Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xcc269117bf9ae7150aee46bcd4f72d01557da183 1 0 23:10 31/03/2023

Token TunCoin có mã ký hiệu là TUNCOIN hoạt động trên nền tảng bsc. TunCoin/TUNCOIN thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,077.15 USD (366.70 ETH)

bsc0x56150d59df912606db00789f5c765db340d23465 1 0 23:10 31/03/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 226,070.18 USD (714.17 ETH)

bsc0xae98e63db1c4646bf5b40b29c664bc922f71bc65 1 0 23:00 31/03/2023

Token Energyfi có mã ký hiệu là EFT hoạt động trên nền tảng bsc. Energyfi Token/EFT thực hiện 494 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 160,988.84 USD (509.23 ETH)

bsc0xc3137c696796d69f783cd0be4ab4bb96814234aa 1 0 23:00 31/03/2023

Token Pepa Inu có mã ký hiệu là PEPA hoạt động trên nền tảng bsc. Pepa Inu/PEPA thực hiện 1,750 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 358,543.37 USD (1,134.09 ETH)

bsc0x42981d0bfbaf196529376ee702f2a9eb9092fcb5 1 0 23:00 31/03/2023

Token SafeMoon có mã ký hiệu là SFM hoạt động trên nền tảng bsc. SafeMoon/SFM thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,740,211.54 USD (5,560.61 ETH)

bsc0x170dc35c5b58aededc81960691eb4b389eba9e95 1 0 23:00 31/03/2023

Token Immortl có mã ký hiệu là IMRTL hoạt động trên nền tảng bsc. Immortl/IMRTL thực hiện 6 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,391,131.64 USD (4,445.18 ETH)

avalanche0xb279f8dd152b99ec1d84a489d32c35bc0c7f5674 1 0 23:00 31/03/2023

Token STEAK có mã ký hiệu là STEAK hoạt động trên nền tảng avalanche. STEAK/STEAK thực hiện 997 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 693,900.65 USD (39,946.51 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 23:00 31/03/2023

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 436 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 735,482.09 USD (404.63 ETH)

bsc0xba08da6b46e3dd153dd8b66a6e4cfd37a6359559 1 0 23:00 31/03/2023

Token Custodiy (V3) có mã ký hiệu là CTY hoạt động trên nền tảng bsc. Custodiy (V3)/CTY thực hiện 321 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,394.13 USD (295.62 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 23:00 31/03/2023

Token MANGOMAN INTELLIGENT có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 4,612 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,974,566.60 USD (9,409.55 ETH)

eth0x37c997b35c619c21323f3518b9357914e8b99525 1 0 23:00 31/03/2023

Token Unipilot có mã ký hiệu là PILOT hoạt động trên nền tảng eth. Unipilot/PILOT thực hiện 171 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 553,381.36 USD (307.23 ETH)

bsc0x674aa28ac436834051fff3fc7b6e59d6f9c57a1c 1 0 23:00 31/03/2023

Token Optimus Inu có mã ký hiệu là OPINU hoạt động trên nền tảng bsc. Optimus Inu/OPINU thực hiện 509 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,601.03 USD (375.33 ETH)

eth0x37c4822dfcea7211d1d9876dabd48c62d46dbaab 1 0 23:00 31/03/2023

Token MetaBET có mã ký hiệu là MBET hoạt động trên nền tảng eth. MetaBET/MBET thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,685.71 USD (53.07 ETH)

eth0x4a615bb7166210cce20e6642a6f8fb5d4d044496 1 0 23:00 31/03/2023

Token NaosToken có mã ký hiệu là NAOS hoạt động trên nền tảng eth. NAOSToken/NAOS thực hiện 145 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,243.17 USD (77.18 ETH)

eth0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe 1 0 23:00 31/03/2023

Token DSLA Protocol có mã ký hiệu là DSLA hoạt động trên nền tảng eth. DSLA/DSLA thực hiện 129 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,726.13 USD (56.66 ETH)

eth0x5f64ab1544d28732f0a24f4713c2c8ec0da089f0 1 0 23:00 31/03/2023

Token DEXTF Token có mã ký hiệu là DEXTF hoạt động trên nền tảng eth. DEXTF Token/DEXTF thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,988.50 USD (91.79 ETH)

eth0xda4dd9586d27202a338843dd6b9824d267006783 1 0 23:00 31/03/2023

Token Echain Token có mã ký hiệu là ECT hoạt động trên nền tảng eth. Echain Token/ECT thực hiện 618 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,052,502.63 USD (587.87 ETH)

eth0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a 1 0 23:00 31/03/2023

Token BlocksquareToken có mã ký hiệu là BST hoạt động trên nền tảng eth. BlocksquareToken/BST thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 134,934.64 USD (74.46 ETH)

eth0x0e8d6b471e332f140e7d9dbb99e5e3822f728da6 1 0 23:00 31/03/2023

Token ABYSS có mã ký hiệu là ABYSS hoạt động trên nền tảng eth. ABYSS/ABYSS thực hiện 203 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 430,143.98 USD (239.24 ETH)

bsc0x47bead2563dcbf3bf2c9407fea4dc236faba485a 1 0 23:00 31/03/2023

Token SXP có mã ký hiệu là SXP hoạt động trên nền tảng bsc. Swipe/SXP thực hiện 5,357 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 966,271.61 USD (3,058.31 ETH)

bsc0x7faaf8d4c411218415d9d3f82d56214658349dbb 1 0 23:00 31/03/2023

Token Betero có mã ký hiệu là BTE hoạt động trên nền tảng bsc. Betero/BTE thực hiện 271 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,722.61 USD (738.78 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 23:00 31/03/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 3,975 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,843,311.62 USD (1,021.77 ETH)

bsc0x45289007706e7ee7b42b1fa506661d97740edfb4 1 0 23:00 31/03/2023

Token FLOKI CEO có mã ký hiệu là FLOKICEO hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI CEO/FLOKICEO thực hiện 581 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 202,018.45 USD (636.33 ETH)

polygon0x187ae45f2d361cbce37c6a8622119c91148f261b 1 0 23:00 31/03/2023

Token Polylastic có mã ký hiệu là POLX hoạt động trên nền tảng polygon. Polylastic/POLX thực hiện 347 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,482.04 USD (83,411.23 ETH)

eth0xdddddd4301a082e62e84e43f474f044423921918 1 0 23:00 31/03/2023

Token DeversiFi Token có mã ký hiệu là DVF hoạt động trên nền tảng eth. DeversiFi Token/DVF thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 243,653.33 USD (135.25 ETH)

eth0x55c08ca52497e2f1534b59e2917bf524d4765257 1 0 23:00 31/03/2023

Token UwU Lend có mã ký hiệu là UwU hoạt động trên nền tảng eth. UwU Lend/UwU thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,193,041.20 USD (663.40 ETH)

bsc0xdb79c12d1d0670988a39b0e48b96e955ef922d24 1 0 23:00 31/03/2023

Token Teddy Doge V2 có mã ký hiệu là Teddy V2 hoạt động trên nền tảng bsc. Teddy Doge V2/Teddy V2 thực hiện 329 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,342.93 USD (174.97 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 23:00 31/03/2023

Token Gamma có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 322 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,444,652.50 USD (801.25 ETH)

polygon0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 1 0 23:00 31/03/2023

Token ROND có mã ký hiệu là ROND hoạt động trên nền tảng polygon. ROND Coin/ROND thực hiện 1,094 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 226,603.40 USD (207,642.64 ETH)

eth0x67675239fa58c84e75f947c14f566842dccb69ae 1 0 23:00 31/03/2023

Token PixiaAI có mã ký hiệu là PIXIA hoạt động trên nền tảng eth. PixiaAI/PIXIA thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,612.54 USD (37.08 ETH)

eth0x8eecaad83a1ea77bd88a818d4628fafc4cad7969 1 0 23:00 31/03/2023

Token Not Financial Advice có mã ký hiệu là NFAi hoạt động trên nền tảng eth. Not Financial Advice/NFAi thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,173.41 USD (35.78 ETH)

eth0xb17548c7b510427baac4e267bea62e800b247173 1 0 23:00 31/03/2023

Token Swarm Markets có mã ký hiệu là SMT hoạt động trên nền tảng eth. Swarm Markets/SMT thực hiện 190 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 652,880.44 USD (361.78 ETH)

bsc0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de 1 0 23:00 31/03/2023

Token Baby Doge Coin có mã ký hiệu là BabyDoge hoạt động trên nền tảng bsc. Baby Doge Coin/BabyDoge thực hiện 4,509 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,452,770.84 USD (14,144.63 ETH)

bsc0x264387ad73d19408e34b5d5e13a93174a35cea33 1 0 23:00 31/03/2023

Token Rare Fnd có mã ký hiệu là FND hoạt động trên nền tảng bsc. Rare Fnd/FND thực hiện 617 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 180,707.48 USD (571.58 ETH)

eth0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a 1 0 23:00 31/03/2023

Token Shina Inu có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng eth. Shina Inu/SHI thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,485.80 USD (104.96 ETH)

bsc0xd10332818d6a9b4b84bf5d87dbf9d80012fdf913 1 0 23:00 31/03/2023

Token Marhaba Network có mã ký hiệu là MRHB hoạt động trên nền tảng bsc. Marhaba Network/MRHB thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 38,801.20 USD (122.25 ETH)

eth0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 1 0 23:00 31/03/2023

Token Blur có mã ký hiệu là BLUR hoạt động trên nền tảng eth. Blur/BLUR thực hiện 1,315 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 11,091,216.33 USD (6,134.80 ETH)

eth0xb1f1f47061a7be15c69f378cb3f69423bd58f2f8 1 0 23:00 31/03/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng eth. Flashstake/FLASH thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,822.34 USD (78.66 ETH)

eth0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 1 0 23:00 31/03/2023

Token HoloToken có mã ký hiệu là HOT hoạt động trên nền tảng eth. HoloToken/HOT thực hiện 197 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 367,453.00 USD (204.61 ETH)

arbitrum0x27d8de4c30ffde34e982482ae504fc7f23061f61 1 0 23:00 31/03/2023

Token MyMetaTrader Token có mã ký hiệu là MMT hoạt động trên nền tảng arbitrum. MyMetaTrader Token/MMT thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,586.52 USD (41.57 ETH)