Bài 3 sgk hóa 9 trang 9 11 năm 2024

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 9 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3

  1. Viết các phương trình hóa học
  1. Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 9 SGK hóa 9

Đổi số mol của HCl

Gọi số mol của CuO và lần lượt là x, y (mol)

PTHH:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Phản ứng: y → 6y 2y (mol)

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình

Bài 3 sgk hóa 9 trang 9 11 năm 2024

Đáp án bài 3 trang 9 sgk hóa lớp 9

Số mol HCl = 3,5 . 0,2 = 0,7 mol

Gọi x, y là số mol của CuO và Fe2O3

  1. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Phản ứng: y → 6y 2y (mol)

Theo khối lượng hỗn hợp hai oxit và theo số mol HCl phản ứng, ta lập được hệ phương trình đại số:

Bài 3 sgk hóa 9 trang 9 11 năm 2024

\=> nCuO = 0,05 (mol)

nFe2O3 = 0,1 (mol)

  1. mCuO = 0,05 . 160 = 4 g

m Fe2O3 = 20 – 4 = 16 g

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 9 SGK hóa 9

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?

Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn

Đề bài

200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3

  1. Viết các phương trình hóa học
  1. Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi số mol của HCl

Gọi số mol của CuO và lần lượt là x, y (mol)

PTHH:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Phản ứng: y → 6y 2y (mol)

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình

\(\left\{ \begin{gathered} {n_{HCl}} = x + \,y\, = 0,7 \hfill \\ m{\,_{hh}}\, = 80x\, + 160y = 20 \hfill \\ \end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered} x = ? \hfill \\ y = ? \hfill \\ \end{gathered} \right.\)

Lời giải chi tiết

Số mol HCl = 3,5 . 0,2 = 0,7 mol

Gọi x, y là số mol của CuO và Fe2O3

Bài 3 sgk hóa 9 trang 9 11 năm 2024

Theo khối lượng hỗn hợp hai oxit và theo số mol HCl phản ứng, ta lập được hệ phương trình đại số:

\(\left\{ \begin{gathered} {n_{HCl}} =2 x + \,6y\, = 0,7 \hfill \\ m{\,_{hh}}\, = 80x\, + 160y = 20 \hfill \\ \end{gathered} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered} x = 0,05 \hfill \\ y = 0,1 \hfill \\ \end{gathered} \right.\)

\({n_{CuO}} = 0,05\,mol\)

\({n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,1\,mol\)

  1. \({m_{CuO}}= 0,05 . 160 = 4\, g\)

\({m_{F{e_2}{O_3}}}= 20 - 4 = 16\, g\)