Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xc209831f7349d4e200d420326b3401899ab9ae68 1 0 21:00 30/09/2023

Token Crypteriumcoin có mã ký hiệu là CCOIN hoạt động trên nền tảng bsc. CRYPTERIUM COIN/CCOIN thực hiện 1,737 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,227,746.92 USD (9,472.90 ETH)

eth0x000000e29fa2bd3e5c215ffc71aa66b29c9769a2 1 0 21:00 30/09/2023

Token Ethereum Express có mã ký hiệu là ETE hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Express/ETE thực hiện 672 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,521,988.29 USD (912.81 ETH)

eth0xaed8077b25c88af2e711abdcc24ef9389b028876 1 0 21:00 30/09/2023

Token PogeX có mã ký hiệu là POGEX hoạt động trên nền tảng eth. PogeX/POGEX thực hiện 388 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,072.51 USD (101.54 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 21:00 30/09/2023

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,456,139.93 USD (872.43 ETH)

arbitrum0x93b346b6bc2548da6a1e7d98e9a421b42541425b 1 0 21:00 30/09/2023

Token LUSD Stablecoin có mã ký hiệu là LUSD hoạt động trên nền tảng arbitrum. LUSD Stablecoin/LUSD thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,407.99 USD (36.17 ETH)

eth0x24249b5a869a445c9b0ce269a08d73c618df9d21 1 0 21:00 30/09/2023

Token HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu có mã ký hiệu là ETHEREUM hoạt động trên nền tảng eth. HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu/ETHEREUM thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,795.48 USD (39.44 ETH)

arbitrum0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529 1 0 21:00 30/09/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,387 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,627,225.78 USD (974.19 ETH)

eth0x089453742936dd35134383aee9d78bee63a69b01 1 0 21:00 30/09/2023

Token Gold có mã ký hiệu là GOLD hoạt động trên nền tảng eth. GOLD/GOLD thực hiện 310 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 160,722.01 USD (96.42 ETH)

eth0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba 1 0 21:00 30/09/2023

Token FINE có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng eth. FINE/FINE thực hiện 1,119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,018,882.04 USD (611.32 ETH)

eth0x5e27e384acbba20982f991893b9970aaf3f43181 1 0 21:00 30/09/2023

Token Tyrion.finance có mã ký hiệu là TYRION hoạt động trên nền tảng eth. Tyrion.finance/TYRION thực hiện 332 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 227,829.35 USD (136.88 ETH)

eth0x562e12e1e792643d168c1fa01c1b7198a0f83c9f 1 0 21:00 30/09/2023

Token Bookiebot có mã ký hiệu là BB hoạt động trên nền tảng eth. Bookiebot/BB thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,141.13 USD (51.62 ETH)

eth0x94be6962be41377d5beda8dfe1b100f3bf0eacf3 1 0 21:00 30/09/2023

Token ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ có mã ký hiệu là DORKL hoạt động trên nền tảng eth. ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ/DORKL thực hiện 399 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 191,456.70 USD (114.83 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 21:00 30/09/2023

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 846 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,355,341.18 USD (811.37 ETH)

eth0xa62894d5196bc44e4c3978400ad07e7b30352372 1 0 21:00 30/09/2023

Token X có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X/X thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,280.53 USD (31.37 ETH)

eth0xabec00542d141bddf58649bfe860c6449807237c 1 0 21:00 30/09/2023

Token X.com có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X.com/X thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,618.42 USD (74.23 ETH)

eth0xe0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c 1 0 21:00 30/09/2023

Token SPX6900 có mã ký hiệu là SPX hoạt động trên nền tảng eth. SPX6900/SPX thực hiện 783 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 817,746.41 USD (490.51 ETH)

bsc0x5c65badf7f97345b7b92776b22255c973234efe7 1 0 21:00 30/09/2023

Token Local Traders có mã ký hiệu là LCT hoạt động trên nền tảng bsc. Local Traders/LCT thực hiện 1,414 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 420,128.85 USD (1,951.00 ETH)

eth0x3e34eabf5858a126cb583107e643080cee20ca64 1 0 21:00 30/09/2023

Token Linq có mã ký hiệu là LINQ hoạt động trên nền tảng eth. Linq/LINQ thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,487.12 USD (71.11 ETH)

eth0x0176b898e92e814c06cc379e508ceb571f70bd40 1 0 21:00 30/09/2023

Token Tipcoin có mã ký hiệu là TIP hoạt động trên nền tảng eth. Tip/TIP thực hiện 236 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,921.92 USD (45.54 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 21:00 30/09/2023

Token TiFi Token có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 504 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,895.99 USD (663.46 ETH)

bsc0x33e0b24aaea62500ca79d33e26efe576bbf5bacf 1 0 21:00 30/09/2023

Token 2049 có mã ký hiệu là 2049 hoạt động trên nền tảng bsc. 2049/2049 thực hiện 5,693 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,101,029.05 USD (5,113.76 ETH)

eth0x0c48250eb1f29491f1efbeec0261eb556f0973c7 1 0 21:00 30/09/2023

Token AimBot có mã ký hiệu là AIMBOT hoạt động trên nền tảng eth. AimBot/AIMBOT thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,769.55 USD (77.86 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 21:00 30/09/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 121 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 211,843.37 USD (126.99 ETH)

eth0x07e0edf8ce600fb51d44f51e3348d77d67f298ae 1 0 21:00 30/09/2023

Token HarryPotterObamaPacMan8Inu có mã ký hiệu là XRP hoạt động trên nền tảng eth. HarryPotterObamaPacMan8Inu/XRP thực hiện 627 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 284,411.65 USD (170.75 ETH)

eth0x0e9cc0f7e550bd43bd2af2214563c47699f96479 1 0 21:00 30/09/2023

Token UnleashClub có mã ký hiệu là UNLEASH hoạt động trên nền tảng eth. UnleashClub/UNLEASH thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 212,613.95 USD (127.71 ETH)

eth0x411099c0b413f4feddb10edf6a8be63bd321311c 1 0 21:00 30/09/2023

Token HELLO có mã ký hiệu là HELLO hoạt động trên nền tảng eth. Hello/HELLO thực hiện 147 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,080.58 USD (117.69 ETH)

eth0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5 1 0 21:00 30/09/2023

Token ParaSwap có mã ký hiệu là PSP hoạt động trên nền tảng eth. ParaSwap/PSP thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 178,249.45 USD (107.09 ETH)

bsc0x95ca12cd249d27008a482009e101a8501cf3a64f 1 0 21:00 30/09/2023

Token MoveApp có mã ký hiệu là MOVE hoạt động trên nền tảng bsc. MoveApp/MOVE thực hiện 1,483 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,923.89 USD (994.65 ETH)

eth0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 1 0 21:00 30/09/2023

Token Oraichain Token có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng eth. Oraichain Token/ORAI thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,214.73 USD (47.60 ETH)

eth0x4c45bbec2ff7810ef4a77ad7bd4757c446fe4155 1 0 21:00 30/09/2023

Token Jungle Labz có mã ký hiệu là JNGL hoạt động trên nền tảng eth. Jungle/JNGL thực hiện 209 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,711.84 USD (42.43 ETH)

eth0x38029c62dfa30d9fd3cadf4c64e9b2ab21dbda17 1 0 21:00 30/09/2023

Token Dubbz có mã ký hiệu là Dubbz hoạt động trên nền tảng eth. Dubbz/Dubbz thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,491.99 USD (60.84 ETH)

eth0xe86df1970055e9caee93dae9b7d5fd71595d0e18 1 0 21:00 30/09/2023

Token Bitcoin20 có mã ký hiệu là BTC20 hoạt động trên nền tảng eth. Bitcoin20/BTC20 thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,645.68 USD (34.60 ETH)

bsc0x232fb065d9d24c34708eedbf03724f2e95abe768 1 0 21:00 30/09/2023

Token Sheesha Finance BEP20 có mã ký hiệu là SHEESHA hoạt động trên nền tảng bsc. Sheesha Finance/SHEESHA thực hiện 15 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 18,989.84 USD (87.88 ETH)

bsc0x52f24a5e03aee338da5fd9df68d2b6fae1178827 1 0 21:00 30/09/2023

Token Ankr Staked BNB có mã ký hiệu là ankrBNB hoạt động trên nền tảng bsc. Ankr Staked BNB/ankrBNB thực hiện 341 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 314,664.78 USD (1,455.01 ETH)

eth0x03be5c903c727ee2c8c4e9bc0acc860cca4715e2 1 0 21:00 30/09/2023

Token Ternoa có mã ký hiệu là CAPS hoạt động trên nền tảng eth. Capsule Coin/CAPS thực hiện 49 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,204.55 USD (60.56 ETH)

eth0x365accfca291e7d3914637abf1f7635db165bb09 1 0 21:00 30/09/2023

Token FXN Token có mã ký hiệu là FXN hoạt động trên nền tảng eth. FXN Token/FXN thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,066.31 USD (55.78 ETH)

arbitrum0x3d9907f9a368ad0a51be60f7da3b97cf940982d8 1 0 21:00 30/09/2023

Token Camelot token có mã ký hiệu là GRAIL hoạt động trên nền tảng arbitrum. Camelot token/GRAIL thực hiện 357 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,213.84 USD (34.25 ETH)

eth0xdbecdd726f6ad8e24afc78fe3cc8eb7b73c2d94d 1 0 21:00 30/09/2023

Token ChainTools có mã ký hiệu là CTLS hoạt động trên nền tảng eth. ChainTools/CTLS thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,437.69 USD (48.20 ETH)

eth0x996ca7e71c37d70132889e29d17d2e44427a03dc 1 0 21:00 30/09/2023

Token Perpbot có mã ký hiệu là PB hoạt động trên nền tảng eth. Perpbot/PB thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,248.00 USD (34.95 ETH)

bsc0x08a84af1368cd333073ac5dfb2254208e06b3a70 1 0 21:00 30/09/2023

Token marumaruNFT có mã ký hiệu là MARU hoạt động trên nền tảng bsc. MARU/MARU thực hiện 377 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 453,450.72 USD (2,102.20 ETH)