Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x0b0f39fb3dbb6953a9461d7bf5f3cae6e25642dd 1 0 14:20 28/05/2023

Token LOVE Token có mã ký hiệu là LOVE hoạt động trên nền tảng eth. LOVE Token/LOVE thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,381.04 USD (0.75 ETH)

eth0x5e46aa2b4207d9030c82af9cc91fc91e44d07c2f 1 0 14:20 28/05/2023

Token LAMACoin có mã ký hiệu là LAMA hoạt động trên nền tảng eth. LAMACoin/LAMA thực hiện 272 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,919.83 USD (58.48 ETH)

bsc0x6552023e31189684ad67e503b8af79879a8fe5da 3 0 14:10 28/05/2023

Token KAIFPlatform có mã ký hiệu là KAF hoạt động trên nền tảng bsc. KAIFPlatform/KAF thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,052.97 USD (340.77 ETH)

bsc0xaeaf468f4fe6e6247815923135227b5b475776e2 3 0 14:10 28/05/2023

Token ETHTHIS có mã ký hiệu là ETHT hoạt động trên nền tảng bsc. ETHTHIS/ETHT thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 468,812.62 USD (1,520.93 ETH)

bsc0x1dc5779ed65bcc1f0a42d654444fb0ce59d7783b 1 0 14:00 28/05/2023

Token Pomerium có mã ký hiệu là PMR hoạt động trên nền tảng bsc. Pomerium Utility Token/PMR thực hiện 225 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,592.70 USD (211.94 ETH)

bsc0x2e8799f0a26d8a9f37a0b4747fa534f039c2d234 1 0 14:00 28/05/2023

Token Birb có mã ký hiệu là BIRB hoạt động trên nền tảng bsc. Birb/BIRB thực hiện 272 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,348.56 USD (233.32 ETH)

bsc0x237ace23ab2c36a004aa5e4fb134fe5c1cedf06c 1 0 14:00 28/05/2023

Token CEO có mã ký hiệu là CEO hoạt động trên nền tảng bsc. CEO/CEO thực hiện 441 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,538.40 USD (289.41 ETH)

polygon0x4593b173439835ad8f4bb29210668e8fafb18f56 1 0 14:00 28/05/2023

Token MOM có mã ký hiệu là MOM hoạt động trên nền tảng polygon. MOM/MOM thực hiện 369 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 250,267.33 USD (271,230.68 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 14:00 28/05/2023

Token Square có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 2,333 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 973,347.46 USD (3,175.81 ETH)

eth0xee772cec929d8430b4fa7a01cd7fbd159a68aa83 1 0 14:00 28/05/2023

Token Shanghai Inu có mã ký hiệu là SHANG hoạt động trên nền tảng eth. SHANGHAI INU/SHANG thực hiện 946 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 824,024.42 USD (450.82 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 14:00 28/05/2023

Token Mango Man Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 2,926 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 882,086.65 USD (2,882.74 ETH)

eth0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 1 0 14:00 28/05/2023

Token POOH có mã ký hiệu là POOH hoạt động trên nền tảng eth. POOH/POOH thực hiện 323 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 301,174.83 USD (164.88 ETH)

eth0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729 1 0 14:00 28/05/2023

Token BOB Token có mã ký hiệu là BOB hoạt động trên nền tảng eth. BOB/BOB thực hiện 809 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,940,350.63 USD (1,059.25 ETH)

bsc0x2cd96e8c3ff6b5e01169f6e3b61d28204e7810bb 1 0 14:00 28/05/2023

Token Lucky Block có mã ký hiệu là LBlock hoạt động trên nền tảng bsc. LuckyBlock/LBlock thực hiện 725 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,826.31 USD (326.38 ETH)

eth0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c 1 0 14:00 28/05/2023

Token MongCoin có mã ký hiệu là $MONG hoạt động trên nền tảng eth. MongCoin/$MONG thực hiện 1,059 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,932,191.97 USD (1,056.25 ETH)

eth0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 1 0 14:00 28/05/2023

Token HEX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng eth. HEX/HEX thực hiện 3,258 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,327,548.65 USD (2,910.26 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 14:00 28/05/2023

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 292 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 748,236.76 USD (408.47 ETH)

eth0x3d658390460295fb963f54dc0899cfb1c30776df 1 0 14:00 28/05/2023

Token CircuitsOfValue có mã ký hiệu là Coval hoạt động trên nền tảng eth. CircuitsOfValue/Coval thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,746.52 USD (30.53 ETH)

bsc0xf98b660adf2ed7d9d9d9daacc2fb0cace4f21835 1 0 14:00 28/05/2023

Token Symbiosis có mã ký hiệu là SIS hoạt động trên nền tảng bsc. Symbiosis/SIS thực hiện 208 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,610.40 USD (169.19 ETH)

eth0x8eecaad83a1ea77bd88a818d4628fafc4cad7969 1 0 14:00 28/05/2023

Token Not Financial Advice có mã ký hiệu là NFAi hoạt động trên nền tảng eth. Not Financial Advice/NFAi thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,538.31 USD (75.43 ETH)

eth0x53250b5dfa8c911547afeaf18db025024c8e919a 1 0 14:00 28/05/2023

Token Kermit có mã ký hiệu là KERMIT hoạt động trên nền tảng eth. Kermit/KERMIT thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,586.84 USD (33.74 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 14:00 28/05/2023

Token Image Generation AI | imgnAI.com có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 256,521.83 USD (140.36 ETH)

arbitrum0x8ebb85d53e6955e557b7c53acde1d42fd68561ec 1 0 14:00 28/05/2023

Token LionDEX Token có mã ký hiệu là LION hoạt động trên nền tảng arbitrum. LionDEX Token/LION thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,394.85 USD (30.82 ETH)

eth0xd38bb40815d2b0c2d2c866e0c72c5728ffc76dd9 1 0 14:00 28/05/2023

Token Symbiosis Finance có mã ký hiệu là SIS hoạt động trên nền tảng eth. Symbiosis/SIS thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,996.84 USD (35.62 ETH)

eth0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 1 0 14:00 28/05/2023

Token NFTWorlds có mã ký hiệu là WRLD hoạt động trên nền tảng eth. NFT Worlds/WRLD thực hiện 174 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 547,375.68 USD (300.13 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 14:00 28/05/2023

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,405.26 USD (28.71 ETH)

bsc0x08a84af1368cd333073ac5dfb2254208e06b3a70 1 0 14:00 28/05/2023

Token marumaruNFT có mã ký hiệu là MARU hoạt động trên nền tảng bsc. MARU/MARU thực hiện 419 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 406,379.79 USD (1,327.39 ETH)

bsc0x41fe2441c9eeab2158e29185d128ebab82aa8198 1 0 14:00 28/05/2023

Token Streakk có mã ký hiệu là STKK hoạt động trên nền tảng bsc. Streakk/STKK thực hiện 1,328 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 287,558.07 USD (941.10 ETH)

bsc0x7b8779e01d117ec7e220f8299a6f93672e8eae23 1 0 14:00 28/05/2023

Token IMOV có mã ký hiệu là IMT hoạt động trên nền tảng bsc. IMOV/IMT thực hiện 181 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,080.09 USD (337.20 ETH)

eth0x8c15ef5b4b21951d50e53e4fbda8298ffad25057 1 0 14:00 28/05/2023

Token Function X có mã ký hiệu là FX hoạt động trên nền tảng eth. Function X/FX thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 291,102.46 USD (158.87 ETH)

bsc0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a 1 0 14:00 28/05/2023

Token Ekta có mã ký hiệu là EKTA v2 hoạt động trên nền tảng bsc. EKTA v2/EKTA v2 thực hiện 478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,786.51 USD (198.79 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 14:00 28/05/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 251 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,279.93 USD (207.33 ETH)

bsc0xb6c53431608e626ac81a9776ac3e999c5556717c 1 0 14:00 28/05/2023

Token Wrapped Telos có mã ký hiệu là TLOS hoạt động trên nền tảng bsc. pTokens TLOS/TLOS thực hiện 265 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,513.47 USD (229.28 ETH)

eth0x03be5c903c727ee2c8c4e9bc0acc860cca4715e2 1 0 14:00 28/05/2023

Token Ternoa có mã ký hiệu là CAPS hoạt động trên nền tảng eth. Capsule Coin/CAPS thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,819.95 USD (29.90 ETH)

eth0xadb2437e6f65682b85f814fbc12fec0508a7b1d0 1 0 14:00 28/05/2023

Token UNCX Network có mã ký hiệu là UNCX hoạt động trên nền tảng eth. UniCrypt/UNCX thực hiện 3 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 28,009.13 USD (15.36 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 14:00 28/05/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 376 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 380,726.87 USD (208.16 ETH)

eth0x21bfbda47a0b4b5b1248c767ee49f7caa9b23697 1 0 14:00 28/05/2023

Token Ovr có mã ký hiệu là OVR hoạt động trên nền tảng eth. OVR/OVR thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 137,236.04 USD (74.98 ETH)

eth0x55d5c232d921b9eaa6b37b5845e439acd04b4dba 1 0 14:00 28/05/2023

Token UniswapV2HEXETH có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 833 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,246,639.78 USD (1,226.58 ETH)

eth0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 1 0 14:00 28/05/2023

Token Pendle có mã ký hiệu là PENDLE hoạt động trên nền tảng eth. Pendle/PENDLE thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,504.95 USD (42.74 ETH)

bsc0x5f4bde007dc06b867f86ebfe4802e34a1ffeed63 1 0 14:00 28/05/2023

Token Highstreet có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng bsc. Highstreet Token/HIGH thực hiện 649 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 163,646.77 USD (534.70 ETH)