Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x6f3277ad0782a7da3eb676b85a8346a100bf9c1c 1 0 17:00 01/02/2023

Token DogPad có mã ký hiệu là DOGPAD hoạt động trên nền tảng eth. DogPad/DOGPAD thực hiện 618 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 295,826.53 USD (186.67 ETH)

bsc0xde3dbbe30cfa9f437b293294d1fd64b26045c71a 1 0 17:00 01/02/2023

Token NFTB có mã ký hiệu là NFTB hoạt động trên nền tảng bsc. NFTB/NFTB thực hiện 2,964 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,199,214.12 USD (7,069.76 ETH)

eth0x8dfc8cc3201425669fae803e1eb125cddd4189ec 1 0 17:00 01/02/2023

Token Okage Inu có mã ký hiệu là OKAGE hoạt động trên nền tảng eth. Okage Inu/OKAGE thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,851.23 USD (60.44 ETH)

bsc0x53b3338e3345758ae88b930e3d9759a95c5ce05c 1 0 17:00 01/02/2023

Token GenshinFlokiInu có mã ký hiệu là GFloki hoạt động trên nền tảng bsc. GenshinFlokiInu/GFloki thực hiện 10 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,115.23 USD (247.88 ETH)

eth0xdf801468a808a32656d2ed2d2d80b72a129739f4 1 0 17:00 01/02/2023

Token Somnium Space Cubes có mã ký hiệu là CUBE hoạt động trên nền tảng eth. Somnium Space Cubes/CUBE thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,976.88 USD (97.41 ETH)

bsc0x747339cab98cc50c8698970db1f89bb3a0bb7a03 1 0 17:00 01/02/2023

Token CrossX có mã ký hiệu là CRX hoạt động trên nền tảng bsc. CrossX/CRX thực hiện 1,630 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 343,192.62 USD (1,101.39 ETH)

eth0xf36c5f04127f7470834ed6f98bddc1be62aba48d 1 0 17:00 01/02/2023

Token CryptoAI có mã ký hiệu là CAI hoạt động trên nền tảng eth. CryptoAI/CAI thực hiện 447 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 382,749.48 USD (241.83 ETH)

arbitrum0x1922c36f3bc762ca300b4a46bb2102f84b1684ab 1 0 17:00 01/02/2023

Token Compounded Marinated UMAMI có mã ký hiệu là cmUMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Compounded Marinated UMAMI/cmUMAMI thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 297,719.99 USD (187.52 ETH)

eth0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b 1 0 17:00 01/02/2023

Token Rally có mã ký hiệu là RLY hoạt động trên nền tảng eth. Rally/RLY thực hiện 268 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 846,107.79 USD (536.29 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 17:00 01/02/2023

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,024 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,321,631.03 USD (834.34 ETH)

bsc0x9d70a3ee3079a6fa2bb16591414678b7ad91f0b5 1 0 17:00 01/02/2023

Token MemePad có mã ký hiệu là MEPAD hoạt động trên nền tảng bsc. MemePad/MEPAD thực hiện 5,412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,997,252.28 USD (9,618.27 ETH)

eth0x9343e24716659a3551eb10aff9472a2dcad5db2d 1 0 17:00 01/02/2023

Token STFX có mã ký hiệu là STFX hoạt động trên nền tảng eth. STFX/STFX thực hiện 240 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,133,123.31 USD (718.86 ETH)

eth0x3aada3e213abf8529606924d8d1c55cbdc70bf74 1 0 17:00 01/02/2023

Token XMON có mã ký hiệu là XMON hoạt động trên nền tảng eth. XMON/XMON thực hiện 465 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,339,008.24 USD (1,475.87 ETH)

polygon0xed755dba6ec1eb520076cec051a582a6d81a8253 1 0 17:00 01/02/2023

Token Ultimate Champions Token có mã ký hiệu là CHAMP hoạt động trên nền tảng polygon. Ultimate Champions Token/CHAMP thực hiện 252 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 117,714.41 USD (106,803.69 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 17:00 01/02/2023

Token SAFUU có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 305,874.62 USD (982.78 ETH)

eth0xb4615aad766f6de3c55330099e907ff7f13f1582 1 0 17:00 01/02/2023

Token Onigiri Neko có mã ký hiệu là ONIGI hoạt động trên nền tảng eth. Onigiri Neko/ONIGI thực hiện 228 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 249,688.29 USD (158.02 ETH)

eth0x55c08ca52497e2f1534b59e2917bf524d4765257 1 0 17:00 01/02/2023

Token UwU Lend có mã ký hiệu là UwU hoạt động trên nền tảng eth. UwU Lend/UwU thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 505,436.81 USD (318.85 ETH)

bsc0xcb5327ed4649548e0d73e70b633cdfd99af6da87 1 0 17:00 01/02/2023

Token PRIMAL Token có mã ký hiệu là PRIMAL hoạt động trên nền tảng bsc. PRIMAL Token/PRIMAL thực hiện 1,259 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 473,026.18 USD (1,517.61 ETH)

polygon0xee9a352f6aac4af1a5b9f467f6a93e0ffbe9dd35 1 0 17:00 01/02/2023

Token MASQ (PoS) có mã ký hiệu là MASQ hoạt động trên nền tảng polygon. MASQ (PoS)/MASQ thực hiện 458 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 360,637.10 USD (327,641.70 ETH)

eth0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae 1 0 17:00 01/02/2023

Token Ambire Wallet có mã ký hiệu là WALLET hoạt động trên nền tảng eth. Ambire Wallet/WALLET thực hiện 180 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,027.95 USD (134.70 ETH)

bsc0x8b303d5bbfbbf46f1a4d9741e491e06986894e18 1 0 17:00 01/02/2023

Token Woonkly Power có mã ký hiệu là WOOP hoạt động trên nền tảng bsc. Woonkly Power/WOOP thực hiện 311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,267.36 USD (360.72 ETH)

eth0x256d1fce1b1221e8398f65f9b36033ce50b2d497 1 0 17:00 01/02/2023

Token Alvey Chain có mã ký hiệu là wALV hoạt động trên nền tảng eth. Alvey Chain/wALV thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,102.16 USD (49.45 ETH)

bsc0xbc7d6b50616989655afd682fb42743507003056d 1 0 17:00 01/02/2023

Token Alchemy có mã ký hiệu là ACH hoạt động trên nền tảng bsc. Alchemy/ACH thực hiện 656 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,689.41 USD (336.64 ETH)

eth0x06f3c323f0238c72bf35011071f2b5b7f43a054c 1 0 17:00 01/02/2023

Token MASQ có mã ký hiệu là MASQ hoạt động trên nền tảng eth. MASQ/MASQ thực hiện 189 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 279,295.62 USD (176.38 ETH)

eth0x0913ddae242839f8995c0375493f9a1a3bddc977 1 0 17:00 01/02/2023

Token Marshall Rogan Inu có mã ký hiệu là MRI hoạt động trên nền tảng eth. Marshall Rogan Inu/MRI thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,291.79 USD (36.83 ETH)

eth0x0aa7efe4945db24d95ca6e117bba65ed326e291a 1 0 17:00 01/02/2023

Token Ojamu có mã ký hiệu là OJA hoạt động trên nền tảng eth. Ojamu Token/OJA thực hiện 247 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 294,544.03 USD (185.54 ETH)

eth0x20e7125677311fca903a8897042b9983f22ea295 1 0 17:00 01/02/2023

Token FreewayToken có mã ký hiệu là FWT hoạt động trên nền tảng eth. FreewayToken/FWT thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,945.59 USD (59.17 ETH)

eth0x1614f18fc94f47967a3fbe5ffcd46d4e7da3d787 1 0 17:00 01/02/2023

Token PAID Network có mã ký hiệu là PAID hoạt động trên nền tảng eth. PAID Network/PAID thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,863.51 USD (31.44 ETH)

bsc0xad86d0e9764ba90ddd68747d64bffbd79879a238 1 0 17:00 01/02/2023

Token PAID Network có mã ký hiệu là PAID hoạt động trên nền tảng bsc. PAID Network/PAID thực hiện 185 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,782.48 USD (361.51 ETH)

eth0x0cba60ca5ef4d42f92a5070a8fedd13be93e2861 1 0 17:00 01/02/2023

Token The Protocol có mã ký hiệu là THE hoạt động trên nền tảng eth. The Protocol/THE thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,096.23 USD (103.89 ETH)

eth0x8dc89f4716e027394bba225b82328c1ea2ea58bf 1 0 17:00 01/02/2023

Token Galaxy Villains có mã ký hiệu là GVC hoạt động trên nền tảng eth. Galaxy Villains/GVC thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,245.70 USD (39.97 ETH)

eth0x40fd72257597aa14c7231a7b1aaa29fce868f677 1 0 17:00 01/02/2023

Token Sora Token có mã ký hiệu là XOR hoạt động trên nền tảng eth. Sora Token/XOR thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,044.25 USD (34.18 ETH)

eth0x037a54aab062628c9bbae1fdb1583c195585fe41 1 0 17:00 01/02/2023

Token LCX có mã ký hiệu là LCX hoạt động trên nền tảng eth. LCX/LCX thực hiện 194 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,674.61 USD (138.06 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 17:00 01/02/2023

Token Wasder Token có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 176,882.58 USD (112.02 ETH)

bsc0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e 1 0 17:00 01/02/2023

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI/FLOKI thực hiện 3,311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 612,544.83 USD (1,967.85 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 17:00 01/02/2023

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,968.60 USD (339.92 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 17:00 01/02/2023

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 270 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 399,974.55 USD (252.84 ETH)

eth0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a 1 0 17:00 01/02/2023

Token Shina Inu có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng eth. Shina Inu/SHI thực hiện 341 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 367,218.08 USD (231.64 ETH)

eth0xb19189fb36c816f3e0f16065057b07b790998fdc 1 0 17:00 01/02/2023

Token Serum SER có mã ký hiệu là SER hoạt động trên nền tảng eth. Serum/SER thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,345.74 USD (35.02 ETH)

eth0x4abb9cc67bd3da9eb966d1159a71a0e68bd15432 1 0 17:00 01/02/2023

Token KelVPN có mã ký hiệu là KEL hoạt động trên nền tảng eth. KelVpn Token/KEL thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,725.46 USD (45.24 ETH)