Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0x638df98ad8069a15569da5a6b01181804c47e34c 1 0 01:00 05/02/2023

Token DAFI Token có mã ký hiệu là DAFI hoạt động trên nền tảng polygon. DAFI Token (PoS)/DAFI thực hiện 262 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,069.10 USD (82,846.68 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 01:00 05/02/2023

Token Radiant có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 3,114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,207,013.71 USD (2,529.19 ETH)

eth0x5d843fa9495d23de997c394296ac7b4d721e841c 1 0 01:00 05/02/2023

Token Relay Token có mã ký hiệu là RELAY hoạt động trên nền tảng eth. Relay Token/RELAY thực hiện 180 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,283.57 USD (77.51 ETH)

polygon0x2b9e7ccdf0f4e5b24757c1e1a80e311e34cb10c7 3 0 01:00 05/02/2023

Token Mask Network (PoS) có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng polygon. Mask Network (PoS)/MASK thực hiện 415 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,903.15 USD (41,180.85 ETH)

eth0x7a5ce6abd131ea6b148a022cb76fc180ae3315a6 1 0 01:00 05/02/2023

Token bAlpha có mã ký hiệu là bALPHA hoạt động trên nền tảng eth. bAlpha/bALPHA thực hiện 428 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 413,750.96 USD (249.11 ETH)

eth0x15316d2438a8d7d534e4233b8e0edacd64c9fcde 1 0 01:00 05/02/2023

Token Shibarium DAO có mã ký hiệu là SHIBDAO hoạt động trên nền tảng eth. Shibarium DAO/SHIBDAO thực hiện 409 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,503.78 USD (55.06 ETH)

eth0xb9d99c33ea2d86ec5ec6b8a4dd816ebba64404af 1 0 01:00 05/02/2023

Token K21 có mã ký hiệu là K21 hoạt động trên nền tảng eth. k21.kanon.art/K21 thực hiện 218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 433,037.84 USD (261.04 ETH)

optimism0x9bcef72be871e61ed4fbbc7630889bee758eb81d 1 0 01:00 05/02/2023

Token Rocket Pool ETH có mã ký hiệu là rETH hoạt động trên nền tảng optimism. Rocket Pool ETH/rETH thực hiện 422 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 194,912.24 USD (117.39 ETH)

eth0x6f3277ad0782a7da3eb676b85a8346a100bf9c1c 1 0 01:00 05/02/2023

Token DogPad có mã ký hiệu là DOGPAD hoạt động trên nền tảng eth. DogPad/DOGPAD thực hiện 222 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,662.61 USD (73.08 ETH)

avalanche0x18706c65b12595edb43643214eacdb4f618dd166 1 0 01:00 05/02/2023

Token BAYMAX có mã ký hiệu là BAY hoạt động trên nền tảng avalanche. BAYMAX/BAY thực hiện 783 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 615,129.03 USD (28,916.38 ETH)

polygon0x9246a5f10a79a5a939b0c2a75a3ad196aafdb43b 1 0 01:00 05/02/2023

Token BetSwirl Token có mã ký hiệu là BETS hoạt động trên nền tảng polygon. BetSwirl Token/BETS thực hiện 171 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,358.93 USD (67,431.97 ETH)

eth0xfcf8eda095e37a41e002e266daad7efc1579bc0a 1 0 01:00 05/02/2023

Token FLEX Coin có mã ký hiệu là FLEX hoạt động trên nền tảng eth. FLEX Coin/FLEX thực hiện 1,307 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,893,429.92 USD (1,138.29 ETH)

bsc0xa865197a84e780957422237b5d152772654341f3 1 0 01:00 05/02/2023

Token OpenLeverage có mã ký hiệu là OLE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenLeverage/OLE thực hiện 2,961 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,606,400.16 USD (4,871.30 ETH)

eth0x80ce3027a70e0a928d9268994e9b85d03bd4cdcf 1 0 01:00 05/02/2023

Token Lokr có mã ký hiệu là LKR hoạt động trên nền tảng eth. Polkalokr/LKR thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,853.57 USD (57.53 ETH)

eth0x0a58153a0cd1cfaea94ce1f7fdc5d7e679eca936 1 0 01:00 05/02/2023

Token Internet Money có mã ký hiệu là IM hoạt động trên nền tảng eth. Internet Money/IM thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,579.40 USD (35.84 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 01:00 05/02/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,759.77 USD (54.97 ETH)

eth0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba 1 0 01:00 05/02/2023

Token Botto có mã ký hiệu là BOTTO hoạt động trên nền tảng eth. Botto/BOTTO thực hiện 412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,482,559.13 USD (2,102.68 ETH)

bsc0xbcf39f0edda668c58371e519af37ca705f2bfcbd 1 0 01:00 05/02/2023

Token PolyCrowns có mã ký hiệu là pCWS hoạt động trên nền tảng bsc. PolyCrowns/pCWS thực hiện 581 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,339.86 USD (522.93 ETH)

eth0xac0104cca91d167873b8601d2e71eb3d4d8c33e0 1 0 01:00 05/02/2023

Token Seascape Crowns có mã ký hiệu là CWS hoạt động trên nền tảng eth. Crowns/CWS thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 44,586.25 USD (26.60 ETH)

bsc0x8ad8e9b85787ddd0d31b32ecf655e93bfc0747ef 1 0 01:00 05/02/2023

Token SOMBRA có mã ký hiệu là SMBR hoạt động trên nền tảng bsc. SOMBRA/SMBR thực hiện 193 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,847.70 USD (284.51 ETH)

eth0xf3dcbc6d72a4e1892f7917b7c43b74131df8480e 1 0 01:00 05/02/2023

Token Big Data Protocol có mã ký hiệu là BDP hoạt động trên nền tảng eth. BDPToken/BDP thực hiện 1,069 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,512,466.89 USD (1,511.78 ETH)

polygon0x8a953cfe442c5e8855cc6c61b1293fa648bae472 1 0 01:00 05/02/2023

Token PolyDoge có mã ký hiệu là PolyDoge hoạt động trên nền tảng polygon. PolyDoge/PolyDoge thực hiện 3,453 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 305,852.09 USD (245,699.43 ETH)

eth0x16b3e050e9e2f0ac4f1bea1b3e4fdc43d7f062dd 1 0 01:00 05/02/2023

Token SOMBRA có mã ký hiệu là SMBR hoạt động trên nền tảng eth. SOMBRA/SMBR thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,014.09 USD (76.05 ETH)

eth0x96610186f3ab8d73ebee1cf950c750f3b1fb79c2 1 0 01:00 05/02/2023

Token Enjinstarter có mã ký hiệu là EJS hoạt động trên nền tảng eth. Enjinstarter/EJS thực hiện 185 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 159,885.06 USD (96.24 ETH)

fantom0xb66b5d38e183de42f21e92abcaf3c712dd5d6286 1 0 01:00 05/02/2023

Token Morpheus Swap có mã ký hiệu là PILLS hoạt động trên nền tảng fantom. PILLS Token/PILLS thực hiện 420 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,610.15 USD (121,521.52 ETH)

eth0x4abb9cc67bd3da9eb966d1159a71a0e68bd15432 1 0 01:00 05/02/2023

Token KelVpn Token có mã ký hiệu là KEL hoạt động trên nền tảng eth. KelVpn Token/KEL thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,653.69 USD (35.89 ETH)

eth0x6bc08509b36a98e829dffad49fde5e412645d0a3 1 0 01:00 05/02/2023

Token WoofWork io có mã ký hiệu là WOOF hoạt động trên nền tảng eth. WoofWork.io/WOOF thực hiện 1,303 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,708,117.29 USD (1,625.24 ETH)

eth0xb3ad645db386d7f6d753b2b9c3f4b853da6890b8 1 0 01:00 05/02/2023

Token Concentrator Token có mã ký hiệu là CTR hoạt động trên nền tảng eth. Concentrator Token/CTR thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 262,865.26 USD (158.43 ETH)

eth0x814e0908b12a99fecf5bc101bb5d0b8b5cdf7d26 1 0 01:00 05/02/2023

Token Measurable Data Token có mã ký hiệu là MDT hoạt động trên nền tảng eth. Measurable Data Token/MDT thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 410,790.63 USD (244.65 ETH)

eth0x87d73e916d7057945c9bcd8cdd94e42a6f47f776 1 0 01:00 05/02/2023

Token NFTX có mã ký hiệu là NFTX hoạt động trên nền tảng eth. NFTX/NFTX thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 812,211.82 USD (484.78 ETH)

eth0x888cea2bbdd5d47a4032cf63668d7525c74af57a 1 0 01:00 05/02/2023

Token Poof Token có mã ký hiệu là POOF hoạt động trên nền tảng eth. Poof Token/POOF thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,906.40 USD (93.26 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 01:00 05/02/2023

Token BONE SHIBASWAP có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 4,517 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 19,456,577.34 USD (11,694.10 ETH)

bsc0x0ebd9537a25f56713e34c45b38f421a1e7191469 1 0 01:00 05/02/2023

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng bsc. dotmoovs/MOOV thực hiện 742 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 327,646.57 USD (989.98 ETH)

eth0x7db5af2b9624e1b3b4bb69d6debd9ad1016a58ac 1 0 01:00 05/02/2023

Token Volt Inu có mã ký hiệu là VOLT hoạt động trên nền tảng eth. Volt Inu/VOLT thực hiện 609 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 491,007.78 USD (295.40 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 01:00 05/02/2023

Token IPOR Token có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 424 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,698,283.25 USD (1,015.30 ETH)

bsc0xb6adb74efb5801160ff749b1985fd3bd5000e938 1 0 01:00 05/02/2023

Token GAMEZONE.io có mã ký hiệu là GZONE hoạt động trên nền tảng bsc. GAMEZONE.io/GZONE thực hiện 235 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,233.30 USD (251.89 ETH)

bsc0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de 1 0 01:00 05/02/2023

Token Baby Doge Coin có mã ký hiệu là BabyDoge hoạt động trên nền tảng bsc. Baby Doge Coin/BabyDoge thực hiện 8,934 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,554,389.70 USD (13,789.23 ETH)

eth0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 1 0 01:00 05/02/2023

Token HEX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng eth. HEX/HEX thực hiện 5,429 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 28,297,530.97 USD (16,996.11 ETH)

eth0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634 1 0 01:00 05/02/2023

Token DOGE KILLER có mã ký hiệu là LEASH hoạt động trên nền tảng eth. DOGE KILLER/LEASH thực hiện 832 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,280,276.57 USD (1,371.18 ETH)

eth0x1117ac6ad6cdf1a3bc543bad3b133724620522d5 1 0 01:00 05/02/2023

Token moda có mã ký hiệu là MODA hoạt động trên nền tảng eth. moda/MODA thực hiện 16 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 29,048.06 USD (17.45 ETH)