Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 23:00 04/12/2022

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 765 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 413,994.86 USD (329.43 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 23:00 04/12/2022

Token QATAR 2022 TOKEN có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 6,735 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,987,959.77 USD (6,843.70 ETH)

eth0x37cd4e8875e3edaffdfe9be63958f07effbd0bfd 1 0 23:00 04/12/2022

Token void cash có mã ký hiệu là VCASH hoạt động trên nền tảng eth. void.cash/VCASH thực hiện 160 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,779.87 USD (85.59 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 23:00 04/12/2022

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,343.23 USD (69.60 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 23:00 04/12/2022

Token TiFi Token có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 660 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 294,411.63 USD (1,011.27 ETH)

polygon0x67eb41a14c0fe5cd701fc9d5a3d6597a72f641a6 1 0 23:00 04/12/2022

Token Giddy Token có mã ký hiệu là GIDDY hoạt động trên nền tảng polygon. Giddy Token/GDDY thực hiện 558 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,905.46 USD (214,869.14 ETH)

bsc0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 1 0 23:00 04/12/2022

Token Bitrise Token có mã ký hiệu là BRISE hoạt động trên nền tảng bsc. Bitrise Token/BRISE thực hiện 1,000 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 178,337.45 USD (612.92 ETH)

eth0x97872eafd79940c7b24f7bcc1eadb1457347adc9 1 0 23:00 04/12/2022

Token Strips Finance có mã ký hiệu là STRP hoạt động trên nền tảng eth. Strips Token/STRP thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,428.84 USD (133.94 ETH)

eth0x10f44a834097469ac340592d28c479c442e99bfe 1 0 23:00 04/12/2022

Token Alcazar có mã ký hiệu là ALCAZAR hoạt động trên nền tảng eth. Alcazar/ALCAZAR thực hiện 231 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,448.08 USD (51.36 ETH)

bsc0x3b198e26e473b8fab2085b37978e36c9de5d7f68 1 0 23:00 04/12/2022

Token chrono tech có mã ký hiệu là TIME hoạt động trên nền tảng bsc. ChronoTech Token/TIME thực hiện 900 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,914,008.24 USD (6,597.98 ETH)

eth0xed40834a13129509a89be39a9be9c0e96a0ddd71 1 0 23:00 04/12/2022

Token Warp Token có mã ký hiệu là WARP hoạt động trên nền tảng eth. Warp Token/WARP thực hiện 279 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 237,305.21 USD (187.92 ETH)

polygon0x45c32fa6df82ead1e2ef74d17b76547eddfaff89 1 0 23:00 04/12/2022

Token Frax có mã ký hiệu là FRAX hoạt động trên nền tảng polygon. Frax/FRAX thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,325.97 USD (97,961.33 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 23:00 04/12/2022

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 510 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,228.05 USD (307.01 ETH)

eth0x485d17a6f1b8780392d53d64751824253011a260 1 0 23:00 04/12/2022

Token ChronoTech có mã ký hiệu là TIME hoạt động trên nền tảng eth. ChronoTech Token/TIME thực hiện 140 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 177,666.41 USD (141.35 ETH)

eth0x37c997b35c619c21323f3518b9357914e8b99525 1 0 23:00 04/12/2022

Token Unipilot có mã ký hiệu là PILOT hoạt động trên nền tảng eth. Unipilot/PILOT thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,993.77 USD (121.25 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 23:00 04/12/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,892.71 USD (61.43 ETH)

eth0x8686525d6627a25c68de82c228448f43c97999f2 1 0 23:00 04/12/2022

Token Lilly Finance có mã ký hiệu là Ly hoạt động trên nền tảng eth. Lilly Finance/Ly thực hiện 253 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 200,792.41 USD (159.95 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 23:00 04/12/2022

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,393.46 USD (86.96 ETH)

celo0x471ece3750da237f93b8e339c536989b8978a438 1 0 23:00 04/12/2022

Token Celo có mã ký hiệu là CELO hoạt động trên nền tảng celo. Celo native asset/CELO thực hiện 21,063 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 599,279.83 USD (916,715.72 ETH)

bsc0x88479186bac914e4313389a64881f5ed0153c765 1 0 23:00 04/12/2022

Token SquidGrow có mã ký hiệu là SquidGrow hoạt động trên nền tảng bsc. SquidGrow/SquidGrow thực hiện 587 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,881.16 USD (467.83 ETH)

bsc0xe9c803f48dffe50180bd5b01dc04da939e3445fc 1 0 23:00 04/12/2022

Token Velas có mã ký hiệu là VLX hoạt động trên nền tảng bsc. Velas/VLX thực hiện 865 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 320,681.32 USD (1,101.67 ETH)

bsc0xa78775bba7a542f291e5ef7f13c6204e704a90ba 1 0 23:00 04/12/2022

Token Metafluence có mã ký hiệu là METO hoạt động trên nền tảng bsc. Metafluence/METO thực hiện 2,560 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 696,988.43 USD (2,395.66 ETH)

bsc0x6598463d6cbe4b51e9977437bf1200df4c45286c 1 0 23:00 04/12/2022

Token Socaverse có mã ký hiệu là SOCA hoạt động trên nền tảng bsc. Socaverse/SOCA thực hiện 275 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,116.50 USD (326.43 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 23:00 04/12/2022

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,346 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,977.81 USD (111.17 ETH)

fantom0xd8321aa83fb0a4ecd6348d4577431310a6e0814d 1 0 23:00 04/12/2022

Token Geist Finance có mã ký hiệu là GEIST hoạt động trên nền tảng fantom. Geist.Finance Protocol Token/GEIST thực hiện 695 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,472.65 USD (419,014.37 ETH)

polygon0xdf7837de1f2fa4631d716cf2502f8b230f1dcc32 1 0 23:00 04/12/2022

Token Telcoin (PoS) có mã ký hiệu là TEL hoạt động trên nền tảng polygon. Telcoin (PoS)/TEL thực hiện 3,892 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 445,589.49 USD (488,013.63 ETH)

eth0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff 1 0 23:00 04/12/2022

Token Serum có mã ký hiệu là SRM hoạt động trên nền tảng eth. Serum/SRM thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,979.14 USD (187.68 ETH)

eth0x2ba592f78db6436527729929aaf6c908497cb200 1 0 23:00 04/12/2022

Token Cream Finance có mã ký hiệu là CREAM hoạt động trên nền tảng eth. Cream/CREAM thực hiện 169 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,001.24 USD (56.45 ETH)

eth0xa117000000f279d81a1d3cc75430faa017fa5a2e 1 0 23:00 04/12/2022

Token Aragon Network Token có mã ký hiệu là ANT hoạt động trên nền tảng eth. Aragon Network Token/ANT thực hiện 559 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,314,640.42 USD (1,043.27 ETH)

eth0x00a8b738e453ffd858a7edf03bccfe20412f0eb0 1 0 23:00 04/12/2022

Token AllianceBlock có mã ký hiệu là ALBT hoạt động trên nền tảng eth. AllianceBlock Token/ALBT thực hiện 260 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,033.31 USD (194.01 ETH)

eth0x892a6f9df0147e5f079b0993f486f9aca3c87881 1 0 23:00 04/12/2022

Token xFund có mã ký hiệu là xFUND hoạt động trên nền tảng eth. unification.com/xfund/xFUND thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,303.45 USD (84.09 ETH)

bsc0x0782b6d8c4551b9760e74c0545a9bcd90bdc41e5 1 0 23:00 04/12/2022

Token Hay Destablecoin có mã ký hiệu là HAY hoạt động trên nền tảng bsc. Hay Stablecoin/HAY thực hiện 2,222 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,797,600.27 USD (16,542.64 ETH)

eth0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789 1 0 23:00 04/12/2022

Token Kromatika có mã ký hiệu là KROM hoạt động trên nền tảng eth. Kromatika/KROM thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,597.87 USD (50.57 ETH)

polygon0xcf630283e8ff2e30c29093bc8aa58cadd8613039 1 0 23:00 04/12/2022

Token Optimus OPT3 có mã ký hiệu là OPT3 hoạt động trên nền tảng polygon. Optimus V3/OPT3 thực hiện 2,633 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,939,082.21 USD (3,212,285.70 ETH)

eth0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 1 0 23:00 04/12/2022

Token Baanx có mã ký hiệu là BXX hoạt động trên nền tảng eth. Baanx/BXX thực hiện 423 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 357,515.82 USD (284.36 ETH)

bsc0xd06716e1ff2e492cc5034c2e81805562dd3b45fa 1 0 23:00 04/12/2022

Token Magpie Token có mã ký hiệu là MGP hoạt động trên nền tảng bsc. Magpie Token/MGP thực hiện 282 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,610.62 USD (410.88 ETH)

bsc0x5f320c3b8f82acfe8f2bb1c85d63aa66a7ff524f 1 0 23:00 04/12/2022

Token Nelore Coin có mã ký hiệu là NLC hoạt động trên nền tảng bsc. Nelore Coin/NLC thực hiện 255 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,646.02 USD (174.15 ETH)

eth0x83249c6794bca5a77eb8c0af9f1a86e055459cea 1 0 23:00 04/12/2022

Token GigaSwap có mã ký hiệu là GIGA hoạt động trên nền tảng eth. GigaSwap/GIGA thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,571.27 USD (40.27 ETH)

avalanche0x8729438eb15e2c8b576fcc6aecda6a148776c0f5 1 0 23:00 04/12/2022

Token BENQI có mã ký hiệu là QI hoạt động trên nền tảng avalanche. BENQI/QI thực hiện 2,074 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 684,675.48 USD (50,146.23 ETH)

bsc0x9131066022b909c65edd1aaf7ff213dacf4e86d0 1 0 23:00 04/12/2022

Token Meta Utopia có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. META-UTOPIA LAND/LAND thực hiện 403 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,796.58 USD (205.56 ETH)