mã ký hiệu là HAI hoạt động trên nền tảng bsc. Hacken Token/HAI thực hiện 944 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 212,292.91 USD (693.70 ETH)