Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x4505206390a104e023bdb3c91c470e41a88173a0 1 0 16:20 28/09/2023

Token Metamundo có mã ký hiệu là MMT hoạt động trên nền tảng bsc. Metamundo/MMT thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 295,356.23 USD (1,386.69 ETH)

bsc0xcee5a059daf2b5038adebed8fcaf3107d86d6888 1 0 16:20 28/09/2023

Token Alien có mã ký hiệu là Alien hoạt động trên nền tảng bsc. Alien/Alien thực hiện 441 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,889.82 USD (525.36 ETH)

bsc0xc209831f7349d4e200d420326b3401899ab9ae68 1 0 16:00 28/09/2023

Token CRYPTERIUM COIN có mã ký hiệu là CCOIN hoạt động trên nền tảng bsc. CRYPTERIUM COIN/CCOIN thực hiện 3,214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,494,377.88 USD (14,861.91 ETH)

eth0xaed8077b25c88af2e711abdcc24ef9389b028876 1 0 16:00 28/09/2023

Token PogeX có mã ký hiệu là POGEX hoạt động trên nền tảng eth. PogeX/POGEX thực hiện 174 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,938.67 USD (54.13 ETH)

bsc0x2d060ef4d6bf7f9e5edde373ab735513c0e4f944 1 0 16:00 28/09/2023

Token Solidus Ai Tech có mã ký hiệu là AITECH hoạt động trên nền tảng bsc. AITECH/AITECH thực hiện 1,013 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,618.50 USD (479.31 ETH)

eth0x667210a731447f8b385e068205759be2311b86d4 1 0 16:00 28/09/2023

Token ETF The Token có mã ký hiệu là ETF hoạt động trên nền tảng eth. ETF The Token/ETF thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,024.11 USD (59.21 ETH)

eth0x089453742936dd35134383aee9d78bee63a69b01 1 0 16:00 28/09/2023

Token GOLD có mã ký hiệu là GOLD hoạt động trên nền tảng eth. GOLD/GOLD thực hiện 323 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 212,330.59 USD (132.57 ETH)

eth0x5e27e384acbba20982f991893b9970aaf3f43181 1 0 16:00 28/09/2023

Token Tyrion finance có mã ký hiệu là TYRION hoạt động trên nền tảng eth. Tyrion.finance/TYRION thực hiện 472 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 362,190.71 USD (225.88 ETH)

eth0x07e0edf8ce600fb51d44f51e3348d77d67f298ae 1 0 16:00 28/09/2023

Token HarryPotterObamaPacMan8Inu có mã ký hiệu là XRP hoạt động trên nền tảng eth. HarryPotterObamaPacMan8Inu/XRP thực hiện 401 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 243,119.61 USD (151.47 ETH)

eth0x597981eac8a293054a1826c7b60cbf92972a36c1 1 0 16:00 28/09/2023

Token Caacon có mã ký hiệu là CC hoạt động trên nền tảng eth. Caacon/CC thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,297.97 USD (56.77 ETH)

eth0x4e47951508fd4a4126f8ff9cf5e6fa3b7cc8e073 1 0 16:00 28/09/2023

Token Fluid có mã ký hiệu là FLUID hoạt động trên nền tảng eth. Fluid/FLUID thực hiện 129 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,254.79 USD (68.14 ETH)

eth0x226d6d842d49b4d757bef1632053a198d5d9c8aa 1 0 16:00 28/09/2023

Token Block Browser có mã ký hiệu là BLOCK hoạt động trên nền tảng eth. Block Browser/BLOCK thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,462.92 USD (30.73 ETH)

eth0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d 1 0 16:00 28/09/2023

Token Optimus AI có mã ký hiệu là OPTIMUS hoạt động trên nền tảng eth. Optimus/OPTIMUS thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,297.40 USD (40.03 ETH)

bsc0x1785113910847770290f5f840b4c74fc46451201 1 0 16:00 28/09/2023

Token FABWELT có mã ký hiệu là WELT hoạt động trên nền tảng bsc. FABWELT/WELT thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,497.60 USD (240.12 ETH)

eth0xbe042e9d09cb588331ff911c2b46fd833a3e5bd6 1 0 16:00 28/09/2023

Token Pepe có mã ký hiệu là PEPE hoạt động trên nền tảng eth. Pepe/PEPE thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,869.06 USD (72.17 ETH)

eth0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 1 0 16:00 28/09/2023

Token WAGMI GAMES có mã ký hiệu là WAGMIGAMES hoạt động trên nền tảng eth. WAGMI GAMES/WAGMIGAMES thực hiện 160 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,483.84 USD (70.46 ETH)

eth0x00000000051b48047be6dc0ada6de5c3de86a588 1 0 16:00 28/09/2023

Token Baby Shiba Inu có mã ký hiệu là BABYSHIB hoạt động trên nền tảng eth. Baby Shiba Inu/BABYSHIB thực hiện 129 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,986.56 USD (38.66 ETH)

eth0x3d3d35bb9bec23b06ca00fe472b50e7a4c692c30 1 0 16:00 28/09/2023

Token Vidya có mã ký hiệu là VIDYA hoạt động trên nền tảng eth. Vidya/VIDYA thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,815.42 USD (31.89 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 16:00 28/09/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,400.78 USD (53.36 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 16:00 28/09/2023

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,589.90 USD (48.96 ETH)

eth0x2890df158d76e584877a1d17a85fea3aeeb85aa6 1 0 16:00 28/09/2023

Token Alien Milady Fumo có mã ký hiệu là FUMO hoạt động trên nền tảng eth. Alien Milady Fumo/FUMO thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,067.52 USD (81.27 ETH)

polygon0x6f06e6bed64cf4c4187c06ee2a4732f6a171bc4e 1 0 16:00 28/09/2023

Token FoodChain Global có mã ký hiệu là FOOD hoạt động trên nền tảng polygon. FoodChain Global/FOOD thực hiện 573 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,513.42 USD (99,854.92 ETH)

bsc0xb64e280e9d1b5dbec4accedb2257a87b400db149 1 0 16:00 28/09/2023

Token Level Token có mã ký hiệu là LVL hoạt động trên nền tảng bsc. Level Token/LVL thực hiện 617 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 175,182.70 USD (823.09 ETH)

eth0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b 1 0 16:00 28/09/2023

Token Planet Token có mã ký hiệu là PLANET hoạt động trên nền tảng eth. PLANET/PLANET thực hiện 183 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 445,296.32 USD (277.33 ETH)

arbitrum0x088cd8f5ef3652623c22d48b1605dcfe860cd704 1 0 16:00 28/09/2023

Token Vela Token có mã ký hiệu là VELA hoạt động trên nền tảng arbitrum. VelaToken/VELA thực hiện 317 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,375.52 USD (32.69 ETH)

bsc0x52f24a5e03aee338da5fd9df68d2b6fae1178827 1 0 16:00 28/09/2023

Token Ankr Staked BNB có mã ký hiệu là ankrBNB hoạt động trên nền tảng bsc. Ankr Staked BNB/ankrBNB thực hiện 463 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 168,765.62 USD (792.17 ETH)

eth0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da 1 0 16:00 28/09/2023

Token HOPR Token có mã ký hiệu là HOPR hoạt động trên nền tảng eth. HOPR Token/HOPR thực hiện 32 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,341.06 USD (95.76 ETH)

eth0xc7a2572fa8fdb0f7e81d6d3c4e3ccf78fb0dc374 1 0 16:00 28/09/2023

Token Ben s Finale có mã ký hiệu là FINALE hoạt động trên nền tảng eth. Bens Finale/FINALE thực hiện 179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,037.67 USD (60.06 ETH)

eth0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 1 0 16:00 28/09/2023

Token Bad Idea AI có mã ký hiệu là BAD hoạt động trên nền tảng eth. BAD IDEA AI/BAD thực hiện 568 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 963,527.43 USD (598.11 ETH)

eth0xf4d2888d29d722226fafa5d9b24f9164c092421e 1 0 16:00 28/09/2023

Token LooksRare có mã ký hiệu là LOOKS hoạt động trên nền tảng eth. LooksRare Token/LOOKS thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,076.69 USD (146.20 ETH)

eth0x4c45bbec2ff7810ef4a77ad7bd4757c446fe4155 1 0 16:00 28/09/2023

Token Jungle Labz có mã ký hiệu là JNGL hoạt động trên nền tảng eth. Jungle/JNGL thực hiện 256 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 170,905.22 USD (106.65 ETH)

bsc0xf700d4c708c2be1463e355f337603183d20e0808 1 0 16:00 28/09/2023

Token Galactic Quadrant có mã ký hiệu là GQ hoạt động trên nền tảng bsc. Galactic Quadrant/GQ thực hiện 226 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,980.19 USD (298.07 ETH)

eth0xa21af1050f7b26e0cff45ee51548254c41ed6b5c 1 0 16:00 28/09/2023

Token Osaka Protocol có mã ký hiệu là OSAK hoạt động trên nền tảng eth. Osaka Protocol/OSAK thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,313.90 USD (45.48 ETH)

eth0xcb84d72e61e383767c4dfeb2d8ff7f4fb89abc6e 1 0 16:00 28/09/2023

Token Vega Protocol có mã ký hiệu là VEGA hoạt động trên nền tảng eth. VEGA/VEGA thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 150,748.67 USD (93.84 ETH)

eth0xd8912c10681d8b21fd3742244f44658dba12264e 1 0 16:00 28/09/2023

Token Pluton có mã ký hiệu là PLU hoạt động trên nền tảng eth. Pluton/PLU thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,272.28 USD (65.17 ETH)

bsc0x9840652dc04fb9db2c43853633f0f62be6f00f98 1 0 16:00 28/09/2023

Token ChainGPT có mã ký hiệu là CGPT hoạt động trên nền tảng bsc. ChainGPT/CGPT thực hiện 3,774 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 424,037.32 USD (1,971.55 ETH)

eth0xc0c293ce456ff0ed870add98a0828dd4d2903dbf 1 0 16:00 28/09/2023

Token Aura có mã ký hiệu là AURA hoạt động trên nền tảng eth. Aura/AURA thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 213,558.06 USD (132.43 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 16:00 28/09/2023

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 378,055.59 USD (235.39 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 16:00 28/09/2023

Token Games For A Living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 1,104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 600,208.74 USD (2,640.68 ETH)

eth0x9bf1d7d63dd7a4ce167cf4866388226eeefa702e 1 0 16:00 28/09/2023

Token Ben có mã ký hiệu là BEN hoạt động trên nền tảng eth. Ben/BEN thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 194,471.62 USD (121.57 ETH)