Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xe1363c3c86293e3b2b1eadbf1c68492c286611b7 1 0 10:10 29/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 925 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 188,307.04 USD (611.35 ETH)

bsc0x0f1c77687676fc83b5d23b44b4796d882d0e700e 1 0 10:10 29/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 180 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,429.15 USD (166.97 ETH)

bsc0xa3a25c5adfab62b81bad63c258330d24269327f6 1 0 10:10 29/01/2023

Token ShibaRabbit có mã ký hiệu là ShibaRabbit hoạt động trên nền tảng bsc. ShibaRabbit/ShibaRabbit thực hiện 925 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,368.02 USD (306.37 ETH)

arbitrum0xdc257b65edf0309427b684bc0f05a3fb29a9b048 1 0 10:10 29/01/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 121 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,535.86 USD (50.65 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 10:00 29/01/2023

Token Image Generation AI có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 3,036 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,651,378.29 USD (2,312.48 ETH)

polygon0x9c9e5fd8bbc25984b178fdce6117defa39d2db39 1 0 10:00 29/01/2023

Token Binance USD có mã ký hiệu là BUSD hoạt động trên nền tảng polygon. BUSD Token/BUSD thực hiện 499 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,391.78 USD (46,333.30 ETH)

eth0x6f3277ad0782a7da3eb676b85a8346a100bf9c1c 1 0 10:00 29/01/2023

Token DogPad có mã ký hiệu là DOGPAD hoạt động trên nền tảng eth. DogPad/DOGPAD thực hiện 1,066 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 518,291.29 USD (328.19 ETH)

eth0x24ec2ca132abf8f6f8a6e24a1b97943e31f256a7 1 0 10:00 29/01/2023

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng eth. dotmoovs/MOOV thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 211,175.59 USD (133.31 ETH)

eth0x37c4822dfcea7211d1d9876dabd48c62d46dbaab 1 0 10:00 29/01/2023

Token MetaBET có mã ký hiệu là MBET hoạt động trên nền tảng eth. MetaBET/MBET thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 198,491.32 USD (124.95 ETH)

eth0xfeb6d5238ed8f1d59dcab2db381aa948e625966d 1 0 10:00 29/01/2023

Token Doge-TV có mã ký hiệu là $DGTV hoạt động trên nền tảng eth. Doge-TV/$DGTV thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,794.40 USD (43.54 ETH)

arbitrum0x65c936f008bc34fe819bce9fa5afd9dc2d49977f 1 0 10:00 29/01/2023

Token Y2K có mã ký hiệu là Y2K hoạt động trên nền tảng arbitrum. Y2K/Y2K thực hiện 589 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 607,352.55 USD (385.15 ETH)

bsc0x0ebd9537a25f56713e34c45b38f421a1e7191469 1 0 10:00 29/01/2023

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng bsc. dotmoovs/MOOV thực hiện 2,301 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 846,444.07 USD (2,755.59 ETH)

eth0x1e8e29ca51363d923725ab9dac73bd7e9c440f71 1 0 10:00 29/01/2023

Token MEME TAO có mã ký hiệu là MTAO hoạt động trên nền tảng eth. MEME TAO/MTAO thực hiện 201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 267,395.84 USD (169.88 ETH)

bsc0xbbcf57177d8752b21d080bf30a06ce20ad6333f8 1 0 10:00 29/01/2023

Token Zamzam có mã ký hiệu là ZAM hoạt động trên nền tảng bsc. Zamzam/ZAM thực hiện 913 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 229,960.59 USD (751.72 ETH)

eth0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e 1 0 10:00 29/01/2023

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng eth. FLOKI/FLOKI thực hiện 2,216 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,968,398.41 USD (1,250.29 ETH)

optimism0xc40f949f8a4e094d1b49a23ea9241d289b7b2819 1 0 10:00 29/01/2023

Token LUSD Stablecoin có mã ký hiệu là LUSD hoạt động trên nền tảng optimism. LUSD Stablecoin/LUSD thực hiện 1,132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 228,079.70 USD (142.10 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 10:00 29/01/2023

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 505 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,656.45 USD (105.91 ETH)

eth0x16cc8367055ae7e9157dbcb9d86fd6ce82522b31 1 0 10:00 29/01/2023

Token VoxelXNetwork có mã ký hiệu là VXL hoạt động trên nền tảng eth. Voxel X Network/VXL thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 170,137.11 USD (107.01 ETH)

eth0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 1 0 10:00 29/01/2023

Token Render Token có mã ký hiệu là RNDR hoạt động trên nền tảng eth. Render Token/RNDR thực hiện 1,031 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,387,543.34 USD (879.68 ETH)

bsc0x66cafcf6c32315623c7ffd3f2ff690aa36ebed38 1 0 10:00 29/01/2023

Token Brokoli Token [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là BRKL hoạt động trên nền tảng bsc. Brokoli Token [via ChainPort.io]/BRKL thực hiện 683 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,286.20 USD (360.90 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 10:00 29/01/2023

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 398 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,468.10 USD (104.91 ETH)

polygon0x23e8b6a3f6891254988b84da3738d2bfe5e703b9 1 0 10:00 29/01/2023

Token Fabwelt có mã ký hiệu là WELT hoạt động trên nền tảng polygon. FABWELT/WELT thực hiện 342 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,577.69 USD (78,010.71 ETH)

bsc0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e 1 0 10:00 29/01/2023

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI/FLOKI thực hiện 6,465 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,564,769.98 USD (5,112.73 ETH)

avalanche0x22d4002028f537599be9f666d1c4fa138522f9c8 1 0 10:00 29/01/2023

Token Platypus có mã ký hiệu là PTP hoạt động trên nền tảng avalanche. Platypus/PTP thực hiện 1,287 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 655,512.68 USD (31,998.76 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 10:00 29/01/2023

Token Safuu có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 252 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,926.02 USD (761.87 ETH)

eth0x295b42684f90c77da7ea46336001010f2791ec8c 1 0 10:00 29/01/2023

Token Xi Token có mã ký hiệu là XI hoạt động trên nền tảng eth. Xi Token/XI thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,681.88 USD (86.09 ETH)

eth0xa01199c61841fce3b3dafb83fefc1899715c8756 1 0 10:00 29/01/2023

Token Cirus có mã ký hiệu là CIRUS hoạt động trên nền tảng eth. Cirus/CIRUS thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,843.99 USD (48.67 ETH)

bsc0xe618ef7c64afede59a81cef16d0161c914ebab17 1 0 10:00 29/01/2023

Token Titi Financial có mã ký hiệu là TITI hoạt động trên nền tảng bsc. Titi Financial /TITI thực hiện 1,252 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 463,502.86 USD (1,510.22 ETH)

bsc0x77018282fd033daf370337a5367e62d8811bc885 1 0 10:00 29/01/2023

Token Poolz Finance có mã ký hiệu là POOLZ hoạt động trên nền tảng bsc. $Poolz Finance [via ChainPort.io]/POOLZ thực hiện 446 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 282,402.32 USD (920.82 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 10:00 29/01/2023

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,275.93 USD (86.27 ETH)

eth0x0aa7efe4945db24d95ca6e117bba65ed326e291a 1 0 10:00 29/01/2023

Token Ojamu Token có mã ký hiệu là OJA hoạt động trên nền tảng eth. Ojamu Token/OJA thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,271.71 USD (38.85 ETH)

eth0x8eecaad83a1ea77bd88a818d4628fafc4cad7969 1 0 10:00 29/01/2023

Token Not Financial Advice có mã ký hiệu là NFAi hoạt động trên nền tảng eth. Not Financial Advice/NFAi thực hiện 181 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 251,147.90 USD (157.94 ETH)

eth0xe88f8313e61a97cec1871ee37fbbe2a8bf3ed1e4 1 0 10:00 29/01/2023

Token Sora Validator Token có mã ký hiệu là VAL hoạt động trên nền tảng eth. Sora Validator Token/VAL thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,293.60 USD (31.22 ETH)

bsc0xcffd4d3b517b77be32c76da768634de6c738889b 1 0 10:00 29/01/2023

Token ESPL ARENA có mã ký hiệu là ARENA hoạt động trên nền tảng bsc. ESPL ARENA/ARENA thực hiện 675 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 303,337.66 USD (992.01 ETH)

bsc0x724a32dfff9769a0a0e1f0515c0012d1fb14c3bd 1 0 10:00 29/01/2023

Token SQUAD có mã ký hiệu là SQUAD hoạt động trên nền tảng bsc. SQUAD/SQUAD thực hiện 402 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,617.22 USD (350.96 ETH)

eth0x32a7c02e79c4ea1008dd6564b35f131428673c41 1 0 10:00 29/01/2023

Token CRUST có mã ký hiệu là CRU hoạt động trên nền tảng eth. CRUST/CRU thực hiện 509 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 291,784.52 USD (184.78 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 10:00 29/01/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 2,990 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,054,171.14 USD (6,687.73 ETH)

eth0xd13cfd3133239a3c73a9e535a5c4dadee36b395c 1 0 10:00 29/01/2023

Token Vaiot có mã ký hiệu là VAI hoạt động trên nền tảng eth. VAIOT Token/VAI thực hiện 407 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 305,465.96 USD (193.09 ETH)

bsc0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 1 0 10:00 29/01/2023

Token SAFE(AnWang) có mã ký hiệu là SAFE hoạt động trên nền tảng bsc. SAFE(AnWang)/SAFE thực hiện 727 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 562,255.91 USD (1,834.51 ETH)

eth0xfc979087305a826c2b2a0056cfaba50aad3e6439 1 0 10:00 29/01/2023

Token DAFI Token có mã ký hiệu là DAFI hoạt động trên nền tảng eth. DAFI Token/DAFI thực hiện 217 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 253,606.33 USD (160.06 ETH)