Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 1 0 15:00 05/12/2022

Token Bloktopia có mã ký hiệu là BLOK hoạt động trên nền tảng polygon. BLOK/BLOK thực hiện 310 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,145.55 USD (73,470.11 ETH)

bsc0x4b8285ab433d8f69cb48d5ad62b415ed1a221e4f 1 0 15:00 05/12/2022

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng bsc. MagicCraft/MCRT thực hiện 335 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,867.56 USD (301.96 ETH)

eth0xf1b99e3e573a1a9c5e6b2ce818b617f0e664e86b 1 0 15:00 05/12/2022

Token Opyn Squeeth có mã ký hiệu là oSQTH hoạt động trên nền tảng eth. Opyn Squeeth/oSQTH thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 336,312.28 USD (261.82 ETH)

eth0x98585dfc8d9e7d48f0b1ae47ce33332cf4237d96 1 0 15:00 05/12/2022

Token New Order có mã ký hiệu là NEWO hoạt động trên nền tảng eth. New Order/NEWO thực hiện 10 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,784.06 USD (41.28 ETH)

bsc0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63 1 0 15:00 05/12/2022

Token Wrapped Near có mã ký hiệu là NEAR hoạt động trên nền tảng bsc. NEAR Protocol/NEAR thực hiện 363 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,576.32 USD (244.65 ETH)

eth0xf4d2888d29d722226fafa5d9b24f9164c092421e 1 0 15:00 05/12/2022

Token LOOKS có mã ký hiệu là LOOKS hoạt động trên nền tảng eth. LooksRare Token/LOOKS thực hiện 196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 487,637.50 USD (385.30 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 15:00 05/12/2022

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 588 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,319.59 USD (449.53 ETH)

eth0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634 1 0 15:00 05/12/2022

Token Doge Killer có mã ký hiệu là LEASH hoạt động trên nền tảng eth. DOGE KILLER/LEASH thực hiện 218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 204,192.27 USD (159.45 ETH)

avalanche0x8f47416cae600bccf9530e9f3aeaa06bdd1caa79 1 0 15:00 05/12/2022

Token THOR v2 có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng avalanche. THOR v2/THOR thực hiện 460 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,001.23 USD (4,388.77 ETH)

eth0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce 1 0 15:00 05/12/2022

Token Shiba Inu có mã ký hiệu là SHIB hoạt động trên nền tảng eth. SHIBA INU/SHIB thực hiện 1,115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,718,684.73 USD (2,109.94 ETH)

arbitrum0x8d9ba570d6cb60c7e3e0f31343efe75ab8e65fb1 1 0 15:00 05/12/2022

Token Governance OHM có mã ký hiệu là gOHM hoạt động trên nền tảng arbitrum. Governance OHM/gOHM thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,128.86 USD (43.39 ETH)

optimism0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 1 0 15:00 05/12/2022

Token Synthetix Network có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng optimism. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 1,848 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,491.45 USD (152.87 ETH)

eth0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f 1 0 15:00 05/12/2022

Token SynthetixNetworkToken có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng eth. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 199 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 304,434.92 USD (237.08 ETH)

fantom0x5c4fdfc5233f935f20d2adba572f770c2e377ab0 1 0 15:00 05/12/2022

Token Hector có mã ký hiệu là HEC hoạt động trên nền tảng fantom. Hector/HEC thực hiện 332 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,096.22 USD (238,633.12 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 15:00 05/12/2022

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 1,319 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,756.51 USD (57.64 ETH)

eth0x090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6 1 0 15:00 05/12/2022

Token Spell Token có mã ký hiệu là SPELL hoạt động trên nền tảng eth. Spell Token/SPELL thực hiện 313 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 395,917.24 USD (309.19 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 15:00 05/12/2022

Token Bone ShibaSwap có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 1,070 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,455,635.65 USD (1,921.63 ETH)

bsc0xb700597d8425ced17677bc68042d7d92764acf59 1 0 15:00 05/12/2022

Token FaceDAO có mã ký hiệu là FaceDAO hoạt động trên nền tảng bsc. FaceDAO/FaceDAO thực hiện 297 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,865.28 USD (337.12 ETH)

polygon0x9a71012b13ca4d3d0cdc72a177df3ef03b0e76a3 1 0 15:00 05/12/2022

Token Balancer có mã ký hiệu là BAL hoạt động trên nền tảng polygon. Balancer (PoS)/BAL thực hiện 2,412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,441.45 USD (166,169.92 ETH)

polygon0xbbba073c31bf03b8acf7c28ef0738decf3695683 1 0 15:00 05/12/2022

Token The Sandbox có mã ký hiệu là SAND hoạt động trên nền tảng polygon. SAND/SAND thực hiện 513 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,665.19 USD (158,078.45 ETH)

eth0x3845badade8e6dff049820680d1f14bd3903a5d0 1 0 15:00 05/12/2022

Token The Sandbox có mã ký hiệu là SAND hoạt động trên nền tảng eth. SAND/SAND thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,994.06 USD (39.62 ETH)

bsc0xad29abb318791d579433d831ed122afeaf29dcfe 1 0 15:00 05/12/2022

Token Fantom có mã ký hiệu là FTM hoạt động trên nền tảng bsc. Fantom/FTM thực hiện 474 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,383.48 USD (254.46 ETH)

bsc0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 1 0 15:00 05/12/2022

Token hi Dollar có mã ký hiệu là HI hoạt động trên nền tảng bsc. hi Dollar/HI thực hiện 1,441 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 180,194.14 USD (615.45 ETH)

eth0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 1 0 15:00 05/12/2022

Token REN có mã ký hiệu là REN hoạt động trên nền tảng eth. Republic Token/REN thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,695.44 USD (75.40 ETH)

bsc0x733af324146dcfe743515d8d77dc25140a07f9e0 1 0 15:00 05/12/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng bsc. Shido Inu/SHIDO thực hiện 242 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,032.88 USD (530.98 ETH)

eth0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 1 0 15:00 05/12/2022

Token Fantom có mã ký hiệu là FTM hoạt động trên nền tảng eth. Fantom Token/FTM thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 204,007.29 USD (158.85 ETH)

eth0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff 1 0 15:00 05/12/2022

Token Serum có mã ký hiệu là SRM hoạt động trên nền tảng eth. Serum/SRM thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 186,983.07 USD (145.15 ETH)

eth0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 1 0 15:00 05/12/2022

Token Radicle có mã ký hiệu là RAD hoạt động trên nền tảng eth. Radicle/RAD thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 297,868.47 USD (236.45 ETH)

eth0xfb7b4564402e5500db5bb6d63ae671302777c75a 1 0 15:00 05/12/2022

Token DexTools có mã ký hiệu là DEXT hoạt động trên nền tảng eth. DEXTools/DEXT thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,567.34 USD (40.39 ETH)

bsc0x464fdb8affc9bac185a7393fd4298137866dcfb8 1 0 15:00 05/12/2022

Token Realm có mã ký hiệu là REALM hoạt động trên nền tảng bsc. REALM/REALM thực hiện 174 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,462.78 USD (184.89 ETH)

eth0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 1 0 15:00 05/12/2022

Token HEX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng eth. HEX/HEX thực hiện 1,154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,458,508.25 USD (2,702.96 ETH)

bsc0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63 1 0 15:00 05/12/2022

Token Venus Token có mã ký hiệu là XVS hoạt động trên nền tảng bsc. Venus/XVS thực hiện 421 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,637.36 USD (468.49 ETH)

polygon0xd6df932a45c0f255f85145f286ea0b292b21c90b 1 0 15:00 05/12/2022

Token Aave (PoS) có mã ký hiệu là AAVE hoạt động trên nền tảng polygon. Aave (PoS)/AAVE thực hiện 1,996 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,474.78 USD (187,538.94 ETH)

eth0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 1 0 15:00 05/12/2022

Token AAVE có mã ký hiệu là AAVE hoạt động trên nền tảng eth. Aave Token/AAVE thực hiện 171 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 828,697.78 USD (652.74 ETH)

fantom0x21be370d5312f44cb42ce377bc9b8a0cef1a4c83 1 0 15:00 05/12/2022

Token Wrapped Fantom có mã ký hiệu là WFTM hoạt động trên nền tảng fantom. Wrapped Fantom/WFTM thực hiện 51,875 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,648,014.44 USD (23,179,800.73 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 15:00 05/12/2022

Token GoBlankToken có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 174 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 219,949.01 USD (172.50 ETH)

bsc0x5a726a26edb0df8fd55f03cc30af8a7cea81e78d 1 0 15:00 05/12/2022

Token CROSSWALLET.app có mã ký hiệu là CWT hoạt động trên nền tảng bsc. CROSSWALLET.app/CWT thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,385.07 USD (427.54 ETH)

eth0x2b915b505c017abb1547aa5ab355fbe69865cc6d 1 0 15:00 05/12/2022

Token Maps.meToken có mã ký hiệu là MAPS hoạt động trên nền tảng eth. Maps.me Token/MAPS thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,052.78 USD (41.40 ETH)

eth0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 1 0 15:00 05/12/2022

Token Graph Token có mã ký hiệu là GRT hoạt động trên nền tảng eth. Graph Token/GRT thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,813.24 USD (68.70 ETH)

eth0xdbdb4d16eda451d0503b854cf79d55697f90c8df 1 0 15:00 05/12/2022

Token Alchemix có mã ký hiệu là ALCX hoạt động trên nền tảng eth. Alchemix/ALCX thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 315,105.37 USD (247.69 ETH)