Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x78d09a426dca9e5d4d3e15b0f73f475e6825a6a4 1 0 00:20 11/06/2023

Token MeritCircle có mã ký hiệu là MC hoạt động trên nền tảng bsc. MeritCircle/MC thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,566.62 USD (394.87 ETH)

eth0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 1 0 00:00 11/06/2023

Token SPACE ID có mã ký hiệu là ID hoạt động trên nền tảng eth. SPACE ID/ID thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 442,843.07 USD (241.53 ETH)

eth0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 1 0 00:00 11/06/2023

Token PAWZONE có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWZONE/PAW thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,586.35 USD (33.42 ETH)

polygon0x1c5ea1a050633dd9136e42ce675211116f465692 1 0 00:00 11/06/2023

Token MnI có mã ký hiệu là MNI hoạt động trên nền tảng polygon. MnI/MNI thực hiện 805 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,736.35 USD (160,970.27 ETH)

eth0x8526be2379e853d5cf02f9823bb9690e1a6ff9e2 1 0 00:00 11/06/2023

Token HABIBI có mã ký hiệu là HABIBI hoạt động trên nền tảng eth. HABIBI/HABIBI thực hiện 1,083 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,218,519.10 USD (680.77 ETH)

eth0x2c95d751da37a5c1d9c5a7fd465c1d50f3d96160 1 0 00:00 11/06/2023

Token WASSIE có mã ký hiệu là WASSIE hoạt động trên nền tảng eth. WASSIE/WASSIE thực hiện 574 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 497,208.68 USD (276.65 ETH)

eth0x72e4f9f808c49a2a61de9c5896298920dc4eeea9 1 0 00:00 11/06/2023

Token HarryPotterObamaSonic10Inu ETH có mã ký hiệu là BITCOIN hoạt động trên nền tảng eth. HarryPotterObamaSonic10Inu/BITCOIN thực hiện 1,907 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,467,564.18 USD (1,950.69 ETH)

eth0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c 1 0 00:00 11/06/2023

Token MongCoin có mã ký hiệu là $MONG hoạt động trên nền tảng eth. MongCoin/$MONG thực hiện 727 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 840,063.51 USD (475.93 ETH)

eth0x511686014f39f487e5cdd5c37b4b37606b795ae3 1 0 00:00 11/06/2023

Token Loyalty Labs có mã ký hiệu là LOYAL hoạt động trên nền tảng eth. Loyalty Labs/LOYAL thực hiện 529 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 293,966.67 USD (164.39 ETH)

bsc0x9321bc6185adc9b9cb503cc211e17cb311c3fa95 1 0 00:00 11/06/2023

Token SGO có mã ký hiệu là SGO hoạt động trên nền tảng bsc. SGO/SGO thực hiện 4,546 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 985,421.07 USD (4,024.88 ETH)

eth0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1 1 0 00:00 11/06/2023

Token Homer có mã ký hiệu là Simpson hoạt động trên nền tảng eth. Homer/Simpson thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,799.18 USD (92.10 ETH)

arbitrum0xf9df075716b2d9b95616341dc6bc64c85e56645c 1 0 00:00 11/06/2023

Token Mayfair có mã ký hiệu là $MAY hoạt động trên nền tảng arbitrum. Mayfair/$MAY thực hiện 530 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 360,994.49 USD (202.03 ETH)

eth0xd6327ce1fb9d6020e8c2c0e124a1ec23dcab7536 1 0 00:00 11/06/2023

Token Cum Inu có mã ký hiệu là CUMINU hoạt động trên nền tảng eth. Cum Inu/CUMINU thực hiện 184 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 577,912.53 USD (318.18 ETH)

bsc0x922722e9ef614ec9a3e94b78496e92abfbb5a624 1 0 00:00 11/06/2023

Token ILCAPO có mã ký hiệu là CAPO hoạt động trên nền tảng bsc. ILCAPO/CAPO thực hiện 1,553 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 269,709.59 USD (1,119.51 ETH)

bsc0x7cc1c126be3128c1f0441a893cd6220498b27650 1 0 00:00 11/06/2023

Token XROW có mã ký hiệu là XROW hoạt động trên nền tảng bsc. XROW/XROW thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,920.81 USD (243.66 ETH)

eth0x3446dd70b2d52a6bf4a5a192d9b0a161295ab7f9 1 0 00:00 11/06/2023

Token sudoswap có mã ký hiệu là SUDO hoạt động trên nền tảng eth. SUDO GOVERNANCE TOKEN/SUDO thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,479.36 USD (67.88 ETH)

bsc0xa260e12d2b924cb899ae80bb58123ac3fee1e2f0 1 0 00:00 11/06/2023

Token Hook Token có mã ký hiệu là HOOK hoạt động trên nền tảng bsc. Hook Token/HOOK thực hiện 733 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,006.41 USD (268.36 ETH)

eth0x71ab77b7dbb4fa7e017bc15090b2163221420282 1 0 00:00 11/06/2023

Token Highstreet token có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng eth. Highstreet token/HIGH thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,452.43 USD (52.50 ETH)

eth0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 1 0 00:00 11/06/2023

Token REFUND có mã ký hiệu là RFD hoạt động trên nền tảng eth. REFUND/RFD thực hiện 747 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,911,346.74 USD (1,072.12 ETH)

bsc0x5f4bde007dc06b867f86ebfe4802e34a1ffeed63 1 0 00:00 11/06/2023

Token Highstreet Token có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng bsc. Highstreet Token/HIGH thực hiện 1,434 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 334,260.14 USD (1,384.89 ETH)

bsc0xb2bd0749dbe21f623d9baba856d3b0f0e1bfec9c 1 0 00:00 11/06/2023

Token Dusk có mã ký hiệu là DUSK hoạt động trên nền tảng bsc. Dusk Network/DUSK thực hiện 385 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,905.28 USD (284.62 ETH)

eth0xf4d2888d29d722226fafa5d9b24f9164c092421e 1 0 00:00 11/06/2023

Token LOOKS có mã ký hiệu là LOOKS hoạt động trên nền tảng eth. LooksRare Token/LOOKS thực hiện 292 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,075,698.80 USD (616.02 ETH)

bsc0xcc42724c6683b7e57334c4e856f4c9965ed682bd 1 0 00:00 11/06/2023

Token Matic Token có mã ký hiệu là MATIC hoạt động trên nền tảng bsc. Matic Token/MATIC thực hiện 6,391 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,327,642.64 USD (9,628.40 ETH)

polygon0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270 1 0 00:00 11/06/2023

Token Wrapped Matic có mã ký hiệu là WMATIC hoạt động trên nền tảng polygon. Wrapped Matic/WMATIC thực hiện 243,334 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,397,027.61 USD (166,359,871.11 ETH)

polygon0x3a58a54c066fdc0f2d55fc9c89f0415c92ebf3c4 1 0 00:00 11/06/2023

Token Lido Staked Matic có mã ký hiệu là stMATIC hoạt động trên nền tảng polygon. Staked MATIC (PoS)/stMATIC thực hiện 5,544 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,287,825.49 USD (7,096,510.38 ETH)

polygon0x4c28f48448720e9000907bc2611f73022fdce1fa 1 0 00:00 11/06/2023

Token wMatic có mã ký hiệu là WETH hoạt động trên nền tảng polygon. Wrapped Ether/ETH thực hiện 1,478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,462.93 USD (223,153.44 ETH)

eth0x3ba925fdeae6b46d0bb4d424d829982cb2f7309e 1 0 00:00 11/06/2023

Token RabbitX có mã ký hiệu là RBX hoạt động trên nền tảng eth. RabbitX/RBX thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,747.31 USD (53.17 ETH)

polygon0xfa68fb4628dff1028cfec22b4162fccd0d45efb6 1 0 00:00 11/06/2023

Token Liquid Staked Matic by Stader có mã ký hiệu là MaticX hoạt động trên nền tảng polygon. Liquid Staking Matic (PoS)/MaticX thực hiện 1,668 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 614,876.56 USD (1,016,058.49 ETH)

eth0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0 1 0 00:00 11/06/2023

Token Polygon có mã ký hiệu là MATIC hoạt động trên nền tảng eth. Matic Token/MATIC thực hiện 1,614 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,512,455.79 USD (4,773.08 ETH)

eth0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 1 0 00:00 11/06/2023

Token Republic Token có mã ký hiệu là REN hoạt động trên nền tảng eth. Republic Token/REN thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,510.24 USD (108.81 ETH)

polygon0x9f28e2455f9ffcfac9ebd6084853417362bc5dbb 1 0 00:00 11/06/2023

Token StaFi rMATIC có mã ký hiệu là rMATIC hoạt động trên nền tảng polygon. StaFi rMATIC (PoS)/rMATIC thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 269,081.65 USD (411,893.96 ETH)

eth0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 1 0 00:00 11/06/2023

Token StarLink có mã ký hiệu là STARL hoạt động trên nền tảng eth. StarLink/STARL thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 284,927.39 USD (161.03 ETH)

eth0xb0ed33f79d89541dfdcb04a8f04bc2c6be025ecc 1 0 00:00 11/06/2023

Token ZeroLiquid có mã ký hiệu là ZERO hoạt động trên nền tảng eth. ZeroLiquid/ZERO thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 558,146.28 USD (313.89 ETH)

bsc0x56b6fb708fc5732dec1afc8d8556423a2edccbd6 1 0 00:00 11/06/2023

Token Binance Peg EOS có mã ký hiệu là EOS hoạt động trên nền tảng bsc. EOS Token/EOS thực hiện 1,016 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,527.09 USD (426.97 ETH)

eth0x397b102deccace4aa8e5ba63eedb8e65ad83e20c 1 0 00:00 11/06/2023

Token Encryption AI có mã ký hiệu là 0xEncrypt hoạt động trên nền tảng eth. Encryption AI/0xEncrypt thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,844.89 USD (96.15 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 00:00 11/06/2023

Token Dopex có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 404 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 316,762.16 USD (180.79 ETH)

bsc0xaec945e04baf28b135fa7c640f624f8d90f1c3a6 1 0 00:00 11/06/2023

Token Coin98 có mã ký hiệu là C98 hoạt động trên nền tảng bsc. Coin98/C98 thực hiện 702 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,317.65 USD (641.55 ETH)

bsc0xb46584e0efde3092e04010a13f2eae62adb3b9f0 1 0 00:00 11/06/2023

Token Pepe Coin có mã ký hiệu là PEPE hoạt động trên nền tảng bsc. Pepe Coin/PEPE thực hiện 579 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,900.26 USD (284.98 ETH)

eth0x5d0ebc4ec5ac18d30512fb6287886245061b3dbd 1 0 00:00 11/06/2023

Token Gatsby Inu có mã ký hiệu là GATSBY hoạt động trên nền tảng eth. Gatsby Inu/GATSBY thực hiện 533 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 359,465.62 USD (199.76 ETH)

eth0xa1f82e14bc09a1b42710df1a8a999b62f294e592 1 0 00:00 11/06/2023

Token ethereum Conflux có mã ký hiệu là eCFX hoạt động trên nền tảng eth. ethereum Conflux/eCFX thực hiện 12 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,182.39 USD (57.90 ETH)