Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

arbitrum0xde903e2712288a1da82942dddf2c20529565ac30 1 0 05:00 26/03/2023

Token Swapr có mã ký hiệu là SWPR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Swapr/SWPR thực hiện 742 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,693.04 USD (29.00 ETH)

eth0xbe00734799a67a62af2819825580318ac1b1e4ec 1 0 05:00 26/03/2023

Token ordinex có mã ký hiệu là ORD hoạt động trên nền tảng eth. ordinex/ORD thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,182.12 USD (64.11 ETH)

arbitrum0x4dad357726b41bb8932764340ee9108cc5ad33a0 1 0 05:00 26/03/2023

Token NitroShiba có mã ký hiệu là NISHIB hoạt động trên nền tảng arbitrum. NitroShiba/NISHIB thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,619.68 USD (31.28 ETH)

bsc0x651cd665bd558175a956fb3d72206ea08eb3df5b 1 0 05:00 26/03/2023

Token Roseon token có mã ký hiệu là ROSN hoạt động trên nền tảng bsc. Roseon token/ROSN thực hiện 1,191 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 402,176.35 USD (1,244.47 ETH)

bsc0x9776191f4ebbba7f358c1663bf82c0a0906c77fa 1 0 05:00 26/03/2023

Token Phoenix chain có mã ký hiệu là PHX hoạt động trên nền tảng bsc. Phoenix chain/PHX thực hiện 1,271 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 355,655.17 USD (1,100.46 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 05:00 26/03/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 4,028 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,318,086.40 USD (753.28 ETH)

arbitrum0x31c91d8fb96bff40955dd2dbc909b36e8b104dde 1 0 05:00 26/03/2023

Token Poison Finance có mã ký hiệu là POI$ON hoạt động trên nền tảng arbitrum. Poison.Finance Poison/POI$ON thực hiện 197 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,310.66 USD (26.50 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 05:00 26/03/2023

Token Square Token có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 13,560 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 12,801,720.96 USD (39,612.64 ETH)

bsc0x674aa28ac436834051fff3fc7b6e59d6f9c57a1c 1 0 05:00 26/03/2023

Token Optimus Inu có mã ký hiệu là OPINU hoạt động trên nền tảng bsc. Optimus Inu/OPINU thực hiện 460 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,546.62 USD (233.72 ETH)

eth0xeb953eda0dc65e3246f43dc8fa13f35623bdd5ed 1 0 05:00 26/03/2023

Token Rainicorn có mã ký hiệu là RAINI hoạt động trên nền tảng eth. Rainicorn/RAINI thực hiện 177 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 460,491.15 USD (263.06 ETH)

eth0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 1 0 05:00 26/03/2023

Token Pendle có mã ký hiệu là PENDLE hoạt động trên nền tảng eth. Pendle/PENDLE thực hiện 135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,929.51 USD (118.94 ETH)

bsc0xa73164db271931cf952cbaeff9e8f5817b42fa5c 1 0 05:00 26/03/2023

Token Landshare Token có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. Landshare Token/LAND thực hiện 334 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,166.88 USD (473.73 ETH)

eth0x16cc8367055ae7e9157dbcb9d86fd6ce82522b31 1 0 05:00 26/03/2023

Token Voxel X Network có mã ký hiệu là VXL hoạt động trên nền tảng eth. Voxel X Network/VXL thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,077.60 USD (28.20 ETH)

bsc0xeb953eda0dc65e3246f43dc8fa13f35623bdd5ed 1 0 05:00 26/03/2023

Token Rainicorn có mã ký hiệu là RAINI hoạt động trên nền tảng bsc. Rainicorn/RAINI thực hiện 195 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 225,208.82 USD (698.94 ETH)

optimism0xe405de8f52ba7559f9df3c368500b6e6ae6cee49 1 0 05:00 26/03/2023

Token sETH có mã ký hiệu là sETH hoạt động trên nền tảng optimism. Synth sETH/sETH thực hiện 690 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 365,741.16 USD (208.58 ETH)

arbitrum0xc7831178793868a75122eaaff634ece07a2ecaaa 1 0 05:00 26/03/2023

Token ArbiRoul Casino Chip có mã ký hiệu là ROUL hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbiRoul Casino Chip/ROUL thực hiện 393 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,685.43 USD (36.41 ETH)

polygon0x8f9e8e833a69aa467e42c46cca640da84dd4585f 1 0 05:00 26/03/2023

Token NFT Champions có mã ký hiệu là CHAMP hoạt động trên nền tảng polygon. NFT Champions/CHAMP thực hiện 282 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,276.39 USD (70,422.10 ETH)

eth0xec213f83defb583af3a000b1c0ada660b1902a0f 1 0 05:00 26/03/2023

Token Presearch có mã ký hiệu là PRE hoạt động trên nền tảng eth. Presearch/PRE thực hiện 466 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 480,222.15 USD (274.85 ETH)

arbitrum0x1a5b0aaf478bf1fda7b934c76e7692d722982a6d 1 0 05:00 26/03/2023

Token Buffer Token có mã ký hiệu là BFR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Buffer Token/BFR thực hiện 196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,726.77 USD (46.13 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 05:00 26/03/2023

Token Mute có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 725 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,347,102.10 USD (1,341.43 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 05:00 26/03/2023

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 402 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,555.74 USD (281.14 ETH)

bsc0x1ae369a6ab222aff166325b7b87eb9af06c86e57 1 0 05:00 26/03/2023

Token Tenset có mã ký hiệu là 10SET hoạt động trên nền tảng bsc. 10Set Token/10SET thực hiện 135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,243.52 USD (452.11 ETH)

eth0x6f3277ad0782a7da3eb676b85a8346a100bf9c1c 1 0 05:00 26/03/2023

Token DogPad Finance có mã ký hiệu là DOGPAD hoạt động trên nền tảng eth. DogPad/DOGPAD thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,371.54 USD (31.17 ETH)

eth0x038a68ff68c393373ec894015816e33ad41bd564 1 0 05:00 26/03/2023

Token Glitch có mã ký hiệu là GLCH hoạt động trên nền tảng eth. Glitch/GLCH thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,719.34 USD (41.17 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 05:00 26/03/2023

Token Plutus có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 1,024 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 247,771.95 USD (141.80 ETH)

bsc0xb64e280e9d1b5dbec4accedb2257a87b400db149 1 0 05:00 26/03/2023

Token Level Token có mã ký hiệu là LVL hoạt động trên nền tảng bsc. Level Token/LVL thực hiện 1,544 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,442,139.94 USD (4,467.83 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 05:00 26/03/2023

Token Retreeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 918 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 171,262.20 USD (378,155.88 ETH)

bsc0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a 1 0 05:00 26/03/2023

Token Ekta có mã ký hiệu là EKTA v2 hoạt động trên nền tảng bsc. EKTA v2/EKTA v2 thực hiện 505 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,283.21 USD (316.49 ETH)

eth0x6b0b3a982b4634ac68dd83a4dbf02311ce324181 1 0 05:00 26/03/2023

Token Alethea Artificial Liquid Intelligence có mã ký hiệu là ALI hoạt động trên nền tảng eth. Artificial Liquid Intelligence Token/ALI thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,688.77 USD (136.95 ETH)

eth0xcb84d72e61e383767c4dfeb2d8ff7f4fb89abc6e 1 0 05:00 26/03/2023

Token Vega có mã ký hiệu là VEGA hoạt động trên nền tảng eth. VEGA/VEGA thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,012.26 USD (60.16 ETH)

bsc0x7029994f28fd39ff934a96b25591d250a2183f67 1 0 05:00 26/03/2023

Token Froggies có mã ký hiệu là FRGST hoạt động trên nền tảng bsc. Froggies Token/FRGST thực hiện 224 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,560.31 USD (168.66 ETH)

bsc0xaaa9214f675316182eaa21c85f0ca99160cc3aaa 1 0 05:00 26/03/2023

Token QANX Token có mã ký hiệu là QANX hoạt động trên nền tảng bsc. QANX Token/QANX thực hiện 197 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,785.82 USD (154.10 ETH)

polygon0x9246a5f10a79a5a939b0c2a75a3ad196aafdb43b 1 0 05:00 26/03/2023

Token BetSwirl có mã ký hiệu là BETS hoạt động trên nền tảng polygon. BetSwirl Token/BETS thực hiện 347 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,077.26 USD (93,081.67 ETH)

polygon0x3a58a54c066fdc0f2d55fc9c89f0415c92ebf3c4 1 0 05:00 26/03/2023

Token Staked MATIC có mã ký hiệu là stMATIC hoạt động trên nền tảng polygon. Staked MATIC (PoS)/stMATIC thực hiện 3,863 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,548,471.53 USD (2,334,422.95 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 05:00 26/03/2023

Token MaskNetwork có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 181 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 306,332.93 USD (175.01 ETH)

eth0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 1 0 05:00 26/03/2023

Token HEX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng eth. HEX/HEX thực hiện 4,141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 18,441,044.37 USD (10,568.58 ETH)

bsc0x2ed9a5c8c13b93955103b9a7c167b67ef4d568a3 1 0 05:00 26/03/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng bsc. Mask Network/MASK thực hiện 440 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,519.56 USD (348.38 ETH)

eth0x5b7533812759b45c2b44c19e320ba2cd2681b542 1 0 05:00 26/03/2023

Token SingularityNET có mã ký hiệu là AGIX hoạt động trên nền tảng eth. SingularityNET Token/AGIX thực hiện 677 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,554,090.92 USD (5,483.87 ETH)

bsc0xa2b726b1145a4773f68593cf171187d8ebe4d495 1 0 05:00 26/03/2023

Token Injective Protocol có mã ký hiệu là INJ hoạt động trên nền tảng bsc. Injective Protocol/INJ thực hiện 330 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,087.49 USD (247.94 ETH)

eth0xe28b3b32b6c345a34ff64674606124dd5aceca30 1 0 05:00 26/03/2023

Token Injective Protocol có mã ký hiệu là INJ hoạt động trên nền tảng eth. Injective Token/INJ thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,882.18 USD (53.67 ETH)