Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0xe52509181feb30eb4979e29ec70d50fd5c44d590 1 0 06:00 01/10/2022

Token ARTH có mã ký hiệu là ARTH hoạt động trên nền tảng polygon. ARTH Valuecoin/ARTH thực hiện 10 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,929.47 USD (152,666.24 ETH)

polygon0xedd6ca8a4202d4a36611e2fff109648c4863ae19 1 0 06:00 01/10/2022

Token MahaDAO có mã ký hiệu là MAHA hoạt động trên nền tảng polygon. MahaDAO (PoS)/MAHA thực hiện 6 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,586.51 USD (240,195.20 ETH)

eth0xf5b1fd29d23e98db2d9ebb8435e1082e3b38fb65 1 0 06:00 01/10/2022

Token Kishimoto Inu có mã ký hiệu là KISHIMOTO hoạt động trên nền tảng eth. Kishimoto Inu/KISHIMOTO thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,268.85 USD (152.94 ETH)

bsc0x17fd3caa66502c6f1cbd5600d8448f3af8f2aba1 1 0 06:00 01/10/2022

Token Smarty Pay có mã ký hiệu là SPY hoạt động trên nền tảng bsc. Smarty Pay/SPY thực hiện 837 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,470.71 USD (322.51 ETH)

bsc0xcf9f991b14620f5ad144eec11f9bc7bf08987622 1 0 06:00 01/10/2022

Token PORNROCKET có mã ký hiệu là PORNROCKET hoạt động trên nền tảng bsc. PORNROCKET/PORNROCKET thực hiện 226 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 278,275.93 USD (967.91 ETH)

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 06:00 01/10/2022

Token Amatsu-Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 181 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 143,829.22 USD (107.68 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 06:00 01/10/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 453 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 410,123.19 USD (307.04 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 06:00 01/10/2022

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 3,594 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,348,419.68 USD (4,740.46 ETH)

bsc0x6a0b66710567b6beb81a71f7e9466450a91a384b 1 0 06:00 01/10/2022

Token PEAR DAO có mã ký hiệu là PEX hoạt động trên nền tảng bsc. PEAR DAO/PEX thực hiện 242 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 212,821.51 USD (745.84 ETH)

bsc0x039cd22cb49084142d55fcd4b6096a4f51ffb3b4 1 0 06:00 01/10/2022

Token MoveZ có mã ký hiệu là MOVEZ hoạt động trên nền tảng bsc. MOVEZ.me/MOVEZ thực hiện 604 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,582.93 USD (247.24 ETH)

bsc0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 1 0 06:00 01/10/2022

Token Beta Finance có mã ký hiệu là BETA hoạt động trên nền tảng bsc. Beta Token/BETA thực hiện 3,174 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,144,066.48 USD (4,021.96 ETH)

eth0xd69f306549e9d96f183b1aeca30b8f4353c2ecc3 1 0 06:00 01/10/2022

Token MCHCoin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng eth. MCHCoin/MCHC thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,857.91 USD (37.31 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 06:00 01/10/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 410 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 175,743.84 USD (225,946.25 ETH)

polygon0x0e50bea95fe001a370a4f1c220c49aedcb982dec 1 0 06:00 01/10/2022

Token Ethernity Chain có mã ký hiệu là ERN hoạt động trên nền tảng polygon. Ethernity Chain (PoS)/ERN thực hiện 648 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,932.49 USD (94,212.12 ETH)

eth0xbbc2ae13b23d715c30720f079fcd9b4a74093505 1 0 06:00 01/10/2022

Token Ethernity Chain có mã ký hiệu là ERN hoạt động trên nền tảng eth. @EthernityChain $ERN Token/ERN thực hiện 478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,274,849.95 USD (954.69 ETH)

eth0x0b452278223d3954f4ac050949d7998e373e7e43 1 0 06:00 01/10/2022

Token Shita kiri Suzume có mã ký hiệu là SUZUME hoạt động trên nền tảng eth. Shita-Kiri Suzume/SUZUME thực hiện 198 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 150,575.02 USD (112.23 ETH)

eth0xaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961 1 0 06:00 01/10/2022

Token Aurora có mã ký hiệu là AURORA hoạt động trên nền tảng eth. Aurora/AURORA thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 266,734.68 USD (200.75 ETH)

bsc0x0566b9a8ffb8908682796751eed00722da967be0 1 0 06:00 01/10/2022

Token Freedom God DAO có mã ký hiệu là FGD hoạt động trên nền tảng bsc. FGDTOKEN/FGD thực hiện 974 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 455,099.54 USD (1,603.27 ETH)

bsc0x6d23970ce32cb0f1929bece7c56d71319e1b4f01 1 0 06:00 01/10/2022

Token Multi Functional Environmental Token có mã ký hiệu là MFET hoạt động trên nền tảng bsc. Multi Functional Environmental Token/MFET thực hiện 171 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,286.18 USD (396.21 ETH)

eth0x429881672b9ae42b8eba0e26cd9c73711b891ca5 1 0 06:00 01/10/2022

Token PickleFinance có mã ký hiệu là PICKLE hoạt động trên nền tảng eth. PickleToken/PICKLE thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 32,964.61 USD (24.68 ETH)

polygon0xc168e40227e4ebd8c1cae80f7a55a4f0e6d66c97 1 0 06:00 01/10/2022

Token DFYN Token có mã ký hiệu là DFYN hoạt động trên nền tảng polygon. DFYN Token (PoS)/DFYN thực hiện 1,775 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,562.29 USD (69,090.92 ETH)

bsc0xfecca80ff6deb2b492e93df3b67f0c523cfd3a48 1 0 06:00 01/10/2022

Token Algoblocks có mã ký hiệu là ALGOBLK hoạt động trên nền tảng bsc. Algoblocks/ALGOBLK thực hiện 254 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,382.24 USD (169.97 ETH)

avalanche0x1337bedc9d22ecbe766df105c9623922a27963ec 1 0 06:00 01/10/2022

Token Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT có mã ký hiệu là av3CRV hoạt động trên nền tảng avalanche. Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT/av3CRV thực hiện 755 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,182.95 USD (2,772.05 ETH)

eth0x7db5af2b9624e1b3b4bb69d6debd9ad1016a58ac 1 0 06:00 01/10/2022

Token Volt Inu có mã ký hiệu là VOLT hoạt động trên nền tảng eth. Volt Inu/VOLT thực hiện 169 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,675.33 USD (140.45 ETH)

bsc0x6598463d6cbe4b51e9977437bf1200df4c45286c 1 0 06:00 01/10/2022

Token Socaverse có mã ký hiệu là SOCA hoạt động trên nền tảng bsc. Socaverse/SOCA thực hiện 287 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 205,622.55 USD (724.15 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 06:00 01/10/2022

Token Shido Inu có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,707.76 USD (55.91 ETH)

polygon0xe5417af564e4bfda1c483642db72007871397896 1 0 06:00 01/10/2022

Token Gains Network có mã ký hiệu là GNS hoạt động trên nền tảng polygon. Gains Network/GNS thực hiện 1,106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 851,445.83 USD (1,097,556.15 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 06:00 01/10/2022

Token Meer (bsc) có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 1,957 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,646,333.85 USD (5,761.82 ETH)

bsc0x9d9f777d0f9c1dc2851606611822ba002665e0bf 1 0 06:00 01/10/2022

Token Marble Heroes có mã ký hiệu là MBH hoạt động trên nền tảng bsc. Marbleheroes token/MBH thực hiện 583 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 510,093.84 USD (1,783.27 ETH)

bsc0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 1 0 06:00 01/10/2022

Token Seedify fund có mã ký hiệu là SFUND hoạt động trên nền tảng bsc. SeedifyFund/SFUND thực hiện 3,616 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,635,851.67 USD (9,187.07 ETH)

eth0xba8a621b4a54e61c442f5ec623687e2a942225ef 1 0 06:00 01/10/2022

Token Sandclock có mã ký hiệu là QUARTZ hoạt động trên nền tảng eth. Sandclock/QUARTZ thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 278,862.38 USD (209.46 ETH)

eth0xfb7b4564402e5500db5bb6d63ae671302777c75a 1 0 06:00 01/10/2022

Token DEXTools có mã ký hiệu là DEXT hoạt động trên nền tảng eth. DEXTools/DEXT thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,751.34 USD (64.16 ETH)

avalanche0x686bef2417b6dc32c50a3cbfbcc3bb60e1e9a15d 1 0 06:00 01/10/2022

Token avWBTC có mã ký hiệu là avWBTC hoạt động trên nền tảng avalanche. Aave Avalanche Market WBTC/avWBTC thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,785.33 USD (3,164.18 ETH)

polygon0xe2aa7db6da1dae97c5f5c6914d285fbfcc32a128 1 0 06:00 01/10/2022

Token Parallel có mã ký hiệu là PAR hoạt động trên nền tảng polygon. PAR Stablecoin/PAR thực hiện 367 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,750.25 USD (144,419.45 ETH)

polygon0xef938b6da8576a896f6e0321ef80996f4890f9c4 1 0 06:00 01/10/2022

Token decentral.games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng polygon. Decentral Games (PoS)/DG thực hiện 259 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,201.75 USD (85,569.65 ETH)

bsc0x5774b2fc3e91af89f89141eacf76545e74265982 1 0 06:00 01/10/2022

Token NFTY Token có mã ký hiệu là NFTY hoạt động trên nền tảng bsc. NFTY Token/NFTY thực hiện 307 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,738.40 USD (359.83 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 06:00 01/10/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 623 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 941,971.19 USD (702.99 ETH)

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 06:00 01/10/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 622,891.73 USD (1,039,422.17 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 06:00 01/10/2022

Token TiFi Token có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 372 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 277,399.72 USD (976.14 ETH)

avalanche0x53f7c5869a859f0aec3d334ee8b4cf01e3492f21 1 0 06:00 01/10/2022

Token avWETH có mã ký hiệu là avWETH hoạt động trên nền tảng avalanche. Aave Avalanche Market WETH/avWETH thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,011.43 USD (2,260.97 ETH)