Bài tập thực hành 2 tin học 11 năm 2024

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 2, tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Tin học 11 được tốt hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 2

1. Mục đích, yêu cầu

+ Xây dựng chương tình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh;

+ Làm quen với việc hiệu chỉnh chương tình

2. Nội dung

Bài toán. Bộ số Pi-ta-go.

Biết rằng bộ ba số nguyên dương a, b, c được gọi là bộ số Pi-ta-go nếu tổng các bình phương của hai số bằng bình phương của số còn lại. Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên dương a, b, c và kiểm tra xem chúng có là bộ số Pi-ta-go hay không.

Ý tưởng: Kiểm tra xem có đẳng thức nào trong ba đẳng thức sau đây xảy ra hay không:

a2=b2+c2

b2=a2+c2

c2=a2+b2

  1. Gõ chương trình sau:

program Pi_ta_go; uses crt; var a,b,c:integer;

a2,b2,c2:longint;  
begin clrscr; write('a,b,c:'); readln(a,b,c); a2:=a; b2:=b; c2:=c; a2:=a2*a; b2:=b2*b; c2*=c2*c; if (a2=b2+c2) or (b2=a2+c2) or (c2=a2+b2) then writeln('ba so da nhap la bo so Pi-ta-go') else writeln('ba so ban nhap khong la bo so Pi-ta-go'); readln; end.

  1. Lưu chương trình với tên PITAGO lên đĩa.

Nhấn File sau đó nhấn Save as…

Bài tập thực hành 2 tin học 11 năm 2024

Sau đó nhập PITAGO.pas sau đó nhấn OK.

Bài tập thực hành 2 tin học 11 năm 2024

  1. Nhấn phím F7 để thực hiện từng câu lệnh chương trình, nhập các giá trị a=3, b=3, c=5;

Bài tập thực hành 2 tin học 11 năm 2024

Khi đến câu lệnh readln (a, b, c) chương trình dựng cho ta nhập dữ liệu.

Bài tập thực hành 2 tin học 11 năm 2024

  1. Vào bảng chọn Debug để mở cửa sổ hiệu chỉnh xem giá trị a2, b2, c2.

- Nhấn phím Ctrl+F7 để thêm các biến muốn xem giá trị

Bài tập thực hành 2 tin học 11 năm 2024

- Nhấn F7 để chạy tiếp các câu lệnh để nhìn giá trị của các biến.

Bài tập thực hành 2 tin học 11 năm 2024

  1. Tiếp tục nhấn phím F7 để thực hiện các câu lệnh tính giá trị.

Nhận được kết quả a2=9, b2=16, c2=25 ở bảng debug

Bài tập thực hành 2 tin học 11 năm 2024

  1. Quan sát quá trình rẽ nhánh. Ta thấy nhánh rẽ vào mệnh đề sau then

Bài tập thực hành 2 tin học 11 năm 2024

  1. Lặp lại bộ dữ liệu a=700, b=1000, c=800.

Bài tập thực hành 2 tin học 11 năm 2024

  1. Nếu thay dãy lệnh

a2:=a; b2:=b; c2:=c; a2:=a2*a; b2:=b2*b; c2*=c2*c;

bằng dãy lệnh

a2:=a*a; b2:=b*b; c2:=c*c;

thì kết quả không thay đổi so với câu g.

Lý do: nếu ta gán a2:=a sau đó thực hiện nhân a2 với a thì thực ra ta chỉ gán a2:=a*a;

Tương tự như vậy với b2, c2.

Vì vậy kết quả không thay đổi với dữ liệu ở câu g).

----

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Tin học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.