Bài tập chuẩn bị hsg quốc gia hóa học năm 2024

B Ồ I D Ư Ỡ N G H Ọ C S I N H G I Ỏ IH Ó A H Ọ C H Ữ U C Ơvectorstock.com/3687784Ths Nguyễn Thanh TúeBook CollectionTUYỂN TẬP ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN BỒIDƯỠNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA HÓAHỌC HỮU CƠ (ĐÁP ÁN)WORD VERSION | 2022 EDITIONORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA [email protected]ài liệu chuẩn tham khảoPhát triển kênh bởiThs Nguyễn Thanh TúĐơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :Nguyen Thanh Tu GroupHỗ trợ trực tuyếnFb www.facebook.com/DayKemQuyNhonMobi/Zalo 0905779594

 • Page 2 and 3: Đề 1.docĐề 1 - Mol.doc//< ÿ
 • Page 4 and 5: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơOMe
 • Page 6 and 7: Guíauiêii:KIỂM TRA LẦN IHóa
 • Page 8 and 9: Guía viêii:Hóa Học Hữu Cơb)
 • Page 10 and 11: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơ26
 • Page 12 and 13: Đề 2.docĐề 2 - Mol.doc//< ÿ
 • Page 14 and 15: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơNaO
 • Page 16 and 17: Guíauiêii:KIỂM TRA LẦN IIHóa
 • Page 18 and 19: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơo c
 • Page 20 and 21: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơHMe
 • Page 22 and 23: Đề S.docĐề S - Mol.doc//< ÿ
 • Page 24 and 25: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơCâ
 • Page 26 and 27: Guíauiêii:KIỂM TRA LẦN IIIHó
 • Page 28 and 29: Guíauiêii:- Cho hệ dung môi CH
 • Page 30 and 31: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơB
 • Page 32 and 33: Đề 4.docĐề 4 - Mol.doc//< ÿ
 • Page 34 and 35: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơđ
 • Page 36 and 37: Gưíaviêii:Hóa Học Hữu CơAc
 • Page 38 and 39: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơTsN
 • Page 40 and 41: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơb)M
 • Page 42 and 43: Gưíaviêii:Hóa Học Hữu Cơc
 • Page 44 and 45: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 46 and 47: Gưíaviêii:Hóa Học Hữu Cơgl
 • Page 48 and 49: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơH_
 • Page 50 and 51: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơCơ
 • Page 52 and 53: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 54 and 55: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 56 and 57: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơth
 • Page 58 and 59: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơb)E
 • Page 60 and 61: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơD R
 • Page 62 and 63: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 64 and 65: Guíauiêii:KIỂM TRA LẦN VIIHó
 • Page 66 and 67: Guíauiêii:KIỂM TRA LẦN VIIHó
 • Page 68 and 69: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơa)
 • Page 70 and 71: Guíauiêii:H(X ^OH H(X / , 0 HONaH
 • Page 72 and 73: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 74 and 75: Guíauiêii:KIỂM TRA LẦN VIIIH
 • Page 76 and 77: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơKI
 • Page 78 and 79: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơph
 • Page 80 and 81: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơh
 • Page 82 and 83: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 84 and 85: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 86 and 87: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơOHH
 • Page 88 and 89: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơa)b
 • Page 90 and 91: Guía viêii:Hóa Học Hữu Cơ14
 • Page 92 and 93: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 94 and 95: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 96 and 97: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơBi
 • Page 98 and 99: Guíauiêii:c0 VơV CH0Hóa Học H
 • Page 100 and 101: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơo33
 • Page 102 and 103: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 104 and 105: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 106 and 107: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơỌ
 • Page 108 and 109: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơo
 • Page 110 and 111: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơ32
 • Page 112 and 113: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 114 and 115: Guíauiêii:KIỂM TRA ĐỘI TUY
 • Page 116 and 117: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơ3.4
 • Page 118 and 119: Guíauiêii:KIỂM TRA ĐỘI TUY
 • Page 120 and 121: Guíauiêii:CH 3 H3C C H , ^ C
 • Page 122 and 123: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơ3.3
 • Page 124 and 125: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơLac
 • Page 126 and 127: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơ43
 • Page 128 and 129: Đề Final 2.docĐề Final 2 - Mo
 • Page 130 and 131: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơNaT
 • Page 132 and 133: Gưíaviêii:Hóa Học Hữu CơGi
 • Page 134 and 135: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơ.Me
 • Page 136 and 137: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơChu
 • Page 138 and 139: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơPh
 • Page 140 and 141: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơMes
 • Page 142 and 143: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơHOH
 • Page 144 and 145: Guíauiêii:b) 0,5 điểm cho cơ
 • Page 146 and 147: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơhư
 • Page 148 and 149: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơCâ
 • Page 150 and 151: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơcac
 • Page 152 and 153: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơc)
 • Page 154 and 155: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSGQGMÔN HÓA
 • Page 156 and 157: Guíauiêii:KIỂM TRA ĐỘI TUY
 • Page 158 and 159: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơa)
 • Page 160 and 161: Guíauiêii:KIỂM TRA LẦN XIVHó
 • Page 162 and 163: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơ//
 • Page 164 and 165: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơf r
 • Page 166 and 167: Guíauiêii:Hóa Học Hữu Cơb)
 • Page 168 and 169: Guíauiêii:Hóa Học Hữu CơỌ
 • Page 170 and 171: Guía viêii:Hóa Học Hữu Cơ/N