Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x7b384887e4718cc00bc49846d07376bb38e206ad 1 0 18:30 24/09/2023

Token LayerDao có mã ký hiệu là LDAO hoạt động trên nền tảng bsc. LayerDao/LDAO thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,743,729.24 USD (17,767.35 ETH)

eth0x49dff450c22951bd96b5b7371cfe05b9ca66d0c5 1 0 18:20 24/09/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 13,810.80 USD (8.67 ETH)

eth0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 1 0 18:00 24/09/2023

Token Oraichain có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng eth. Oraichain Token/ORAI thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,735.87 USD (35.64 ETH)

eth0xa57ed6e54be8125bbe45d6ca330e45ebb71ef11e 1 0 18:00 24/09/2023

Token NEWPEPE có mã ký hiệu là PEPE hoạt động trên nền tảng eth. PEPE/PEPE thực hiện 213 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,850.54 USD (50.15 ETH)

eth0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba 1 0 18:00 24/09/2023

Token FINE có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng eth. FINE/FINE thực hiện 2,146 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,109,929.18 USD (1,325.11 ETH)

eth0x94be6962be41377d5beda8dfe1b100f3bf0eacf3 1 0 18:00 24/09/2023

Token ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ có mã ký hiệu là DORKL hoạt động trên nền tảng eth. ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ/DORKL thực hiện 543 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 271,850.35 USD (170.76 ETH)

eth0x5362ca75aa3c0e714bc628296640c43dc5cb9ed6 1 0 18:00 24/09/2023

Token Dejitaru Hoshi có mã ký hiệu là HOSHI hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Hoshi/HOSHI thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,356.43 USD (40.40 ETH)

eth0xa62894d5196bc44e4c3978400ad07e7b30352372 1 0 18:00 24/09/2023

Token X có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X/X thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,860.06 USD (39.48 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 18:00 24/09/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 161 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 281,899.72 USD (177.11 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 18:00 24/09/2023

Token 0x0 ai AI Smart Contract có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 156,397.23 USD (98.25 ETH)

eth0xabec00542d141bddf58649bfe860c6449807237c 1 0 18:00 24/09/2023

Token CruxDecussata có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X.com/X thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 157,187.80 USD (98.73 ETH)

eth0xcb50350ab555ed5d56265e096288536e8cac41eb 1 0 18:00 24/09/2023

Token 0xCoco có mã ký hiệu là COCO hoạt động trên nền tảng eth. 0xCoco/COCO thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,345.04 USD (39.79 ETH)

eth0x9360c489056b64d5003bf22f4f31458e31cc8028 1 0 18:00 24/09/2023

Token Bank có mã ký hiệu là BANK hoạt động trên nền tảng eth. First Republic Bank of Crypto/BANK thực hiện 200 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 202,558.32 USD (127.25 ETH)

eth0x00000000051b48047be6dc0ada6de5c3de86a588 1 0 18:00 24/09/2023

Token Baby Shiba Inu có mã ký hiệu là BABYSHIB hoạt động trên nền tảng eth. Baby Shiba Inu/BABYSHIB thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,925.63 USD (43.30 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 18:00 24/09/2023

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,825.94 USD (43.84 ETH)

eth0x000000e29fa2bd3e5c215ffc71aa66b29c9769a2 1 0 18:00 24/09/2023

Token Ethereum Express có mã ký hiệu là ETE hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Express/ETE thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,145.47 USD (50.99 ETH)

eth0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16 1 0 18:00 24/09/2023

Token PAAL AI có mã ký hiệu là $PAAL hoạt động trên nền tảng eth. PAAL AI/$PAAL thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,520.42 USD (51.83 ETH)

bsc0xd983ab71a284d6371908420d8ac6407ca943f810 1 0 18:00 24/09/2023

Token Ultron có mã ký hiệu là ULX hoạt động trên nền tảng bsc. Ultron/ULX thực hiện 2,249 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,775,307.25 USD (8,372.24 ETH)

bsc0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 18:00 24/09/2023

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng bsc. Multichain/MULTI thực hiện 554 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,075.01 USD (300.01 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 18:00 24/09/2023

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 198 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,814.03 USD (40.05 ETH)

eth0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 1 0 18:00 24/09/2023

Token blockbank có mã ký hiệu là BBANK hoạt động trên nền tảng eth. BlockBank/BBANK thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,595.25 USD (68.24 ETH)

eth0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f 1 0 18:00 24/09/2023

Token Synthetix có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng eth. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 259,823.39 USD (163.36 ETH)

bsc0x8b303d5bbfbbf46f1a4d9741e491e06986894e18 1 0 18:00 24/09/2023

Token Woonkly Power có mã ký hiệu là WOOP hoạt động trên nền tảng bsc. Woonkly Power/WOOP thực hiện 423 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,002.76 USD (328.21 ETH)

eth0xd8e2d95c8614f28169757cd6445a71c291dec5bf 1 0 18:00 24/09/2023

Token Grumpy Cat có mã ký hiệu là GrumpyCat hoạt động trên nền tảng eth. Grumpy Cat/GrumpyCat thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,890.04 USD (48.31 ETH)

eth0x38029c62dfa30d9fd3cadf4c64e9b2ab21dbda17 1 0 18:00 24/09/2023

Token Dubbz có mã ký hiệu là Dubbz hoạt động trên nền tảng eth. Dubbz/Dubbz thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,370.80 USD (53.67 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 18:00 24/09/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 470 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 167,545.80 USD (105.25 ETH)

optimism0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 1 0 18:00 24/09/2023

Token Synthetix Network có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng optimism. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 948 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 639,493.63 USD (401.93 ETH)

bsc0x8f7ebc23212f6adcc7a5f1c86197ec337c2f4997 1 0 18:00 24/09/2023

Token BeNFT AI có mã ký hiệu là $BeAI hoạt động trên nền tảng bsc. BeNFT AI/$BeAI thực hiện 322 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 156,018.94 USD (712.32 ETH)

eth0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 1 0 18:00 24/09/2023

Token IQ có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng eth. Everipedia IQ/IQ thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 741,428.69 USD (465.22 ETH)

eth0x423f4e6138e475d85cf7ea071ac92097ed631eea 1 0 18:00 24/09/2023

Token PondCoin có mã ký hiệu là PNDC hoạt động trên nền tảng eth. Pond Coin/PNDC thực hiện 1,125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,566,397.39 USD (983.95 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 18:00 24/09/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,450.22 USD (501.77 ETH)

eth0xc14b4d4ca66f40f352d7a50fd230ef8b2fb3b8d4 1 0 18:00 24/09/2023

Token Blocktools có mã ký hiệu là TOOLS hoạt động trên nền tảng eth. BLOCKTOOLS/TOOLS thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,743.36 USD (65.18 ETH)

eth0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b 1 0 18:00 24/09/2023

Token Planet Token có mã ký hiệu là PLANET hoạt động trên nền tảng eth. PLANET/PLANET thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,959.91 USD (39.56 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 18:00 24/09/2023

Token Revest Finance có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,793.92 USD (44.48 ETH)

eth0xef3a930e1ffffacd2fc13434ac81bd278b0ecc8d 1 0 18:00 24/09/2023

Token Stafi có mã ký hiệu là FIS hoạt động trên nền tảng eth. StaFi/FIS thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,750.48 USD (32.52 ETH)

eth0xfcc5c47be19d06bf83eb04298b026f81069ff65b 1 0 18:00 24/09/2023

Token Yearn CRV có mã ký hiệu là yCRV hoạt động trên nền tảng eth. Yearn CRV/yCRV thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,429.36 USD (54.36 ETH)

eth0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b 1 0 18:00 24/09/2023

Token Goldfinch có mã ký hiệu là GFI hoạt động trên nền tảng eth. Goldfinch/GFI thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,530.83 USD (46.87 ETH)

avalanche0x2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590 1 0 18:00 24/09/2023

Token Stargate Finance có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng avalanche. StargateToken/STG thực hiện 460 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,170.70 USD (6,081.03 ETH)

eth0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 1 0 18:00 24/09/2023

Token Sushi có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng eth. SushiToken/SUSHI thực hiện 136 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,073.21 USD (81.70 ETH)

eth0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c 1 0 18:00 24/09/2023

Token Ultra Token có mã ký hiệu là UOS hoạt động trên nền tảng eth. Ultra Token/UOS thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,199.60 USD (31.54 ETH)