Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x2c79d31862dd7ebdea956693908a4bfdcfbde8c0 1 0 04:10 09/12/2022

Token SaveRoot có mã ký hiệu là SRT hoạt động trên nền tảng bsc. SaveRoot/SRT thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 178,778.86 USD (618.06 ETH)

eth0xf941d3aabf2ee0f5589e68ba6047b8329592b366 1 0 04:00 09/12/2022

Token Good Dog có mã ký hiệu là HEEL hoạt động trên nền tảng eth. Good Dog/HEEL thực hiện 172 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,638.73 USD (76.16 ETH)

eth0x6a6aa13393b7d1100c00a57c76c39e8b6c835041 1 0 04:00 09/12/2022

Token OpenAI có mã ký hiệu là OPENAI hoạt động trên nền tảng eth. OpenAI/OPENAI thực hiện 2,678 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,295,019.17 USD (1,043.82 ETH)

eth0x9c7376b5060c47e555f5f53005aa3d5a7c66f2fb 1 0 04:00 09/12/2022

Token Swapify có mã ký hiệu là SWIFY hoạt động trên nền tảng eth. Swapify/SWIFY thực hiện 321 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,138.77 USD (123.29 ETH)

bsc0x152ad7dc399269fa65d19bd7a790ea8aa5b23dad 1 0 04:00 09/12/2022

Token Tao Te Ching có mã ký hiệu là TTC hoạt động trên nền tảng bsc. Tao Te Ching /TTC thực hiện 1,726 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,371,559.86 USD (4,806.03 ETH)

eth0x9f9c8ec3534c3ce16f928381372bfbfbfb9f4d24 1 0 04:00 09/12/2022

Token GraphLinq Protocol có mã ký hiệu là GLQ hoạt động trên nền tảng eth. GraphLinq/GLQ thực hiện 993 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,032,168.61 USD (829.34 ETH)

eth0x8c6fa66c21ae3fc435790e451946a9ea82e6e523 1 0 04:00 09/12/2022

Token MetaFabric có mã ký hiệu là FABRIC hoạt động trên nền tảng eth. MetaFabric/FABRIC thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,502.84 USD (114.55 ETH)

bsc0x464fdb8affc9bac185a7393fd4298137866dcfb8 1 0 04:00 09/12/2022

Token Realm có mã ký hiệu là REALM hoạt động trên nền tảng bsc. REALM/REALM thực hiện 474 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 160,638.46 USD (559.60 ETH)

polygon0x67eb41a14c0fe5cd701fc9d5a3d6597a72f641a6 1 0 04:00 09/12/2022

Token Giddy có mã ký hiệu là GIDDY hoạt động trên nền tảng polygon. Giddy Token/GDDY thực hiện 1,699 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,660,367.61 USD (1,838,432.50 ETH)

eth0xedb171c18ce90b633db442f2a6f72874093b49ef 1 0 04:00 09/12/2022

Token Wrapped Ampleforth có mã ký hiệu là WAMPL hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped Ampleforth/WAMPL thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,766.88 USD (126.64 ETH)

eth0x2559813bbb508c4c79e9ccce4703bcb1f149edd7 1 0 04:00 09/12/2022

Token HOURGLASS có mã ký hiệu là WAIT hoạt động trên nền tảng eth. HOURGLASS/WAIT thực hiện 152 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 162,368.94 USD (130.47 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 04:00 09/12/2022

Token ASIC Token có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,663.27 USD (147.05 ETH)

avalanche0x027dbca046ca156de9622cd1e2d907d375e53aa7 1 0 04:00 09/12/2022

Token Ampleforth có mã ký hiệu là AMPL hoạt động trên nền tảng avalanche. Ampleforth secured by Meter Passport/AMPL thực hiện 178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,993.22 USD (7,528.04 ETH)

eth0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 1 0 04:00 09/12/2022

Token Ampleforth có mã ký hiệu là AMPL hoạt động trên nền tảng eth. Ampleforth/AMPL thực hiện 486 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,450,311.76 USD (1,157.74 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 04:00 09/12/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 474 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 630,495.37 USD (502.35 ETH)

eth0x97872eafd79940c7b24f7bcc1eadb1457347adc9 1 0 04:00 09/12/2022

Token Strips Token có mã ký hiệu là STRP hoạt động trên nền tảng eth. Strips Token/STRP thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 356,280.32 USD (284.27 ETH)

eth0x0d86eb9f43c57f6ff3bc9e23d8f9d82503f0e84b 1 0 04:00 09/12/2022

Token Maximus DAO có mã ký hiệu là MAXI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus/MAXI thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,391.81 USD (79.04 ETH)

bsc0xa78775bba7a542f291e5ef7f13c6204e704a90ba 1 0 04:00 09/12/2022

Token Metafluence có mã ký hiệu là METO hoạt động trên nền tảng bsc. Metafluence/METO thực hiện 2,884 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 804,351.26 USD (2,824.09 ETH)

bsc0xb001f1e7c8bda414ac7cf7ecba5469fe8d24b6de 1 0 04:00 09/12/2022

Token UnirisToken có mã ký hiệu là UCO hoạt động trên nền tảng bsc. UnirisToken/UCO thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,258.97 USD (175.12 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 04:00 09/12/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,806.21 USD (72.80 ETH)

bsc0x6c0a568a3ffb61957812fb3e300e4c10b708d336 1 0 04:00 09/12/2022

Token Totally A Rug Pull có mã ký hiệu là TARP hoạt động trên nền tảng bsc. Totally A Rug Pull/TARP thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 134,896.56 USD (474.44 ETH)

bsc0x7b665b2f633d9363b89a98b094b1f9e732bd8f86 1 0 04:00 09/12/2022

Token Amazy Token có mã ký hiệu là AZY hoạt động trên nền tảng bsc. Amazy Token/AZY thực hiện 1,478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 440,400.71 USD (1,546.82 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 04:00 09/12/2022

Token UST Token có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 1,503 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,238.02 USD (396.65 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 04:00 09/12/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 428,370.18 USD (343.05 ETH)

eth0xa693b19d2931d498c5b318df961919bb4aee87a5 1 0 04:00 09/12/2022

Token TerraUSD Wormhole có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. UST (Wormhole)/UST thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,221.30 USD (89.93 ETH)

eth0x256d1fce1b1221e8398f65f9b36033ce50b2d497 1 0 04:00 09/12/2022

Token Alvey Chain có mã ký hiệu là wALV hoạt động trên nền tảng eth. Alvey Chain/wALV thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,327.31 USD (98.37 ETH)

avalanche0xb599c3590f42f8f995ecfa0f85d2980b76862fc1 1 0 04:00 09/12/2022

Token Wormhole UST có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng avalanche. UST (Wormhole)/UST thực hiện 882 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,067.94 USD (7,415.76 ETH)

arbitrum0x031d35296154279dc1984dcd93e392b1f946737b 1 0 04:00 09/12/2022

Token Cap có mã ký hiệu là CAP hoạt động trên nền tảng arbitrum. Cap/CAP thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 132,412.66 USD (106.01 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 04:00 09/12/2022

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,154.68 USD (122.59 ETH)

eth0x6b0b3a982b4634ac68dd83a4dbf02311ce324181 1 0 04:00 09/12/2022

Token Artificial Liquid Intelligence Token có mã ký hiệu là ALI hoạt động trên nền tảng eth. Artificial Liquid Intelligence Token/ALI thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,467.51 USD (70.06 ETH)

eth0xc5be99a02c6857f9eac67bbce58df5572498f40c 1 0 04:00 09/12/2022

Token UniswapV2ETHAMPL có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 396 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,686,562.13 USD (2,144.34 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 04:00 09/12/2022

Token GMD Protocol có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 344 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 324,616.71 USD (259.56 ETH)

eth0x37cd4e8875e3edaffdfe9be63958f07effbd0bfd 1 0 04:00 09/12/2022

Token void cash có mã ký hiệu là VCASH hoạt động trên nền tảng eth. void.cash/VCASH thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,328.98 USD (40.35 ETH)

eth0xda4dd9586d27202a338843dd6b9824d267006783 1 0 04:00 09/12/2022

Token Echain Token có mã ký hiệu là ECT hoạt động trên nền tảng eth. Echain Token/ECT thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,286.23 USD (88.15 ETH)

eth0xfeeb4d0f5463b1b04351823c246bdb84c4320cc2 1 0 04:00 09/12/2022

Token Gold Retriever có mã ký hiệu là GLDN hoạt động trên nền tảng eth. Gold Retriever/GLDN thực hiện 295 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 496,068.89 USD (403.22 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 04:00 09/12/2022

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 657 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,113,717.67 USD (897.36 ETH)

avalanche0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e 1 0 04:00 09/12/2022

Token chikn feed có mã ký hiệu là FEED hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn feed/FEED thực hiện 662 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,447.00 USD (7,047.43 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 04:00 09/12/2022

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 2,071 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,104.60 USD (91.78 ETH)

fantom0x5cc61a78f164885776aa610fb0fe1257df78e59b 1 0 04:00 09/12/2022

Token SpiritSwap Token có mã ký hiệu là SPIRIT hoạt động trên nền tảng fantom. SpiritSwap Token/SPIRIT thực hiện 4,507 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,162.71 USD (243,040.81 ETH)

optimism0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b 1 0 04:00 09/12/2022

Token Kwenta có mã ký hiệu là KWENTA hoạt động trên nền tảng optimism. Kwenta/KWENTA thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,284.05 USD (61.87 ETH)