Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x9e43f1498150ad410ec3154cfdba959e0ede05ef 1 0 01:30 30/05/2023

Token Willy có mã ký hiệu là WILLY hoạt động trên nền tảng bsc. Willy/WILLY thực hiện 3 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,259.24 USD (20.01 ETH)

bsc0x43fc1148ed5ac3534e95ff485b591994a5edccdc 1 0 01:20 30/05/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 3 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 19,260.17 USD (61.60 ETH)

bsc0xd7663d26af609969dce39a286248f584f2114e86 6 0 01:10 30/05/2023

Token Moonopoly có mã ký hiệu là MOON hoạt động trên nền tảng bsc. Moonopoly/ thực hiện 12 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,555.60 USD (148.81 ETH)

eth0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70 1 0 01:00 30/05/2023

Token Jesus Coin có mã ký hiệu là JESUS hoạt động trên nền tảng eth. Jesus Coin/JESUS thực hiện 2,702 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,196,362.95 USD (4,326.56 ETH)

eth0xee772cec929d8430b4fa7a01cd7fbd159a68aa83 1 0 01:00 30/05/2023

Token Shanghai Inu có mã ký hiệu là SHANG hoạt động trên nền tảng eth. SHANGHAI INU/SHANG thực hiện 602 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 619,765.38 USD (327.08 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 01:00 30/05/2023

Token MangoMan Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 209 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,600.99 USD (177.02 ETH)

eth0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 1 0 01:00 30/05/2023

Token PAWZONE có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWZONE/PAW thực hiện 166 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 355,405.38 USD (187.16 ETH)

bsc0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 01:00 30/05/2023

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng bsc. Multichain/MULTI thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 20,894.62 USD (66.67 ETH)

fantom0x01e77288b38b416f972428d562454fb329350bac 1 0 01:00 30/05/2023

Token Mummy Finance có mã ký hiệu là MMY hoạt động trên nền tảng fantom. MUMMY/MMY thực hiện 592 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,688.21 USD (557,259.23 ETH)

eth0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 1 0 01:00 30/05/2023

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng eth. Multichain/MULTI thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,543.04 USD (53.92 ETH)

eth0xe6fd75ff38adca4b97fbcd938c86b98772431867 1 0 01:00 30/05/2023

Token Elastos có mã ký hiệu là ELA hoạt động trên nền tảng eth. ELA on Ethereum/ELA thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,149.79 USD (29.81 ETH)

eth0x6f8b23296394d20ec048fbdec8ebc0ca90f5c8f1 1 0 01:00 30/05/2023

Token TUF Token có mã ký hiệu là TUF hoạt động trên nền tảng eth. TUF Token/TUF thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,332.81 USD (30.40 ETH)

arbitrum0x65c936f008bc34fe819bce9fa5afd9dc2d49977f 1 0 01:00 30/05/2023

Token Y2K có mã ký hiệu là Y2K hoạt động trên nền tảng arbitrum. Y2K/Y2K thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,971.86 USD (29.45 ETH)

polygon0x4593b173439835ad8f4bb29210668e8fafb18f56 1 0 01:00 30/05/2023

Token Magic Oi Money có mã ký hiệu là MOM hoạt động trên nền tảng polygon. MOM/MOM thực hiện 208 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 134,485.83 USD (144,546.45 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 01:00 30/05/2023

Token BendDAO có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 328,610.76 USD (172.51 ETH)

eth0xe9f721e7419423f11863e83dbd710b5d6127b5b0 1 0 01:00 30/05/2023

Token ePhiat có mã ký hiệu là ePhiat hoạt động trên nền tảng eth. ePhiat/ePhiat thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,925.55 USD (36.96 ETH)

eth0xad1a5b8538a866ecd56ddd328b50ed57ced5d936 1 0 01:00 30/05/2023

Token Good Gensler có mã ký hiệu là GENSLR hoạt động trên nền tảng eth. Good Gensler/GENSLR thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,374.01 USD (57.72 ETH)

eth0x6bc08509b36a98e829dffad49fde5e412645d0a3 1 0 01:00 30/05/2023

Token WoofWork io có mã ký hiệu là WOOF hoạt động trên nền tảng eth. WoofWork.io/WOOF thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,413.20 USD (57.46 ETH)

arbitrum0x1a5b0aaf478bf1fda7b934c76e7692d722982a6d 1 0 01:00 30/05/2023

Token Buffer Token có mã ký hiệu là BFR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Buffer Token/BFR thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,365.31 USD (29.21 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 01:00 30/05/2023

Token GMD có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 414 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 389,499.30 USD (204.85 ETH)

bsc0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 1 0 01:00 30/05/2023

Token Open Campus có mã ký hiệu là EDU hoạt động trên nền tảng bsc. EDU Coin/EDU thực hiện 251 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 159,321.67 USD (507.14 ETH)

eth0x037a54aab062628c9bbae1fdb1583c195585fe41 1 0 01:00 30/05/2023

Token LCX có mã ký hiệu là LCX hoạt động trên nền tảng eth. LCX/LCX thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,335.09 USD (53.08 ETH)

arbitrum0x7c8a1a80fdd00c9cccd6ebd573e9ecb49bfa2a59 1 0 01:00 30/05/2023

Token AICODE có mã ký hiệu là AICODE hoạt động trên nền tảng arbitrum. AICODE/AICODE thực hiện 731 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 257,989.00 USD (136.06 ETH)

eth0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634 1 0 01:00 30/05/2023

Token DOGEKILLER có mã ký hiệu là LEASH hoạt động trên nền tảng eth. DOGE KILLER/LEASH thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 321,797.06 USD (169.77 ETH)

polygon0x695fc8b80f344411f34bdbcb4e621aa69ada384b 1 0 01:00 30/05/2023

Token Nitro League có mã ký hiệu là NITRO hoạt động trên nền tảng polygon. Nitro (PoS)/NITRO thực hiện 1,804 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,891.54 USD (79,299.81 ETH)

eth0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729 1 0 01:00 30/05/2023

Token BOB Token có mã ký hiệu là BOB hoạt động trên nền tảng eth. BOB/BOB thực hiện 618 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,642,513.68 USD (868.34 ETH)

eth0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 1 0 01:00 30/05/2023

Token Render có mã ký hiệu là RNDR hoạt động trên nền tảng eth. Render Token/RNDR thực hiện 323 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,391,086.20 USD (733.74 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 01:00 30/05/2023

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,661.96 USD (27.83 ETH)

eth0x70edf1c215d0ce69e7f16fd4e6276ba0d99d4de7 1 0 01:00 30/05/2023

Token cheqd có mã ký hiệu là CHEQ hoạt động trên nền tảng eth. cheqd/CHEQ thực hiện 6 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 15,148.20 USD (8.04 ETH)

eth0x15f20f9dfdf96ccf6ac96653b7c0abfe4a9c9f0f 1 0 01:00 30/05/2023

Token Wall Street Baby có mã ký hiệu là WSB hoạt động trên nền tảng eth. WALL STREET BABY/WSB thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,078.66 USD (100.51 ETH)

eth0xc18c07a18198a6340cf4d94855fe5eb6dd33b46e 1 0 01:00 30/05/2023

Token QLINDO có mã ký hiệu là QLINDO hoạt động trên nền tảng eth. Qlindo Realestate Investment Token/QLINDO thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,696.87 USD (40.38 ETH)

optimism0x5d47baba0d66083c52009271faf3f50dcc01023c 1 0 01:00 30/05/2023

Token UniDex có mã ký hiệu là UNIDX hoạt động trên nền tảng optimism. UniDex/UNIDX thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 36,540.28 USD (19.37 ETH)

polygon0x61299774020da444af134c82fa83e3810b309991 1 0 01:00 30/05/2023

Token Render Token có mã ký hiệu là RNDR hoạt động trên nền tảng polygon. Render Token/RNDR thực hiện 594 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,762.97 USD (163,839.47 ETH)

eth0x37fe0f067fa808ffbdd12891c0858532cfe7361d 1 0 01:00 30/05/2023

Token Civilization có mã ký hiệu là CIV hoạt động trên nền tảng eth. Civilization/CIV thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,267.17 USD (39.36 ETH)

eth0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255 1 0 01:00 30/05/2023

Token Verasity có mã ký hiệu là VRA hoạt động trên nền tảng eth. VERA/VRA thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 177,706.71 USD (93.92 ETH)

eth0x35e78b3982e87ecfd5b3f3265b601c046cdbe232 1 0 01:00 30/05/2023

Token SideShift có mã ký hiệu là XAI hoạt động trên nền tảng eth. SideShift Token/XAI thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,144.39 USD (45.86 ETH)

eth0x48c3399719b582dd63eb5aadf12a40b4c3f52fa2 1 0 01:00 30/05/2023

Token StakeWise có mã ký hiệu là SWISE hoạt động trên nền tảng eth. StakeWise/SWISE thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 201,079.67 USD (106.78 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 01:00 30/05/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,374.44 USD (63.55 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 01:00 30/05/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 176,695.85 USD (92.93 ETH)

eth0xfb130d93e49dca13264344966a611dc79a456bc5 1 0 01:00 30/05/2023

Token DogeGF có mã ký hiệu là DOGEGF hoạt động trên nền tảng eth. DogeGF/DOGEGF thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 202,984.04 USD (109.79 ETH)