Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xf6542eea6338dcef6253b0525571518e34ced5a8 1 0 12:30 28/03/2023

Token MEME LOVE có mã ký hiệu là LOVE hoạt động trên nền tảng eth. MEME LOVE/LOVE thực hiện 608 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 449,749.10 USD (261.96 ETH)

bsc0x2b2ff80c489dad868318a19fd6f258889a026da5 1 0 12:00 28/03/2023

Token DEXIT có mã ký hiệu là DXT hoạt động trên nền tảng bsc. DEXIT/DXT thực hiện 197 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,793.41 USD (300.06 ETH)

eth0xe03b2642a5111ad0efc0cbce766498c2dd562ae9 1 0 12:00 28/03/2023

Token Bitcoin có mã ký hiệu là BC hoạt động trên nền tảng eth. Bitcoin/BC thực hiện 159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,648.36 USD (48.38 ETH)

bsc0xb09fe1613fe03e7361319d2a43edc17422f36b09 1 0 12:00 28/03/2023

Token Bogged Finance có mã ký hiệu là BOG hoạt động trên nền tảng bsc. Bogged Finance/BOG thực hiện 159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,593.20 USD (189.72 ETH)

bsc0x4937e7d93dd8d8e76eb83659f109cdc633ffdee9 1 0 12:00 28/03/2023

Token CATCEO có mã ký hiệu là CATCEO hoạt động trên nền tảng bsc. CATCEO/CATCEO thực hiện 648 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,149.11 USD (384.45 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 12:00 28/03/2023

Token Dont Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 476 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 849,328.46 USD (494.41 ETH)

bsc0xac68931b666e086e9de380cfdb0fb5704a35dc2d 1 0 12:00 28/03/2023

Token Bnb Tiger Inu có mã ký hiệu là BNBTiger hoạt động trên nền tảng bsc. Bnb Tiger Inu/BNBTiger thực hiện 1,374 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,738.52 USD (517.30 ETH)

eth0xa4eb9c64ec359d093eac7b65f51ef933d6e5f7cd 1 0 12:00 28/03/2023

Token Stablz có mã ký hiệu là STABLZ hoạt động trên nền tảng eth. Stablz/STABLZ thực hiện 308 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 539,239.23 USD (310.58 ETH)

bsc0x0255af6c9f86f6b0543357bacefa262a2664f80f 1 0 12:00 28/03/2023

Token Immutable có mã ký hiệu là DARA hoạt động trên nền tảng bsc. Immutable/DARA thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,593.84 USD (212.34 ETH)

bsc0x14e0980675ada43085c6c69c3cd207a03e43549b 1 0 12:00 28/03/2023

Token Figure DAO có mã ký hiệu là FDAO hoạt động trên nền tảng bsc. Figure DAO/FDAO thực hiện 222 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,989.26 USD (158.60 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 12:00 28/03/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 129 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,586.75 USD (37.56 ETH)

eth0xd794dd1cada4cf79c9eebaab8327a1b0507ef7d4 1 0 12:00 28/03/2023

Token Hyve có mã ký hiệu là HYVE hoạt động trên nền tảng eth. HYVE/HYVE thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 19,109.64 USD (10.90 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 12:00 28/03/2023

Token Gamma có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 511,591.01 USD (298.05 ETH)

bsc0x56d06a78ef8e95d6043341f24759e2834be6f97b 1 0 12:00 28/03/2023

Token DegenZoo có mã ký hiệu là wDZOO hoạt động trên nền tảng bsc. DegenZoo/wDZOO thực hiện 199 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,336.13 USD (581.76 ETH)

eth0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc 1 0 12:00 28/03/2023

Token Hop có mã ký hiệu là HOP hoạt động trên nền tảng eth. Hop/HOP thực hiện 198 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 328,699.58 USD (189.04 ETH)

bsc0x61d5822dd7b3ed495108733e6550d4529480c8f6 1 0 12:00 28/03/2023

Token Pancake GAMES có mã ký hiệu là GCAKE hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake GAMES/GCAKE thực hiện 186 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,606.79 USD (197.89 ETH)

arbitrum0xd2568accd10a4c98e87c44e9920360031ad89fcb 1 0 12:00 28/03/2023

Token 3xcalibur Ecosystem Token có mã ký hiệu là XCAL hoạt động trên nền tảng arbitrum. 3xcalibur Ecosystem Token/XCAL thực hiện 436 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,189.70 USD (62.94 ETH)

bsc0xe82546b56b1b8a5f031bcd23ff6332282cb0124b 1 0 12:00 28/03/2023

Token Brain Sync có mã ký hiệu là SyncBrain hoạt động trên nền tảng bsc. Brain Sync/SyncBrain thực hiện 319 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,849.95 USD (197.03 ETH)

eth0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e 1 0 12:00 28/03/2023

Token Blockchain Bets có mã ký hiệu là BCB hoạt động trên nền tảng eth. Blockchain Bets/BCB thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,559.63 USD (96.56 ETH)

arbitrum0x27d8de4c30ffde34e982482ae504fc7f23061f61 1 0 12:00 28/03/2023

Token My MetaTrader có mã ký hiệu là MMT hoạt động trên nền tảng arbitrum. MyMetaTrader Token/MMT thực hiện 175 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,338.64 USD (46.27 ETH)

arbitrum0x31c91d8fb96bff40955dd2dbc909b36e8b104dde 1 0 12:00 28/03/2023

Token Poison.Finance Poison có mã ký hiệu là POI$ON hoạt động trên nền tảng arbitrum. Poison.Finance Poison/POI$ON thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,678.91 USD (46.95 ETH)

arbitrum0xc7831178793868a75122eaaff634ece07a2ecaaa 1 0 12:00 28/03/2023

Token ArbiRoul Casino Chip có mã ký hiệu là ROUL hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbiRoul Casino Chip/ROUL thực hiện 420 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,320.49 USD (48.94 ETH)

bsc0x9a2478c4036548864d96a97fbf93f6a3341fedac 1 0 12:00 28/03/2023

Token ZILLION AAKAR XO có mã ký hiệu là ZAX hoạt động trên nền tảng bsc. ZILLION AAKAR XO/ZAX thực hiện 1,001 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 382,842.41 USD (1,191.37 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 12:00 28/03/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 193,612.28 USD (112.50 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 12:00 28/03/2023

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 469 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,690.75 USD (233.14 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 12:00 28/03/2023

Token Liquid có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,926.49 USD (36.69 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 12:00 28/03/2023

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,538.72 USD (71.11 ETH)

polygon0x8f9e8e833a69aa467e42c46cca640da84dd4585f 1 0 12:00 28/03/2023

Token NFT Champions có mã ký hiệu là CHAMP hoạt động trên nền tảng polygon. NFT Champions/CHAMP thực hiện 220 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,321.23 USD (74,421.09 ETH)

bsc0x9f8a75436e7e808f3fb348182e0ea42d2dd467cd 1 0 12:00 28/03/2023

Token S Wallet Protocol có mã ký hiệu là SWP hoạt động trên nền tảng bsc. S-Wallet Protocol/SWP thực hiện 517 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,773.25 USD (415.90 ETH)

eth0xc4ee0aa2d993ca7c9263ecfa26c6f7e13009d2b6 1 0 12:00 28/03/2023

Token Hoichi có mã ký hiệu là HOICHI hoạt động trên nền tảng eth. Hoichi 芳一/HOICHI thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,777.61 USD (35.74 ETH)

eth0xda4dd9586d27202a338843dd6b9824d267006783 1 0 12:00 28/03/2023

Token Echain Token có mã ký hiệu là ECT hoạt động trên nền tảng eth. Echain Token/ECT thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,116.70 USD (31.12 ETH)

bsc0xde3dbbe30cfa9f437b293294d1fd64b26045c71a 1 0 12:00 28/03/2023

Token NFTB có mã ký hiệu là NFTB hoạt động trên nền tảng bsc. NFTB/NFTB thực hiện 195 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,248.67 USD (171.96 ETH)

arbitrum0x602eb0d99a5e3e76d1510372c4d2020e12eaea8a 1 0 12:00 28/03/2023

Token Trident có mã ký hiệu là PSI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Trident/PSI thực hiện 386 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,033.36 USD (141.70 ETH)

bsc0x29745314b4d294b7c77cdb411b8aaa95923aae38 1 0 12:00 28/03/2023

Token PALM có mã ký hiệu là PALM hoạt động trên nền tảng bsc. PALM/PALM thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 170,333.38 USD (535.53 ETH)

optimism0x9bcef72be871e61ed4fbbc7630889bee758eb81d 1 0 12:00 28/03/2023

Token Rocket Pool ETH có mã ký hiệu là rETH hoạt động trên nền tảng optimism. Rocket Pool ETH/rETH thực hiện 1,005 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 182,945.51 USD (105.68 ETH)

eth0x235c8ee913d93c68d2902a8e0b5a643755705726 1 0 12:00 28/03/2023

Token tehBag có mã ký hiệu là BAG hoạt động trên nền tảng eth. tehBag/BAG thực hiện 204 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,553.87 USD (81.16 ETH)

bsc0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf 1 0 12:00 28/03/2023

Token AIPAD.tech có mã ký hiệu là AIPAD hoạt động trên nền tảng bsc. AIPAD.tech/AIPAD thực hiện 381 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,985.02 USD (287.48 ETH)

eth0xadb2437e6f65682b85f814fbc12fec0508a7b1d0 1 0 12:00 28/03/2023

Token UniCrypt có mã ký hiệu là UNCX hoạt động trên nền tảng eth. UniCrypt/UNCX thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,161.72 USD (46.81 ETH)

eth0x6b32022693210cd2cfc466b9ac0085de8fc34ea6 1 0 12:00 28/03/2023

Token Maximus Decimus có mã ký hiệu là DECI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus Decimus/DECI thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,798.92 USD (38.09 ETH)

eth0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 1 0 12:00 28/03/2023

Token Pendle có mã ký hiệu là PENDLE hoạt động trên nền tảng eth. Pendle/PENDLE thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,050.30 USD (140.88 ETH)