Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x08bae5533ab235f7b2b46d2b7cbd71127827cadc 1 0 18:20 25/09/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,269.20 USD (42.15 ETH)

eth0xe14723f0f0eed96758e46a34fe3dcaeaa6640c13 1 0 18:20 25/09/2023

Token Eureka Partners có mã ký hiệu là EUKA hoạt động trên nền tảng eth. Eureka Partners/EUKA thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 34,899.31 USD (22.20 ETH)

eth0x356e17967206efb413b60ab0ba44e269063a26c9 1 0 18:20 25/09/2023

Token Of Course I Still Love You có mã ký hiệu là OCISLY hoạt động trên nền tảng eth. Of Course I Still Love You/OCISLY thực hiện 4,954 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,718,111.00 USD (1,726.92 ETH)

bsc0x0f1cbed8efa0e012adbccb1638d0ab0147d5ac00 1 0 18:00 25/09/2023

Token HELLO có mã ký hiệu là HELLO hoạt động trên nền tảng bsc. HELLO/HELLO thực hiện 401 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,129,917.88 USD (4,917.89 ETH)

bsc0xd40bedb44c081d2935eeba6ef5a3c8a31a1bbe13 1 0 18:00 25/09/2023

Token Metahero có mã ký hiệu là HERO hoạt động trên nền tảng bsc. Metahero/HERO thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 585,385.66 USD (2,499.01 ETH)

bsc0x05ad6e30a855be07afa57e08a4f30d00810a402e 1 0 18:00 25/09/2023

Token Tiny Coin có mã ký hiệu là TINC hoạt động trên nền tảng bsc. Tiny Coin/TINC thực hiện 1,421 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 410,021.62 USD (1,965.19 ETH)

bsc0xe1918c21ad0e6ee0f48a723830a2c5e2f6296f23 1 0 18:00 25/09/2023

Token Insurabler có mã ký hiệu là INSR hoạt động trên nền tảng bsc. Insurabler/INSR thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,444.93 USD (284.29 ETH)

eth0x616ef40d55c0d2c506f4d6873bda8090b79bf8fc 1 0 18:00 25/09/2023

Token Kounotori có mã ký hiệu là KTO hoạt động trên nền tảng eth. Kounotori/KTO thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,553.60 USD (31.75 ETH)

eth0x2ba592f78db6436527729929aaf6c908497cb200 1 0 18:00 25/09/2023

Token Cream có mã ký hiệu là CREAM hoạt động trên nền tảng eth. Cream/CREAM thực hiện 660 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 438,036.62 USD (276.12 ETH)

eth0xaaa9214f675316182eaa21c85f0ca99160cc3aaa 1 0 18:00 25/09/2023

Token QANplatform có mã ký hiệu là QANX hoạt động trên nền tảng eth. QANX Token/QANX thực hiện 135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,204.78 USD (59.08 ETH)

eth0x5eca7b975e34567d9460fa613013a7a6993ad185 1 0 18:00 25/09/2023

Token Blacksmith Token có mã ký hiệu là BS hoạt động trên nền tảng eth. Blacksmith Token/BS thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,808.47 USD (53.00 ETH)

bsc0xaaa9214f675316182eaa21c85f0ca99160cc3aaa 1 0 18:00 25/09/2023

Token QANplatform có mã ký hiệu là QANX hoạt động trên nền tảng bsc. QANX Token/QANX thực hiện 282 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,956.51 USD (483.06 ETH)

eth0xe86df1970055e9caee93dae9b7d5fd71595d0e18 1 0 18:00 25/09/2023

Token Bitcoin20 có mã ký hiệu là BTC20 hoạt động trên nền tảng eth. Bitcoin20/BTC20 thực hiện 303 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,567.92 USD (68.48 ETH)

eth0x6f3277ad0782a7da3eb676b85a8346a100bf9c1c 1 0 18:00 25/09/2023

Token DogPad có mã ký hiệu là DOGPAD hoạt động trên nền tảng eth. DogPad/DOGPAD thực hiện 121 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,250.29 USD (58.85 ETH)

eth0x302cae5dcf8f051d0177043c3438020b89b33218 1 0 18:00 25/09/2023

Token Boost có mã ký hiệu là Boost hoạt động trên nền tảng eth. Boost Coin/Boost thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,470.21 USD (38.10 ETH)

eth0x38029c62dfa30d9fd3cadf4c64e9b2ab21dbda17 1 0 18:00 25/09/2023

Token Dubbz có mã ký hiệu là Dubbz hoạt động trên nền tảng eth. Dubbz/Dubbz thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,571.71 USD (103.76 ETH)

eth0xbe042e9d09cb588331ff911c2b46fd833a3e5bd6 1 0 18:00 25/09/2023

Token Pepe Token có mã ký hiệu là PEPE hoạt động trên nền tảng eth. Pepe/PEPE thực hiện 228 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,918.88 USD (81.43 ETH)

eth0xdbdb4d16eda451d0503b854cf79d55697f90c8df 1 0 18:00 25/09/2023

Token ALCX có mã ký hiệu là ALCX hoạt động trên nền tảng eth. Alchemix/ALCX thực hiện 796 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,048,134.08 USD (1,290.75 ETH)

eth0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9 1 0 18:00 25/09/2023

Token Unibot có mã ký hiệu là UNIBOT hoạt động trên nền tảng eth. Unibot/UNIBOT thực hiện 333 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 743,010.84 USD (470.12 ETH)

eth0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16 1 0 18:00 25/09/2023

Token PAAL AI có mã ký hiệu là $PAAL hoạt động trên nền tảng eth. PAAL AI/$PAAL thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,803.33 USD (34.02 ETH)

bsc0xf85be0902a16fb87d447021d6e4517b38a15087d 1 0 18:00 25/09/2023

Token PalmPay có mã ký hiệu là PALM hoạt động trên nền tảng bsc. PalmPay/PALM thực hiện 807 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 177,674.84 USD (847.84 ETH)

eth0x0c48250eb1f29491f1efbeec0261eb556f0973c7 1 0 18:00 25/09/2023

Token AimBot có mã ký hiệu là AIMBOT hoạt động trên nền tảng eth. AimBot/AIMBOT thực hiện 203 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 224,137.27 USD (141.49 ETH)

bsc0x11ac6af070fe1991a457c56fb85c577efe57f0e4 1 0 18:00 25/09/2023

Token DragonKing có mã ký hiệu là DragonKing hoạt động trên nền tảng bsc. DragonKing/DragonKing thực hiện 508 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,389.15 USD (416.38 ETH)

bsc0x818835503f55283cd51a4399f595e295a9338753 1 0 18:00 25/09/2023

Token Delysium có mã ký hiệu là AGI hoạt động trên nền tảng bsc. AGI Token/AGI thực hiện 140 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,149.91 USD (252.89 ETH)

eth0xdefa4e8a7bcba345f687a2f1456f5edd9ce97202 1 0 18:00 25/09/2023

Token Kyber Network Crystal có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng eth. Kyber Network Crystal v2/KNC thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,406.61 USD (68.55 ETH)

eth0x6468e79a80c0eab0f9a2b574c8d5bc374af59414 1 0 18:00 25/09/2023

Token E-RADIX có mã ký hiệu là eXRD hoạt động trên nền tảng eth. E-RADIX/eXRD thực hiện 230 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 257,058.22 USD (162.38 ETH)

eth0x411099c0b413f4feddb10edf6a8be63bd321311c 1 0 18:00 25/09/2023

Token HELLO có mã ký hiệu là HELLO hoạt động trên nền tảng eth. Hello/HELLO thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,119.73 USD (37.95 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 18:00 25/09/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 498 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 191,892.31 USD (121.07 ETH)

eth0x94be6962be41377d5beda8dfe1b100f3bf0eacf3 1 0 18:00 25/09/2023

Token DORK LORD có mã ký hiệu là DORKL hoạt động trên nền tảng eth. ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ/DORKL thực hiện 281 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,592.66 USD (93.33 ETH)

eth0x3e34eabf5858a126cb583107e643080cee20ca64 1 0 18:00 25/09/2023

Token Linq có mã ký hiệu là LINQ hoạt động trên nền tảng eth. Linq/LINQ thực hiện 163 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,664.11 USD (71.27 ETH)

eth0x949d48eca67b17269629c7194f4b727d4ef9e5d6 1 0 18:00 25/09/2023

Token Merit Circle có mã ký hiệu là MC hoạt động trên nền tảng eth. Merit Circle/MC thực hiện 192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 732,772.09 USD (462.34 ETH)

eth0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c 1 0 18:00 25/09/2023

Token Tornado Cash có mã ký hiệu là TORN hoạt động trên nền tảng eth. TornadoCash/TORN thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,114.70 USD (29.15 ETH)

bsc0x86a53fcd199212fea44fa7e16eb1f28812be911d 1 0 18:00 25/09/2023

Token Inflation Hedging Coin có mã ký hiệu là IHC hoạt động trên nền tảng bsc. Inflation Hedging Coin/IHC thực hiện 433 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,689.61 USD (324.43 ETH)

polygon0x1c954e8fe737f99f68fa1ccda3e51ebdb291948c 1 0 18:00 25/09/2023

Token Kyber Network Crystal v2 có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng polygon. Kyber Network Crystal v2 (PoS)/KNC thực hiện 1,173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,483.16 USD (319,044.97 ETH)

bsc0x4b87f578d6fabf381f43bd2197fbb2a877da6ef8 1 0 18:00 25/09/2023

Token The Big Five Token có mã ký hiệu là BFT hoạt động trên nền tảng bsc. The Big Five Token/BFT thực hiện 449 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,443.16 USD (269.21 ETH)

polygon0x27842334c55c01ddfe81bf687425f906816c5141 1 0 18:00 25/09/2023

Token Veloce có mã ký hiệu là VEXT hoạt động trên nền tảng polygon. Veloce/VEXT thực hiện 788 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 251,919.98 USD (485,861.16 ETH)

eth0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 1 0 18:00 25/09/2023

Token Everipedia IQ có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng eth. Everipedia IQ/IQ thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 246,932.58 USD (155.97 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 18:00 25/09/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 338,441.33 USD (213.76 ETH)

eth0xc82e3db60a52cf7529253b4ec688f631aad9e7c2 1 0 18:00 25/09/2023

Token ARC có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng eth. ARC/ARC thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,001.36 USD (42.87 ETH)

eth0x562e12e1e792643d168c1fa01c1b7198a0f83c9f 1 0 18:00 25/09/2023

Token BookieBot có mã ký hiệu là BB hoạt động trên nền tảng eth. Bookiebot/BB thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,656.88 USD (60.50 ETH)