Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba 1 0 11:00 24/09/2023

Token FINE có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng eth. FINE/FINE thực hiện 1,862 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,683,648.59 USD (1,057.56 ETH)

eth0x562e12e1e792643d168c1fa01c1b7198a0f83c9f 1 0 11:00 24/09/2023

Token BookieBot có mã ký hiệu là BB hoạt động trên nền tảng eth. Bookiebot/BB thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,520.03 USD (52.47 ETH)

eth0x017e9db34fc69af0dc7c7b4b33511226971cddc7 1 0 11:00 24/09/2023

Token On Chain Dynamics có mã ký hiệu là OCD hoạt động trên nền tảng eth. On-Chain Dynamics/OCD thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,230.82 USD (79.30 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 11:00 24/09/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 252,758.30 USD (158.80 ETH)

eth0x000000e29fa2bd3e5c215ffc71aa66b29c9769a2 1 0 11:00 24/09/2023

Token Ethereum Express có mã ký hiệu là ETE hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Express/ETE thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,598.42 USD (34.31 ETH)

eth0xabec00542d141bddf58649bfe860c6449807237c 1 0 11:00 24/09/2023

Token CruxDecussata có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X.com/X thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,065.39 USD (86.71 ETH)

eth0xcb50350ab555ed5d56265e096288536e8cac41eb 1 0 11:00 24/09/2023

Token 0xCoco có mã ký hiệu là COCO hoạt động trên nền tảng eth. 0xCoco/COCO thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,386.76 USD (39.19 ETH)

arbitrum0xe4dddfe67e7164b0fe14e218d80dc4c08edc01cb 1 0 11:00 24/09/2023

Token Kyber Network Crystal có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Kyber Network Crystal v2/KNC thực hiện 435 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,111.61 USD (96.05 ETH)

eth0xa62894d5196bc44e4c3978400ad07e7b30352372 1 0 11:00 24/09/2023

Token X có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X/X thực hiện 121 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,110.56 USD (42.15 ETH)

eth0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16 1 0 11:00 24/09/2023

Token PAAL AI có mã ký hiệu là $PAAL hoạt động trên nền tảng eth. PAAL AI/$PAAL thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,869.43 USD (53.30 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 11:00 24/09/2023

Token 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,097.99 USD (64.80 ETH)

eth0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 1 0 11:00 24/09/2023

Token BlockBank có mã ký hiệu là BBANK hoạt động trên nền tảng eth. BlockBank/BBANK thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,230.05 USD (69.27 ETH)

eth0x949d48eca67b17269629c7194f4b727d4ef9e5d6 1 0 11:00 24/09/2023

Token MeritCircle có mã ký hiệu là MC hoạt động trên nền tảng eth. Merit Circle/MC thực hiện 257 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 927,905.07 USD (582.99 ETH)

eth0x5fe72ed557d8a02fff49b3b826792c765d5ce162 1 0 11:00 24/09/2023

Token Shezmu có mã ký hiệu là SHEZMU hoạt động trên nền tảng eth. Shezmu/SHEZMU thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,878.35 USD (39.51 ETH)

eth0xdbecdd726f6ad8e24afc78fe3cc8eb7b73c2d94d 1 0 11:00 24/09/2023

Token Chaintools có mã ký hiệu là CTLS hoạt động trên nền tảng eth. ChainTools/CTLS thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,329.25 USD (34.74 ETH)

bsc0x8b303d5bbfbbf46f1a4d9741e491e06986894e18 1 0 11:00 24/09/2023

Token Woonkly Power có mã ký hiệu là WOOP hoạt động trên nền tảng bsc. Woonkly Power/WOOP thực hiện 385 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,300.98 USD (310.60 ETH)

eth0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 1 0 11:00 24/09/2023

Token Everipedia IQ có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng eth. Everipedia IQ/IQ thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 709,327.71 USD (445.01 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 11:00 24/09/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 360 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 143,877.74 USD (90.37 ETH)

eth0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f 1 0 11:00 24/09/2023

Token Synthetix có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng eth. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 203,784.25 USD (128.15 ETH)

eth0xef3a930e1ffffacd2fc13434ac81bd278b0ecc8d 1 0 11:00 24/09/2023

Token StaFi có mã ký hiệu là FIS hoạt động trên nền tảng eth. StaFi/FIS thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,397.10 USD (45.49 ETH)

eth0x9559aaa82d9649c7a7b220e7c461d2e74c9a3593 1 0 11:00 24/09/2023

Token StaFi có mã ký hiệu là rETH hoạt động trên nền tảng eth. StaFi/rETH thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,561.77 USD (5.08 ETH)

optimism0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 1 0 11:00 24/09/2023

Token Synthetix có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng optimism. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 863 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 586,828.88 USD (368.86 ETH)

bsc0x8f7ebc23212f6adcc7a5f1c86197ec337c2f4997 1 0 11:00 24/09/2023

Token BeNFT AI có mã ký hiệu là $BeAI hoạt động trên nền tảng bsc. BeNFT AI/$BeAI thực hiện 376 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 182,082.87 USD (811.06 ETH)

bsc0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 11:00 24/09/2023

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng bsc. Multichain/MULTI thực hiện 516 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,538.88 USD (292.44 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 11:00 24/09/2023

Token Revest Finance có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,854.43 USD (52.05 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 11:00 24/09/2023

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 198 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,152.72 USD (40.89 ETH)

bsc0x6067490d05f3cf2fdffc0e353b1f5fd6e5ccdf70 1 0 11:00 24/09/2023

Token Market Making Pro có mã ký hiệu là MMPRO hoạt động trên nền tảng bsc. MMPRO Token/MMPRO thực hiện 366 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,687.09 USD (234.78 ETH)

eth0xfcc5c47be19d06bf83eb04298b026f81069ff65b 1 0 11:00 24/09/2023

Token Yearn CRV có mã ký hiệu là yCRV hoạt động trên nền tảng eth. Yearn CRV/yCRV thực hiện 9 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,640.10 USD (67.70 ETH)

polygon0x0b3f868e0be5597d5db7feb59e1cadbb0fdda50a 1 0 11:00 24/09/2023

Token Sushi có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng polygon. SushiToken (PoS)/SUSHI thực hiện 600 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,067.16 USD (147,971.64 ETH)

eth0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 1 0 11:00 24/09/2023

Token SushiToken có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng eth. SushiToken/SUSHI thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,071.42 USD (79.19 ETH)

eth0x62b9c7356a2dc64a1969e19c23e4f579f9810aa7 1 0 11:00 24/09/2023

Token Convex CRV có mã ký hiệu là cvxCRV hoạt động trên nền tảng eth. Convex CRV/cvxCRV thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 212,074.47 USD (133.33 ETH)

bsc0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 1 0 11:00 24/09/2023

Token SAFE(AnWang) có mã ký hiệu là SAFE hoạt động trên nền tảng bsc. SAFE(AnWang)/SAFE thực hiện 525 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,550.78 USD (610.54 ETH)

bsc0x5b1f874d0b0c5ee17a495cbb70ab8bf64107a3bd 1 0 11:00 24/09/2023

Token BinaryX có mã ký hiệu là BNX hoạt động trên nền tảng bsc. BinaryX/BNX thực hiện 202 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,986.83 USD (901.24 ETH)

bsc0x9840652dc04fb9db2c43853633f0f62be6f00f98 1 0 11:00 24/09/2023

Token ChainGPT có mã ký hiệu là CGPT hoạt động trên nền tảng bsc. ChainGPT/CGPT thực hiện 822 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,075.59 USD (295.65 ETH)

eth0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 1 0 11:00 24/09/2023

Token Reflexer Ungovernance Token có mã ký hiệu là FLX hoạt động trên nền tảng eth. Flex Ungovernance Token/FLX thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,827.09 USD (38.85 ETH)

eth0x78a0a62fba6fb21a83fe8a3433d44c73a4017a6f 1 0 11:00 24/09/2023

Token Open Exchange Token có mã ký hiệu là OX hoạt động trên nền tảng eth. Open Exchange Token/OX thực hiện 241 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 705,928.30 USD (443.44 ETH)

eth0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b 1 0 11:00 24/09/2023

Token Goldfinch có mã ký hiệu là GFI hoạt động trên nền tảng eth. Goldfinch/GFI thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,209.62 USD (46.66 ETH)

eth0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70 1 0 11:00 24/09/2023

Token Jesus Coin có mã ký hiệu là JESUS hoạt động trên nền tảng eth. Jesus Coin/JESUS thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,143.51 USD (39.05 ETH)

arbitrum0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 1 0 11:00 24/09/2023

Token Radiant có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 1,020 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 375,706.52 USD (235.68 ETH)

arbitrum0x0c880f6761f1af8d9aa9c466984b80dab9a8c9e8 1 0 11:00 24/09/2023

Token Pendle có mã ký hiệu là PENDLE hoạt động trên nền tảng arbitrum. Pendle/PENDLE thực hiện 417 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 221,850.06 USD (139.15 ETH)