Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x253255ef485bc3548cdc7db2b59e4872617d7499 5 0 14:10 31/03/2023

Token Baby Hokkaido Inu có mã ký hiệu là BabyHOKA hoạt động trên nền tảng bsc. Baby Hokkaido Inu/BabyHOKA thực hiện 237 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 20,452.01 USD (64.85 ETH)

arbitrum0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 14:00 31/03/2023

Token Arbitrum Eggs có mã ký hiệu là aEGGS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arbitrum Eggs/aEGGS thực hiện 313 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,286.37 USD (136.57 ETH)

bsc0x9776191f4ebbba7f358c1663bf82c0a0906c77fa 1 0 14:00 31/03/2023

Token Phoenix chain có mã ký hiệu là PHX hoạt động trên nền tảng bsc. Phoenix chain/PHX thực hiện 475 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,672.17 USD (337.57 ETH)

fantom0xdc301622e621166bd8e82f2ca0a26c13ad0be355 1 0 14:00 31/03/2023

Token Frax có mã ký hiệu là FRAX hoạt động trên nền tảng fantom. Frax/FRAX thực hiện 808 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,288.91 USD (193,454.11 ETH)

polygon0x580a84c73811e1839f75d86d75d88cca0c241ff4 1 0 14:00 31/03/2023

Token Qi Dao có mã ký hiệu là QI hoạt động trên nền tảng polygon. Qi Dao/QI thực hiện 1,605 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,382.20 USD (79,853.38 ETH)

bsc0x5b65cd9feb54f1df3d0c60576003344079f8dc06 1 0 14:00 31/03/2023

Token Uniwhale có mã ký hiệu là UNW hoạt động trên nền tảng bsc. Uniwhale Token/UNW thực hiện 588 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,713.02 USD (429.77 ETH)

arbitrum0x463913d3a3d3d291667d53b8325c598eb88d3b0e 1 0 14:00 31/03/2023

Token SolidLizard có mã ký hiệu là SLIZ hoạt động trên nền tảng arbitrum. SolidLizard dex token/SLIZ thực hiện 1,607 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 257,586.96 USD (144.06 ETH)

bsc0x41b2f7acc00035f9b1cec868b5054a6238c0a910 1 0 14:00 31/03/2023

Token Kochi Ken có mã ký hiệu là KOCHI hoạt động trên nền tảng bsc. Kochi Ken/KOCHI thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,786.99 USD (176.74 ETH)

polygon0x9c9e5fd8bbc25984b178fdce6117defa39d2db39 1 0 14:00 31/03/2023

Token Binance USD có mã ký hiệu là BUSD hoạt động trên nền tảng polygon. BUSD Token/BUSD thực hiện 464 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,710.82 USD (50,172.30 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 14:00 31/03/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 162 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,074.82 USD (42.38 ETH)

eth0xa4eb9c64ec359d093eac7b65f51ef933d6e5f7cd 1 0 14:00 31/03/2023

Token Stablz có mã ký hiệu là STABLZ hoạt động trên nền tảng eth. Stablz/STABLZ thực hiện 157 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,445.96 USD (102.83 ETH)

bsc0xa89bf95c5f15a847c8eb8d348cd7fed719ad7d80 1 0 14:00 31/03/2023

Token Chat AI có mã ký hiệu là AI hoạt động trên nền tảng bsc. Chat AI/AI thực hiện 663 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,945.43 USD (341.88 ETH)

eth0x43a96962254855f16b925556f9e97be436a43448 1 0 14:00 31/03/2023

Token HORD Token có mã ký hiệu là HORD hoạt động trên nền tảng eth. HORD Token/HORD thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,726.71 USD (42.77 ETH)

arbitrum0x6a7661795c374c0bfc635934efaddff3a7ee23b6 1 0 14:00 31/03/2023

Token Dola USD Stablecoin có mã ký hiệu là DOLA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dola USD Stablecoin/DOLA thực hiện 14 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 11,017.48 USD (6.14 ETH)

avalanche0x100cc3a819dd3e8573fd2e46d1e66ee866068f30 1 0 14:00 31/03/2023

Token Dragon Crypto Aurum có mã ký hiệu là DCAU hoạt động trên nền tảng avalanche. Dragon Crypto Aurum/DCAU thực hiện 578 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,867.23 USD (6,293.99 ETH)

eth0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e 1 0 14:00 31/03/2023

Token Unibright có mã ký hiệu là UBT hoạt động trên nền tảng eth. UniBright/UBT thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,637.31 USD (97.02 ETH)

eth0xeb4c2781e4eba804ce9a9803c67d0893436bb27d 1 0 14:00 31/03/2023

Token renBTC có mã ký hiệu là renBTC hoạt động trên nền tảng eth. renBTC/renBTC thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 615,832.03 USD (342.25 ETH)

bsc0x45289007706e7ee7b42b1fa506661d97740edfb4 1 0 14:00 31/03/2023

Token FLOKI CEO có mã ký hiệu là FLOKICEO hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI CEO/FLOKICEO thực hiện 347 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,511.31 USD (248.93 ETH)

eth0x38029c62dfa30d9fd3cadf4c64e9b2ab21dbda17 1 0 14:00 31/03/2023

Token Dubbz có mã ký hiệu là Dubbz hoạt động trên nền tảng eth. Dubbz/Dubbz thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,600.45 USD (51.80 ETH)

eth0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba 1 0 14:00 31/03/2023

Token Botto có mã ký hiệu là BOTTO hoạt động trên nền tảng eth. Botto/BOTTO thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 185,734.43 USD (104.49 ETH)

bsc0xadca52302e0a6c2d5d68edcdb4ac75deb5466884 1 0 14:00 31/03/2023

Token GAMER có mã ký hiệu là GMR hoạt động trên nền tảng bsc. GAMER/GMR thực hiện 229 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,831.33 USD (287.42 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 14:00 31/03/2023

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,072.52 USD (40.29 ETH)

arbitrum0x7f465507f058e17ad21623927a120ac05ca32741 1 0 14:00 31/03/2023

Token Arcadeum có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arcadeum/ARC thực hiện 396 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 321,979.63 USD (179.51 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 14:00 31/03/2023

Token 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,784.25 USD (110.05 ETH)

arbitrum0x602eb0d99a5e3e76d1510372c4d2020e12eaea8a 1 0 14:00 31/03/2023

Token Trident có mã ký hiệu là PSI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Trident/PSI thực hiện 486 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 223,611.11 USD (125.10 ETH)

eth0x1e0b2992079b620aa13a7c2e7c88d2e1e18e46e9 1 0 14:00 31/03/2023

Token KOMPETE Token có mã ký hiệu là KOMPETE hoạt động trên nền tảng eth. KOMPETE Token/KOMPETE thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,109.05 USD (32.55 ETH)

eth0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0 1 0 14:00 31/03/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 356 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 20,119,304.38 USD (11,202.92 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 14:00 31/03/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 346,046.83 USD (192.62 ETH)

bsc0xe82546b56b1b8a5f031bcd23ff6332282cb0124b 1 0 14:00 31/03/2023

Token Brain Sync có mã ký hiệu là SyncBrain hoạt động trên nền tảng bsc. Brain Sync/SyncBrain thực hiện 360 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,752.81 USD (248.84 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 14:00 31/03/2023

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 569 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 193,286.84 USD (107.71 ETH)

bsc0x4518231a8fdf6ac553b9bbd51bbb86825b583263 1 0 14:00 31/03/2023

Token Media Licensing Token có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng bsc. Media Licensing Token/MLT thực hiện 508 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 513,995.78 USD (1,627.47 ETH)

bsc0x6067490d05f3cf2fdffc0e353b1f5fd6e5ccdf70 1 0 14:00 31/03/2023

Token MMPRO Token có mã ký hiệu là MMPRO hoạt động trên nền tảng bsc. MMPRO Token/MMPRO thực hiện 429 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 167,802.82 USD (530.61 ETH)

polygon0x9246a5f10a79a5a939b0c2a75a3ad196aafdb43b 1 0 14:00 31/03/2023

Token BetSwirl có mã ký hiệu là BETS hoạt động trên nền tảng polygon. BetSwirl Token/BETS thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,978.19 USD (54,579.39 ETH)

arbitrum0xa684cd057951541187f288294a1e1c2646aa2d24 1 0 14:00 31/03/2023

Token Vesta Finance có mã ký hiệu là VSTA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Vesta/VSTA thực hiện 514 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,836.86 USD (82.43 ETH)

arbitrum0xaa54e84a3e6e5a80288d2c2f8e36ea5ca3a3ca30 1 0 14:00 31/03/2023

Token Sharbi có mã ký hiệu là $SHARBI hoạt động trên nền tảng arbitrum. SHARBI/$SHARBI thực hiện 227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,803.05 USD (32.30 ETH)

eth0x557b933a7c2c45672b610f8954a3deb39a51a8ca 1 0 14:00 31/03/2023

Token Revv có mã ký hiệu là REVV hoạt động trên nền tảng eth. REVV/REVV thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,324.21 USD (39.18 ETH)

bsc0xbededdf2ef49e87037c4fb2ca34d1ff3d3992a11 1 0 14:00 31/03/2023

Token FEG Token có mã ký hiệu là FEG hoạt động trên nền tảng bsc. FEG Token/FEG thực hiện 355 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,033.59 USD (161.55 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 14:00 31/03/2023

Token Application Specific Internet Coin có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,278.50 USD (37.60 ETH)

eth0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 14:00 31/03/2023

Token Eggs có mã ký hiệu là EGGS hoạt động trên nền tảng eth. Eggs/EGGS thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,748.59 USD (64.32 ETH)

bsc0x1135883a1bc6776bf90c97845adc491922106dfb 1 0 14:00 31/03/2023

Token Rejuve Token có mã ký hiệu là RJV hoạt động trên nền tảng bsc. Rejuve Token/RJV thực hiện 446 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,999.83 USD (490.25 ETH)