Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x83249c6794bca5a77eb8c0af9f1a86e055459cea 1 0 04:00 28/09/2022

Token GigaSwap có mã ký hiệu là GIGA hoạt động trên nền tảng eth. GigaSwap/GIGA thực hiện 162 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,021.33 USD (120.49 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 04:00 28/09/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 316 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,219,674.76 USD (904.29 ETH)

bsc0x87230146e138d3f296a9a77e497a2a83012e9bc5 1 0 04:00 28/09/2022

Token Squid Game có mã ký hiệu là SQUID hoạt động trên nền tảng bsc. Squid Game/SQUID thực hiện 898 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 297,705.21 USD (1,064.98 ETH)

eth0x84fa8f52e437ac04107ec1768764b2b39287cb3e 1 0 04:00 28/09/2022

Token Grove Token có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng eth. Grove Token/GVR thực hiện 276 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,937.86 USD (81.32 ETH)

eth0x0b452278223d3954f4ac050949d7998e373e7e43 1 0 04:00 28/09/2022

Token Shita-Kiri Suzume có mã ký hiệu là SUZUME hoạt động trên nền tảng eth. Shita-Kiri Suzume/SUZUME thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,760.02 USD (60.13 ETH)

bsc0xafb64e73def6faa8b6ef9a6fb7312d5c4c15ebdb 1 0 04:00 28/09/2022

Token Grove có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng bsc. Grove Token/GVR thực hiện 1,234 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 614,426.64 USD (2,192.78 ETH)

bsc0xea395dfafed39924988b475f2ca7f4c72655203a 1 0 04:00 28/09/2022

Token Cryptopolis có mã ký hiệu là CPO hoạt động trên nền tảng bsc. Cryptopolis/CPO thực hiện 357 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,946.36 USD (172.08 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 04:00 28/09/2022

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 455 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,501.86 USD (541.84 ETH)

eth0xd2877702675e6ceb975b4a1dff9fb7baf4c91ea9 1 0 04:00 28/09/2022

Token Wrapped LUNA Token có mã ký hiệu là LUNA hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped LUNA Token/LUNA thực hiện 894 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 986,359.13 USD (720.40 ETH)

bsc0x4b8285ab433d8f69cb48d5ad62b415ed1a221e4f 1 0 04:00 28/09/2022

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng bsc. MagicCraft/MCRT thực hiện 549 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 248,184.14 USD (898.29 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 04:00 28/09/2022

Token Dogechain có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 189 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 323,338.11 USD (236.51 ETH)

eth0xdc349913d53b446485e98b76800b6254f43df695 1 0 04:00 28/09/2022

Token Bezoge Earth có mã ký hiệu là BEZOGE hoạt động trên nền tảng eth. Bezoge Earth/BEZOGE thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,846.10 USD (73.92 ETH)

bsc0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 1 0 04:00 28/09/2022

Token SeedifyFund có mã ký hiệu là SFUND hoạt động trên nền tảng bsc. SeedifyFund/SFUND thực hiện 1,557 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,587,680.44 USD (5,673.91 ETH)

eth0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 1 0 04:00 28/09/2022

Token NuNet Utility Token có mã ký hiệu là NTX hoạt động trên nền tảng eth. NuNet Utility Token/NTX thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,238.47 USD (57.31 ETH)

eth0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 1 0 04:00 28/09/2022

Token Gods Unchained có mã ký hiệu là GODS hoạt động trên nền tảng eth. Gods Unchained/GODS thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,746.23 USD (61.02 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 04:00 28/09/2022

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 1,224 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 378,596.07 USD (1,345.59 ETH)

eth0x39fbbabf11738317a448031930706cd3e612e1b9 1 0 04:00 28/09/2022

Token WrappedXRP có mã ký hiệu là WXRP hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped XRP/WXRP thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 327,959.18 USD (240.43 ETH)

eth0xba8a621b4a54e61c442f5ec623687e2a942225ef 1 0 04:00 28/09/2022

Token Sandclock có mã ký hiệu là QUARTZ hoạt động trên nền tảng eth. Sandclock/QUARTZ thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 482,374.81 USD (351.80 ETH)

polygon0x4e3decbb3645551b8a19f0ea1678079fcb33fb4c 1 0 04:00 28/09/2022

Token Jarvis Synthetic Euro có mã ký hiệu là jEUR hoạt động trên nền tảng polygon. Jarvis Synthetic Euro/jEUR thực hiện 705 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,237.65 USD (129,440.37 ETH)

eth0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 1 0 04:00 28/09/2022

Token Ampleforth có mã ký hiệu là AMPL hoạt động trên nền tảng eth. Ampleforth/AMPL thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 432,339.87 USD (317.80 ETH)

bsc0x1d2f0da169ceb9fc7b3144628db156f3f6c60dbe 1 0 04:00 28/09/2022

Token XRP Token có mã ký hiệu là XRP hoạt động trên nền tảng bsc. XRP Token/XRP thực hiện 3,186 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,900,017.08 USD (6,795.27 ETH)

eth0x66761fa41377003622aee3c7675fc7b5c1c2fac5 1 0 04:00 28/09/2022

Token Clearpool có mã ký hiệu là CPOOL hoạt động trên nền tảng eth. Clearpool/CPOOL thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,196.52 USD (81.90 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 04:00 28/09/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 704 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,007,212.97 USD (741.00 ETH)

bsc0x0566b9a8ffb8908682796751eed00722da967be0 1 0 04:00 28/09/2022

Token FGDTOKEN có mã ký hiệu là FGD hoạt động trên nền tảng bsc. FGDTOKEN/FGD thực hiện 555 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 282,434.01 USD (999.32 ETH)

eth0x6399c842dd2be3de30bf99bc7d1bbf6fa3650e70 1 0 04:00 28/09/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng eth. Premia/PREMIA thực hiện 18 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 41,153.32 USD (30.34 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 04:00 28/09/2022

Token Wrapped USTC có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 1,970 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,556.75 USD (701.25 ETH)

bsc0xed8c8aa8299c10f067496bb66f8cc7fb338a3405 1 0 04:00 28/09/2022

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng bsc. Prosper/PROS thực hiện 432 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,289.59 USD (253.02 ETH)

eth0x25f8087ead173b73d6e8b84329989a8eea16cf73 1 0 04:00 28/09/2022

Token Yield Guild Games có mã ký hiệu là YGG hoạt động trên nền tảng eth. Yield Guild Games Token/YGG thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,170.86 USD (62.18 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 04:00 28/09/2022

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 225 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,852.01 USD (321.56 ETH)

eth0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 1 0 04:00 28/09/2022

Token TrueFi có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. TrueFi/TRU thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,502.84 USD (45.33 ETH)

bsc0x6067490d05f3cf2fdffc0e353b1f5fd6e5ccdf70 1 0 04:00 28/09/2022

Token MMPRO Token có mã ký hiệu là MMPRO hoạt động trên nền tảng bsc. MMPRO Token/MMPRO thực hiện 353 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,478.24 USD (339.71 ETH)

eth0x8642a849d0dcb7a15a974794668adcfbe4794b56 1 0 04:00 28/09/2022

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng eth. Prosper/PROS thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,215.45 USD (39.44 ETH)

eth0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af 1 0 04:00 28/09/2022

Token Chiliz có mã ký hiệu là CHZ hoạt động trên nền tảng eth. chiliZ/CHZ thực hiện 214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 554,988.50 USD (407.99 ETH)

bsc0x324e8e649a6a3df817f97cddbed2b746b62553dd 1 0 04:00 28/09/2022

Token XUSD có mã ký hiệu là XUSD hoạt động trên nền tảng bsc. XUSD/XUSD thực hiện 282 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,949.81 USD (200.53 ETH)

bsc0x5a3010d4d8d3b5fb49f8b6e57fb9e48063f16700 1 0 04:00 28/09/2022

Token BSCPAD có mã ký hiệu là BSCPAD hoạt động trên nền tảng bsc. BSCPAD.com/BSCPAD thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,624.33 USD (179.77 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 04:00 28/09/2022

Token Bend Token có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,697.74 USD (137.03 ETH)

bsc0x8b303d5bbfbbf46f1a4d9741e491e06986894e18 1 0 04:00 28/09/2022

Token Woonkly Power có mã ký hiệu là WOOP hoạt động trên nền tảng bsc. Woonkly Power/WOOP thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,931.41 USD (202.74 ETH)

avalanche0xb599c3590f42f8f995ecfa0f85d2980b76862fc1 1 0 04:00 28/09/2022

Token TerraUSD Wormhole có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng avalanche. UST (Wormhole)/UST thực hiện 528 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,536.75 USD (4,280.28 ETH)

eth0x4123a133ae3c521fd134d7b13a2dec35b56c2463 1 0 04:00 28/09/2022

Token Qredo có mã ký hiệu là QRDO hoạt động trên nền tảng eth. Qredo Token/QRDO thực hiện 18 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,926.64 USD (45.88 ETH)

eth0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9 1 0 04:00 28/09/2022

Token X2Y2Token có mã ký hiệu là X2Y2 hoạt động trên nền tảng eth. X2Y2Token/X2Y2 thực hiện 115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,677.29 USD (108.40 ETH)